Kruhy v obilí – co to je + video jejich vzniku!

4.7.2007 v Zajímavosti 8

Kruhy v obilí

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle zastánců této teorie jakoukoli běžnou mechanickou metodou, ale zatím dosud neznámým vlivem.

Historie a stručný popis jevu

Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v celém světě vznikají stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.

Ze záznamů vyplývá, že pozorované jevy se postupně stávají více a více složitými. Zpočátku byly zaznamenávány především útvary ve tvaru kruhu nebo elipsy, často jako systém soustředných nebo vzájemně se dotýkajících kružnic. V poslední době se však objevují snímky velmi komplikovaných obrazců, kde jsou kombinovány kruhy se čtverci, obdélníky trojúhelníky a mezikružími.

Společným rysem všech pozorovaných agrosymbolů je fakt, že jsou tvořeny polehlými plochami zemědělských kulturních rostlin, které jsou ohnuty těsně nad zemí, nejsou zpřelámány a po jistém období jsou obvykle rostliny schopny dalšího růstu. Základní plodinou s výskytem agrosymbolů je obilí, jsou však hlášeny a dokumentovány kruhy vzniklé v kukuřici, vojtěšce, řepce nebo tabáku. Otázkou zůstává, zda do této kapitoly patří i obrazce pozorované v ledu, sněhu, na písku nebo i asfaltu.

Průzkum jevu

Velká řada objevených obrazců byla poměrně pečlivě zkoumána z řady různých aspektů. Obvykle se průzkumníci zaměřili na:

• Způsob položení rostlin – ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po několika dnech jsou schopny dalšího růstu).

• Chemické složení půdy – obvykle byly odebrány vzorky ze zasažené plochy a současně z vedlejší nezasažené plochy. Prakticky v žádném případě nebyly nalezeny výrazné rozdíly v obsahu anorganických prvků nebo zkoumaných organických látek.

• Radioaktivita – měření vyzařovaného radioaktivního záření v oblasti uvnitř a vně zasažené plochy nebyly zaznamenány rozdíly.

• Magnetické jevy – uvádí se, že většinou v oblasti symbolů nebyly zaznamenány anomální magnetické jevy, ale v několika případech hlásili průzkumníci netypické chováni střelky kompasu jako otáčení kolem osy nebo kmitání. Bohužel nebyl hlášen žádný případ, kdy by bylo na místě měřeno magnetické pole za použití citlivých fyzikálních přístrojů s možností záznamu naměřených hodnot.

• Psychické projevy – jsou zřejmě nejmarkantnějším projevem u tzv. „pravých“ kruhů, tedy obrazců nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo náběh na omdlení. Nedostatkem těchto hlášení je fakt, že jde čistě o subjektivní pocity, které nelze nijak kvantifikovat

• Psychotronické projevy – ve velké většině případů „pravých kruhů“ ohlašuje přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné chování virgule, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s okolní nezasaženou krajinou.

Hypotézy o původu jevu

Dnes je pokládáno za prokázané, že všechny zde uváděné jevy nemají stejnou příčinu vzniku a je pravděpodobné, že ani všechny obrazce, jejichž vznik nebyl doposud vysvětlen jako působení přirozených faktorů, nevznikly stejným mechanizmem a z jediného důvodu.

Obrazce vytvořené člověkem

Poměrně značná část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto problematikou. Jako důvody pro toto jednání se uvádí:

• Recese

• Snaha prokázat hloupost pokusů o jiné, než přirozené vysvětlení původu obrazců

• Finanční zisk (natáčení televizními štáby na vlastním pozemku, fotografie v novinách, placená reklama, natáčení sci-fi atp.)

• Snaha o vlastní zviditelnění

• Duševní porucha

Společným znakem, který velmi často spolehlivě umožní identifikaci těchto lidských výtvorů je použití nějakého mechanického prostředku, který způsobí polehnutí plodin. Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena nebo jinak mechanicky poškozena. Při zvláště amatérské práci je pak oblasti kruhu možno objevit čerstvé lidské stopy nebo i vystopovat cestu, kterou se tvůrci kruhu k místu své činnosti dostávali. Tvůrci se ale téměř vždy snaží dosáhnout toho, aby bylo jejich dílo označeno proutkaři jako pravé a snaží se aby zlomených stébel bylo co nejméně a aby jejich ornament byl co nejpřesvědčivější. V praxi je však obvykle již při prvotním průzkumu obrazce nutno počítat s tím, že se v okolí agrosymbolu pohybovaly desítky osob, které jej ze zvědavosti navštívili ihned po jeho objevu a nečekaly až na příjezd specializovaného týmu expertů.

Zvyšování složitost zaznamenávaných úkazů může být také důkazem o významném podílu lidského faktoru na vzniku kruhů. Zatímco v počátečním stádiu stačilo vyrobit jednoduchý kruhový útvar, dnes vznikají složité konstrukce na bázi fraktálů, které ukazují na zvýšenou náročnost tvůrců obrazců na vlastní práci.

Atmosférické jevy

V případě některých velmi jednoduchých plošných útvarů lze akceptovat i vysvětlení vzniku kruhů působením atmosférických dějů. Uvažujeme přitom o působení lokálních menších vzdušných vírů, které jsou analogy amerických tornád a v místě svého působení způsobí polehnutí vegetace ve tvaru kruhu. Výskyt těchto jevů i na našem území byl v minulosti mnohokrát dokumentován.

Vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy

Poměrně často jsou hlášeny jevy anomálního růstu vegetace v určité lokalitě, kdy lze poměrně velmi snadno odlišit oblasti, v nichž mají zemědělské rostliny výrazně odlišné vlastnosti (velikost, zbarvení…) od okolí. Obvykle se přitom jedná o předchozí lidský zásah do terénu – základy starých budov, trasy ropovodů a inženýrských sítí, hnojení. Zároveň se zde prakticky nikdy nejedné o úzce lokalizovanou oblast s polehnutím vzrostlé vegetace.

Spekuluje se také o tom, že přítomnost spór některých druhů škodlivých hub v omezené lokalitě by mohla vyvolat místní úhyn rostlin v určité omezené oblasti. Uvedená teorie však nevysvětluje pouhou poléhavost vegetace s možností dalšího růstu rostlin.

Energetický vliv sil planety Země

Jako nejpřijatelnější vysvětlení uváděných jevů, které neleží v oblasti klasických fyzikálně-chemických projevů hmoty se jeví často opakované tvrzení, že vznik agrosymbolů je pokusem o komunikaci naší planety s lidmi jako nejmocnějším fyzikálním projevem na Zemském povrchu. Bylo činěno mnoho pokusů o převedení řeči agrosymbolů do smysluplného jazyka včetně zapojení výkonné počítačové techniky, doposud však bezvýsledně. Je přitom třeba vzít v úvahu, že doposud chybí striktní oddělení agrosymbolů vzniklých jako důsledek recesistické činnosti několika skupin od reálně vzniklých symbolů.

UFO a mimozemšťané

Stejně jako v předchozím bodu je možno uvažovat o možnosti, že se s námi mimozemská civilizace snaží komunikovat pomocí vzniku obrazců vegetaci. Základním nedostatkem uvedené teorie je skutečnost že se doposud nepodařilo „poselství“ mimozemšťanů rozluštit, přestože by se tito návštěvníci za dobu svého působení v okolí naší planety měli dokonale seznámit s možnostmi a prostředky běžné lidské komunikace.

Nový způsob přenosu energie

Podle některých zdrojů existuje v současné době možnost přenosu energie pomocí nových technologií, jejichž použití by mohlo vyvolat vznik pozorovaných agrosymbolů. Uvedená teorie patří do skupiny konspirační teorie, která předpokládá, že současné vlády vyspělých států disponují informacemi, které by mohly posunout současný technologický stav průmyslu, ale raději tyto informace zatajují s ohledem na stabilitu ekonomiky celé planety.

ZDEje video s obrázky kruhů v obilí (hraje k tomu OLiver Shanti, můj oblíbený)

Také jsem našla stránku, kde (když najedete dolů) je krátké video, jak kruhy vznikají. Na poli létají podivná světýlka a uprostřed se zázračnou rychlostí tvoří kruhy. Moc se mi to jako podrvh nezdá. a TADY je ten zázrak.


Komentáře

Ikona diskutujiciho Tom* 2007-08-26 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jj, ta videa mám uložená doma.

Kruhy dělají jak "UFOuni", tak i sama matka Země… Jsou v nich pro numerika jednoduše zakódovaná poselství, sdělení…

Jinak O.Shanti je proste nej, ikdyz je u me uz dost oposlouchanej, ale bez nej proste ani ránu milé děvče, viď? ;-)

Ikona diskutujiciho Alue 2007-08-26 14:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jojojo 🙂

Ikona diskutujiciho ayahuascero 2008-01-10 17:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

heleď na boha nevěřim věřim na něco víc co se slovy popsat nedá 🙂

Ikona diskutujiciho martin 2008-03-25 10:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zažil jsem v dětsví spoustu paranormálních jevů, jimž jsem nevěnoval pozornost a myslel jsem si že to není nic neobvyklého (no, byl jsem prcek). Postupem času, až jsem začal o spoustě věcí přemýšlet, jse mi začaly vybavovat hrůzné spomínky. Tak jsem si říkal kdo ví, co se mi to zdálo. Jenže v  15 letech, jsem byl svědkem dalších jevů. Ve sklepě jsem zaslech volání malé dívky. Prohledal jsem sklep nikde nikdo. Slyšel jsem kroky. To už jsem z tama vyběhl, jak namydlenej blesk. Nad ránem jsem spal v kuchyni s výhledem so zahrady. Vlastně jsem nespal, ale krčil jsem se pod peřinou a třepal se  jak ratlík. Hned pod oknem se ozýval děsivý rámus, jako by někdo bouchal tyčí do plechové bečky. Hed jak to utichlo. Tak v kuchyni začal praskat nábytek a občas byly slyšitelné něčí kroky. Tolik vody jsem vypotil jen v běhu. Někteří lidé jsou kapánek citlivější, než ostatní. Batolata se dívají na místa, která nejsou ničím pro dospělého zajímavá, ale pokovaď by se pořídila fotografie nebo změřila se tepelná energie, je možné že výsledek je pozitivní. Děti tam třeba vidí pána, jenže dospělý tam nic neuvidí. Takových případů je mnoho, ani já nejsem vyjímkou. Myslím, že tím jak lidé odkrývají různá tabu, tak brzy uvěří v existenci nadpřirozených bytostí. V celém světě existují týmy, které se zabývají problematikou posmrtného života a duchů. A tito lidé moc dobře vědí, že na tomto světě nejsme pro nic za nic, že to je jen příprava na nový život mimo naši dimenzi. Proto věřím v Boha a další svaté. Vždyť Pana Marie se zjevuje čím dále více a to nemůžeme přehlýžet ani mimozemské civilizace. Děkuji za pozornost…

Ikona diskutujiciho Anthony 2013-08-07 09:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Anebo jsi jenom magor

Ikona diskutujiciho David 2013-09-17 20:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue 🙂

Ikona diskutujiciho Kess 2014-07-30 00:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

škoda, video není dostupné 🙁 asi ho někdo smazal

Ikona diskutujiciho pRedox 2015-11-08 11:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: zdravím, to video co je, už bloklé je přesné video co dnes Alue publikovala

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek