Skutečná symbolika kříže

15.4.2016 v Spiritualita 9

KDO SI NA SEBE BERE KŘÍŽ, BERE SI NA SEBE NEMOCI, CHUDOBU, ÚTRAPY A JE OVLÁDÁN TEMNOU SILOU.

V představách většiny dnešních lidí, je kříž spojen výlučně s jedním světovým náboženstvím, s křesťanstvím. Podle mého názoru dělají přívrženci tohoto náboženství vše proto, aby se lidé o nic víc nezajímali. Vždyť kříž je velmi dávný symbol a objevil se ještě dávno předtím, než toto náboženství vzniklo. Zobrazení křížů a jejich modifikace byly známé již v období paleolitu. Symbol kříže například našli v památkách, které jsou datovány do období prvobytné společnosti. Vezměme si například dvacet tisíc let stará zobrazení v jeskyni Chauvet (Francie), která se díky mikroklimatu podzemí velmi dobře dochovala.
Tyto nálezy byly učiněny relativně nedávno. Kolik ještě existuje takových míst, o kterých lidstvo neví! Podobné artefakty jsou ale cenné pouze tehdy, když lidé chápou původní význam symbolů, a ne když se pouze kochají „podivuhodnými uměleckými díly předků“ a spojují jejich význam s pojmy vzešlými z lidské mysli, jež je nasycena současnými náboženstvími.

Různé variace kříže symbolicky označovaly doplňující informace k jeho základnímu výkladu. Pokud například na koncích kříže byly umístěny tři koule, odkazovalo to na trojrozměrnost světa, v němž člověk přebývá, nebo na množstevní charakteristiku jevů, které byly označovány v podobě dodatečného znaku na kříži. Pokud byla spodní část kříže, která odpovídá Zadní bytosti, prodloužena (tak zvaný dlouhý nebo latinský kříž), označovalo to, že je věnována zvýšená pozornost, koncentrace Zadní bytosti (neustálé utrpení, připomínky minulosti zatěžující Duši, stimulace pocitu viny, křivdy).


A ty už dobře chápeš, že když se člověk nachází ve stavu Materiální podstaty, pak taková aktivace Zadní bytosti v podstatě představuje neustálou stimulaci deprese, strachu a nespokojenosti se sebou samým.

dlin_krestObrázek č. 22 Dlouhý nebo latinský kříž.

Vždyť křesťanství lidem vnucuje nošení kříže právě v této podobě jakožto symbolu utrpení Krista. Takže nakonec místo lásky k Bohu v lidech nepřímo vyvolávají myšlenky na jejich vlastní utrpení, minulost a smrt? Jinými slovy tímto symbolem v lidech podvědomě aktivují negativa ne spojená s něčím neurčitým, ale s jejich vlastní minulostí? Tak to skutečně není nic jiného než stimulování aktivity Zadní bytosti.

A to je právě jeden z prvků toho, o čem jsme již mluvili. Mám na mysli manipulaci se znaky v chrámech. A v tomto případě není kladen důraz pouze na Zadní bytost. Na takovém kříži je ze zadní strany obvykle nápis napsaný latinskými písmeny INRI (Iesus Nasareus Rex Iudaeorum), což znamená Ježíš Nazaretský, král židovský.

Takže tady se ještě proniká do podvědomí věřících s tím, že je jim nadřazen nějaký jiný národ… A proč tady není symbol Duše, Lásky k Bohu?

Když má člověk Znalosti, objevují se u něj otázky, které jsou kněžím majícím moc „nepohodlné“. Jak mohou použít takový symbol, pokud podle jejich talmudů jsou cíle a úkoly zcela jiné? Pouze v jejich teoriích pro veřejnost se mluví o spáse, v praxi, se děje něco jiného.

V praxi bohužel na rozdíl od teorie otroctví nikdo nezrušil, pouze ho zdokonalil a dobře zakamufloval za demokratickou svobodu, když právě tím vytvořil pouze iluzi svobody a rovnosti.

Kdysi jsem o tom už mluvil, že latinský kříž jako symbol křesťanství byl zaveden ve čtvrtém století našeho letopočtu, když bylo Ježíšovo Učení změněno na náboženství, a náboženství získalo statut státního náboženství. Mimochodem v genealogii obvykle latinským křížem označovali úmrtí člověka.

Takže v křesťanství kromě tohoto čtyřramenného dlouhého kříže určeného k tomu, aby ho věřící lidé nosili, jsou také ještě kříže šestiramenné a osmiramenné, tak zvané „patriarchální kříže“, s dvěma nebo třemi dodatečnými příčnými břevny, které obvykle zdůrazňují Přední bytost. Nosí je arcibiskupové a kardinálové. V celkové koncepci náboženství se přítomnost tohoto vrchního příčného břevna vykládá jako deska (tabulka) pro již zmíněný „titul“ Ježíše s latinskou zkratkou (INRI). A pokud ve znaku bylo ještě jedno spodní šikmé břevno, tak se věřícím jednoduše vysvětlilo, v materiálním kontextu náboženského výkladu, že je to jakoby břevno, na kterém měl Kristus nohy.

krize

Obrázek č. 23 Patriarchální kříže:

  1. patriarchální kříž – šestiramenný kříž s dvěma příčnými břevny;
  2. pravoslavný kříž – osmiramenný křesťanský kříž s horním příčným břevnem a dolním šikmým břevnem (zřeknutí se lidské minulosti);
  3. papežský kříž – tři horizontální příčná břevna – symbol materiální moci v trojrozměrném světě. Ve všech případech horní příčné břevno zdůrazňuje přední bytost, tvoří rovnoramenný kříž. To znamená, že nad dlouhou horizontální linií stojí rovnoramenný kříž – symbol člověka (lidské moci).

A teď se podívejme na skrytý význam symboliky kříže, který byl využíván ještě dlouho před tím, než vzniklo křesťanské náboženství.

Ve Starém Egyptě byla například populární taková označení křížů, jež jsou dnes známy jako kříž tau a kříž ankh.

Kříž tau ve skrytých znalostech označoval, řečeno dnešním jazykem, lidský život v materiálním světě, projevy emocí a myšlenek, jež jsou vyvolávány zadní a oběma bočními bytostmi. A kříž ankh v sobě spojoval dva různé prvky: vládnoucí kruh a k němu zavěšený kříž tau.

Kříž ankh ztělesňoval dokonalého člověka s převládající Duchovní podstatou, v němž převažuje Přední Bytost nad třemi ostatními, kde duchovní převažuje nad materiálním. Proto také kříž ankh umisťovali do rukou nevyšším staroegyptským bohům jako duchovní symbol, jako označení nesmrtelnosti, věčného života.

Kříž ankh je také znám jako „klíč života“, „klíč k energii“, „klíč obrození“, duchovní přeměny. Takové významy byly spojeny se symbolikou určité etapy duchovních praktik, kdy docházelo k odhalení sebe sama, ke kvalitativní přeměně člověka ve zcela jinou Duchovní Bytost. Přičemž znalosti o tomto kříži a jeho symbolice existovali nejen ve Starém Egyptě (Africe), ale i ve staré Evropě, Asii a Americe. (Pozn. Alue: Hodně o tomto kříži je vysvětleno i v knize Zasvěcení od Elisabeth Haich)

kriz_taukriz_ankh

Obrázek č. 24 Kříž tau a kříž ankh:

  1. příklady zobrazení kříže tau;
  2. příklady zobrazení kříže ankh.

Takže když byl na kříži tau umístěn rovnoramenný kříž, označovalo to vládu člověka nad Bytostmi v trojrozměrném světě, kdy v něm převládá lidské (Materiální podstata). V dávné minulosti takový symbol obyčejně používali při věštění, prorokování, léčení a tak dále.

Pokud byl rovnoramenný kříž uzavřen v kruhu a byl umístěn nad křížem tau, mluvilo se o smrti člověka, u něhož v životě převládalo materiální (vládla Materiální podstata). Jednoduše řečeno, tento symbol označoval odchod „na reinkarnaci“. Ale existovaly i jeho jiné významy…

Patriarchální kříže jsou v podstatě lidské rovnoramenné kříže nad křížem tau, symbolem moci nad materiálním světem skrze magii. A také je to přeškrtnutí Přední bytosti, tedy zřeknutí se duchovního kvůli materiálnímu.

Břevno ve spodní části kříže označuje, že se člověk zříká své lidské minulosti a zasvěcuje se službě. Jenom zůstává otázka: „Službě komu?“

Odpověď na tuto otázku obsahuje význam vládnoucího znaku v tomto symbolu. A co se týče dlouhého kříže s třemi břevny jako schůdky vedoucími nahoru, který dnes nazývají „papežským křížem“, tak odedávna takovým znakem označovali toho, kdo usiloval o moc nad trojrozměrným světem, pokud se to tedy týkalo symboliky jednotlivého člověka. Věřícím se ale přirozeně takové „delikátní“ podrobnosti nesdělují. Částečně k tomu dochází kvůli tomu, že jsou utajovány špičkou této hierarchie, částečně proto, že řadoví duchovní tuto informaci neznají a přidržují se tradičního výkladu svého náboženství. Tradiční výklad ovšem v podstatě představuje vymyšlené vysvětlení tohoto dávného symbolu určené masám, které se tak využívá při formování celkové koncepce daného náboženství.

Pro lepší pochopení asi uvedu jednoduchý příklad. Když se zeptáte věřícího člověka, který na krku nosí křížek, co cítí, když si na něj vzpomene, když vidí jeho odraz v zrcadle na svém těle nebo se ho dotýká, tak můžete uslyšet standardní odpověď. Člověk vám odpoví, že si v ten okamžik vzpomene na utrpení Ježíše Krista během jeho ukřižování, že má pocit viny a vlastní hříšnosti.

Taková odpověď je charakteristická prakticky pro všechny věřící tohoto náboženství. Všimni si, že si v ten okamžik nevzpomenou na Kristovo učení, na Jeho kázání a ponaučení, že nemyslí na spásu své Duše, Lásku k Bohu, ale že mají pocit viny, utrpení a pociťují strach. Proč?

Protože v jejich energetické konstrukci jsou aktivovány Zadní a Přední Bytost. To je také typickým příkladem toho, jak pracují (podvědomě působí) znaky a symboly a jak je využívají kněží ve svém systému ovládání mas.

Není překvapující, že před lidmi skrývají původní Znalosti. Kdyby o nich totiž lidé věděli, začali by klást otázky, které by byly náboženské špičce „nepohodlné“.

Proč například oni (věřící) nosí symbol, který v nich vyvolává pocit viny, vědomě je vhání do depresí, stimuluje v nich utrpení a negativní vzpomínky na jejich minulost, zatímco ti, co v církvi působí, nosí symbol moci nad materiálním světem? Vždyť podle výkladu mají všichni ve své víře toužit po Lásce k Bohu, spáse Duše a Duchovním světě.

Když si začneš uvědomovat, jakými znaky a symboly tě ze všech stran obklopují, pochopíš, proč ve společnosti dominuje materiální Rozum, a to i tam, kde se lidé snaží najít si duchovní utěšení.

Změna situace je v rukách samotných lidí, všechno závisí na převládající volbě každého člověka. Ale vraťme se k tématu o znacích čtyř Bytostí:

Pokud byl rovnoramenný kříž symbolem prostého člověka, tak Ondřejský kříž (kosý kříž) a jeho variace (často s kruhem ve středu) už označovali Bytost, jež se pohybuje na cestě Vědění a nese sakrální informace o člověku a meditativních praktikách pro kontrolu čtyř Bytosti. Zdůrazňuji, že jde o člověka, jenž nese Znalosti, ale to jak je využije (co bude dominovat v jeho vědomí), to už je jeho osobní volba.

Článek je s mírnými úpravami převzatý z následujících stránek, kde najdete další velmi zajímavé a podrobné materiály o základních symbolech:

https://allatrablog.wordpress.com/negativni-znaky/kriz/

Komentáře

Ikona diskutujiciho R... 2016-04-15 09:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kříž jako symbol křestanství  je stejně nesmysl. Kristus jestli tedy byl vůbec ukřižovaný tak nebyl přibitý na kříž,ale na T. Byla to poprava určená otrokům. Žádnou podpěru pod nohama neměl. Smrt na pomyslném kříži byla udušením jak popravený visel na roztažených rukách tak neměl dostatečnou sílu se nadechnout a pomalu se udusil.Kdyby se měl nohama o co opřít,tím pádem nadzvednout tak by se jeho utrpení a poprava jenom prodlužovala. Proto se takto popravovaným lámaly holení kosti. tím pádem žádnému kříži jako symbolu křestanství nevěřím. Proč třeba není nikde spomenuté ukřižování 6000 tisíc otroků ze Spartakova vojska kteří byli takto popraveni 70 let před naším letopočtem? Bojovali také za svobodu a proti zvůli otrokářské společnosti.

Ikona diskutujiciho Solangel 2016-04-15 14:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi není náhoda, že znaménko plus (pozitivní) má tvar kříže?

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-04-15 20:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže to chápu správně, že špatný je jen křesťanský kříž, rovnoramenný a ankh jsou v pohodě?

Ikona diskutujiciho Sigil 2016-04-15 20:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, "Zadní bytost"… To je zajímavý postřeh, myslím, že ve spojení s latinským (křesťanským) křížem hned tak nikoho nenapadne. Křesťanský kříž se začal používat zhruba třista let po Kristu. Právě jako připomínka jeho smrti, břemene Osudu který on i každý z nás nese, vykoupení a nanebevzetí, což souvisí s karmou a dalšími životy. Je to stejné jako pojetí "mrtvoly na kříži", kterou si lidé věší ve svých domovech. Je zvláštní, že ve spoustě jiných symbolů se sybolika hledá a u Ježíše či křesťanství nikoli… Mimochodem – nápis I.N.R.I. se dává zásadně zepředu stejně jako to bylo při onom ukřižování. Ještě poznámka k prvnímu komentáři, v říši Římské se používaly k ukřižování tři hlavní tvary, do "X", do "T" a právě do kříže latinského. Spartakovci byli ukřižováni z valné většiny, ne-li všichni, právě na křížích do "X". A toto souvisí i se "Zadní bytostí", utrpení ano ale jen jako připomínka a podobně, jak jsem psal výše. S tím souvisí i ona nepravda s nápisem "I.N.R.I." – zde poplatná Vašemu resp. autorovu výkladu. To by byla minimálně Evropa sídlem Vaší Zadní bytosti jsouce propojena znameními na krku miliónů lidí, tisíců kostelů a katedrál, hradů a domácností… Což je zjevný nesmysl. Přijde mi nesprávné aby k Vašemu pojetí nebyl připojen i tento. Lidé by si měli vybrat z více variant, z různých poznání, znalostí, etc..

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2016-04-16 00:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám doma taký stredne velký kříž, vlastne je to ukrižovaný Ježiš v tvare kríža, zobral som to z jednej kaplnky keď som bol opitý. Mám to tu pohodené už nejaký čas, je to zlé? Čo s tým?

Ikona diskutujiciho Anonym 2016-04-17 14:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No Ježíš na krizi, to je hotova temna sila. Ja nechapu, jak toto muzete rict. Kříž ochranuje, lide se k nemu modlí a je to stara znama vec.

Ikona diskutujiciho Veronika 2016-04-17 15:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A tu prichádza na rad viera… Ale keď viery v Boha lásky neni, netreba tu písať poučne perikopy o kresťanstve, ktorému nepochopí jeden, ak vieru, nádej a lásku nema… netreba miešať historicke fakty s metafyzickými vecami

Ikona diskutujiciho Marťa 2016-04-19 09:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Vrať ten kříž tam, kde jsi ho vzal.

Ikona diskutujiciho adonajpetr 2018-10-30 21:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

před chvílí jsem v jedné knize četl zajímavý postřeh a to ten, že kříž je v podstatě tvar jako meč. A mečem bylo zabito spousta nevinných lidí (většina padlých). A pak myšlenku, kterou ne úplně podporuju, ale je možná,že kříž symbolizuje i genetické propojení humanoida a reptiliána(tedy člověka pozemského).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek