CERN: Mnohé zdroje varují, že může napáchat nedozírné škody a otevřít brány do jiných světů (1.díl) DOPORUČUJI

15.3.2019 v Zprávy 24

CERN 666: Velké nebezpečí pro celou planetu

Mnohé nasvědčuje tomu, že se v srdci Evropy odehrávají experimenty nebezpečné nám všem. Některá proroctví lze chápat jako varování před nebezpečím vědeckých pokusů v ženevském CERN.

CERN

Pokud bychom hledali místo, kde lidé v rámci svých experimentů vyvíjejí ty nejvyšší energie a síly, pak takovým jsou podzemní laboratoře na pomezí Francie a Švýcarska, blízko Ženevy. Pod patronací Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) zde probíhají pokusy hraničící se sebezničením našeho světa. Alespoň takto to vnímá část vědecké obce i veřejnosti. V poslední době se prý v okolí CERN dějí podivné události ukazující, že obavy z vědeckých experimentů jsou plně namístě.

Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Evropská laboratoř pro fyziku částic je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Používán je zde Velký hadronový urychlovač LHC, největší urychlovač částic na světě.

 

 


 

LHC (Large Hadron Collider) je umístěn v podzemí mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku. Má obvod 27 km. V LHC jsou urychlovány dva paprsky částic proti sobě rychlostí blížící se rychlosti světla. Srážky těchto paprsků vytvářejí spršky nových částic (zachycované v detektorech), které jsou poté předmětem vědeckého studia.

 

Menší kružnice vlevo mapuje aktuální LHC urychlovač. Velká kružnice ukazuje plánované rozšíření CERNu. Stavitelé této zrůdnosti jsou jako pomatení šílení vědci ze sci-fi filmů a hororů, kteří v honbě za senzačními objevy zlikvidují sami sebe, nebo klidně celou planetu… Zná někdo z vás hru HALF LIFE? Vypráví podobný příběh o šílencích, kteří tak dlouho dělali pokusy s magickým krystalem otevírajícím portály do jiných světů, až způsobili globální katastrofu a zemi zahltili masožraví mutanti. Je velmi podezřelé, že se stále najde dost šílenců, kteří podobné věci podporují, nebo nedejbože staví, když byli přitom varovaní mnoha filmy i hrami na toto téma. V CERNu se skutečně odehrávají pokusy o odhalování a otevírání bran do jiných vesmírů, problém je, že nevíme, co z těch bran vyleze!

 

V podzemních zařízeních CERN vznikají za extrémních fyzikálních podmínek elementární částice, které samostatně nemohou v našem světě existovat. Pátrá se zde po existenci hypotetických elementárních částic. Z nich nejznámější je dnes tzv. Božská částice – Higgsův boson. Tu se podařilo skutečně v roce 2012 detekovat za použití extrémně silného magnetického pole (detektor CMS vytvářel magnetické pole 100 tisíckrát větší, než magnetické pole Země).

LHC pak byl v březnu 2013 na dva roky odstaven, aby byly odstraněny některé závady a urychlovač (rozbíječ) částic i detektory připraveny pro práci na ještě vyšších energetických a magnetických hladinách. (pozn. Alue: Nebyl ,,odstaven“, ale byl záměrně odstřelen lidmi z povrchu, kteří se nás snažili chránit. Problém je, že se CERN podařilo opravit a i přes jejich zásah a jasné varování, pokusy pokračují dál.)

 

Obr. Simulace zobrazující objevení Higgsova bosonu v detektoru CMS

 

Světově proslulý fyzik Stephen Hawking varoval, že Higgsův boson se může stát nestabilním v prostředí velmi vysokých energetických hladin a mít potenciál zničit svět.

Vědec však hovořil o energii 100bn (GeV), což jsou stovky tisíc PeV. Podle jiných vědců však může být nebezpečná energetická hranice mnohem nižší.

Největší urychlovač částic na světě je od roku 2015 opět provozován s maximálními výkony (až 13 TeV při kolizích jaderných částic). V prosinci 2015 se podařilo vyvinout při srážkách olovnatých iontů energii v jednotkách PeV.

Vědci si od opětovného spuštění zařízení (za deset miliard eur) slibují pozorování „mimořádných jevů“. Někteří však nejsou tak lehkovážní a vyjádřili znepokojení, že LHC může způsobit katastrofu, která by mohla zničit Zemi.

 

V CERN funguje několik urychlovačů (kromě LHC např. SPS, LEIR, PS) a k nim je připojena řada detektorů. Pracují zde desítky různých vědeckých týmů s různými cíly. Některé vědecké cíle a výsledky experimentů jsou zveřejňovány, jiné ne, pod nejpřísnější bezpečnostním zajištěním.

 

 

Srážky částic v LHC (protonů a antiprotonů, elektronů a pozitronů či např. iontů olova) se zkoumají v několika různých detektorech:

 

ATLAS – výzkum subatomárních částic, extra dimenzí, částic tvořících temnou hmotu. Detektor je tvořen osmi obřími magnety.

 

CMS – výzkum subatomárních částice, extra dimenzí, částic tvořících temnou hmotu. Je tvořen jediným obřím magnetem (hmotnost detektoru je 12 500 tun).

 

LHCb – výzkum antihmoty.

 

ALICE – výzkum kvark-gluonového plazmatu, prvotních forem hmoty vznikajících krátce po vzniku našeho vesmíru.

Jen z těchto několika příkladů je jasné, že v podzemí CERN jsou vyvolávány skutečně „mimořádné jevy“, které mohou být i „mimořádně nebezpečné“. Honba za stále vyššími energiemi pokračuje.

 

Od roku 2010 začali v CERN experimentovat se srážkami iontů olova, které mohou vyvolat mnohem vyšší energie, než srážky protonů. Snahou je vytvořit prostředí pro existenci kvark-gluonové plazmy – stavu látky s extrémní hustotou a teplotou, který měl teoreticky panovat ve vesmíru krátce po Velkém třesku. Na konci roku 2015 tyto experimenty opět pokračovaly a byla překročena hranice energie přes 1 PeV (1015 eV). Urychlovač LHC nárazy iontů olova (lead ions) vytváří místa s extrémní hustotou částic a teplotami 250 tisíckrát vyššími, než panují v jádru Slunce. Vzniká zvláštní stav hmoty – kvark-gluonové plazma (quark-gluon plasma), který měl existovat jen pouhé mikrosekundy po vzniku vesmíru.

V podzemí blízko Ženevy tedy „taví“ protony a neutrony a uvolňují kvarky a gluony. Studováním tohoto plazmatu si vědci slibují potvrdit některé z jejich kvantových teorií a porozumět, jak je možné, že kvarky a gluony drží pohromadě. Dalším cílem je dosahovat těchto energií (řádově v jednotkách PeV) při srážkách protonů.

Ještě větší pozornost a obavy budí projekt AWAKE (Proton Driven Plasma Wake field Acceleration Experimet). Jedná se o plazmový urychlovač, kde částice letí na vlně plazmy. Elektrony, pozitrony či ionty jsou urychlovány pomocí buzeného plazmového pole. Nová technika zvyšující energie při rozbíjení částic se testuje s menším urychlovačem SPS (Super Proton Synchrotron). Právě při pokusech AWAKE se prý začaly na obloze nad podzemními kobkami CERN dít zlověstné jevy.

 

 

Nebe nad Ženevou

24.6.2016 sledovali lidé s obavami formace mračen nad Ženevou a Ženevským jezerem. Hrůzně vypadající vír mračen byl doprovázen blesky a mnohým mohl připomínat portál do jiného světa.

 

CERN otevřel portál do jiné dimenze

 

Fotograf, který nebeský jev zachytil, popírá spojitost bouře s CERN. Jiní však připomínají, že k události došlo několik dní poté, kdy začaly být prováděny experimenty v rámci projektu AWAKE (16.6.2016 začali vědci v rámci projektu AWAKE poprvé vystřelovat svazky částic. Paprsky protonů byly urychlovány v menším urychlovači SPS a blocích plasmy. Testy měly ověřit správné zarovnání magnetů v zařízení tvořícím první plazmový urychlovač na světě.
Podle některých badatelů nesou tyto experimenty značná rizika. Např. v možnostech otevření průchodů do jiných dimenzí, možná za podobných doprovodných jevů na nebi, jako v červnu 2016 nad laboratořemi CERN.

 

Podobných událostí na nebi u Ženevy bylo pozorováno již více. Snad nejznámější je zvláštní vír, který se na nebi objevil v prosinci 2015. Video prý bylo pořízeno dvěma americkými turisty a nyní je k dispozici na Youtube.

Prosinec 2015: CERN otevřel další interdimenzionální bránu, kterou dokonce použil záhadný objekt k přenosu. Šlo o cílenou spolupráci? Okamžitě po teleportaci zmizel objekt i vír.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=ST6X0Ra7zOQ

 

Událost se prý stala blízko švýcarského města Ženeva. Na záběrech je zachycen obrovský vír na nebi, který k sobě stahuje okolní mračna. V jednu chvíli vletí do středu víru podivný svítící objekt a vír zmizí.
Probíhá spor o to, zda je video pravé či nikoliv. Někteří tvrdí, že se může jednat o další s experimentů výzkumných laboratoří CERN, snad krátkodobou černou díru a portál do paralelního světa. Americkým turistům se možná podařilo natočit kouli, která na obloze přešla vstupní branou do jiné dimenze, nedaleko sídla Evropské organizace pro jaderný výzkum. Odborníci z CERN to však odmítají.

 

Toto bylo natočeno v červenci roku 2015 nad Ženevou

https://www.youtube.com/watch?v=qkUBwchAnLM

 

 

Otevřel švýcarský CERN bránu do jiné dimenze? Objevili vědci způsob přechodu do paralelního světa? Lze pochybovat, že pokud by se něco podobného podařilo, probíhalo by to veřejnosti přímo před očima.

 

 

Na druhé straně si však lze představit, že například experimenty, kdy je vyvíjeno magnetické pole 100 tisíckrát silnější, než magnetické pole Země, nebo teplota přesahující 250 000 x teplotu Slunce, mohou ovlivnit okolí. I když se extrémní prostředí vytváří pod tisíci tunami ochranných obalů, je možné, že se portál otevře na předem nečekaném místě s neočekávanými následky. Třeba jako bod vtahující vše kolem nad hlavami amerických turistů. Nebo jako vibrace tektonické desky, která zničí část americké kontinentu. Různé komise CERNu však stále ujišťují, že experimenty v LHC nepředstavují žádné riziko a společnost amerických fyziků toto potvrzuje.

 

pokračování příště

Komentáře

Ikona diskutujiciho Andy 2019-03-15 05:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím že o tom je dvojika šifry mistra Leonarda, je to blbost no a taky o Vatikánu … Film nic moc teda, ale asi se to týkalo právě cernu, nejsem si jistá …

Ikona diskutujiciho Nika 2019-03-15 06:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A to viete, že podobné stroje majú aj Američania a Číňania? Čítala som, že sa chystá experiment, kedy by sa mali všetky urýchľovače spustiť naraz. Dúfam, že k tomu nedôjde a niekto to opäť prekazí.

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-03-15 07:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak jsem tam v článku viděl zmíňku o počítačové hře Half-Life okamžitě mě zahřálo u srdce protože je to hra mého mládí která odstartovala mojí herní karieru když mi bylo 8 let a za 20 let později mě dokonce hra zavedla časem právě až sem na tento blog a teď se to v blogu i objevilo. Inu náhody skutečně nejsou vše má nějaký účel. Někdo může namítnout že jsem byl příliš mladý na tak dospělou hru a jakto že se ze mě nestal terorista nebo bůh ví co a zde je hlavní bod který chci sdělit a bude to dlouhá slohovka.

Ikona diskutujiciho armag 2019-03-15 10:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nesmysl. CERN je jen černá díra na peníze.

Ikona diskutujiciho Dexter 2019-03-15 12:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V dnesni dobe digitalnich technologii a videomanipulaci proste videim na youtube neverim. Presvedcilo by me pouze kdybych to videl na vlastni oci.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-03-15 12:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Poznámka o half life nebyla originální součást článku, kurzívou je moje vsuvka… hru jsem osobně přímo nehrála, ale sledovala jsem mnohokrát jiné jak ji hrají a opravdu mi připadá divné že před nějakými dvaceti lety existovalo něco, o co se teď pokouší cern. Později takových her určitě vzniklo více, i filmů.

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-03-15 13:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Tak to mě ještě o to více potěšilo a zahřálo u srdce když jste se o Half-Life zmínila. Na hře jsem právě hodně vyrůstal a tím jak jsem o ní i po dohrání musel přemýšlet proč se stalo to a toto jsem si nevědomky trénoval konstruktivní mysl. Díky hře jsem potkal i lidi na podobné vlně a diskutoval s nima a potrénoval tak i socialní dovednosti když se mi máma moc nevěnovala. Proto celkem lituji lidi kteří se narodí do dnešní doby kdy je už až příliš možností a když už půjdou k počítačovým hrám, vyberou si co zrovna teď aktualně frčí viz. Fortnite nebo Call of Duty, což jsou bezduché střílečky absolutně jenom o zabijení akce a výbuchu, idealní pro konzumenty.

Ikona diskutujiciho Katie 2019-03-15 15:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Hru Half Life jsem hrála a je opravdu plná všeho.Kolikrat jsem si lámala hlavu jak dál, ale nějak jsem to dala.Super počtení Jirko, díky  :-)

Ikona diskutujiciho [email protected] 2019-03-15 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

4-Někdy ti to pálí a někdy jsi vedle,jak ta jedle.Moc info najednou a guláš je tady.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-03-15 20:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V Bratislave niekedy v 2013-14 v noci sa ozývali záhadné zvuky ako by reval lev a na oblohe sa vytvoril portál, obrovský kruh z mrakov, vnútri kruhu bolo prázdno a za ním bol nejaký čierny dym. Mraky tvoriace kruh mali rôzne farby. A to Bratislava ani nemá CERN.

Ikona diskutujiciho amicus 2019-03-15 20:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkuste se někdy zamyslet nad tím jak moc energetické částice k nám dosviští z dalekého vesmíru a pak doslova rozzáří oblohu

Ikona diskutujiciho kalia 2019-03-15 22:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každá částice ve Vesmíru má svojí konstruktivní cestu. Vzít dvě částice, změnit jejich směr a nechat je se srazit (a vzájemně zničit) je vlastně definice zla. I když malé částice možná nemají vědomí, tak to, co tam dělají, se mi z principu nezdá. Podle mě tak vzniká černá energie = antihmota.

Ikona diskutujiciho octomaník 2019-03-16 08:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem včera při rozhovoru s VK na svobodným…… zaslechl informaci, že by údajně CERN měl být mimo provoz…..

Ikona diskutujiciho armag 2019-03-16 08:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Každý trochu kvalitnější UFO, ne ty vyrobené nazemi UŠAkama nebo Rusakama, ale ty originál UFO umí otevírat brány mezi dimenzemi. Takže bytošti, které mají tuto techniku si sem chodí nakrást co zrovna potřebují. Zlato, Uran nebo třeba děti či mladé lidi na jídlo a na pokusy…

Ikona diskutujiciho [email protected] 2019-03-16 17:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Čím více Člověk ví,tím mín všemu rozumí a příjde na to,že vlastně neví vůbec nic".Pak přichází otázka,jestli je lepší vědět,nebo nevědět vůbec nic".V mnoha případech je zlaté pořekadlo "Zlatá nevědomost..

Ikona diskutujiciho petr 2019-03-17 20:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Které nechutné věci? :-)

Ikona diskutujiciho petr 2019-03-17 20:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Vůbec nic se nestane, pokud se spustí všechny urychlovače najednou.

Ikona diskutujiciho armag 2019-03-17 22:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: Jde o to, že lidí narozdíl třeba od ještěrů nebo energetických parazitních bytostí mají emocionální tělo.

Ikona diskutujiciho Janička 2019-03-18 13:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím, jestli to víte, ale do CERNu se můžete podívat přes web kamery:

Ikona diskutujiciho Hana 2019-03-18 13:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Jirko, nezapomněl jste si vzít medikaci? Jestli vám je opravdu 28 a ne 13, tak je to silně na pováženou!

Ikona diskutujiciho Michaela 2019-03-20 16:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

CERN je jen vysledek lidske zvedavosti, od te doby co lidi prisli na to, ze existuje neco jako atom, ktery je navic slozeny jeste z mensich castic, tyhle pokusy jsou proste jen dalsim krokem v tehle ceste. Nemuzete od lidi ocekavat ze nebudou vrtat hloubeji a hloubeji do podstaty hmoty, je to v nasi lidske nature, tahle zvedavost. Ne kazdy je orientovany na ezoteriku a spiritualni zalezitosti, nekoho proste pritahuje veda. Ja vedu taky studovala a tyhle veci me moc bavi a zajimaji, podle me je uzasne kolik jsme toho za poslednich 100 let pochopili a objevili. Myslim, ze tyhle dva svety (spiritualni a vedecky) by se mely snazit k sobe najit cestu, koneckoncu kvantova fyzika nam to jasne ukazuje, ze myslenky ovlivnuji hmotu, neni vsechno jen o hmote a presne definovanych fyzikalnich zakonech, ale stejne tak to neni jen o energiich a myslenkach. Misto vzajemneho plivani na sebe (“fuj vedci co maji vymyte mozky systemem” vs “pomateni ezoterici”) bychom se meli snazit tuhle propast preklenout a tyhle dva svety sjednotit. Pravda a poznani je nekde uprostred :-)

Ikona diskutujiciho typ 2019-03-21 13:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:Už takhle fungují tisíce let?

Ikona diskutujiciho armag 2019-03-22 19:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Rad je velice málo a je obtížné je splnit, protože většina lidí se neumí ovládat.

Ikona diskutujiciho iris 2020-02-01 21:56:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fuj, jen když koukám na ten obrázek cernu je mi zle.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek