Mobilní telefony – co zřejmě nevíte / 2.díl / DOPORUČUJI!

4.9.2016 v Prevence 10

2.díl

Pohotovostný režim

Pokiaľ je telefón v pohotovostnom režime, občas komunikuje s najbližšou základňovou stanicou. Ak je signál slabý, je pravdepodobné, že kontaktovanie základňových staníc bude prebiehať častejšie, aby sa pokúsil vytvoriť spojenie s lepším signálom.

Počas cestovania, môže telefón vykonávať registráciu na novú základňovú stanicu tak často, ako často prechádzate okolo základňovej stanice. Čím rýchlejšie sa budete pohybovať, tým viac sa Váš telefón bude snažiť nadviazať nové spojenie.

Tieto registrácie môžu prebiehať rôznym výkonom. Ak sa napr. dostanete do zóny mimo signálu 3G siete a máte nastavený režim „Auto WCDMA/GSM“, telefón sa bude snažiť registrovať na najbližšiu základňovú stanicu v režime GSM/2G a to na plný výkon (2W). Je to dôležité si to pamätať pri cestovaní v aute alebo vo vlaku a držať telefón ďalej od tela, i keď netelefonujete. Pokiaľ je to možné, uložte telefón do tašky, ale nedávajte tašku s mobilným telefónom na rukoväť kočíka alebo do blízkosti hlavy dieťaťa.

• • Noste telefón ďalej od seba alebo inej osoby, pokiaľ je v pohotovostnom režime

• • Ak bezprostredne nečakáte na telefonát, môžete výrazne znížiť expozíciu tým, že telefón úplne vypnete


Iní účastníci na cestáchn

Mikrovlnné žiarenie sa šíri do okolia telefónu. Takže ak stojíte alebo sedíte pri osobe, ktorá telefonuje alebo komunikuje s telefónom na sociálnej sieti, dostávate určitú dávku expozície aj Vy. Čím bližšie budete k nemu sedieť alebo stáť v jednotkách vzdialenosti, tým vyššia bude úroveň expozície v druhých mocninách týchto jednotiek. Namerali sme aj viac ako 6 V/m u hlavy cestujúceho v plne obsadenom vlaku cestujúcimi s telefónmi, tabletmi a notebookmi!

Mikrovlnné žiarenie môže byť tiež odrazené od kovových povrchov dopravných prostriedkov. Nie je preto vhodné používať mobilný telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, ktorého interiér je spravidla obklopený kovovou konštrukciou. Počas telefonovania dostávajú osoby v tomto priestore nielen dávku mikrovlnného žiarenia z telefónu, ale i z odrazov od všetkých kovových povrchov (fungujú ako veľké zrkadlo).

Ak ste naozaj nútení používať telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, je najlepšie držať telefón čo najbližšie pri okne. Pamätajte si, že keď je telefón čiastočne odtienený od základňovej stanice (konštrukciou auta alebo vlaku), potom bude vysielať vyšším výkonom, ako keby ste ho použili na rovnakom mieste, ale mimo vozidlo.

Vo švédskom Štokholme sa zákaz používania mobilných telefónov vo verejnej doprave stal účinným od augusta 2006. Cestujúci môžu používať iba telefóny na určených miestach vo vozidlách. Existujú pokuty za nedodržanie.

• • Snažte sa nepoužívať mobilný telefón v aute, autobuse alebo vo vlaku, s výnimkou núdzových prípadov

• • Nepoužívajte telefón pri riadení automobilu. Auto najprv odstavte a následne uskutočnite hovor

Slúchadlá s mikrofónom

Najbezpečnejšie telefonovanie mobilným telefónom Vám umožní bezkáblová hands-free sada s gumennými zvukovými trubicami, ktorá redukuje elektromagnetickú expozíciu až o 98%. Odporúčame nepoužívať klasické hands-free s káblovými slúchadlami, nakoľko u nich dochádza k prenosu mikrovlnného žiarenia po kábli až do uší. K dispozícii máme niekoľko zdravších hands-free, ktoré prevádzajú elektrické signály do zvukových vĺn v malom púzdre. Tieto vlny sú potom prenášané do uší cez tenké vzduchové trubičky. Funguje to ako lekársky stetoskop. Zvuk má úplne inú kvalitu a neobmedzuje užívateľa napr. v počúvaní hudby. Vždy majte počas telefonovania telefón ďalej od tela a zabezpečte, aby mala anténa jasný „pohľad“ na oblohu, aby bola komunikácia so základňovou stanicou čo najlepšia.

SAR

Specific Absorption Rate (SAR) je hodnota, ktorá vyjadruje výkon energie vo Wattoch absorbovaný v určitom množstve tkaniva. ICNIRP nastavila jej maximálnu hodnotu v ľudskej hlave na 2 W/kg na každých 10 gramov tkaniva, pri plnom výkone telefónu počas 6 minút. Dôvodom je zrejme pomyselný slogan „Ak Vás to nezohreje, neublíži Vám to“.

Dnes už vieme, že to nie je celkom pravda a že pravidelné pulzné napätia môžu byť škodlivé. Napr. GSM/2G mobilné telefóny môžu meniť ich výstupný výkon v rozsahu najmenej 500:1. Hodnoty SAR sa môžu pohybovať v rozmedzí len od 10:1 u rôznych modelov telefónov.

Viacero štúdií uvádza, že krátka jedno- až dvoj-hodinová expozícia žiareniu z mobilného telefónu bude mať za následok patologické presakovanie krvnej bariéry mozgu. Účinok sa prejaví okamžite a je stále viditeľný po 14 až 50 dňoch po expozícii hodnotou len 0.012 W/kg. Nižšie expozície SAR boli dokonca horšie, než vyššie expozície (Nittby 2009). Štúdie poukázali na zánik neurónov (mozgových buniek) na veľmi nízkej úrovni SAR 0.012 W/kg.

V správe Stewart bolo odporučené, aby sa informácie o SAR poskytovali ku každému mobilnému telefónu na trhu, čo by uľahčilo ich porovnanie. Nové telefóny by mali mať SAR hodnoty uvedené v návode, ktorý je dodávaný s telefónom. SAR je však len jedným zo spôsobov ako odhadnúť množstvo emitovaného žiarenia z telefónu.

Dr. Gerard Hyland z Warwick University, jeden z popredných odborníkov na vysokofrekvenčné žiarenie a riziká pre ľudské zdravie poznamenal, že údaje o SAR môžu byť užitočným sprievodcom pre laika. Avšak, SAR vyjadruje hodnotu pri prevádzke telefónu na plný výkon bez ohľadu na účinnosť daného telefónu, ktorá môže byť značná. V reakcii na slabý signál, efektívny telefón vyžaruje menej ako neefektívny, takže vystavuje hlavu nižšej dávke žiarenia. Niektoré telefóny s vysokým SAR v skutočnosti produkujú nižší SAR za normálnych podmienok použitia, než telefóny s nízkou maximálnou SAR.

SAR nemožno merať priamo, ale len prostredníctvom sofistikovaných modelov a počítačového matematického modelovania na simuláciu žiarenia z telefónov.

Aj keď je pokrok smerom k štandardu Európskeho spoločenstva (CENELEC) – figuríne hlavy a meraciemu protokolu, neexistuje žiadna dohodnutá štandardná metóda merania. Výsledky sa líšia v závislosti od typu sondy a figuríny hlavy (použitej v experimente na skúšku absorpcie žiarenia), návrhu antény mobilného telefónu a pozície, v ktorej užívateľ drží telefón.

Dr. Michael Kunda z Wien University v júni 2000 poukázal na to, že hlavové tkanivo je variabilné vo svojej štruktúre, SAR sa pri vyšších frekvenciách veľmi líši v závislosti od typu tkaniva. Meranie nepresne odráža tieto rozdiely a počítačové simulácie čelia svojim medziam v dôsledku nahromadenia nepresnosti výpočtov. Dr. Kunda pokračoval tvrdením, že aj keby sa len tepelné účinky mali považovať za dlhodobú expozíciu, môžu viesť k nežiaducim účinkom. Mechanizmy podieľajúce sa na udržiavaní teploty na prijateľnej úrovni pre správnu biologickú funkciu môžu byť vyčerpané. Napätie indukované v systéme môže mať nepriaznivé účinky z dlhodobého hľadiska. SAR je vypočítaná ako priemer absorpcie v priebehu 6 minút v určitom objeme tkaniva. V závislosti na umiestnení tkaniva a tepelnej vodivosti okolitých tkanív a miestneho prekrvenia, „maximálna SAR“ sa môže meniť po túto dobu aj 10-krát v určitom rozsahu. Zložitými podmienkami s prerušovaním alebo časovo premennými expozíciami sa implicitne predpokladá, že má rovnaký účinok ako trvalá stála expozícia rovnajúca sa priemernej SAR. Vieme, že to nie je za každých okolností pravda.

Veľkosť intenzity elektrických polí z mobilných telefónov sa v režime GSM/2G pohybuje v rozmedzí 75-300 V/m, ale skutočné čísla sú veľmi variabilné. Nepatrný pohyb alebo zmena pozície telefónu (niekoľko mm) bude značne meniť úroveň a tiež bude závislá na „nahnutí“ hlavy k telefónu. V blízkosti hlavy budú zložky magnetických polí, ktoré vytvárajú indukované prúdy v mozgu omnoho dôležitejšie a tie nemajú matematický vzťah k vonkajšiemu elektrickému mikrovlnnému polu. Dr. Kunda tiež pripomína, že nie je možné jednoducho sčítať účinky expozície rôznymi elektromagnetickými poliami. Živé systémy reagujú komplexne na viacnásobnú expozíciu. Neexistuje žiadny výskum systematicky skúmajúci, čo sa stane, keď sú vystavené živé systémy rôznym zdrojom žiarenia v rovnakom čase. Pretrvávajúce neurologické účinky hlásené na intenzity ďaleko menšie, než čokoľvek spôsobujúce ohrev naznačujú, že elektromagnetické polia môžu mať vplyv na organizmy aj pri nepatrných expozíciách.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa domnieva, že kým tento výskum príde s konkrétnymi výsledkami, mali by spotrebitelia dávať pozor a nespoliehať sa na hodnoty SAR. Zmeny vo vnímaní rizík môžu viesť k zmene správania, vrátane bezohľadnosti. Každé bezpečnostné opatrenie by malo vplývať na minimalizáciu používania mobilných telefónov.

• • Zadovážte si telefón s nízkym SAR, ale nespoliehajte na to, že bude zaručené Vaše bezpečie

Ochranné nálepky

Internet je v dnešnej dobe zaplavený množstvom rôznych ochranných pomôcok „na harmonizáciu žiarenia“. Výrobcovia a predajcovia tvrdia, že nás ochránia pred škodlivým žiarením a elektromagnetickými poliami, avšak predmety nespĺňajú to, čo sľubujú.

Tieto predmety neodporúčame kupovať. Veľa ľudí, ktorí si podobné produkty zadovážili, sa cítia byť oklamaní. Dajte si pozor, mnoho predajcov si zaplatilo výskum, ktorý mal potvrdiť, že ich produkty naozaj fungujú. Ale žiadne z týchto testovaných produktov v skutočnosti nič s elektromagnetickými poliami nerobia. Môžu byť aj nebezpečné. Neexistuje žiaden vedecký spôsob, ako dokázať účinok nálepiek na skutočné zníženie elektromagnetických emisií telefónu.

• • Nespoliehajte sa na používanie rôznych nevedeckých nálepiek alebo takých, ktoré sa usilujú byť vedecké, ak ich nemáte možnosť vyskúšať. Nepodľahnite propagande predaja vecí, ktoré sú úplnými nezmyslami

• • Ak chcete mať naozaj účinnú ochranu, použite zdravý rozum a air-tube handsfree súpravu

zdroj článku: http://elektrosmog.voxo.eu/mobily-co-mozno-neviete

další články a filmy na toto téma najdete na Aluška.org v rubrice: Zdraví: Mobily, Wi-Fi, televize, mikrovlnky a jejich vliv na naše zdraví

Komentáře

Ikona diskutujiciho David 2016-09-04 03:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mobilní telefon dle mého názoru je potřeba pouze v naléhavých situacích.

Ikona diskutujiciho T 2016-09-04 06:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som sa dočítala že v niektorých Aerolinkach je už telefonovanie povolené a už sa nemusí ani zapínať režim lietadlo.

Ikona diskutujiciho Sigil 2016-09-04 14:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, nejsem moc mobilový typ, známí ví, že nosím foun v aktovce, zeslabený a koukám na něj nepravideně – víc než záření mi vadí že ruší když to nejméně potřebuji. Ale… Myslím, že se zářením to asi nebude tak horké. Strana mobilu směrem k telefonujícímu je od antény stíněna-anténa je vzadu, proto mají některé mobily problém se signálem neboť telefonující má ruku na anténě. Anténa je stíněna tlumící folií. Zvláště od té doby kdy se o záření začalo psát a mluvit. Sílu vyzařování najdete v technické specifikaci, každý si může vybrat. Ale vybrat si může i zda používat mobil nebo ne. Na druhou stranu – co radiové vlnění dlouhovlné až VKV záření? To už na lidi působí od začátku min. století… Elektrická indukce od vysokého napětí i běžného vedení – ve městech je to vůbec krásně propletené. A třeba polární záře – zasahuje i  do obydlených oblastí. Když si něco zlomíte, nepůjdete ani na rentgen? Co CRT obrazovky – používaly se donedávna od čtyřicátých let a zářily jak  vánoční stromeček… Asi by se too našlo víc. Myslím, že trochu soudnosti v užívání mobilu by mělo stačit. Všichni jsme v masívním záření všeho druhu. Horší je  možná nenamazat se krémem prpti spálení… Jistě, bylo by lepší umělá záření zrušit ale…vyberte si…dobu středověku nebo dnešní?? Kolik z vás bůjde hlídat ovce na salaš… Ani tam se záření nevyhnete…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-04 15:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Když opomineme takovou krásnou věc jakože by se lidem aktivoval mozek, takže by uměli telepatii a pak nepotřebovali tyto zastaralé věci, tak by to šlo třeba jako kdysi. Vést všechno po kabelech, zakopat do země jako pevnou linku. Telefony mít pevné a venku budky na drobné, aby sis mohl zavolat i v terénu.

Ikona diskutujiciho Milan 2016-09-04 17:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajimavé pojednání u kterého by se dalo polemizovat zvláště s lidmi co tomuto tématu opravdu rozumí, něco je tedy zlehčováno a něco je zbytečně moc nadhodnocováno. Jestliže mobilní telefon nebudete vůbec vlastnit, stejnak bude expozive el.mag. záření natolik veliká, že Vás neuchrání ani speciální oblek. Všichni a hlavně tu v evropě jsme v pasti, od výkoných vysílačů dálkových přenosů, satelitů, mikrovlných datových přenosů, radiových a televizních vysílačů a v neposlední řadě telekomunikačních vsílačů a průmyslové bezdrátové telemetrii v řadě poslední, můžete se stranit mobilu jak chcete, je to zbytečné, naopak se divím těm, co mají placku denně po nějaký ten rok u ucha že jsou ještě relativně zdraví, takže mi tu něco nehraje, sesumíroval bych to na větu paní Strunecké "Jak tohle vše můžeme vůbec přežít" …

Ikona diskutujiciho Tauri 2016-09-04 18:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už jen to, že většina vlastní mobilní telefon, podporujeme tyhle šmejdy, aby stavěli nové BTS. Pro ty, kteří mají rádi soukromí jako já bych doporučil qtox(náhrada za skype), komunikace je šifrovaná a neměla by se dát odposlouchávat a analyzovat hlas, jak tomu dělá skype a jiní. https://github.com/qTox/qTox/releases

Ikona diskutujiciho Sigil 2016-09-05 10:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Vše, co nefunguje musí skončit a nejslabší půjdou z kola ven a zase se budou muset rodit jen silní jedinci.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-09-05 12:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Nemyslím, že to bylo myšleno na staré a potřebné, ale na degeny, co si bez ifounu už neumí ani najít co kde je. – Slyšela jsem, že v Amercie už je ta mobilní demence tak drsná, že lidi chodí do práce denně pouze podle navigace a pak tam byl nějaký problém že technika lokálně dva dny nefungovala a lidi nebyli schopní trefit ani do práce nebo k sobě domů, i když to měli pár set metrů.

Ikona diskutujiciho Tauri 2016-09-05 19:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho sa 2016-09-07 19:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Poslední dobou se objevuje, že podporovat člověka či skupinu je chybné, protože mu dáváme energii, svou energii a přitom bychom spíš měli podporovat myšlenku, přání, záměr nebo co to vlastně je, ale navíc ještě jiným způsobem, a to tak, že svou energii, podporu dáme tomu, co chceme podpořit, ale vědomě, tzn. nepošlu svou energii tomu co chci podpořit, ale mé vědomí s tím zůstává až do chvíle realizace, pokud se změní podmínky toho co podporuju, stáhnu si svou energii zpět, již nepodporuji více.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek