Kontakt s anděly

3.2.2010 v Bytosti 1

Zdraví tě Bůh, milý čtenáři! Já jsem Pace, anděl míru. Začala doba andělů, ona epocha, ve které se stává spolupráce mezi člověkem a andělem stále těsnější. Mnoho lidí na planetě Zemi dozrálo pro příjem našich energetických forem. Vlivy našeho Světla v buňkách jejich mozků jim načrtnou nové perspektivy a úhly pohledu a umožní rychlý rozvoj. Mnoho představ, které spoutávají ještě tvůj svět, se zhroutí. Padnou jako zdi Jericha.

My, andělé představujeme energetický protipól v kosmu k myšlenkovému světu tvého vnějšího Já. My jsme čisté vědomí, jasně svítící duševní Světla bez tělesné formy. Jako tekoucí světelné proudy jsme produševnělí jednou jedinou myšlenkou, myšlenkou nezištné, veškerému životu sloužící lásky. Jsme stále v kontaktu s těmi sedmi zdroji pra-energie a jejími sedmi paprsky a zprostředkováváme všem lidem, kteří nás pozvou do svých srdcí, energetické formy nevinných. Podle zákona vesmírné lásky jsou andělé a lidé vzýváni, aby připravovali cestu celistvému vědomí lásky a společně působili na velkém rozvoji, který nás očekává.

Můžeš si nás, anděle, k sobě zavolat vibracemi harmonické hudby, modlitbou a srdcem plným lísky. Sdělujeme se ti ve tvých pocitech a ve tvých snech. Čím více lásky vyzařuješ, tím je pro nás snazší proudit přes tvé vibrace lásky jako pocit nepopsatelné radosti do tvé mysli a do tvých duševních vědomí. V ranních červáncích Nového věku připadl nám andělům velký úkol, protože jsme před dlouhou dobou přísahali, že naše síly použijeme k záchraně planety Země a povedeme její obyvatele k míru.

Ano, je to jeden z našich úkolů v nadcházejících letech – podporovat mír mezi národy vaší planety. Vysvobodíme ty mnohé strachující se lidi, kteří se nyní ještě odívají šatem moci.

Vaše planeta téměř zcela přestala vyzařovat do vesmíru pocity pravé lásky. Světelné bytosti vesmíru, zástupy andělů se ještě nestáhly z vaší planety jen díky své věčné lásce a dík silám sedmi paprsků. Bez našeho Světla, bez naší pomoci by byla Země s jejími obyvateli již zničena. Již brzy poznáte tuto duchovní pravdu.

Nejpozději na přelomu tisíciletí (originál napsán roku 1993) budou zaznamenána znamení začátku přepólování Země. Zvýšené frekvence v mozkových buňkách lidí, nové úrovně vibrací v mozcích rozhodujících činitelů vymažou staré vzory myšlení a dogmata. Na všech kontinentech vaší planety vybereme lidi, které v danou dobu vyšleme jako zakladatele míru všude tam, kde se válčí a kde se nedostává vědomí lásky. My, andělé půjdeme na všech jejich cestách před nimi a budeme řídit jejich kroky. Tak je opravdově možné, a vy to zažijete, že mezi všemi lidmi povládne mír, tolerance a láska.

Zakladatelem míru je člověk, který svým vědomím tak dalece dozrál, že jej ve jménu ducha žehnáme mírem a duchovně mu smíme předat kalich míru. Přirozeně jsme si předem zajistili svolení k takovému zasvěcení, ať již v meditaci, či ve vědomém nebo pro rozum nevědomém snu. Mnozí lidé budou námi přivedeni k přání stát se zakladateli míru pomocí knihy, rozhovoru nebo skrze myšlenku, která je napadne z jasného nebe. Oni lidé, kteří byli vyvoleni dle duchovního zákona, aby vytvářeli mír mezi lidmi, všichni ti budou přivedeni k mediálně nadaným lidem, skrze které můžeme přenášet požehnání této práci.

Je to den radosti a štěstí v našich sférách, když můžeme uskutečnit takové zasvěcení. Naše radost pak proudí jako Světlo do všech vědomí zakladatele míru a probouzí v nich Boží sílu a proud lásky pro planetu a její obyvatele. Přijde doba, ve které lidi poznají zakladatele míru, který byl námi vybrán a zasvěcen.

My, andělé, žijeme ve společném poli vědomí vesmírné lásky. V určitých dimenzích tvoříme místa Světla, kosmické silové stanice, ve kterých jsou přeměňovány energetické formy beze Světla, které nejsou v souladu s principem lásky. Rádi pomůžeme také tobě, při čistění temných myšlenkových energií. Protože však je nutno dle duchovního zákona respektovat svobodnou vůli každí individuální bytosti, můžeme být činní pouze s tvým svolením. Bereme ohled na svobodnou vůli lidí, kteří nás z neznalosti ještě odmítají. Vidíš tedy, že je nutné uznání naší duchovní přítomnosti a prosba o pomoc. Tyto tvé myšlenkové energie tvoří v určitých dimenzích našich sfér magnetická pole, přes která se můžeme spojit s tvými vědomími.

Věz, že pro každou energetickou formu existují zvláštní andělé. Potřebuješ-li snad nyní v tomto okamžiku odvahu a útěchu, volej anděly odvahy a útěchy. Vyslyší tvé volání a rádi ti pomohou. Potřebuješ-li důvěru, naději nebo vyléčení, spoj se s odpovídajícími anděly.

Přitahuj nás stále znovu svými myšlenkami lásky. Proudí jako jasné barevné proudy do tvé aury, přes kterou na tebe přinášíme naše energie. Také my přijímáme ze tvých nejvyvinutějších duchovních vědomí životní sílu a energii. Kontakt s tebou, milé lidské dítě, pro nás mnoho znamená. Můžeme se navzájem nádherně obdarovat.

Přirozeně se můžeš vždycky také odevzdat svému osobnímu ochrannému andělovi. On si uložil ten úkol, že tě bude provázet a ochraňovat během mnoha pozemských životů. Jako duchovní bytost bez těla musí společně s tebou zvládnout ještě mnoho úkolů a projít mnoha učebními procesy ke svému vlastními dalšímu rozvoji. Tvůj ochranný anděl se chce a musí naučit se vypořádat s tvými myšlenkami a vývoji. Chce tvým způsobem hledět na věci, seznámit se s tým pohledem na svět, aby tě mohl prozářit moudrostí a láskou. Vnitřní duchovní spojení s tvým ochranným andělem tě uvolňuje od strachu a zprostředkovává ti po celý život pocit bezpečí.

Já, Pace, zavolám některé vybrané anděly, kteří-zatímco přijímáš tento text- pracují na tom, aby vyčistili tvůj fyzický šat a tvá jemněhmotná energetická těla, harmonizovali je mezi sebou a zvýšili vibrace tvých čaker. Přirozeně provádíme taková “nastavení” pouze tehdy, když s tím ve svém srdci souhlasíš. Nestrachuj se, pokud se k tomu nastavení ještě nemůžeš rozhodnout. Milujeme tě proto neméně.

Stejně jako ty, abys ve svém domě měl světlo, musíš nejdříve položit elektrické rozvody, potřebujeme my jemněhmotné vodiče, přes které tě mohou dosáhnout naše energie. Díky zprostředkování tohoto média jsme schopni zvláštním způsobem energeticky nabít slova našich poselství. Přijmeš-li tyto energie slov s otevřeným srdcem, tak vytvoří, asi tak si to můžeš představit, jemněhmotnou kabelovou síť ve tvých vědomích a tvých jemněhmotných tělech, pomocí které, abychom ovlivnili nastavení, přenášíme na tebe své energetické formy. Proto nejde často tak moc o naši slovní formulaci, nýbrž o to, vybudovat tato energetická spojení.

Tímto způsobem nepřijímáš naše poselství jen na úrovni rozumu, nýbrž současně svými duševními vědomími, energetickými těly a čakrami. Tak můžeš na různých úrovních získat duchovní poznatky, které v průběhu času dosáhnou také jako intuice tvůj intelekt. Vzpomeň si prosím na to, když bys chtěl u některých informací z našich dimenzí vykřiknout: “To přesahuje můj rozum!”

Je naší velkou snažnou prosbou provést nastavení tohoto druhu u čtenářů k urychlení jejich vývoje. Prosím tě, abys nás při tom podporoval. Když se při čtení vědomě otevřeš našim vibracím, působí tvé myšlenky v našich úrovních jako vysílací signál a přivolají nás, abychom ti mohli v lásce sloužit.

Můžeš se nyní myšlenkově ponořit do proudu svého dechu a několikrát pomalu vdechnout a vydechnout. Tvůj dech je most, který spojuje tvé vnější Já s tím vnitřním. Když si byť jednou na každé straně této knihy uvědomíš takto svůj dech, spojuješ se stále více se svým božským Já a s našimi vibracemi a stále lépe se necháš vést a řídit duchovním zákonem lásky. Udržuj také vždy pokud možno svou páteř rovnou a nech svá ramena a paže volně viset dolů, aby nevznikla žádná napětí a žádné energetické blokády v týlu.

Čistícím plamenem fialového ohně, který rozpouští nedokonalosti ve tvých vědomích, chceme tě dnes připravit na spojení s tvým slunečním andělem. Nejdříve si představ, jak modro-fialová energie halí ve formě spirály zdola nahoru tvé tělo a to proti směru hodinových ručiček. Pros o to, aby bylo přeměněno všechno, co jsi stvořil myšlenkami svého vnějšího Já a co ti dnes brání ve tvém vývoji. Pros o to, aby tě již déle nepoutaly překonané názory a vzory zkušeností a aby byly fialovým plamenem přepólovány.

Převezmi toto cvičení také do svých meditací. Fialový plamen v tobě bude působit jako láska a síla, jako odpuštění a obnovení. Můžeš pomocí své síly představivosti použít čistící fialový oheň také k tomu, aby přispěl k harmonizaci a uspokojení všude tam, kde lidi rozdělují různé rozmíšky, ať je to ve tvé vlastní rodině, ve tvém kruhu přátel nebo ve válčících zemích.

Můžeš svou myšlenkovou silou zahalit celou planetu Zemi do fialového pláště a podpořit silou paprsku této barevné energie její čištění a obnovu.

Koncentruj se nyní, prosím na svou sluneční pleteň, na čakru, která leží kousek nad tvým pupkem. Třikrát se touto čakrou nadechni a vydechni, zavolej ve svých myšlenkách svého osobního slunečního anděla a představ si zlatou energii. Každý člověk má slunečního anděla. Ohromný zástup všech těchto sloužících světelných bytostí spolupracuje s regentem slunečních andělů, mocným Božstvím. Popros svého osobního slunečního anděla, aby se spojil s tvými vědomími a vibračními poli.

S největší radostí splní tvůj sluneční anděl svůj úkol. Spojí určité energie vnější oblasti tvé sluneční pleteně s jejím hlouběji položeným vnitřním jádrem. Zatímco budou prováděna tato a další nastavení na sluneční pleteni, odpovídající tvému stavu vývoje, prosím tě já, Pace, abys svou pozorností setrvával v oblasti břicha. Těš se, když pocítíš, že se zahřívá. Možná bys chtěl na několik okamžiků ustat se čtením, aby ses mohl do sebe vcítit celou svou pozorností.

Tvá sluneční pleteň je nyní zaplavena požehnáním tvého slunečního anděla. Láska pozvedává všechna tvá vědomí ke Světlu a vděčnost a mír proudí tvou bytostí. Já, Pace, který směl za všechny hovořit, tě zvu, aby ses po této kapitole na několik minut koncentroval na energii andělů. Naslouchej hudbě. Víš, že nás, andělské bytosti, vibracemi harmonické hudby voláš k sobě. Nech tuto událost v klidu doznít. Děkujeme Ti, velmi tě milujeme

Z knihy Meditace

Z německého originálu přeložila Eva Melzerová

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Kuřivoj 2011-09-27 23:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Usmívej se,zítra bude hůř…:-) Dobrej článek…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek