Bible: Kniha plná genocid a krutostí

14.9.2017 v Spiritualita 38

Tento článek mě tak zaujal, že si dovoluji k němu připsat delší předmluvu/názor:

Stálí čtenáři určitě ví, že se mě odmalička snažili vychovávat k víře. Máma ani moc ne, nejhorší tlak na mě vyvíjela babička, která mě tahala od šesti let do kostela na večerní mše, které jsem bytostně nenáviděla. V kostele byla totiž zima, musela jsem tam tvrdnout dvě hodiny a mezitím mě nonstop peskovala ať si sednu, kleknu, nehýbu se, nemluvím, zpívám nahlas, křižuju se ve správném směru a pořád mě tam okukovaly nějaké babky. A když jsem se náhodou pohla jinak než bylo vyžadováno, tak se na mě upíraly nepříjemné pohledy typu ,,harant neví jak se má správně chovat v kostele“. Cítila jsem se souzena, posuzována a ovládána, jako ve výcvikovém táboře, kde z vás dělají idiota co jenom plní předem dané úkoly a nesmí udělat ani krok jinam. Jakýkoliv vzdor byl odměněn takto: ,,Ale Pán Ježíš/Bůh tě miluje a on plače když za ním nechceš přijít!“ – ,,Ale vždyť říkali že Bůh je všudypřítomný, tak proč za ním mám chodit do kostela?“ – ,,Tam on sídlí!“ – ,,Aha, to strašně dává smysl…“ ,,To pochopíš až vyrosteš.“

Když byla fronta na hostie, tak bábi vždycky pleskla rozdavače oplatků přes ruku že nejsem biřmovaná, tak mi udělal na čelo ,,jenom křížek“ jakoby ten hloupý oplatek byl jenom pro vyvolené…


Moje máma pak měla období kdy zkoumala víru a na dobu omezenou chodila do kostela, než zjistila, že to není její cesta. Naštěstí měla v tomto ohledu dost rozumu. Ale mezitím k tomu přičuchl otec (původně z rodiny ateistické) a podle hesla ,,poturčenec horší turka“ se do toho pořádně zažral, akorát od Katolíků šel raději k Protestantům. Takže jsem prožila období kdy se musely navštěvovat protestantské akce (Nebudu vám lhát, některé se mi občas líbily, třeba tábor nebo kroužek kde jsme si hráli. Protestanti nejsou tak násilná a tak zastrašující odnož, je k dítěti mnohem více přátelská a mírumilovnější.), ale žralo mě večerní čtení z Bible. Měli jsme sice vydání pro děti, ale byl to Starý zákon, takže jsme si večer před spaním povinně v rodinném kruhu na střídačku četli o tom kdo koho zabil, kdo komu uřízl hlavu za to že mu pošlapal kytky na dvorku (teď samozřejmě přeháním) a když jsem si dovolila říct že mě to nebaví a že je to hnusné, bylo mi řečeno něco, co mě opravdu ,,potěšilo“: ,,No ale to je starý zákon, ten čtete jenom teď abychom věděli jak to bylo před příchodem Ježíše, pak už je to hezký, protože on to všechno změnil.“ … Toho jsem se naštěstí nedočkala, neboť jsem se odstěhovala, tak byl od Bible pokoj a pak už jsem byla moc velká na to, abych babičce utekla, když se mě znova pokoušela nacpat do kostela. Řekla jsem že nejdu, v šesti letech mě od futra sice odlepila, ale ve dvanácti už jí to tak dobře nešlo, tak to se mnou vzdala…

Při vší úctě ke svým předkům, nikomu neberu jeho víru, ať si chodí do kostela třikrát denně a ať si čte starý zákon každý večer, ale kategoricky nesouhlasím s tím, aby rodiče vnucovali svoji víru dětem a vnucovali jim čemu mají věřit. To si každý člověk musí vybrat sám, jinak se to promění v násilné vymývání mozku… Později jsem – čistě ze zvědavosti, abych měla přehled – dočetla Nový Zákon a bylo mi z něho stejně blbě jako ze starého.

Bible je násilná, silně destruktivní kniha, to vím moc dobře. Náboženský bůh (a je jedno kterou odnož si teď vyberete) je sobecký sebestředný spratek, který rozdává podmíněnou lásku jenom za odplatu. Buď jste s ním a budete sloužit, nebo jste proti němu a peklo na vás. Není to bůh, ale Satan.

Stejně k vám přistupují vaši zfanatizovaní rodiče, pokud odmítáte jejich extrémní a depresivní víru. Dívají se na vás jako na nepřítele, který přijde do pekla, pokud vás nenapraví. Možná se to snaží skrývat, ale cítíte to až v morku kostí… A to vám píšu s úplným klidem, bez jakéhokoliv citového zabarvení nebo náznaku zlosti, protože tyto věci jsou už hodně staré, dávný příběh z minulosti a beru to jednoduše jako zkušenost, tedy ,,pouze suše konstatuji“.

O něco zajímavější jsou pro mne Apokryfy, tedy spisy které se nehodily mocipánům do knížky, tak je z ní vyřadili. Tam se občas člověk něco dočte, oficiální verze je však odpad. A navíc pochází z 16. století a byla psaná na objednávku. Všechno je lež…..

Následuje článek:

Teolog Raymond Schwager nalezl v Bibli 600 pasáží kde jsou explicitně líčeny krutosti, 1000 veršů kde Bůh sám koná kruté „tresty“, 100 pasáží kde Bůh explicitně přikazuje Izraelcům zabíjet lidi, a několik příběhů kde Bůh zabíjí iracionálně a bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Raymond Schwanger říká, že krutost je jednoduše nejčastěji popisovaná aktivita ve Starém Zákoně. Mnohé z těchto aktivit lze s klidným svědomím označit za genocidní. (http://www.religioustolerance.org/god_cana.htm)

Pojďme se na některé ze stovek těchto případů podívat:

Numeri 15:32-36

Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Ano, sbírání větviček v sobotu je jistě velmi těžký zločin. Ten muž si nejenže zasloužil nadevší pochybnost zemřít, ale prostá smrt by pro něj byla příliš mírná. Za práci v sobotu je vhodné aby člověk před smrtí ještě hodnou chvíli trpěl – ukamenování je pro něj to pravé.

Naproti tomu, když Kain zabil svého bratra Ábela, Bůh mu jen udělal na čelo znamení hanby. Kain pak odešel do Země Nód i se svou ženou, založil tam město, a žil spokojeně dál.

Nyní přijde trochu silnější káva:

Deut 2:31-37

Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Zde se sluší připomenout verše z Nového Zákona „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti (2 Tim 3:16) Čili ano, nikoho nenechali naživu, vybili muže, ženy i děti, takto to chtěl Bůh a navíc chtěl, abychom to věděli. Považuje tuto informaci pro nás za nanejvýš užitečnou.

Podobných drastických pasáží je v Bibli víc, viz. třeba:

Deut 3:2-7

Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Člověk by řekl, že šlo o pusté vraždění až genocidu, spojené s rabováním – ale ne, přesně takto to podle křesťanů chtěl Dobrý a Spravedlivý Bůh Bible.

Velmi poučný je i příběh pomsty nad Midiánci:

Numeri 31

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ … Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.

Nechat Midiánské ženy a děti naživu, to tedy bylo neprozřetelné a hloupé. S tím Mojžíš, Boží chráněnec, nemohl souhlasit:

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Připomeňme zde, že Bible má být celá Slovem Božím (přinejmenším dvakrát explicitně potvrzeno i Ježíšem), a že tedy Bůh přímo „posvětil“ a „odsouhlasil“ i tyto verše.

V této souvislosti nelze nepřipomenout Žalm 19:

19:8 Hospodinův Zákon je dokonalý,

život do duše navrací.

Hospodinova svědectví jsou věrná,

i prosté činí moudrými.

19:9 Hospodinova pravidla jsou poctivá,

srdce naplňují radostí.

Hospodinovo přikázání je ryzí,

oči člověku rozzáří.

Co víc k tomu dodat? Vážně je závěr ateistů, že takováto kniha není, a nemůže být Božím slovem, tak nepochopitelná? Vážně je tak nepochopitelný jejich názor, že takový Bůh, kterého tato kniha popisuje, prostě neexistuje?

použitý zdroj: http://www.i-ateismus.cz/2011/01/bible-kniha-plna-genocid-a-krutosti/

Komentáře

Ikona diskutujiciho ValarMorghulis 2017-09-14 02:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak pokud myslíš překlad Krále Jakuba, tak na něm je zajímavé, že ho zadal aby uchlácholil církev. Měl erotické pletky se svým oblíbencem a šlechticem vévodou z Buckinghamu – ten ze 4 mušketýrů. 🙂 Jinak s úvodem souhlasím.

Ikona diskutujiciho **J** 2017-09-14 05:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tvé zkušenosti jsou zcela pravdivé.     A jen bych doplňoval ty Tvoje.

Ikona diskutujiciho Gabby 2017-09-14 07:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, plne te chapu, me babicka taky nuti chodit do kostela, ale nastesti s nami nebydli a jen mi to rika v telefone, kdyz vola. V kostele se vsichni tvari, jak kdyby nekdo umrel a to by se meli radovat ne?

Ikona diskutujiciho Jab 2017-09-14 07:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky je zajímavé, co církev dêlala ve středověku. Taky slavná věta „pobyjte je všechny,bůh si je už přebere“

Ikona diskutujiciho jirik 2017-09-14 08:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem si vzpomněl na film pětka s hvězdičkou, říká nějaká babča  - to máte z toho, že nechodíte do kostela (buď synáček nechtěl jít do školy nebo se tam rodiče hádali)

Ikona diskutujiciho Kate 2017-09-14 08:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno měla dcera v sedmé třídě číst bibly ,jako čtenářský deník.Do žákovské knížky jsem jí napsala,že toto odmítáme číst a tím to haslo.Dál jsem se nepárala.Když jsem byla malá,tak nás také babi brala do kostela a cítila jsem se tam dost divně.Ale naštěstí bydlela dost daleko :-) takže to časté nebylo.Z bible mám husinu.

Ikona diskutujiciho Kate 2017-09-14 08:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A když mě bylo tak kolem 12-15let, tak jsem vešla do kostela,kde se mi po chvilce začalo dělat mdlo a zle, až mě musely pomoci ven.A když jsem byla venku,tak mě přišlo,že ten kostel jakoby jemně zářil bílou barvou a cítila jsem něco špatného.Občas přemýšlím,co to mělo být.Já myslela,že dobré bytosti mají světlou barvu a né zlo :-(

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-14 11:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  Když dokáže náboženství poštvat proti sobě členy nejbližší rodiny, když fanatický katolík říká svým dětem že půjdou do pekla nebo když fanatická jehovistka zavrhne svého syna za odpadlictví od její víry, tak se nediv že i cizí lidé jsou vůči sobě kvůli náboženství nevraživí.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-14 11:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:  To je drsný… nám takhle na ZŠ hlavu nevymývali, mohli jsme si vybrat četbu jakou jsme chtěli! O_O A hlavně něco pro děti a náctileté, bible je přece tvrdé sousto i pro dospělé!! Zajímalo by mě, jestli jste byli jediní, co takový úkol odmítli.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-14 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]:  Kostel je totiž speciálně energeticky uzpůsobený. Mám to vysvětlené v knize Anděl strážný, na straně 80. jsou ty proudy energií i zakreslené.

Ikona diskutujiciho Helene 2017-09-14 11:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No to bylo něco být v kostele anebo se bavit s věřícím člověkem o náboženství. Jakmile o tom někdo mluví tak se tváří tak hrozně vážně a ani se neusměje…to potom stojíš jak tuhá a nevíš jak se máš chovat 8-O. Co to pak je za víru když se člověk bojí i pořádně od srdce zasmát aby náhodou boha neurazil. To já když se bavím s mýmy aděly tak tam kolikrát i padají vtípky :D

Ikona diskutujiciho Verča 2017-09-14 11:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mockrát děkuju za tenhle naprosto přesný článek – je výtečně a pravdivě napsaný Aluško!

Ikona diskutujiciho Elfí 2017-09-14 11:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jako malá jsem inklinovala ke křesťanství, četla jsem bibli pro děti, učila se modlitby… měla jsem potřebu nějak se napojit na spiritualitu a jinou cestu jsem neznala. A bylo to hrozné období, neustále mi v hlavě strašilo, co dělám špatně, za co bych se měla potrestat, za co bych měla prosit o odpuštění… začalo pto přecházet k sebepoškozování, nedokázala jsem být ta "správná křesťanka" a cítila jsem se strašně. Naštěstí mi došlo, jak je to destruktivní, vykašlala se na to, pak jsem začala mluvit se svým andílkem… a od té doby se na náboženství dívám jako na cestu do pekel. Snaží se uvěznit vaši mysl. Plnou verzi Bible jsem nečetla a ani nechci, a vůbec se nedivím, že je tak násilná… Není to dobrý Bůh, který vás trestá a posílá do pekla.

Ikona diskutujiciho Brusinka540 2017-09-14 12:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, ano, taky jsem musela chodit do kostela a pravidelně jsem tam omdlívala. Prý za to mohl nízký tlak. Ten sice mám nižší, ale zajímavé je, že jsem omdlívala jen v kostele nebo v nemocnici, u doktora a tam, kde byly davy lidí a já tam musela delší dobu stát. Naprosto souhlasím s tím, že bible je hnusná temná kniha. Vyhodila jsem z domu i kralickou, která je prý jakž takž nejbližší originálu a nebyl na ní kříž, ale prostě už jsem nemohla mít doma ani ji. Slovo má velkou moc a psané obzvlášť a já nechci, aby se mi ta zvěrstva nějak promítala v mém životě. Moje kamarádka, fanatická adventistka sedmého dne mi odpověděla na otázku, proč používají tento paskvil jako "svědectví", když má s originálním svědectvím a proroctvím pramálo společného : "Ale my nic jiného nemáme". Na mou otázku : "A co tvé vlastní srdce? Hlas tvé duše?" na mne smutně pohleděla a pravila, že je jí moc líto, že budu zrovna já zatracena, protože nestačí být dobrým člověkem, abych se dostala do ráje, ale nemám věšet hlavu, prý se za mne budou ve sboru modlit, abych "prozřela"….No comment.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-14 12:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:  ,,Když se zjevila panna Maria dětem a ty pak za hříšníky "údajně" trpěli chodily omotané řezavými provazy, co jim rozedíraly tělo do krve, protože to Bůh řek, bylo mi na zvracení!

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-14 12:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]:  :D Příště jí řekni že v pekle bude aspoň teploučko a že v nebi žerou studený párky:

Ikona diskutujiciho Jab 2017-09-14 13:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsou poslední dobou zavírání za svinstva jako pedofilismus,znásilňování atd. Taky je zvláštní, jak se církev snaží vnucovat své náboženství světu kolem sebe. Taky sbourání babilonské věže a rozdělení národú byl čin, který rozdělil lid a spůsobil nenávist mezi národy

Ikona diskutujiciho Verča 2017-09-14 13:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: jo – taky jsem se furt jako malá bála, že pořád dělám něco špatně:-D

Ikona diskutujiciho ferko2 2017-09-14 13:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kresťanstvo a to je čo za viera ? Vari nepoznáte Krista, keď tak o ňom hovoríte ?? On chcel pre nás dobro, nie ako kresťanský Boh (židovský) ktorého Kristus nazval Satanom

Ikona diskutujiciho Jana 2017-09-14 13:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pamatam si, ked som sa zacala hladat, ako prve som siahla po Biblii, chcela som sa dozvediet viac o Bohu a zaplnit tak prazdnotu v dusi. Hned som ju vsak otvorila v pasazi, kde obetovali baranka za niekoho hriech, potom dalsia pasaz, kde Boh pokusal Abrahamovu vieru prikazom obetovania syna Izaka. Najskor som len nechapavo citala, snazila som sa to nejak ospravedlnit a vysvetlit, preco by Boh dal take prikazy, ale neslo to. Bolo to zvlastne, ked som si uvedomila, ze takyto nie je milujuci Boh a ze ci to ostatni ludia nevidia. Preco to nevidia? Ved je to tam cierne na bielom.

Ikona diskutujiciho kobra23 2017-09-14 13:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho jirik 2017-09-14 13:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:Z toho si nic nedělej, když se při vstupu nebo odchodu dělá kříž, většinou jsem ho dělal obráceně teda pravoslavný ne římskokatolický; a vždycky mě babča rejpla – děláš ho špatně, musíš obráceně; ale mě ten pravoslavný byl bližší.

Ikona diskutujiciho Kate 2017-09-14 18:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Co vím,tak už neozval nikdo.Příjde mi,že každý spí a nic neví.Jak má člověk pomoci lidem,když každý na mě kouká jako na blázna.Mám jiné názory,než všichni,co znám.Jsem prostě jiná a jsem za to ráda :-)

Ikona diskutujiciho Asterius 2017-09-14 21:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to mě mrzí, že jsi vlastně doopravdové křesťanství dosud nepoznala.

Ikona diskutujiciho áťa 2017-09-14 22:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mojí tetě se prý zjevil Ježíš (nejméně jednou v nemocnici) v podobě se zkrvavenými rukami (kristovy rány) a od té doby je z ní bohužel silně věřící (možná není 1000% fanatik, ale ta odporná dogmata ji ovlivnila dost). Docela by mě zajímalo, co se jí to zjevilo a kdo tohle skutečně dělá. Do té doby (ani poté) žádné mimosmyslové schopnosti neměla…

Ikona diskutujiciho **J** 2017-09-14 22:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2017-09-15 16:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

NA druhou stranu, když mě v sobotu v šest hodin ráno vzbudí cirkulárka, tak mám taky chuť souseda kamenovat za to, že řeže dřevo. :D

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-15 16:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]:  A já myslela že jsem snad jediná co má tak deiblního souseda s cirkulárkou co nemůž epočkat až vyjde slunce :D

Ikona diskutujiciho **J** 2017-09-15 21:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Voice 2017-09-16 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: Ja taky nechapu co je to za viru respektive za nabozenstvi. myslim si ze si casto pletem viru a nabozenske ideologie ktere jsou ciste lidskym vyplodem pod vedenim Satana. Vira je neco co si dobrovolne vybereme a nabozensvi nam vnucuji a jeste vyhrozujou ze nas Buh znici za neposlusnost. Ano v Bibli je hodne rozporu ale i hodne dobreho verim v to co hlasal Ježíš, ale neverim nabozenskym vudcum a ideologiim.

Ikona diskutujiciho AriaKeboke 2017-09-16 21:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hned, jak jsem přečetla první odstavec, se mi připomněla jedna moje zkušenost. Aby ti těch oplatek nebyl "líto". Díky tatínkovi, který byl v době mého narození již odpadlík od církve, mě odmítli pokřtít. Moje rodina nikdy nebyla věřící, spíše křest prováděli z jisté tradice. Já jsem vždycky věřila v boha tak nějak po svém a náboženský bůh se mi nelíbil, zdál se mi krutý a zlý. Jednou na Vánoce jsem šla poprvé (a naposled) na mši do kostela. Po mši začali rozdávat ony oplatky. Já vůbec netušila o co se jedná, ani že je to jen pro "vyvolené". Takže jsem si tam zvesela nakráčela a jeden hezky snědla. Alue, ty křeče v břiše, které mi potom začaly a trvaly skoro celý druhý den, bych nikomu nepřála. Celou dobu mi hlavou jela myšlenka, že je mají snad nějak "pojištěné" proti nepokřtěným lidem, vůbec bych se tomu nedivila.

Ikona diskutujiciho **J** 2017-09-16 23:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, tady musím po sobě upřesnit, ten pán, který stál v základech jehovistů se přesně jmenoval Charles Taze Russell.

Ikona diskutujiciho Melkora 2017-09-16 23:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, je to docela trefný postřeh. Bible je v mnoha směrech velmi násilnická a krutá. Já sice pocházím z ateistické rodiny, takže mi nikdo víru "necpal". jako vám, nicméně ani mi ji nikdo nerozmlouval. Proto jsem měla příležitost se s ní seznámit a musím říct, že mnou docela otřásla. Dodnes mi nikdo z věřících nedokázal vysvětlit onen rozpor mezi evidentní krutostí a údajným milosrdenstvím.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-17 09:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]:  Ario vždyť je to jasné… Ty oplatky se před rozdáváním proklínají. Jasně že ti bylo blbě…  Ale myslím si že technicky vzato je jedno jestli tě proklejí tím že sníš zapšklý oplatek, nebo že ti udělají kříž na třetí oko.

Ikona diskutujiciho **J** 2017-09-17 22:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho JP 2017-09-22 06:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém je židokřesťanství. Doporučuji některou z přednášek gnostika Mgr. Jana Kozáka, kde celkem srozumitelně popisuje, co se vlastně stalo. Proč lidé věří tomu, že když každý týden budou provozovat rituální kanibalismus, bude svět lepší.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-22 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[36]:  Tělo kristovo, krev kristova… když jsem se ptala těch lidí jestli jim nepřipadá divné jíst ježíše u oltáře, tak ta reakce byla vždycky k nezaplacení. :-D  Ale mně to jednoduše nedávalo smysl.

Ikona diskutujiciho František 2017-09-22 12:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cirkev je čistě jen satanistická organizace nic víc,Ježíš je čistě projev bezpodminečné lásky nic víc.Máme na výběr bud posluhovat satanovi nebo ego a ducha s jednotit v srdci.Pokud více žijeme ego tak jsme blýže k pudovosti,chtíč,hrddosti a povrchnosti,pokud žijeme více duchem jsme pyšní a falešný a naivní ve své pravdě.Pokud ovšem povzneseme ego k srdci,máme se rádi.pokud náš duch s pokorní a příjme srdce,poklekne,mysl začne vnímat věci jednotně i individuálně,jelikož ego nemá strach a duch si nemyslí že myšlenky jsou více než láaska.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek