Měsíční anděl

3.2.2010 v Bytosti 0

My andělé rozšiřujeme nad tebou proudy požehnání a halíme tě do míru a Světla. Spoléháme se na to, že ty, milá lidská bytosti, můžeš také svým vnějším Já prohloubit kontakt s námi. Potřebujeme každého člověka jako svatý nástroj pro naši službu lásce a míru. Pokud máš důvěru a trpělivost, tak přijde ta hodina, kdy vytvoříme kontakt se všemi tvými vědomími.

Na celé Zemi pracujeme my andělé na mnoha lidech a s nimi. Jsou přece andělskými bytostmi jako my. Nejsou sice prozářeni stejným nejčistším Světlem jako my, protože je ještě sužují lidské představy a strachy. Ve své bytosti jsou však přece aspekty našeho bytí, stejně tak jako my představujeme aspekty jejich vyššího Já, protože nic od sebe není odděleno.

Dnes vstoupí s tebou do energetického kontaktu tvůj měsíční anděl a legie měsíčních andělů je připravena se dotknout čtenářů a čtenářek těchto řádků. Každému člověku je přidělen osobní měsíční anděl, který se zasvětil stejně jako tvůj sluneční anděl službě. V mysli se nyní přesuň do svého srdečního centra. Vdechni a vydechni jím nyní třikrát a popros o to, aby navázal tvůj měsíční anděl spojení s tvým proudem dechu. Představ si měsíčního anděla jako stříbrně svítící energii. Jeho vibrace se manifestují ve středu tvého srdečního centra. Probudí ve všech tvých vědomích energie lásky tak, jak jsi je před tím nikdy nepoznal.

Tvůj měsíční anděl nezvýší jen vibraci tvé srdeční čakry, nýbrž také jejího stonku, který je zakotven v míše. Zvýší také vibrace energetické brány při vstupu do míchy. Tento svítící energetický proud ze tvé srdeční čakry k energetickému bodu v zádech se stane, pokud se pravidelně otevřeš účinkům svého měsíčního anděla, stále jasnějším a transparentnějším.

Jednoho dne už nebude tvá srdeční čakra ani její jemněhmotný stonek nabita elektromagneticky, nýbrž se stane jen tou nejvyšší formou elektřiny.

Tato změna způsobí, že se staneš citlivější a v průběhu času se můžeš jako jasně slyšící a jasně cítící otevřít novým dimenzím. . pokoušej se stále znovu, ať již během dne nebo před nebo po spaní, na svého osobního měsíčního anděla. Naučí tě řeči lásky a naučíš se časem rozlišovat mezi emocí a láskou.

Nech nyní mně, tvého měsíčního anděla, hovořit k tobě přímo. Prozařuji všechna vědomí tvé duše. Tak, jak jsi na této planetě tělesně veden svým slunečním andělem, povedu tě já, tvůj měsíční anděl, do astrálních dimenzí a sfér. Jediným orgánem tvého fyzického těla, který je mnou prozařován, je epifýza-šišinka mozková. Mám také pověření ti pomoci přeměnit všechny zkušenosti z minulosti, které vyrostly ze tvého osobního Já. Nehovořím jen o tvém současném životě, nýbrž o působení mnoha životů, které jsou ještě dnes v tobě vtisknuty jako vzpomínky a ovlivňují tvé myšlení a jednání.

Zkušenosti jsou energetické formy nejrůznějších frekvencí. Když ti například nějaká dřívější zkušenost, která vyvolává strach a nejistotu, chce opakovaně vnutit nějaký vzorec jednání, pokus se ji pozorovat bez emocí a hodnocení a přijmi ji nezatíženou tvým vnějším Já do svého vědomí duše. Tím odebereš těm událostem čas a prostor, stejně jako dělení na dobré a zlé, a ta zkušenost se stává věděním.

Když nyní položíš svou levou ruku na svou sluneční pleteň a pravou na své srdeční centrum, působím energeticky na všechna tvá vědomí, takže jejich vibrace stoupnou a stanou se propustnější pro vyzařování Světla, pro tok lásky ze zdroje tohoto JÁ JSEM ve tvém nitru.

Polož potom, prosím, levou ruku na svou na svou krční čakru, ve které je manifestováno Kristovo vědomí. Víš, že tvé vnější Já může dospět k vnitřnímu božskému Já, k JÁ JSEM, pouze cestou nesobecké lásky. Na tuto cestu tě Ježíš Kristus odkázal, když řekl: “Já jsem ta cesta a nikdo nepřijde k Otci, leda skrze mne.” “Skrze mne” znamená po cestě lásky, protože není míněn Ježíš jako osoba, nýbrž Ježíš Kristus jako Božská manifestace lásky ve hmotě. Já, tvůj měsíční anděl, mám ten nádherný úkol tě jemně provázet na této cestě skrze veškeré váhání mysli. Jako je loď nesena vlnami oceánu, tak budeš bezpečně nesen vlnami mé lásky. Můžeš nyní své ruce znovu dát do normální polohy.

Nenech se, když vstoupíš na cestu lásky, řídit takzvanou vnější vůlí pomocníka. Svatý Martin ti dal dobrý příklad. Když viděl na zemi ležet žebráka, nesestoupil ze svého koně. Roztrhnul svůj oděv a dal mu polovinu. Tím mu sdělil toto: “Učiň s tím dle své zodpovědnosti co chceš.. uvědom si, že můžeš vstát a já ti nemusím pomáhat. Učiň s tím šátkem, co ti po dávám co považuješ za správné.”

Toto je správná pomoc. Nezná zklamání. Dobře míněná pomoc vnějšího Já je spojena s egem a ego vždy čeká na echo, na děkování. Vyloučíš-li ego, je ve své hrdosti uraženo. Potom si ego vezme právo hodnotit jiného člověka, protože nepoděkoval. Zač by měl děkovat? Tvá láska nebyla čistá, nebyla nezištná. Pouze zklamání, tato domnělá bolest, tě přivede pozvolna k poznání skutečné lásky. Máš svobodnou volbu, zlomit se na zklamáních. Nikdo ti nebrání. Proč také, jsi svým vlastním Mistrem.

Pokud nyní dovolíš, nechám nyní své energie proudit do tvých energetických těl, do tvé astrální, mentální a kauzální oblasti. Hovořím o energetických tělech, protože v jazyce planety Země neexistují skutečně odpovídající výrazy pro tento jev. Odsuň však své představy o těle zcela stranou. Jedná se o formy energií rozličné frekvence, rozličné síly vyzařování a identity-identity ve smyslu vědomí, světelné kvality, která není nikdy omezena, tak jak je omezena svým tvarem místnost nebo tělo. V tomto smyslu existuje nespočetně jemněhmotných těl. Chceme-li to, formuje každá ctnost duchovní tělo.

Obvykle se také projevuje aurické pole duchovnímu zraku ve viditelné formě. Ale toto energetické tělo může také přijmout jiné formy, podle toho, jak málo nebo mnoho Světla, případně vědomí do něj vstoupí a změní jej. Existují energetická těla, která jsou sice ve spojení s fyzickým tělem. Rozšiřují se však daleko do vesmíru. Tato těla se mohou nekonečně roztahovat, mohou se však znovu stáhnout na minimum. Zmiňuji to, abys mohl své omezené představy rozšířit.

Když to tedy připustíš a otevřeš se mně, svému měsíčnímu andělovi, svou celou myslí, vyzářím své stříbrně svítící energie z tvého srdečního centra do všech ostatních čaker. Odtud proudí všemi ostatními jemněhmotnými branami do tvých energetických těl a zvyšují v nich frekvenci. To se může přihodit nejen během tvého nočního hlubokého spánku, nýbrž také nyní, zatímco přijímáš vibraci těchto slov.

Tímto nastavením otevírám mnoho tvých vědomí, které probudí v průběhu vývoje tvé jasnoslyšení. Tak se můžeš naučit přijímat slova jiných lidí nejen po rozumové stránce, nýbrž se také koncentrovat na vibraci slov. Když budeš jednoho dne umět slyšet svýma duchovníma ušima, zaslechneš hlas svého Božího srdce. K tomu se musíš naučit spočívat v sobě samém. Budeš moci zvuku vesmíru naslouchat stejně tak, jako myšlenkám svého ducha, který vibruje jako tón ve tvém celém bytí. Tak poznáš duchovní pravdy a budeš je pro sebe sama akceptovat.

Když budou v Novém věku svedeny dohromady sourozenecké duše, nebude již existovat žádné dělení mezi ženským a mužským Božím principem. Mnoho žen, které v sobě cítí pulzovat aspekt Boha-Matky, se brání proti patriarchálnímu principu, převládajícímu na vaší planetě. Často se hádají jako zoufalé, zlostné děti. Toto však nemůže být cesta. Vykonávají přece důležitou přípravnou práci. Nutí mužský svět naslouchat. V průběhu času vyjdou najevo skutečné ženské vlastnosti a opět nastolí harmonii. Vláda mužů na Zemi skončí. Ženský aspekt Boha bude v ženách a mužích vzkříšen jako Matka Moudrosti a učiní planetu v každém ohledu opět plodnou.

Dokud tvá vědomí nepřijala energetický kontakt se svým dvoupaprskem-sourozeneckou duší, jsi poloviční Bůh, vždy hledající svůj doplněk, podle rajského stavu jednoty. Já jsem se všemi měsíčními anděly plný důvěry a radosti, že smíme díky milosti nekonečného ducha přispět k tomu, aby byla každá sourozenecká duše opět spojena se svým doplňkem. Teprve když se oba díly stanou opět celkem, ovládnete jako Ježíš Kristus svými duchovními silami hmotu, také vibrace svého fyzického těla. To znamená, že můžete také vy být vzkříšeni z mrtvých. Vaše Země se stane opět rájem. Lidé budou opět lidskými Bohy, uvědomí si znovu Ducha a již se od něj nevzdálí více.

Je důležité pro tvůj život, abys pro sebe připravil mnoho radosti, protože vibrace radosti jsou ony energetické formy, které dávají duši křídla. Radost je láska. Nauč se milovat sám sebe a přestaň se trestat. Trestáš jen sám sebe. Nikdo jiný tě jinak nemůže trestat, jen tvé vnější já tvými představami.

Já tvůj měsíční anděl, žehnám všem tvým vědomím stříbrným Světlem. Objímám tvou bytost a nechávám ti svou lásku a svůj mír. Amen.

Z knihy Meditace

Z německého originálu přeložila Eva Melzerová

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek