Mantry – SANSKRT IV.

7.4.2008 v Nezařazené 0

ÓM PÚRNAMADAh PÚRNAMIDAM
PÚRNÁT PÚRNAMUDAČJATÉ
PÚRNASJA PÚRNAMÁDÁJA
PÚRNAMÉVÁVAŠIŠJATÉ

překlad:

Óm. Pán je dokonalý. Dokonalý je také tento svět. Pokud se z Dokonalého oddělí jakákoliv část, bude dokonalá a zbytek bude také dokonalý. To (neprojevené absolutní jsoucno) je dokonalé a plné. To, co pochází z něj (projevený svět), je dokonalé a plné. Z dokonalosti a plnosti povstává dokonalost a plnost. Je-li dokonalost a plnost odebrána z dokonalosti a plnosti, zůstává přesto dokonalostí a plností.

Óm rám džaja rám

překlad:

chvála Rámovi

popis:

k posílení mužské energie

ÓM SARVATHÁ SAHU SUKHI THÁO
SAMATÁ SAHU SAMÁČARÓ
SARVATRA DIVJATÁ VJÁPÓ
ŠÁNTI SARVATRA VISTARÓ
ÓM ŠÁNTI, ŠÁNTI, ŠÁNTÍ ÓM

překlad:

Ať jsou všichni šťastní, ať jsou si všichni rovni. Ať Božská radost naplní celý svět. Ať na zemi zavládne mír. Óm. Mír, mír, mír.

ÓM SARVE BHAVANTU SUKHINÁ
SARVE SANTU NIRÁMAJÁ
SARVE BHADRÁNI PAŠJANTU
MÁ KAŠČID DUHKHABHÁK BHAVET

překlad:

Ať jsou všichni šťastní, ať jsou všichni zdraví, ať všichni vidí dobro. Ať nikdo nezakouší trápení.

ÓM SARVÉŠÁM ŠÁNTIR BHAVATU
ÓM SARVÉŠÁM SVASTIR BHAVATU
ÓM SARVÉŠÁM MUKTIR BHAVATU
ÓM SARVÉŠÁM SIDHIR BHAVATU
ÓM SARVAM DŽÓTIR BHAVATU
ÓM SARVAM PÚRNAM BHAVATU
ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTI

překlad:

Kéž všechny naplní mír kéž všechny naplní dobro kéž všichni dosáhnou osvobození kéž všichni dosáhnou dokonalosti kéž jsou všichni prozáření Světlem kéž je vše čisté a dokonalé mír, mír, mír.

popis:

Modlitba k jednotlivým principům udržujícím projevený vesmír i k jeho nekonečnému zdroji. Modlitba pro dosažení vnitřního poznání a harmonie.

ÓM SATJAM ŠIVAM SUNDARAM

překlad:

Já pravdu a Lásku vyznávám

Óm šanti óm

překlad:

Óm, mír.

popis:

Dosažení individuálního i univerzálního míru. Pro dokončení duchovního snažení.

ÓM ŠRÍ HANUMATÉ NAMAHA

popis:

Mantra dává sílu k vykoupení ze zlých pout osudu (mantra na sobotu)

Óm šrí rám džej rám džej džej rám

překlad:

Vítězství Rámovi, vítězství silám lásky, které jsou Boží.

ÓM ŠRÍ SUBRAHMANJÁJA NAMAHA

popis:

Mantra dává slávu, sílu, vítězství nad nepřáteli a zlými duchy (mantra na úterý).

ÓM ŠRÍM MAHA LAKŠMIJÉ NAMAHÁ

popis:

pozdrav mocné Bohyni hojnosti

ÓM TARA TU TARE

popis:

Tibetská mantra k Božské Matce

Óm tare tutare
ture soha

překlad:

Prvotní zvuk, nekonečný cíl cesty.

Óm trjambakam jadžamahe
sugandhin pušti vardhanam
urvárukamíva bandhanam
mritjormukšíja mámritát

překlad:

Tříoký Šivo, prosím tě o zdraví a nesmrtelnost. Tak, jak snadno se odloupne okurka od stvolu, zbav mne chapadel bolesti a smrti.

popis:

Mantra na zachování života, pro překonání strachu ze smrti.

Óm Vakratundája Hům
Vakratundája Dhímahi
Ganéša Avatára Namahá

popis:

Vakratunda, jedna z inkarnací boha Ganéši, posiluje vše, co bylo zlomeno a poničeno dlouhodobou negativitou. Dokáže držet na uzdě zlé démony, ale také závist, nenávist, lenost, závislost, apod.

ÓM
DHJÁN MULAM GURU MÚRATÍ
PUDŽA MULAM GURU PADAM
MANTRA MULAM GURU VAKJAM
MÓKŠA MULAM GURU KRIPÁ

překlad:

Om, guruova podoba je základem meditace,guruovy nohy jsou základem uctívání, guruova slova jsou základem manter, guruova milost je základem osvobození(mokši).

Panduranga hari panduranga murari
panduranga panduranga panduranga hari
panduranga hari panduranga hari
džaja džaja panduranga hari
panduranga panduranga panduranga hari

překlad:

Pandurango, bílé světlo, osvoboditeli, sláva tobě.

popis:

Tato mantra vás zkontaktuje s čistým světlem ve vašem těle. Přinese osvobození od potlačované a bouřící se sexuality.

Patním manoramam déhí
manovrittanusariním

popis:

Nalezení ženské partnerky pro život.

PRÁDURASTHU RTAM MITRAM
TATHÁTA DHÁMA DHÍMAHI
DHARMAS SARVATRA DÍVJATÁD

překlad:

Kéž se Nejvyšší Pravda stane naším přítelem, kéž se všude rozzáří Dharma.

Radha svámí déva dévi
radha svámí sat nám

překlad:

Zdravíme Tě, nejzářivější z Duchů, tvé jméno je Pravda.

popis:

Komunikace s duchy na všech úrovních, včetně inteligencí, které vládnou světu přírody, i s těmi nejjemnějšími formami Vesmírného Božství.

Raghupatí rághava rádža rám
patíta pávana sítárám

překlad:

Hrdina sluneční rasy, ten který povznáší svržené, král Ráma.

popis:

Pro vítězství ducha nad egem, pro ochranu silou lásky, pro stimulaci sexuální energie, pro povznesení toho, co je utlačované.

RAGHUPATI RÁGHAVA RÁDŽA RÁMA
PATITA PÁVANA SÍTÁ RÁMa

SÍTÁ RÁMa, SÍTÁ RÁMa,
SÍTÁ RÁMa, SÍTÁ RÁMa,
SÍTÁ RÁM BHADŽA PJÁRÉ MANA SÍTÁ RÁM

ÍŠVARA ALÁ TERE NÁMA
SABAKO SANMATI DE BHAGAVÁNA

překlad:

Pán Ráma zbavuje hříšníky jejich hříchů. Ó drahý příteli! Zpívej Síta-Ráma, Síta-Ráma. Bůh a Alláh jsou Tvá jména. Všem dej dobrou inteligenci, ó Pane.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek