ANDĚL

10.5.2008 v Bytosti 1

Anděl

Slovo pochází z řeckého slova angelos, což znamená posel, poslíček.

Anděl je nadpřirozená duchovní bytost podřízená či bohům. V se prvotní význam jako “Boží posel” (v řeckému ἄγγελος odpovídá přesně termín מלאך male‘ách “posel”) vyvinul v pojednání o bytosti duchovního řádu mezi Bohem a člověkem (pozdní židovství a) a rovněž si zachoval charakteristiky prostředníka mezi Bohem a člověkem.

Starý i Nový zákon o existenci andělů hovoří s přesvědčením. Andělé byli Bohem obdařeni milostí, svatostí, inteligencí atd., bylo však ponecháno na nich, zda chtějí Bohu sloužit nebo ne. Onu část andělů, která se od Boha odvrátila, vedl jejich vůdce Lucifer (tj. Světlonoš) a po porážce v zápase s protivníky se stala ďábly. Dobří andělé, kteří zvítězili, se ještě upevnili ve svatosti. Podle bible se rozeznává kůrů (sborů) andělských:

  1. cherubové (cherubínové)
  2. serafové (serafínové)
  3. trůny
  4. knížata
  5. síly
  6. panstva
  7. mocnosti
  8. archandělé
  9. andělé

A těď něco o nejznámějších archandělích a andělích:

Azazel
(Hebrejsky: עזאזל,:arabsky: عزازل Azazil) je podle židovské bible , a také i v Islámu, padlý anděl, či satan. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně. Podle Bible na základě Azazelova chování se Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní a 40 nocí.

Azrael
je andělem smrti.

Chamuel
(nebo také šerafel) patří mezi serafíny.

Gabriel
(hebrejsky: גבריאל gavrí’el =Bůh je mocný; arabsky: Gabrīl Jibrael) je jméno archanděla v židovsktví, křesťanství a Islámu. Toto jméno se objevuje ve Starozákonní knize Daniel. Gabriel se také objevuje v novozákonních evangeliích jako anděl, který oznamuje Panně Marii, že přivede na svět Sapsitele, Ježíše Krista.Gabriel je někdy rovněž označován za anděla smrti, ale nejčastěji (v židovství a křesťanství) se označuje jako jeden z význačných božích poslů, nazývaných archandělé. V islámském náboženství je považován za nejvyššího ze čtyř oblíbených andělů a za ducha pravdy.

Lucifer
je jedno ze jmen jméno obvykle používaných pro Satana, ale jeho význam je širší: světlonoš, jitřenka, též antonymum (=protiklad) pro Krista a pod. Slovo/jméno Lucifer pochází z latiny (lux = světlo, fero = nesu), kde znamená v překladu světlonoš, tj. v prvé řadě jitřenka (tj. jitřní hvězda, Venuše) a v běžné latině nemá žádný zvláštní význam. Lucifer nazývali Venuši pravděpodobně i římští astrologové, než dostala jméno Venuše.

(lat.: Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes – “Jak jsi spadl z nebe, jitřenko, který jsi zrána vycházel, pospíšils k zemi, ty, jenž jsi zraňoval národy”).

V původním významu tento verš nemá se Satanem nic společného. Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni.

Michal
nebo Michael je mužské křestní jméno. Původně hebrejské jméno Míká’él je doloženo v Bibli jako jméno jednoho z andělů (archandělů) a znamená “kdo je jako Bůh?”nebo “Bohu podobný”.

Nakir a Munkar jsou andělé s modrýma očima a drápy, jimiž rozrývají zemi. Po smrti člověka jej navštěvují podle víry a dotazují se jej na jeho víru. Jde o postavy z Islámské eschatologie.

Raguel
další arcahnděl, o kterém toho víme jen málo.

Rafael
(hebrejsky רפאל Refáél, “Bůh uzdravuje”) se označuje jeden z archandělů, většinou spolu s dalšími dvěma, kteří jsou)

Komentáře

Ikona diskutujiciho B.K. 2009-07-19 14:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

anděl Raguel.stručně z knihy Doreen Virtue – jeho jméno znamená "boží přítel". Přináší harmonii do všech vztahů a pomáhá léčit nedorozumnění.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek