2. / DOPORUČENÍ: Připravte se na období 21. – 24.12. / Pokračování textu a praktické rady

3.11.2012 v Aluška.org 117

Tento článek je pokračováním textu ze včerejška 2.11.2012.

Později jsme dostali přeložené také druhé doplnění prvního textu:


Doplnění 2:


Предсказание 21.12.2012 года является правдой. Наша планета вместе другими звездами и элементами космического пространства плавно течет вперед по бесконечности, проходя разные этапы и уровни своего развития. Действительно, в это время она будет пересекать нулевой порог и если электромагнитное поле, которое защищает Землю от вторжения иных негативных цивилизаций, метеоритов и др. влияний, не будет отключено, создадутся серьезные волновые колебания, которые разрушат планету и нанесут огромный урон всему живому. На момент полной темноты и отключения защитной сферы планеты, существует опасность вторжения на нее иных цивилизаций.

Predpoveď na deň 21.12.2012 je pravda. Naša planéta spolu s druhými hviezdami i ďalšími elementmi kozmického priestranstva plavne tečie dopredu v nekonečne prechádzajúc rôznymi etapami svojho rozvoja. Skutočne bude v danom termíne prechádzať nulovým pásmom a v tejto situácii, ak by nebolo vypnuté elektromagnetické pole, ktoré za normálnych okolností chráni Zem pred nájazdmi iných negatívnych civilizácií, meteoritov a iných faktorov, tak by sa realizovali obrovské vlnové údery, ktoré by rozrušili planétu a veľmi poškodili všetkému živému na nej. Na druhej strane, moment úplnej temnoty a vypnutia ochrannej sféry planéty, prináša nebezpečenstvo vtrhnutia na ňu iných civilizácií.Поэтому самое важное, что поможет человечеству в это время – это ОБЪЕДИНЕНИЕ. Например, большими группами у огромных костров. Постараться провести этот период в круге, вокруг очага. Петь, танцевать, медитировать, молиться. Наличие огненных очагов в совокупности создаст вокруг Нашей Планеты мнимое сверкание и свечение, что защитит ее от иноземного вторжения. Ни в коем случае нельзя отделяться, запираться дома и сидеть там в одиночку. Можно сойти с ума от страха и галлюцинаций. Место нахождения в этот период каждый человек определяет сам, а вернее уровень развития его сознания. Если уровень развития высок, то он будет находиться на гипотенузе матриц Земли.

Preto je obzvlášť dôležité zdôrazniť ľuďom fakt, že sa musia ZJEDNOTIŤ. Napríklad vo veľkých skupinách pri obrovských vatrách. Usilovať sa stráviť toto obdobie v kruhu okolo ohňa, spievať, tancovať, meditovať, modliť sa. Výskyt ohňových gúľ v priestore okolo našej planéty , ohňové vzplanutia, svetlá, to nás má ochrániť pred mimozevským vpádom. V žiadnom prípade sa netreba vzďalovať od ľudských skupín, sedieť niekde osamote doma. Možno sa zošalieť od strachu a halucinácií. Miesto, kde strávi tento čas si určuje každý človek sám, presnejšie na základe svojho duševného rozvoja. Ak je vysoký stupeň rozvoja, tak sa viac bude vyskytovať v hypogenéze matrice Zemi.
В этой координате произойдет полное очищение сознания без всяких негативных последствий, и эти люди спокойно перейдут на новый уровень. Чем дальше будет отклонение от гипотенузы, тем будет сложнее переносить все эти события. У людей после трансформации сознания могут начаться отклонения разума (либо в правую, либо в левую сторону), сохраниться дисбаланс и вследствие чего несовершенство матрицы для данного этапа. Но они будут сохранены для будущих перерождений. Многие люди нашей планеты, действительно, погибнут из-за своей глухоты, невежества и неразвитости. Их постигнет страх, паника, безумие; они не будут понимать, что делать, куда бежать. И вследствие перехода нашей Земли на новый уровень эти неэффективные матрицы будут удалены с планеты.

V rámci týchto koordinátov dôjde ku plnému očisteniu ľudského vedomia bez akýchkoľvek negatívnych následkov pre neho a ľudia pokojne prejdú na novú úroveň individuálneho ľudského vedomia. Čím evidentnejšie bude odklonenie od hypogenézy Zeme daného vedomia, tým zložitejšie bude prekonávanie všetkých následných dejov. Po transformácii ľudského vedomia sa môžu prejavovať odklonenia rozumu človeka na ľavú alebo pravú stranu, vytvorenie disbalanca a následne neukončenie vývoja požadovanej matrice pre daný moment. No, tieto ľudské vedomia budú zachránené pre budúce reinkarnácie. Mnohí ľudia našej planéty však skutočne definitívne umrú v dôsledku svojej hluchoty, neprajnosti a nerozvitosti. Zomrú v dôsledku strachu, paniky, nerozumnosti, nebudú chápať, čo majú vykonať, čo robiť, kam bežať. V dôsledku prechodu našej Zeme na novú úroveň, budú tieto neefektívne matrice odstránené z planéty.Если до вас дошла эта информация, то вам уже не нужно волноваться и бояться. Просто будьте подготовлены к этому периоду, помогите нам сохранить планету и достигнуть новой частоты вибраций Вселенной!

Ak ste sa však už dostali k tejto informácii. Tak sa už nemusíte báť a vzrušovať sa. Jednoducho sa pripravte na túto etapu vývoja planéty, pomôžte ju zachrániť a dosiahnuť nové frekvencie vibrácií kozmu.Временами может казаться, что бродят фигуры – как будто мертвецы встали из гробов. Землю будет слегка потряхивать – словно незначительное землетрясение. Некоторые строения могут быть разрушены. Пугаться и волноваться не надо.

Počas temných 3-4 dní sa môže zdať, že okolo sa pohybujú figúry, akoby tí, čo vstali z hrobu. Zem sa bude zľahka otriasať- presnejšie pôjde o ľahké zemetrasenia. Niektoré budovy by sa však mohli zbúrať. Mať strach a vzrušovať sa nie je potrebné.
To je prozatím konec zpráv. Následuje to, co se mi podařilo zjistit bokem, protože přirozeně po přečtení něčeho takového vyvstane mnoho podstatných dotazů, které hledají odpověď.

1. Důvod, proč máme zatemnit okna, být doma a nedívat se vůbec ven je ten, že na nebi mají létat podivná nepřirozená světla. Pokud bysme je viděli, můžeme oslepnout. Navíc můžeme venku vidět věci, které nás mohou zbytečně děsit, protože jim nebudeme rozumět.

Kdo má doma tmavé závěsy, je ve výhodě. Žaluzie ho snad mohly stačit, ale i ty by bylo lepší něčím ještě překrýt. Kdo má na domě okenice, stačí je zavřít a má hotovo.

2. Hodně pečlivě jsem řešila otázku, jestli není lepší schovat se někde úplně sám, připravit se za sebe, zamknout se někde a nikoho k sobě nepouštět?

(Osobně mi to teoreticky přišlo lepší, jsem totiž individualista a problémy se strachem ze samoty a tmy nemám. Přišla mi totiž horší myšlenka, že pokud budu mít neexistují obrazy a někdo jiný na mne bude sahat doopravdy, nerozliším co je co a to mě může zbytečně stresovat. Dále jsem řešila otázku, co bych dělala, kdyby někdo z mé skupiny nevydržel a zbláznil se už za tmy. Co potom s ním, když začne dělat bordel a já ani neuvidím kde je a co dělá?)

Překladatelka tohoto textu mi poskytla velmi jednoduchou a smysluplnou odpověď: Údajně v mongolsku existuje nejstarší buddhistická sekta, kde je součástí jakýchsi zasvěcovacích rituálů 3-4 denní pobyt v jeskyni, kde je absolutní tma. Absolvent požije drogy, které u něj vyvolají zvláštní stav vědomí, který se velice podobá tomu, co popisují zde zveřejněné texty: Můžeme slyšet a vidět věci, které neexistují a budeme dezorientovaní. Tento rituál je v podstatě cosi jako velká zkouška vnitřní síly.

Absolvent nedostává nic, vodu ani jídlo. Po několika dnech se vynese ven a omyje ve slané vodě, aby se z něj umyla destruktivní energie a aby se plně očistil.

Pokud se do této jeskyně zavře více lidí společně, zvládnou to všichni a projdou zasvěcením v pořádku i ti, kteří jsou mentálně slabší. Když se tam ale zavře někdo sám, je riziko, že se mezitím zblázní, velmi vysoké. Samotný tam jde jen ten, který aspiruje na vyšší stupeň v tomto ,,zasvěcení“. Takový člověk musí být mentálně velice odolný.

To jasně ukazuje, že člověk je tvor společenský a ačkoliv se s nikým nevidí ani neslyší, cítí energii lidí okolo sebe, kterou sdílí a to ho posiluje.

Z toho důvodu je důležité, aby nikdo z nás nebyl na tyto dny temna sám. Je potřeba sehnat si spolehlivou partu. Kdo bude sám, riskuje své mentální zdraví mnohem více, než ten, kdo bude ve skupině.

Osobně také znám Houbika (psal tu na web už pár článků, aktuálně nejsme delší dobu v kontaktu). Pamatuji si, že se mnou mluvil o tom, jak na Novém Zélandu podstoupil cosi jako duchovní proceduru. Zavřeli ho na několik dní do jeskyně. Předtím se mu oholila hlava, ale dostával jídlo a vodu. Nikdo na něj ale nepromluvil ani přes dveře. Nikoho neviděl, byl tam úplně sám.

Člověk si tam měl srovnat myšlenky, lépe poznat sám sebe. Meditovat. Po skončení procesu vyšel ven hodně srovnaný a hlavně to byla také zkouška. Člověk, který nemá rád sám sebe, by nikdy v životě do tohoto nešel a několik dní ve tmě by sám se sebou nevydržel. (Lidé závislí na televizi jsou toho zářným příkladem. Nikdo z takových by přechod přes nulové pásmo, v případě jeho uskutečnění, nepřežil se zdravým rozumem.)

3. Několik dní v noci má smysl: Vždy když přece chceme něco začít znovu, je potřeba to první vypnout. Když se nám zasekne počítač, provedeme restart. – Počítač se vypne a znovu zapne.

Stejně to funguje i zde. Je možné, že těchto několik dní bude probíhat ,,restart“ tohoto systému. Víme, že třetí film Matrix končí vycházejícím sluncem a otázkou, jestli se ještě objeví NEO. – Pokud konec matrixu znamená východ slunce, dává to celé dohromady smysl.

Konec nefunkčního systému a konec špatných a nefunkčních myšlenkových vzorců proběhne v rámci 3-4denního restartu. Země se očistí a až vyjde slunce, vše už bude jinak.

4. Potom máme několik možností: Možná, že se elektrika opraví, my budeme žít jako doposud, ale už se nebudeme vraždit a nenávidět, ani okrádat. Naopak začneme pomaličku uklízet, co jsme tu nadělali a dáme všechno dopořádku. V takovém případě se asi sejdeme znovu i zde na internetu… Za to bych vlastně byla ráda. Mám tu spoustu plánů a rozdělaných projektů, které zahazovat nechci. Jsem tu na světě spokojená, a přestože vím, že tento systém je velice špatný, dal by se poopravit.

Nejsem příznivcem žádných apokalyptických příběhů a na nic jako konec světa nevěřím a nikdy ani neuvěřím. Pokračovat zde budeme, ať už se něco stane, nebo nestane. Otázkou jenom je, jakou přesně to bude mít podobu?

Také je možnost, že proběhne absolutní EMP, žádnou elektriku už nikdy nenahodíme a v rámci restartu se může stát, že naše mozky změní vlastnosti. Stálí čtenáři vědí, že lidský mozek má neomezené schopnosti, ale jsme zde všichni zablokovaní. Pár lidí, kteří část původních vlastností ještě neztratili, jsou zde za blázny, ale v případě uskutečnění těchto plánů, jsou v obrovské výhodě, kterou možná vůbec netuší… Teoreticky by se to mělo změnit, možná právě v tyto dny a možná chvíli po nich.

5. Podle toho co ještě víme, jsou děti ve významné výhodě oproti dospělým, ať už budou připravené, nebo nebudou. Dospělí lidé jsou nepřizpůsobivé konzervy, které na vše reagují strachem. Děti jsou přizpůsobivější a jednají mnohem více intuitivně

6. Po proběhnutí několika dnů ve tmě bude třeba se spojit a sjednotit, jak píše druhé doplnění textu. Bude dobré, pokud seženete partu a schováte se spolu k někomu na chatu, zjistit si, kde je poblíž vás někdo známý, který je také připravený. Poté bude dobré se najít.

7. Zvířata budou cca 2-3 dny před několikadenní tmou tušit, co přijde. Zalezou do nor, ptáci se schovají. Psi pravděpodobně budou také zalézat a nebudou chtít žrát. Budou se chovat divně, můžou být hodně nervozní.

Pozorujte zvířata velice pečlivě. Bude zde asi mnoho lidí, kteří text znají, ale nepřipraví se a budou čekat až na pslední chvíli. – Pokud pár dní před 21.12. zaznamenáte podivné chování zvířat a venku nebude ani živáčka, okamžitě připravte jídlo a schovejte se také. Bude to za minutu dvanáct, ale i to je řešení. Až padne tma, bude pozdě.

8. Text zmiňuje jako předpokládaný začátek tmy 10:00 hodin na 21.12. Myslete na to, že moskevský čas je jiný než český. Pro nás neplatí 10:00 hodin, u nás začne pravděpodobně tma už v 8:00 hodin. Proto je potřeba se sebrat a schovat už den předem. Zůstaňte pro jistotu už 20.12. doma, nikam nejezděte a nikam nechoďte.

P.S. Setkala jsem se několikrát s velice směšnými dotazy, které bych ráda doplnila:

– Svíčky potřebujete na potom, pokud by nefungovala elektrika. Na ty 4 dny tmy vám samozřejmě nejsou k ničemu, to je přece jasné.

– Knížku píšu a mám ji rozdělanou. Znovu opakuji, že tyto články vám dávám jako DOPORUČENÍ. Řídit se jimi nemusíte, ani jim nemusíte věřit. – Já se jimi řídím a taky jim věřím. Pořád jste se mě ptali co budu dělat, zde je odpověď. Doteď jsem dělala že nic, ale teď přišla jiná doba. – Chystám se… A u toho si opravdu přeji, aby to nebyla pravda, protože svoji knihu chci dodělat. Takže jakési divné popichování, proč píšu knihu a u toho straším, si nechte pro sebe. Nikoho nestraším, pouze vám říkám, čím jsem se já rozhodla řídit a knihu chci dodělat, stejně tak jako chci pokračovat s tímto webem. Tyto články nepředpovídají konec světa, ani válku, ani apokalypsu. Pouze varují o pravděpodobnosti několikadenní tmy a výpadku systému, na které je potřeba se nachystat. – V tom je zásadní rozdíl. Pokud to nechcete vidět ani číst, nemusíte, vždyť vás k tomu nenutím, zítra jedeme dál klasický rozvrh.

… A pamatujte si, v klidné mysli je ta největší síla.

Pokračování článku zde: – 3. DOPLNĚNÍ –

Kam dál:

– Otevřít rubriku ,,Oznámení“ – ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

– Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org/

– Navštivte CHAT


Komentáře

Ikona diskutujiciho Zuzana 2012-11-03 03:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdo to sem už dával, takže jenom zopakuju  - zkuste si přečíst tenhle text, vysvětluje např. halucinace a hrozbu zešílení.

Ikona diskutujiciho Karloon 2012-11-03 06:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, velmi si cením toho žes to pro nás čtenáře tvého blogu spřístupnila toto varování, dokazuje to starost nejen o sebe ale i o druhé, ale v překladu toho ruského textu ve druhém a prvním odstavci je něco co mě nehraje "Usilovať sa stráviť toto obdobie v kruhu okolo ohňa, spievať, tancovať, meditovať, modliť sa." co jsem z prvního a druhého textu vyrozuměl je to že po čas kdy budeme v nulovém pásmu se máme sjednotit u ohně, aby nás jednota s ohněm, ochránila před nájezdem mimozemštanu. Co mě nehraje je to jak v nulovém pásmě můžu udržet oheň proti mimozemštanům když se nemá jak šířit světlo, další věc je ta ze oheň se dělá venku, jak mám tedy být uvnitř domu se zataženými závěsi. Vázně zkus si pozorně přečíst první dva odstavce, a zamyslet se o tom co píšu.  z těchto textu vyplývá že oheň bude jako ochrana v době kdy nebudeme chraněni elektromagnetickým polem, tedy ne az vyjdeme z nulového pásma ale v něm, proto mi to nedává smysl. Možná že to někdo špatně přeložil ale pokud je překlad správně potom nevím co si myslet. To píšu jen co si myslím o tomto ruském varování, cením si toho že ses o něj s námi podělila, že sis ho nenechala jen pro sebe a myslela i na nás, kéž by takových lidí jako ty bylo víc, s upřímností v srdci přeju hodně štěstí.

Ikona diskutujiciho Janča 2012-11-03 06:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi jsem nepochopila něco správně… proč by nám byly v těch dnech bez světla svíčky k ničemu?

Ikona diskutujiciho Babe 2012-11-03 08:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

7: Mně hodně zálaží na mém ňafadlu. Tři dny před tím se už má schovat, ale já bych bylo radši, kdyby se mnou v tu dobu byla. Myslíš, že by to šlo vyřešit tak, že na určené místo přijedu o ty tří dny dříve?

Ikona diskutujiciho ok 2012-11-03 08:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě bych pro čtenářstvo doplnil, že o tomhle popsaným vím už cca 6 let, poněvadž mi to řekla malá indigo holka. Ale tomu věřit taky nemusíte, dle libosti 🙂

Ikona diskutujiciho ok 2012-11-03 08:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Tmu" má ale způsobit energie, která dá našemu mozku takovou pecku, že poněkud přestane vidět (a slyšet?). Každý prý uvidí svůj doposavadní život včetně skutků, podobně jako když zhebnete a přijdete do nebíčka, že ano:) Takže na následky tohoto plno zlých blbů opravdu zhebne. Taky budou vidět bytosti z jiných světů, jakoby se dimenze začaly prolínat. Z toho se taky plno lidí pomátne. No nejvíc nafrak dostanou ti nejtupější a strachem nejprolezlejší hmoťáci…

Ikona diskutujiciho martina 2012-11-03 08:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

když nebude žádná energie, nechápu jak by jsme mohli tancovat u ohně.Ano věřím , že můžeme procházet nulovým pásmem, ale to co bude, jsou jen lidský domněnky, nikdo neví, jak to bude probíhat.Pokud přestane fungovat jakákoliv energie- jakoby jsme nebyli.Neřešte nebo se z toho zblázníte už 19.prosince:-))nechte věci plynout, to je, si myslím nejlepší řešení

Ikona diskutujiciho Roman S. 2012-11-03 09:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zprávu v takové formě a s takovým obsahem by nikdy žádná vláda, natož vlada Ruska nevydala.Myslím, že Ti to poslal někdo, kdo chce, aby jsi se shodila před svými čtenáři.Tvé stránky navštěvuji denně a jsou moc fajn.Měj se pěkně Alue 🙂

Ikona diskutujiciho niki 2012-11-03 09:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak teda za me – neverim tomu. zustavam v klidu. a i kdyby to byla pravda, tak co, smrti se nebojim a  na zivote nelpim.

Ikona diskutujiciho Lenčí 2012-11-03 09:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímalo by mě, co o tomto ví Václav Neckář nebo ten, kdo složil písničku Půlnoční.

Ikona diskutujiciho Janinka 2012-11-03 09:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, souhlasím s poslední větou. V klidné mysli je největší síla, takže nebudu věřit blábolům z Ruska a v onu inkriminovanou dobu si budu užívat vánoční čas, učit malého na nočník a těšit se z rozzářených oček mých dětí nad vánoční, byť skromnou, nadílkou :-). A 25. prosince se budu usmívat nad tím, jak budou všichni vysvětlovat, proč že se nic nestalo :-D.

Ikona diskutujiciho Onellyi 2012-11-03 09:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

My nemáme doma závěsy, žaluzie ani okenice. 🙁 Takže se bojím, že oslepnu…

Ikona diskutujiciho Rondir 2012-11-03 09:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně tak. Nechápu, proč někdo píše, že to je hoax a ať to Alue smaže. Přece je to její blog a může si tu dávat, co chce. A kdo na to nevěří, nebo ho to nezajímá, tak ať sem nepíše, jak k prvnímu článku, že to je nesmysl. Prostě bude T.M.A :D jak ten film :D

Ikona diskutujiciho stenly911 2012-11-03 09:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A věříš Alue na to, že když budem procházet nulovým bodem , je větší pravděpodobnost mimozemské invaze ? Zní to poněkud těžko uvěřitelně

Ikona diskutujiciho Jitka 2012-11-03 09:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,díky za to,žes měla odvahu zveřejnit co víš,myslím,že i Ti,kteří Tě teď neberou vážně,budou i tak vědět co se děje,až to přijde.Já tohle beru vážně,mluví se o tom dlouho a klidně budu riskovat,že ze mně někdo udělá cvoka,ale své známé budu varovat.Věřím,že než se sem narodíme,jsme připravovaní na důležité momenty,které prožijeme a tak věřím,že někde máme uloženo i to,jak se během těch tří dnů,ale i potom chovat.

Ikona diskutujiciho Pavel Topič 2012-11-03 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak v tom případě je to jasné. Jestliže nasypu 20.12. konopí a sýkorky nepřiletí, budeme mít 3 dny dovolenou.

Ikona diskutujiciho Šeříková N. 2012-11-03 10:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že pokud taková tma a iluze nastanou, všechno raději zaspím. Nevím, jestli mám věřit nebo ne, ale když se budeme bát, budeme si děs ještě víc přivolávat. Právě chystání zní děsivě. Nebylo by lepší nechat to na intuici? V okamžik, kdy ticho přijde?

Ikona diskutujiciho Minoo 2012-11-03 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vždy som cítila, že sa niečo stane. Hovoril mi to vnútorný hlas vo mne, intuícia. Cítila som, že do tohto sveta a systému nepatrím. Niečo proste musí prísť, neviem si predstaviť, že by som takto fungovala ďalej. A mimochodom, odporúčam ľuďom prečítať Silu prítomného okamihu od Eckharta Tolla, pomôže vám zachovať si chladnú hlavu a nebáť sa. Držím palce 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2012-11-03 10:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Chápu to tak, že několik dní v noci máme být doma se zatemněnými okny a až vyjde slunce, potom se sjednotit u společných ohňů. – Venku určitě být nemáme a invazi mimozemšťanů v této věci nevěřím. – Už jsou tady stejně dávno, takže by se nic nového neudálo. (Uvědomělejší  už o Animus rase vědí.)

Ikona diskutujiciho martina 2012-11-03 10:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alue jak je to s těžce postiženými lidmi a s jejich vzestupem?  Chtěla bych prosím vědět i tvuj názor.děkuji ti moc

Ikona diskutujiciho Markéta 2012-11-03 11:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vemte rozum do hrsti, pokud se něco opravdu stane, tak ten, kdo to vyvolá, má jistě vše pod kontrolou..Bůh nehraje kostky…Apeluji znovu, Alue, na zdravý rozum, Markéta

Ikona diskutujiciho hvezdicka10 2012-11-03 11:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli mohu něco napsat tak se o tomto dozvíte více na http://www.andele-nebe.cz/default_cz.htm.Ještěři z  temných světů už jsou tu mnoho a mnoho let.Ted je však na tom planeta Země nejhůře.Jsou tady však Vesmírný bytosti který nám pomohou

Ikona diskutujiciho Aťa 2012-11-03 11:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, keby som vedela spustiť mimoriadne schopnosti, tak by som poprosila všetkých ľudí, aby sme sa spojili so Zemou až Slnkom a vytvorili spoločným úsilím okolo nás ochranný obal, za predpokladu, že sa dohodneme, čo požadujú planéty a čo im vieme dať.

Ikona diskutujiciho Farah 2012-11-03 11:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, mela bych takovy lekarsky dotaz. Dokazu si predstavit, ze behem tech 4dnu se da vydrzet bez jidla (predpokladam a jestli jsem to dobre pochopila, tak behem takove tmy asi udelam velke kulovy). Bude mozno mit u postele aspon rozinky a vodu? Nebo si mam pripravit fizak? Kdyz se nebudu podle toho textu moct orientovat ani ve svem byte, tak jak si napr…dojdu na wc (4dny je jaksi dost dlouho na to, aby potreba prisla..hmm). Sorry, ze se zabyvam vuci ostatnim zalezitostem kolem toho "blbostmi" a zalejzam do takovych detailu. Navic ohledne toho casu a vubec celkove fyzicke reakce tela, se chovani obojiho fakt neda predpokladat, protoze nevime poradne v cem vsem se prepneme. Treba nase wc-hygiena-jidelni potreby budou take po ten cas utlumeny…tezko rict. Treba nebudeme fyzicke telo potrebovat?

Ikona diskutujiciho Iveta 2012-11-03 11:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko, muzes nam prosim napsat a podelit se, co vse si pripravujes Ty? Jake jidlo a jake pomucky? Krome svicek, mame si poridit i baterky na sviceni? Moc dekuji za to, ze se s nami podelis, pro inspiraci a cenne rady….:-)

Ikona diskutujiciho lili.p.ut 2012-11-03 11:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

me spis prekvapujen že napisou takove veci a pokažde dodají že se nemusime bat…

Ikona diskutujiciho Marry 2012-11-03 11:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, prosímtě… pár věcí mi z toho nedává smysl ale když je přejdu. Jaké si myslíš že je jídlo co se nekazí na tři dny, abych ho vzala kdyby byl fakt případ nouze, a myslíš že bych přežila tři dny jen na vodě?

Ikona diskutujiciho morrisst 2012-11-03 11:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, velké děkuji, že to zde publikuješ ještě s dalšími zajímavostmi, co jsi k tomu vykoumala. Osobně si taky přeji, aby se nic nestalo, vždyť ještě jsem nestihl navštívit Legoland! :D

Ikona diskutujiciho Rudolf z Falknova 2012-11-03 12:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ach jo, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysli. Tvůj článek je jistě myšlen v dobrém, jen mám strach že se ho někdo fakt chytí, vyběhne ven a začne křepčit u ohně. Nedovedu si představit, že zrovna bude třeba mínus dvacet a ty zblblý děcka tam umrznou.I za dobrý úmysl neseš odpovědnost. Vem rozum do hrsti (to platí pro všechny) Vždyt to je nesmysl. 6ádnej stres a užijte si vánoce.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2012-11-03 12:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dost jsem včera bloumala po netu a hledala informace k tomu včerejšímu článku. Našli se takoví, kteří dost přesvědčivě tvrdili, že je to blbost a nic se nestane, jen mocní chtějí, aby tomu věřilo co nejvíc lidí. No, já se nechám překvapit :-) Pořád trvám na tom, co jsem tvrdila už několik let zpátky – žiju tak, abych nelitovala, pokud něco přijde i pokud se nestane nic :-) Každopádně, štěstí přeje připraveným, takže se připravuju. Hlavně uvnitř. Milujte a odpouštějte, lidi, protože to, co v sobě budeme mít, se jen zesílí.

Ikona diskutujiciho Lela 2012-11-03 12:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,třeba je toto taky nějaká předpříprava, jak se zachováme..Ale tak nějak mi zapadají věci do sebe, Nostradamus, z toho mi uvízlo v hlavě že na popáleniny pomůže hluchavka, Obama chtěl nebo dokonce taky vypnul celou Ameriku, aby věděl co se bude dít, a já měla doma taky průpravu, že ze tmy nemám mít strach, ať proti mě stojí co chce, taky mi neublíží…tady se otom baví, že mrtví stávají z hrobu, už nemám strach.O portálech se zdálo kde komu, červených očích taky.Nelézt tam.Každý den od mala čumím na nebe a spoléhám se na svého psa.Mě to souvislost dává,i když možností je spousta.Ti, kterým to nic neříká a necítí v sobě nějakou odezvu, mají proto svoje důvody a má to tak být.Všichni jsme daleko silnější než si o sobě myslíme.

Ikona diskutujiciho Ota 2012-11-03 12:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K rozporům zda být doma, či v přírodě :

Ikona diskutujiciho lola 2012-11-03 12:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: ano aluško mě by to taky zajímalo děkuji

Ikona diskutujiciho Oa 2012-11-03 12:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]: Marry, člověk vydrží řadu dní bez jídla, jen nesmí propadnout strachu a panice, že nemá co jíst. Naopak je třídenní půst velice prospěšný. Jen čistá voda na tři dny vystačí. Ale zůstat v klidu, v očekávání toho, že teprve s nástupem nového světla a nové energie začnu s řešením dalších věcí. Vyhnout se strachu a panice v době temnoty a nebát se nových dnů, to je vše.

Ikona diskutujiciho eL 2012-11-03 13:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, nechtěla by si prosím, třeba ještě napsat článek o tom, co si sama nachystáš? Pro inspiraci. Protože mám docela dilema, co nakoupit. Napadli mě jen nechutné konzervy a nevýživné suchary a piškoty. Myslím, že by to uvítalo dost lidí. Abychom třeba nezapomněli na něco potřebného a pak to nesháněli.

Ikona diskutujiciho Lucie 2012-11-03 13:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si v prvním kroku myslím, že pokud má dojít k částečnému formování reality námi. Tak si můžeme říct že to nebude trvat dlouho, ale pouze třeba tři dny. Kupování amerických kamen je zcestné:) Jak jsme si jistě všichni všimli krapet se nám vytvořil špíček. Zdroj ví proč. Může být vyhlášena chřipková epidemie. A prostě budem sedět na zadku doma:)  My osobně se na to doma zásadně nepřipravujeme. Ale s těma dluhama a tak to není zas až tak mimo mísu. Před pár dny v noci byl black out v Brasilii. Sandy v USA…Takže podle událostí usuzuji že nás to možná trochu dramatičtější čeká globálně ve světě. Ale Česko a Slovensko by mělo být ok:)

Ikona diskutujiciho Lela 2012-11-03 13:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinak plně souhlasím s posledními větami Iírriel, jakákoli změna se má stát, bude v nás, změní to nás uvnitř, cíleně a postupně, tím se přece vyvíjíme a rosteme.Každý má jiné vnímání a jiné zkušenosti, pro každého to bude vypadat jinak.Něvěřím zase, že přijde něco co zničí náš svět.Změna a pohyb je život.

Ikona diskutujiciho angelswings01 2012-11-03 13:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ráda bych to tak udělala. Ale jsem závislá na rodičích, kteří tomu nevěří. A budu ve škole 🙁

Ikona diskutujiciho cheveux 2012-11-03 13:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

LUDIA! ak by mal byt tento zachranny plan utajovany, ze nam vlady o tom nepovedia, aky by to malo zmysel? Predstavitelia vlad – moralne a duchovne nizki ludia by sa skryli do neviem akych bezpecnych krytov a prezili by!

Ikona diskutujiciho L 2012-11-03 13:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taková otázka.. Jak se na tohle může člověk psychicky připravit? Kdybych mohla poslouchat hudbu, tak s klidem těch pár dní přežiju. Ale absolutní tma a ticho? Ne, myslím že to nedám, to se hezky zblázním..

Ikona diskutujiciho Babe 2012-11-03 14:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: To máš pravdu. Ano, domácí zvířata asi člověka neopustí, aniž by se ho pokusila přesvědčit. Já už mám jasno, prostě budu pořád s ní a časem uvidíme.

Ikona diskutujiciho Vepřík 2012-11-03 14:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kroch, co na to říct? Nejenom papír, ale i virtuální prostor znese vše!

Ikona diskutujiciho stenly911 2012-11-03 14:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

N oc se týká přežití tý několikadenní temnoty, dá se to nacvičit už teď. ten kdo někdy zkusil terapii tmou, ví o čem mluví. Já sám jsem to sice nezkoušel, ale vím od mnoha lidí,, co se děje s člověkem a taky jak to zvládnout, možností je mnoho. Třeba jedna paní ty 4 dny v naprosté tmě přežila tak, že jak mohal, tak cvičila tai či, a to ji hodně pomohlo…ale schváně, zkuste každý popřemýšlet, jak to udělat…

Ikona diskutujiciho Lukas 2012-11-03 14:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkně depresivní čtení, vč. příspěvků v diskuzi. Prosím neblázněte, nestane se vůbec nic. Bude prosinec, vánoce, Silvestr, po něm leden apod. Asi můj příspěvek moderátorka neuveřejní, ale i tak to zkusím. Život sám od sebe není snadný, ale proč se děsit něčeho, co neexistuje? Mějte hezký den :-)

Ikona diskutujiciho lilo 2012-11-03 14:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ach jo. Nechapu proc se zde siri tato poplasna zprava. vy opravdu verite, ze je vsechno tak jednoduche? zhasne se na par dnu, nekteri zesili a nebo zemrpu a ti ostatni (,silnejsi,) vejdou s hura do noveho lsiho sveta na jine urovni?? myslim, ze takhle nam to nikdo neulehci:). kazdy sveho stesti strujcem.preju hezky vikend!

Ikona diskutujiciho Lukas 2012-11-03 14:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Přesně tak. Asi to moderátorka myslí dobře, ale jak to tu čtu, tak někdo tomu snad i uvěří a může být pěkný malér. Jinak podle videa, co jsem teď viděl, moderátorka vypadá sympaticky a mile. Tak ji přeji jen to nejlepší :-)

Ikona diskutujiciho Berenika 2012-11-03 15:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nenápadne som o tom povedala sestre a rodičom, že o čom sa teraz rozpráva na internete. Samozrejme, nikto z nich tomu neverí. Ja som rozhodne zvedavá, čo sa bude diať. A celkom sa aj teším 🙂 V mojom srdci sa schováva ešte veľká časť dieťata, tak to hádam vezmem spontánnejšie. Doma máme 2 mačky a jedného psa, takže budem určite pozorovať, čo sa bude diať. 🙂

Ikona diskutujiciho Anne 2012-11-03 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A bacha Aluško – nezačíná to u nás už v 7? Páč on je ten čas posunutý od nás o 3 hodiny (nebo tak to aspoň tvrdí můj strááášně inteligentní a vůbec se nesekající mobil :D) 🙂

Ikona diskutujiciho +Melody+ 2012-11-03 16:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poslední týden před vánočními svátky – tedy AŽ do 21.12. mám zápočtový týden. Co mám sakra dělat? Já tomu věřím, ale jestli se nic nestane a já nedorazím na zkoušky (čt a pá) tak mě z výšky vyhodí. Alue, co mám dělat?

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek