Človek nikdy nevstúpil na Mesiac

20.5.2013 v Čtenáři 19

Naše vzácná slovenská přítelkyně vytáhla z Ruských serverů následující článek a přeložila ho pro nás. Bohužel překlad není dokončený úplně do konce (patrně chyba při následném přeposílání) a je to velmi smutné, bohužel už ani od ní být dokončen nemůže.

Prosím tedy někoho z ochotných čtenářů, jestli by byl tak hodný a poslední řádky nám za ni dokončil. – Označila jsem je zelenou barvou. Já ovládám ruštinu jen za úrovni čtení azbuky a představení se, takže na to sama nestačím.

Nebývá pro mne zvykem uveřejňovat nehotové články, avšak tento je velmi speciální, naše přítelkyně si jeho uveřejnění moc přála a stihly jsme si to vzájemně slíbit.

На Луне человека никогда не было !

Človek nikdy nevstúpil na Mesiac

B 60-х прошлого века вдруг ни с того ни с сего ООН приняла документ „О запрещении

ядерных испытаний в космосе“? С чего это вдруг такая „забота“ об экологии космоса? Ответ

до удивления прост – в космосе ядерные устройства не взрываются!

Prečo v 60. rokoch minulého storočia, len tak z ničoho nič, bol v OSN prijatý dokument “ O zákaze jadrových experimentov v kozme“. Kde sa vzala tá „starostlivosť“ o ekológiu kozmu? Odpoveď je napodiv jednoduchá: v kozme jadrové zbrane nevybuchujú!


Этот факт надо было скрыть от человечества, для этого и был принят такой „гуманный“

документ. Конечно пролоббировал этот документ Советский Союз! – потому что американцы

не знали этого и даже до недавнего времени пытались взрывать ядерные устройства и на

Луне, и в космосе – и все безрезультатно!!!

Tento fakt bolo potrebné skryť pred ľudstvom, preto bol prijatý taký „humánny“ dokument. Samozrejme tento dokument preloboval Sovietsky sväz!- nakoľko toto Američania nevedeli a to ešte donedávna skúšali vybuchovať jaderné zbrane aj na Mesiaci a v kozme- a to všetko bez výsledkov!!!

Для ядерного взрыва на Земле необходима пространственная решетка (атмосфера) с

определенными боковыми частотами, что и позволяло возникать „цепной реакции“. В

космосе вообще нет такой пространственной решетки, поэтому цепная реакция там вообще

не возможна.

Ku jadernému výbuchu na Zemi je potrebná priestorová mriežka / atmosféra/ s presne vymedzenými vedľajšími frekvenciami, čo umožňovalo vznik „reťazovej reakcie“. V kozme vo všeobecnosti neexistuje taká priestorová mriežka, preto tam podobná reakcia ani nemôže existovať.


Поэтому такое мощное ядерное „разоружение“ США и России.

Но вернемся к космосу.

Движение в вакууме без гравито-магнито-электрического генератора – это движение мела по

классной доске – надолго не хватит.

Preto to mohutné jadrové „odzbrojovanie“ USA a Ruska.

No, vráťme sa ku kozmu. Pohyb vo vákuu bez gravitačno-megneticko-elektrického generátora – to je pohyb kriedy po školskej lavici- nestačí nadlho.


Что будет, если кому-либо вздумается на современном космическом корабле посетить

Плутон? По мере движения будет происходить рассеивание высоких октав (а это мозг),

поэтому при пролете Марса космонавт будет иметь мозг питекантропа, а в конечном пункте

наш космонавт превратится в кучу песка.

Čo sa stane, ak si niekto vymyslí navštíviť na súčasnej kozmickej rakete Pluton? Podľa rýchlosti pohybu bude sa odohrávať rozpad vysokých oktáv /a to sa týka mozgu/ a následkom toho kozmonaut už pri prelete okolo Marsu bude mať mozog na úrovni pithecantropa a nakoniec sa náš kozmonaut zmení na kopu piesku.


Все объекты, которые перемещаются в Космосе, должны иметь при себе гравито-магнито-

электрический генератор, поддерживающий существование перемещаемых матриц на всех

частотах для защимы биообъекта от разрушения.

Všetky objekty, ktoré sa premiestňujú v Kozme, musia mať pri sebe gravitačno-magnetický-elektrický generátor, podporujúci existenciu premiestňovaných matric na všetkých frekvenciách ako ochranu bioobjektu pred rozpadom.


На данном этапе современная человеческая циилизация данной технологии не имеет и при

таком знании и отношении к окружающему иметь и не будет!

V súčasnej etape rozvoja ľudskej civilizácie nemá táto k dispozícii takéto technológie a v prípade súčasného poznania a vzťahu k prostrediu ani nebude mať!


от вам и ответ: „Были ли американцы на Луне?“

A to je aj odpoveď na otázku: „Boli Američania na Mesiaci“?


В Советском Союзе НЕЧТО не разрешало проводить аферу полета человка на Луну на

космических кораблях типа „консервная банка“.

А результаты американских аферо-экспедиций на Луну известен – „привезен“ мультфильм,

снятый на Земле, нет никаких научных данных, нет никаких „привезенных“ реальных

образцов.

V Sovietskom zväze NIEČO nedovolilo urobiť aféru okolo letu človeka na Mesiac na kozmických koráboch typu „plechová konzerva“.

A výsledky amerických dobrodružných expedícií na Mesiac sú známe – privezený multifilm natočený na Zemi, žiadne vedecké poznatky. Nie sú ,,privezené“ žiadne reálne záznamy.


Здесь и кроется секрет, почему американцы так быстро свернули программу Аполлон.

Американцы начинали освоение Луны на „Ура“ – они очень боялись, что русские будут там

первыми. Технической базы для этого у американцев не было. Чего стоит сама ручная

„посадка“ Армстронгом лунного модуля в положении стоя??! Это додуматься до такого надо

было!

A v tom je aj tajomstvo, prečo Američania tak rýchlo ukončili program Apollon.

Američania začali osvojovanie si Mesiaca s „hurá“ aktivitami – veľmi sa báli, že Rusi tam budú prví. Ale chýbala im technologická základňa. To dokazuje aj samotné ručné ovládanie,,pristátie“ Armstrongom na palube mesačného modulu vo vertikálnej polohe??! To teda bolo treba vymyslieť!


Американцы считали, что в конце концов они сядут на Луну с человеком (хотя бы в течение 5

лет). А победителей ведь не судят! И всё им простится …

Но не тут то было. Со временем в США стали понимать, что даже имея возможность достичь

Луны с человеком на борту

Američania sa domnievali, že napokon predsa len pristanú na Mesiaci / čo aj v dobe do 5 rokov/. A víťazi sa nesúdia! A všetko sa im prepáči… Ale to nebol ten prípad. Časom Američania začali chápať, že ak aj budú mať možnosť pristáť na měsíc s mužem na palubě


(а этой возможностью американцы так никогда и не стали обладать), дело кончится плачевно – человек вышедший из пространства Земли более чем на 3700 км (тем более на Луне) быстро деградирует (теряет высшие частоты мозга) и в лучшем случае станет сумасшедшим, в худшем – превратится в овощ…

Великая афера сорвалась – не ожидали „боги“-американцы такого заката!

Скоро для человеков американского типа мышления наступит абсолютная тьма (их закат закончился) – уже ждать осталось недолго.
Как это будет? Зачем об этом спрашивать и говорить? – сами увидим, кое-что даже прочувствуем на себе.

Одно можно сказать точно – все кончится ХОРОШО!Velice děkuji diskutující ,,Janči“ za dokončené přeložení článku:

(a túto možnosť američania nikdy nemali) to skončí plačom, človek ak sa vzdiali viac ako 3700 km od zemského povrchu, tým horšie do vzdialenosti mesiaca, rýchlo degraduje (stráca vyššie frekvencie mozgu) a v lepšom prípade sa zblázni, v najhoršom prípade zdegraduje na úroveň zeleniny.

Veľký podvod zmarený – neočakávali „bohov“ amerického západu.
Skoro pre američanov nastala absolútna tma (západ skončil), už len chvíľu čakať bolo treba.
Tak čo bude? Prečo sa na to pýtať a rozprávať? Samy uvidíme, pocítime samy na sebe.
Jedno možno povedať už teraz – všetko sa skončí DOBRE!

Děkuji také čitatelce Ince za českou verzi překladu:

a touto možností Američané nikdy nezačali disponovat, záležitost skončí uboze – člověk, který se vzdálí od Země víc než o 3700 km (tím spíše (když je) na Měsíci) rychle degraduje (ztrácí vyšší frekvence mozku) a v lepším případě bude bláznem, v horším – přemění se v zeleninu…

Významná událost byla zmařena- nečekali „bohové“-Američané takovéto převálcování.

Brzy pro člověka amerického typu myšlení nastane absolutní temnota (jejich převaha skončí) – nebudeme dlouho čekat.

Jak bude to? Proč se na to ptát a mluvit o tom? – sami uvidíme, něco dokonce pocítíme na sobě.

Jedno dá se říci určitě – všechno skončí dobře!
Kam dál:

Otevřít rubriku ,,Příspěvky čtenářů“ – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat Vstoupit do Chatu – ZDE

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue
Komentáře

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2013-05-20 07:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je velmi zvláštní, včera večer jsem tady přesně nějaký takový článek o tom, jestli člověk někdy přistál na Měsíci, hledal, protože jsem se domníval, že jsem ho tu už jednou viděl. Ale jak bych ho tu už mohl vidět, když jsi ho sem dala až dnes ráno? Záhada 😛 asi Deja Vu…

Ikona diskutujiciho falko 2013-05-20 10:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Peostě tohle Rusové nikdy nerozchodí. Nazval bych to velké trauma malé velmoci. Raději by měli napsat kolik pilotů muselo zemřít než se Gagarin vrátil na Zerm. Kolik lidí muselo zemřít při jaderných pokusech na sibiři atd. Pěkný den všem a používejte vlastní úsudek a nenechte se zbytečně oblbovat.

Ikona diskutujiciho Janči 2013-05-20 11:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skusil so to preložiť. Je to síce po slovensky, lebo češtinu dobre neovládam.

Ikona diskutujiciho Janči 2013-05-20 11:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluš, prosím tam treba opraviť miesto zdegraduje na zeleninu, zdegraduje na úroveň zeleniny. Dík.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-05-20 12:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Děkuji za doplnění 🙂

Ikona diskutujiciho lissabonka 2013-05-20 13:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stále nerozumiem, prečo ak rusy vedeli, že je to podvod, prečo to nezverejnili, nerozhlásili v mádiách ako veľký sovietsky triumf?

Ikona diskutujiciho Alue 2013-05-20 13:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Mála úvaha. Co když to Rusové řekli, ale nám se to nedostalo do médií? Vždyť mainstream je neskutečně manipulovaný a cenzurovaný. Co je důležité, to nikdy neodvysílá. Takže my si pak myslíme ,,bůhvíjak nejsme chytří a jak máme čerstvé zprávy" a ve skutečnosti o tom víme úplné nic.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2013-05-20 13:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Človek vo vesmíre zdegraduje na úroveň zeleniny a rozpadne sa na kopu piesku? Takže ľudstvo môže zabudnúť na osídľovanie iných planét.

Ikona diskutujiciho McMahon 2013-05-20 14:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sice jsem už nějaký ten pátek ze školy pryč, přesto si dovolím nabídnout i já svůj velice amatérský překlad. Aby to dávalo smysl, tak jsem začal na začátku věty:

Ikona diskutujiciho Iv 2013-05-20 16:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hledání jasnější odpovědi na občas probíranou otázku, jestli byli tehdy opravdu Američané na Měsíci nebo šlo o podvod, nechám (zejména při mém soukromém frmolu v těchto dnech) zcela být.. Těším se ale na nové každodenní Aluščiny příspěvky a komentáře k nim

Ikona diskutujiciho Babe 2013-05-20 23:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli jsou takhle otevřená a optimistická všechna ruská média, vypadá to docela fajn, хорошо :).

Ikona diskutujiciho Alue 2013-05-21 09:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Beztak podvod. Vybere se pár dobrovolníků a těm se zaplatí velké peníze, aby tvrdili, že byli ve vesmíru a viděli ho na vlastní oči. Řekne se jim co mají říkat, aby výpovědi vypadaly pravdivě. To se dělá úplně běžně. Beztak je to reakce na sílící skeptismus lidí vůči cestám do vesmíru. Vždy se musí něco vymyslet, aby ovce zase zapadly zpátky do tupého stáda.

Ikona diskutujiciho Ved 2013-05-21 09:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Áno, toto je zásadná veta a jej dovetok: " Brzy pro člověka amerického typu myšlení nastane absolutní temnota (jejich převaha skončí) – nebudeme dlouho čekat.

Ikona diskutujiciho mirek 2013-05-22 07:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale lidi, zavzpomínejte na školu. Žádná "mřížka" k řetězové reakci není nutná. Vždyť když se rozpadne jeden uran a vyletí z něho tři neutrony, ty narazí na další tři atomy a tím se spustí jaderná řetězová reakce, nic jiného k tomu nepotřebujete, jen nadkritické množství uranu (toho zas tak moc není) a počáteční impuls. A co astrofyzika? I na tu si vzpomínáte? Když umírá hvězda, dochází tam k štěpení těžkých prvků a to je to samé, jako větší atomová bomba. Rada pro příště, neztrácejte zdravý rozum.

Ikona diskutujiciho lissabonka 2013-05-22 16:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Ono máš asi pravdu, otázka aj je, prečo to pre ruské média nebolo výhodoné… Možno preto že by som nemala rozlišovať média v rôznych štátoch, lebo nakoniec sa jedná o jediný "samostatný vládny orgán"…

Ikona diskutujiciho Adelaine 2013-05-22 18:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po tom se zaručenou zprávou z Ruska o nulovém pásmu už nějak ničemu podobnému nevěřím. Jen se to dá do ruštiny, aby to působilo cizokrajně a tajemně a to je vše.

Ikona diskutujiciho Žabák Kvak 2013-06-20 10:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je možné zpochybnit let Apollo 11 (první přistání na Měsíci), i když já osobně bych to nedělal.

Ikona diskutujiciho Žabák Kvak 2013-06-20 17:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Jenže v době letů na Měsíc jsme my tady byli "socialistický blok" , takže ta cenzura se spíše týkala všech úspěchů toho "kapitalistického bloku" … V dnešní době se už létá do vesmíru i "na výlet", létají Číňané a na ISS se střídají mezinárodní posádky.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek