Psychoelektronické ovládání lidských mozků (3.část)

21.12.2016 v Poselství 6

(3. část)

V roce 1988 se specialistům KGB podařilo vstoupit do distančního informačního kontaktu s tehdejším ředitelem CIA Williamem Websterem. Získali informaci o prioritách činnosti CIA na Kavkaze – v regionu, který byl pokládán za „efektivní“ v práci na rozbití SSSR.

KGB tehdy získala naprosto neocenitelnou informaci, která se později plně potvrdila. Ale šéf výboru Vladimír Krjučkov byl k ní skeptický a rozhodl, že věřit v nějaké astrální besedy s šéfem CIA je prostě neseriozní. Navíc následoval zákaz na podobné seance distančně-informačních kontaktů s vyššími úředníky USA a po srpnu 1991 (převrat v SSSR) bylo veškeré financování všech prací na výzkumu PSI-technologií zcela ukončeno. Do poloviny 90. let zaměstnanci FSB (Federální bezpečnostní služby i FSO (Federální služby ochrany), kteří měli nějaký vztah k uvedeným pracím, ještě sloužili ve státních zájmech díky svým úspěchům a kontaktům ve vědeckých kruzích, ale po roce 1998 se stalo nemožným i to, protože všichni odborníci na PSI-technologie byli z orgánů státní bezpečnosti propuštěni.

Nicméně „naslouchání“ mozkům vrcholových představitelů států pokračuje, ale už neoficiálně, do dnešního dne.

Tohle sice není typická PSI-zbraň, ale její použití má neméně vážné důsledky. Podařilo se nám vstoupit do dialogu s mnohými známými politickými osobnostmi. Všechny tyto dialogy jsou zachyceny v mé knize „Cizí duše nikoli v temnotě. O používání průkopnických informačních technologií k získání znalostí a dalších zajímavých informací“, kterou jsme napsali spolu s generálem Georgijem Rogozinem. Vydána však byla v USA, protože v Rusku nás všichni vydavatelé odmítli. Řekli, že prý by tak těžké čtení neprodali.


Pokud je to, co jste řekl, pravda, pak by Putin, případně jeho nástupce měl urychleně vrátit do služby brigádu extrasenzoriků, jak tomu bylo za Jelcina, aby zahraniční extrasenzorici nečetli z jejich mozků informace – to zas „čtu“ já z vaší mysli.

Pokud nechce, pak by je měli alespoň vzít pod kontrolu. A na to je potřeba obnovit zastřešující instituce, které se dříve touto tematikou zabývaly, a kde by se všichni lidé s mimořádnými schopnostmi nacházeli na seznamu. Podle našich informací všichni lídři zemí Sedmičky mají takové speciální skupiny podobně připravených lidí, extrasenzoriků, kteří provádějí monitoring dynamiky PSI-hrozeb. A zároveň neutralizovat potenciální zdroje nebezpečí včas. Dokonce i Hitler měl tajnou informačně-psychologickou službu ochrany před negativním netradičním působením, kterou vedl Rudolf Hess. Stráže, tělesní strážci prezidenta totiž v hodině X nepomohou, protože s pomocí psychotronní zbraně nebo extrasenzorika-operátora je možné přeprogramovat jejich mozky během jediné sekundy – a oni sami pak obrátí zbraně proti tomu, koho mají chránit.

Vy jste vzděláním inženýr, absolvent Moskevské univerzity, a přesto věříte na takový šamanismus?

To není žádný šamanismus. Sám jsem byl svědkem takového případu. Američané nám jednou přivezli grant na dva miliony dolarů. Náčelník jejich laboratoře, poradce, říká: pánové, pojďme společně pracovat na PSI-fenoménu.

Ptám se: a čeho jste už dosáhli, jaké máte výsledky? A on na to: podívejte! A přivedli Josefa, člověka tak mého věku, bývalého vojáka, který byl zraněn výbuchem miny. Po traumatickém zranění mozku se u něj objevil dar jasnovidectví. Společně jsme sledovali krátký film. Sedí tam komise v New Yorku spolu s tímhle Josefem a ve Washingtonu nějaká žena přichází k jedné budově. Josefovi dají fotografii této ženy a požádají ho: ponoř se do ní a podívej se jejíma očima, kde se nachází, a popiš nám toto místo. On se ponořil do autohypnózy a hovoří: Stojí u nějaké budovy, která má tolik a tolik pater, vedle je parkoviště, čísla aut nevidím – je to moc daleko. Ta žena opravdu stála daleko. Vedle byla čerpací stanice, i ji popsal. Všechno odpovídalo na 90 %!

A pak se nás ti poradci zeptali: a co máte vy? A já jsem jim tehdy pověděl, jak lezeme do mozku politiků. A tehdy nás znova překvapili: ukázalo se, že i oni už ke sledování situace ve světě extrasenzoriky dávno používají.


Josef mi řekl: podívej, naše špionážní družice letí nad vaší základnou ponorek v Dalnogorsku. Zhůry tu základnu fotografuje. Jelikož rozlišovací schopnost je v rozmezí 15 až 30 cm, vidím zamaskovaný hangár. Pronikám do něj v duchu. Rozhlížím se, jestli tam je nějaká loď. Jaké má číslo? Je na ní jaderná zbraň? Josef se chlubil: naši mládenci-extrasenzorici se noří do mozků vašich velitelů a všechna vaše tajná místa kotvení ponorek znají, i všechny cíle úderů po protivníkovi na našich mapách jsou.

Nu, není to k vzteku?

Mimochodem v dávných dobách schopnosti dálkového řízení lidí znala jen posvátná kasta žreců, která ovládala různé kulty. A tyto znalosti velmi chránili a předávali jen svým následovníkům.

Trochu historie (Ze svazku zvláštních služeb SSSR, 1991)

V roce 1853 slavný chemik Alexandr Butlerov jako první na světě vytvořil vědeckou hypotézu k objasnění fenoménu mentálního přenosu projevujícího se v hypnóze mezi hypnotizérem a pacientem. Butlerov navrhl zkoumat jako zdroj záření mozek a nervový systém člověka, předpokládaje, že pohyby „nervových proudů těla“ shodně spolupracují s elektrickými toky ve vodičích. Právě elektroindukční efekt objasňuje podle Butlerovova názoru fyzikální podstatu signálů z mozku jednoho člověka do mozku druhého.

S hypotézou Butlerova souhlasil fyziolog Ivan Sečenov a zároveň upozornil na fakt, že emoce a blízké příbuzenské vztahy, zejména mezi dvojčaty, významně zesilují efekt myšlenkové silové spolupráce.

Nejznámější byla série prací na elektromagnetické zdůvodnění mechanismů myšlenkové sugesce/mentálního přenosu ve zkušenostech se zvířaty a lidmi, uskutečněných koncem 19. století a začátkem 20. akademikem Vladimírem Bechtěrevem, který vytvořil první Ústav pro studium mozku a mentální aktivity na světě


V roce 1919 inženýr, kandidát fyzicko-matematických věd Bernard Kažinský začal sérii prací na teoretickém i experimentálním zdůvodnění elektromagnetického charakteru „mozkového vysílače“.

V té době Vladimír Bechtěrev a Vladimír Durov jako první na světě ve velké sérii pokusů se psy vědecky potvrdili existenci fenoménu mozkového silového vlivu mysli člověka na psy. Své výsledky Bechtěrev publikoval v roce 1919 v článcích „O experimentech s myšlenkovým ovlivňováním chování zvířat“ a „Protokoly pokusů s bezprostřední hypnózou zvířat provedených lékaři I. Karmamovem a I. Pěrepělem“.

O svých zjištěních referoval na konferenci Ústavu mozku v listopadu 1919. Ve svých pracích Bechtěrev poukázal na jím objevený mozkový mechanizmus zvláštního mimosmyslového kontaktu, který vzniká při určitých podmínkách mezi člověkem a zvířetem a umožňuje zvířecím „jazykem“ – pomocí pohybů a emocí – řídit jeho chování mimosmyslově.

V roce 1920 akademik Petr Lazarev v článku „O práci nervových center z pohledu iontové teorie vzruchu“ poprvé na světě detailně doložil přímou detekci elektromagnetického záření mozku a potom se vyslovil ve prospěch možnosti „ulovit ve vnějším prostředí myšlenku v podobě elektromagnetické vlny“.

V letech 1920 – 23 provedli vynikající sérii studií Vladimír Durov, Eduard Naumov, Bernard Kažinskýa Alexandr Čiževský v Praktické laboratoři zoopsychologie Hlavního velení vědeckých ústavů Lidového komisariátu vzdělávání v Moskvě. V těchto experimentech senzibilové, kterým tehdy říkali „zářící lidé“, byli umístěni v komoře Faradayovy klece odstíněné kovovými plechy, odkud myšlenkou působili na psa nebo člověka. Pozitivní výsledek byl zaregistrován v 82 % případů.

V roce 1924 předseda vědecké rady laboratoří zoopsychologie Vladimír Durov vydal knihu „Výcvik zvířat“, v níž píše o pokusech s mentálním přenosem.

V roce 1925 napsal na toto téma článek „O přenosu myšlenek na dálku“ Alexandr Čiževský.

V roce 1932 dostal Běchtěrevův ústav mozku oficiální úkol začít experimentální studium distančních (to je na dálku) interakcí pod vědeckým vedením, které bylo svěřeno žáku Bechtěreva Leonidu Vasiljevovi.

Do roku 1938 bylo získáno velké množství experimentálního materiálu shrnutého pod názvy:
„Psychofyziologické základy fenoménu telepatie (1934);
„O fyzických základech mentálního přenosu“ (1936);
„Mentální přenos pohybových aktivit“ (1937)

V letech 1965 – 68 byla největší pozornost věnována práci Ústavu automatizace a elektroenergetiky v Novosibirsku. Zkoumalo se zde mentální propojení mezi lidmi a také mezi člověkem a zvířetem. Základní materiál výzkumu však nebyl z programových důvodů publikován.

V roce 1970 byla na základě nařízení tajemníka CK KSSS Petra Děmičeva vytvořena Státní komise pro zkoumání fenoménu psychické sugesce. V komisi byli ti nejprominentnější vědci-psychologové země:A. Lurija, V. Leontijev, B Lomov, A. Ljubojevič, D. Gorbov, B. Zinčenko a V. Něbylicin.

Nejvýznamnějšího výsledku ve výzkumu PSI-fenoménu v roce 1973 dosáhli vědci z Kyjeva. Později Rada ministrů SSSR přijala zvláštní důvěrné usnesení ohledně PSI-výzkumu v SSSR o vytvoření vědecko-výrobní asociace „Otklik“ při Radě ministrů USSR, vedené profesorem Sergejem Sitkovem. Zároveň se části medicínských experimentů ujalo Ministerstvo zdravotnictví USSR pod vedenímVladimíra Melnika a také Ústav ortopedie a traumatologie pod vedením profesora Vladimíra Šargorodského. Výzkum vlivu mentální sugesce na psychopatologii centrální nervové soustavy vedl v Republikové nemocnici I. P. Pavlova profesor Vladimír Sinický.

Horší než atomová bomba (Z archívu KP)

V roce 2005 doktor technických věd Valerij Kaňjuka, bývalý zástupce generálního ředitele NPO Energia, vyprávěl:
V roce 1991 jsme jsme byli nuceni přemýšlet o tom, že se může objevit principiálně nový druh zbraní masového použití, které ničí intelekt, osobnost. Tehdy jsem ve vedení vystupoval se zprávou, že pokud nyní nevytvoříme mezinárodní legislativu zakazující psychotronní působení na člověka, pak jeho masové působení na lidi vypukne do deseti let. A bude strašnější, než jaderné zbraně. Mým slovům nikdo nevěnoval pozornost. Vědecké kolektivy, které se zabývaly psychotronikou, byly v polovině devadesátých let záměrně v celé zemi rozehnány. Státní orgány tehdy nařídily zrušení KB, které naše teoretické výzkumy zkoušely v praxi. Co z toho se podařilo, není známo. A nyní se ve světě rozpracovávají metody programování vědomí člověka s cílem řídit ho. Během dvaceti let se může objevit „rasa“ řízených lidí.

Doplnění:

V následujícím videu vypráví generálmajor Ratnikov o některých konkrétních případech ze své služby. Například o tom, jak se ponorem do mozku Madeleine Albrightové dozvěděli dva týdny předem o plánovaném bombardování bývalé Jugoslávie, při němž měla být použita nová technologie spočívající v použití náloží s ochuzeným uranem a radioaktivním jódem; cílem Američanů nebylo jen samotné ničení infrastruktury, ale také následné výrazné poškození imunity obyvatel, kteří se v okolí vybuchlých bomb pohybovali ještě po celý následující měsíc. Proto také nebyla plánována okamžitá pozemní invaze, ale mělo k ní podle plánů NATO dojít až po uplynutí 30 dní. Události však nabraly spád a na vybombardované území vstoupili před uplynutím lhůty vojáci NATO – Italové, Francouzi, Němci. Ti, co to přežili, si dodnes lámou hlavu, proč mají od té doby podivné zdravotní potíže…

Video je jen v ruštině. Pokud by se však našel někdo, kdo by ho dokázal otitulkovat, udělal by nesmírně záslužnou práci.

Психотронное оружие. Генерал-майор Борис Ратников

https://www.youtube.com/watch?v=hC5vmCxvqXo

Zdroje:

http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html

http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/general-kgb-o-psi-oruzhii

http://www.nwoo.org/2016/10/12/general-kgb-boris-ratnikov-o-psychotronickych-zbranich/

4. díl – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Nemessis 2016-12-21 01:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodně zajímavý rozbor či jak to nazvat

Ikona diskutujiciho Jarek Van Ek 2016-12-21 07:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, je to tak. Třeba na Prima Zoom běželo několik dokumentárních filmů z prostředí USA, nebo Izraele, přímo se senzibily. Americká armáda tvrdí, že to taky ukončili,  ale věřit tomu může jen naprostý blázen. Jen to lépe zamaskovali…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-12-21 09:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Myslím si, že tato data jsou velice důležitá a v této sérii i jednoduše a srozumitelně komplexně vysvětlená. Tohle by se měl člověk učit, aby měl přehled o tom co se vlastně na světě děje. Škoda jenom, že to nemá populární čtivou formu, takže nevzbuzuje příliš velký zájem a je to škoda. Protože se s tím do jisté míry každý z nás někdy setkal, nebo setká.

Ikona diskutujiciho Blaf 2016-12-21 17:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ani se mi to teď před svátky nechce číst. Je to podle mě dost složité téma pro tuto dobu. Raději na to mrknu příští rok:)

Ikona diskutujiciho bitvaovašimysl 2016-12-21 20:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco k článku.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek