Ježíši: Jednou mě napálíš, hanba ti. Ale devětkrát mě napálíš, hanba mi.

7.3.2023 v Matrix 51

Náboženství nás jako globální společenství po tisíce let rozdělovalo a vytvářelo mezi námi konflitky, ve kterých zemřelo mnoho nevinných lidí. Když se podíváte na náboženství, vše se obecně soustředí na podřízenost, kontrolu a konformitu, což je stejná šablona jako u každé vlády. Je to jenom náhoda? To těžko.Jakmile začnete nad náboženstvím opravdu přemýšlet a pokládat si otázky, zjistíte, že vůbec nedává smysl. Například v Bibli se na začátku knihy Genesis píše, že Adam a Eva byli prvním stvořením muže a ženy. Existují čtyři různé krevní skupiny (A, B, AB a O) a dvě různé hodnoty Rh (+ a -). Není možné, aby dva lidé měli čtyři různé krevní skupiny a dvě různé hodnoty Rh, takže bible už začíná lží.

Mojžíšových 10 přikázání bylo doslova ukradeno a přeformulováno z Egyptské knihy mrtvých, která má přes 40 přikázání.

Jedním z fascinujících aspektů Bible je, že byla napsána v dokonalém astroteologickém pořadí. Zlaté tele uvedlo věk Býka, troubení na beraní roh uvedlo věk Berana, věk Ryb nastal, když Ježíš nasytil zástupy dvěma rybami, a když bylo v Lukášově evangeliu napsáno: „Hle, když vejdete do města, potká vás muž nesoucí džbán vody; pojďte za ním do domu, kam vejde…“, uvedlo to náš současný věk, věk Vodnáře.
Dokonce i 12 učedníků v Poslední večeři je rozděleno do segmentů po třech, přičemž každý z nich představuje měsíce a roční období.

Ježíš
Pravděpodobně znáte rčení: „Jednou mě napálíš, hanba ti. Dvakrát mě napálíš, hanba mi.“ Co když je Ježíšův příběh opakováním téhož příběhu, který byl už tisíce let starý PŘED narozením Ježíše?

Toto náboženství, zahalené rouškou tajemství a záhad, po generace uchvacovalo představivost učenců. Mnohé objevené skutečnosti vrhají zásadní světlo na kulturní dynamiku, která vedla ke vzniku křesťanství. V knize National Geographic Society „Velká náboženství světa“ se na straně 309 píše: „V Ježíšově době se zde Východ a Západ mísily již tři století. Po sloupech bulvárů kráčeli římští vojáci věrní perskému bohu Mithrovi.“ Mithra byl perským božstvem. V Ježíšově době byl také nejuctívanějším bohem v Římské říši. Katolická encyklopedie i první církevní otcové považovali toto Mithrovo náboženství za velmi znepokojivé, protože mezi oběma náboženstvími existuje mnoho podobností, např. následující:

1) Stovky let před Ježíšem přišli podle mithrovského náboženství tři mudrci z Persie navštívit dítě-boha spasitele Mithru a přinesli mu dary v podobě zlata, myrhy a kadidla.

2) Mithra se narodil 25. prosince, jak se píše v knize „Velká náboženství světa“, strana 330; „…byl to zimní slunovrat, který starověcí lidé slavili jako narozeniny slunečního boha mithraismu“.

3) Podle mithraismu Mithra před smrtí na kříži slavil „poslední večeři se svými dvanácti učedníky, kteří představovali dvanáct znamení zvěrokruhu.“

4) Po Mithrově smrti bylo jeho tělo uloženo do skalní hrobky.

5) Mithra praktikoval kněžský celibát.

6) Mithra vystoupil na nebesa během jarní (paschální) rovnodennosti (doba, kdy Slunce přechází přes rovník a noc a den jsou tak stejně dlouhé).

Jak nyní vidíte, křesťanství odvozuje mnoho svých podstatných prvků ze starověkého náboženství mithraismu. Mithraismus se propojil s Ježíšovým kultem a vytvořil to, co dnes známe jako „křesťanství“.

Mithra (obr. nahoře)

Franz Cumont, který je mnohými považován za přední badatelskou autoritu v oblasti římského pohanství, vysvětlil starověké náboženství zvané mithraismus:
Často slýcháme o tom, že mnohé tradice, obřady a symboly dnešních „křesťanských“ svátků mají své kořeny v pohanství. Přemýšleli jste někdy o tom, proč byl pro oslavu Ježíšova narození vybrán právě 25. prosinec? Nemůže to být jen důsledek toho, že starověké pohanství a příběh o narození Mithry se shoduje s obdobím Yule/Vánoc?
Pokud jsou biblické zprávy správné, doba Ježíšova narození by se blížila polovině léta, protože právě tehdy by pastýři „pásli svá stáda na poli“ a rodila by se nová jehňata.
Je zvláštní, že starověké pohanské náboženství, mithraismus, které vzniklo před více než 4000 lety, slavilo narození svého „spasitele“ také 25. prosince.

Tehdy se Mithra vrátil na zem, aby lidstvo naučil svým přikázáním a zahájil mystéria a obřady, které by lidem pomohly zapamatovat si jeho činy v náš prospěch. Díky Jeho činům si můžeme zvolit dobro bez drtivé moci zla, i když vliv zla se nám stále může zdát mocný, protože naše mysl věří, že tomu tak je. Díky Jeho učení víme, že smyslem našeho života je sloužit druhým ve jménu Mithry. Následovníci o něm mluví jako o „Světle světa“, což je výraz, který se často používá i v křesťanské víře, když se mluví o Ježíši.

Tento bájný syn boha narozený z panny byl v té době tak rozšířený, že Filón Alexandrijský (30 př. n. l. – 45 n. l.), varoval před touto rozšířenou pověrčivou vírou ve svazky mezi mužskými bohy a lidskými ženami. Potomci jsou známí jako polobozi.

Tammuz byl začleněn také do Attidy a Mithry, a tyto příběhy stály modelem pro příběh v Novém zákoně, protože to byla božstva, která měla všechna zemřít a vstát z mrtvých.


Tammúz, neboli Adón. V Sumersko-akkadské mytologii jeden z hlavních bohů plodnosti a potence, pastýř, v některých oblastech přebíral i roli boha podsvětí. Nejprve milenec, později i manžel bohyně Ištar. (obr.nahoře)

Tammuz byl nazýván i jménem Adon, což znamená Pán. (Řecké slovo Adonis, bylo založeno na něm). Ve skutečnosti byla všechna tato božstva založena na prvním božstvu, které zemřelo a bylo vzkříšeno, egyptském božstvu Osirisovi. Na Ježíši tedy není naprosto nic jedinečného. Ve skutečnosti jenom vykrádá Osirisovo autorské dílo.

O následujících (polo)božstvech kolovaly legendy, že se narodili z panny:
Augustus (jeho otcem byl bůh Apollón)
Agdistis
Attis
Adonis
Buddha
Dionýsos
Korybas
Krišna
Mithra
Osirus
Perseus
Romulus a Remus
Tammuz
Zoroaster
Ježíš

Takže v podstatě všechna pohanská náboženství byla podobná, včetně křesťanství. Jen se stalo, že jedno z nich získalo převahu, stalo se nejmocnějším a snažilo se vyhladit všechna ostatní.
Kromě nedostatku historických podkladů je mnoho Ježíšových charakteristik, kterým dnes křesťané věří, nepopiratelně podobných nebo totožných s náboženskými směry a vírami, které křesťanství předcházely. Existují desítky svědectví o pohanských bozích mnoha různých kultur, kteří měli mít stejné vlastnosti jako ty, které podle křesťanů měl Ježíš. Stručný přehled některých z nich může vést k zajímavým otázkám ohledně originality křesťanského tvrzení:

Horus
Narozen z božského početí; hvězda na západě, chodil po vodě, uzdravoval nemocné, ukřižován, tři dny mrtev, vzkříšen.

Mithra
Mithra se narodil 25. prosince, jak se vypráví ve „Velkých náboženstvích světa“, než Mithra zemřel na kříži, slavil „poslední večeři se svými dvanácti učedníky, kteří představovali dvanáct znamení zvěrokruhu, tělo bylo uloženo do skalní hrobky, Mithra vystoupil do nebe během jarní (paschální) rovnodennosti.

Attis
Narodil se z panny Nany 25. prosince. Byl Otcem i Božským synem. Byl spasitelem ukřižovaným na stromě pro spásu lidstva. Byl pohřben, ale třetího dne našli kněží hrob prázdný – vstal z mrtvých (25. března). Jeho následovníci byli pokřtěni krví, čímž smyli své hříchy – poté se prohlásili za „znovuzrozené“. Jeho následovníci jedli posvátný pokrm z chleba, který se, jak věřili, stal Spasitelovým tělem.

Buddha
Narodil se z panny Máji 25. prosince. Byl ohlášen hvězdou a zúčastnili se ho mudrci přinášející nákladné dary. Při narození andělé zpívali nebeské písně. Ve 12 letech vyučoval v chrámu. Během půstu pokoušen Márou, Zlým (Satanem). Byl pokřtěn ve vodě za přítomnosti Ducha Božího. Buddha uzdravoval nemocné, nasytil 500 lidí z malého košíku s koláči a dokonce chodil po vodě. Přišel naplnit Zákon a hlásal nastolení království spravedlnosti a zavázal následovníky k chudobě a zřeknutí se světského života. Transformoval se na hoře. Zemřel (podle některých tradic na kříži), byl pohřben, ale po otevření hrobu nadpřirozenými silami vstal z mrtvých. Vystoupil do nebe (nirvána). Vrátí se v pozdějších dnech, aby soudil mrtvé. Buddha byl nazýván: „Dobrý pastýř“, „Tesař“, „Alfa a Omega“, „Nositel hříchu“, „Mistr“, „Světlo světa“, „Vykupitel“ atd.

Dionýsos
Narodil se z Panny Marie 25. prosince a byl uložen do jeslí. Byl to potulný učitel, který vykonal mnoho zázraků. Proměnil vodu ve víno. Následovníci jedli posvátný pokrm, který se stal tělem boha. Vstal z mrtvých 25. března. Ztotožňoval se s beránkem a beránky a byl nazýván „Králem králů“, „Jednorozeným synem“, „Spasitelem“, „Vykupitelem“, „Nositelem hříchů“, „Pomazaným“, „Alfou a Omegou“.

Herakles
Narozen o zimní rovnodennosti z panny, která se zdržela pohlavního styku, dokud se nenarodilo její bohem zplozené dítě, které bylo obětováno o jarní rovnodennosti. I on byl nazýván „Spasitel“, „Jednorozený“, „Kníže pokoje“, „Syn spravedlnosti“.

Krišna
Krišna se narodil, když byl jeho pěstoun Nanda ve městě, aby králi zaplatil daň. Jeho narození zvěstovala hvězda. Krišna se narodil z panny Dévakí v jeskyni, která byla v době jeho narození zázračně osvětlena. Stáda krav se jeho narození klaněla. Král Kansa usiloval o život indického Krista tím, že nařídil zmasakrovat všechny děti mužského pohlaví narozené během téže noci v He. Krišna hodně cestoval a konal zázraky – křísil mrtvé, uzdravoval malomocné, hluché a slepé. Ukřižovaný Krišna je zobrazen na kříži s rozpřaženýma rukama. Krišna, probodnutý šípem, když visel na kříži, zemřel, ale sestoupil do pekla, z něhož třetího dne vstal a vystoupil na nebesa. (I v Nikodémově evangeliu se píše o Ježíšově sestupu do pekla.) Vrátí se v poslední den, aby soudil živé i mrtvé. Krišna je druhou osobou hinduistické trojice.

Osiris
Přišel, aby naplnil zákon. Nazýván byl „KRST“, „Pomazaný“. Narodil se z panny Isis-Meri 25. prosince v jeskyni / jeslích, jeho narození ohlásila hvězda a zúčastnili se ho tři mudrci. Pozemský otec se jmenoval „Seb“ (v překladu „Josef“.) Ve 12 letech byl dětským učitelem v chrámu a ve 30 letech byl pokřtěn, poté na 18 let zmizel. Osiris byl pokřtěn v řece Iarutaně – řece Jordán – „Anupem Křtitelem“, který byl sťat. (Anup se překládá jako Jan.) Konal zázraky, vymítal démony, vzkřísil El-Osirise z mrtvých. Chodil po vodě a byl zrazen Týfónem, ukřižován mezi dvěma lotry 17. dne měsíce Atýru. Pohřben v hrobě, z něhož vstal třetího dne (19. Athyr) a byl vzkříšen. Jeho utrpení, smrt a zmrtvýchvstání slaví jeho učedníci každoročně o jarní rovnodennosti – o Velikonocích. Nazýván „Cesta, Pravda, Světlo“, „Mesiáš“, „Boží pomazaný syn“, „Syn člověka“, „Slovo, které se stalo tělem“, „slovo pravdy“. Očekává se, že bude vládnout tisíc let.

Zde jsme si tedy uvedli 8 různých pánů/bohů/spasitelů/boženství/mesiášů, kteří předcházeli Ježíši. Kolikrát ještě budeme tak moc hloupí, abychom věřili stále stejnému příběhu ZNOVU a ZNOVU a ZNOVU a ZNOVU?

Existuje asi 5000 božstev, která lidstvo kdy uctívalo. Ale neboj, tvůj bůh je určitě ten správný.

Když to rozpitváte ještě hlouběji, tak zjistíte, že Ježíš vznikl na nicejském koncilu v roce 325 n. l., kdy Konstantin shromáždil všechny vůdce kultů Ješuy ben Josefa, aby se dohodli na jednom hlavním božstvu, k němuž přidali mytologické schopnosti Hora, Osirida a Mithry a vytvořili Ieosus Christos, z něhož se nakonec stal Ježíš Kristus. (k tématu se později vrátíme v jiném článku)

Pokud by na vašem dvorku přistálo UFO, jsou dvě věci, které by mimozemšťan NEMĚL: Peníze a Bibli.

Chcete se skutečně řídit Ježíšovými slovy? Uvažte, kolik křesťanů je ochotno dělat následující věci:

Matouš 19,21 Nová mezinárodní verze (NIV)
21 Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě.“

Kolik křesťanů se Ježíšovými slovy řídí? NULA. A proč by to také dělali, zničit si zbytečně život je snad nějaká rada? Možná je vhodné řídit se tedy jen některými jeho radami, a ne všemi…?

Lidé po tisíciletí čekali na návrat mnoha božstev. Žádné z nich se nevrátilo, tak proč někdo čeká, že Ježíš bude jiný? Lidstvo ve skutečnosti směřuje do stavu, kde není náboženství, peníze ani vláda. Je čas odejít od těchto strašlivých zastaralých forem duševního a životního otroctví, které lidstvo sužují po tisíciletí.

Proč sakra uctívají kříže? Která část mého příběhu je přivedla k domnění, že mám rád kříže?

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-07 07:59:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O chvíľu vykoná Ježiš *Syn Boha Jehovu tri zázraky a potom uvidíme kto to vlastne bol

Ikona diskutujiciho Karel 2023-03-07 09:41:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Přečti si článek. Pochopíš že nikdo nic nevykoná.

Ikona diskutujiciho Will 2023-03-07 09:41:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý… pošlu babičce ta vyletí z kůže 😀

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-03-07 13:21:11
Ikona diskutujiciho
sipka

To radši nedělej….babičku klepne. To si dokážu představit toto kdybych dala přečíst polovině moji blízké rodiny, tak když je z toho neklepne budou povídat tu svoji pravdu…to je přesně jako se svědkama koviďákama několikrát vax .. vždyť přece udělali to nejlepší co mohli a taky jít se stádem je super přece. Přece by jim nikdo nelhal a neoklamal je. To je přesně s těma cirkevnikama.

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-03-07 10:47:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O tom že jde o vykrádačku starých mýtů jsem už četl před lety. Kdyby si ježíšomilové trochu prošli internet a ověřili zdroje rovnou by tu víru zahodili. Od jisté doby to beru jako test inteligence podobně jako wax. Nechápu jak někdo dneska může žít podle báchorky kterou si ani neproklepl.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-07 11:10:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Lidstvo ve skutečnosti směřuje do stavu, kde není náboženství, peníze ani vláda. Je čas odejít od těchto strašlivých zastaralých forem duševního a životního otroctví, které lidstvo sužují po tisíciletí.“

Neviem, zatiaľ to vyzerá že sa to uberá opačným smerom a pripadá mi že veriacich teraz nejako pribúda, ježišovcov a pánbičkárov je v diskusiách atď nejak viac. V ťažkých časoch sa ľudia upínajú k náboženstvu.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-03-07 11:49:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jedno je ale isté. Ak by ľudia dodržiavali 10 prikázaní nemuseli by sme byť teraz v takom marazme. Je to najmenší súbor pravidiel, ktoré je vhodné dodržiavať pre správny vývoj spoločnosti. My nedodržiavame ani to najmenšie minimum a to bude mať dôsledky.
Ako môže nastať vek Vodnára, keď sa píše rok 7531 podľa novej chronológie dejín a to je vek temna. Buď je nová chronológia dejín falsum, alebo nastal vek Vodnára a môžeme sa tešiť na vek svetla, nazývaný aj zlatý vek. Vyberte si.
Momentálne sme v dňoch, ktoré sa podľa Biblie označujú ako dni konca, po ktorých bude nasledovať hádajte čo. Dá sa to spoznať na environmentálnych udalostiach, ktoré su čoraz viac ničivé. Tornáda, zemetrasenia, záplavy, požiare, výbuchy technologických prevádzok, Black-outy a pod.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-07 14:21:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém 10 prikázaní je i v tom že ľudské podvedomie nepozná slovo NE. Takže ak tam je:

Nezabiješ.
Nezosmilníš.
Nepokradneš.

Je to akoby ľuďom prikázali aby zabíjali, smilnili a kradli. Malo tam byť:

Necháš žiť.
Budeš verný.
Všetko získaš poctivo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-07 14:47:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Normální člověk nepotřebuje mít nikde napsaný zákaz ani příkaz aby věděl že nemá nikomu ubližovat. To potřebují jenom primitivové a kriminálníci bez přirozeného citu pro morálku a čestnost.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-03-07 16:07:56
Ikona diskutujiciho
sipka

@Alue: Tie prikázania boli dané ľuďom neskoršej doby bronzovej pred 2600 rokmi. Tých 40 ešte o niekoľko tisícročí skorej kedy správanie ako kanibalizmus, krádež, vražda, otroctvo, klamstvo a incest boli normálnosťou. Týmito prikázaniami bolo toto správanie potrebné ukončiť, aby sa vytvorila koherentná stabilná spoločnosť. Človek a jeho správanie pred mnohými tisíckami rokov nie je možné posudzovať z pohľadu dnešného moderného človeka.

Ikona diskutujiciho anelie 2023-03-07 16:29:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko, prirozeny cit pro moralku a cestnost neni nic jineho nez krestanske hodnoty, ktere se nam za dva tisice let dostaly tak moc kuzi, ze je povazujeme za prirozene a ani si je uz nespojujeme s krestanstvim. Na krestanskyxh hodnotach lezi cele mezinarodni pravo, princip ochrany slabsiho a dalsi. A mas v clanku nepresnosti. Krome jiz zminenych i Krisna, ktery rozhodne nebyl ukrizovan, ale ve spanku ho strelil do nohy lovec, ktery si ho spletl s divokou zveri.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-07 17:47:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Žádný národ nepotřebuje židokřesťanskou smyšlenku k tomu aby mohl normálně fungovat. Rozlišení mezi dobrem a zlem je v člověku přirozeně dáno. To je jako vykládat lidem že musí mít reiki aby mohli pracovat s energií. Prodává se jim to, na co mají přirozené právo od narození.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-03-07 16:29:58
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosmac 2023-03-07 14:21:35
Necháš žiť. – by to chtělo lépe formulovat – třeba takto:
Budeš/budete žít v harmonii, lásce a míru

Ikona diskutujiciho Gizmo 2023-03-07 17:50:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Každá pověst má víc verzí… protože je to fikce. Hádat se čí verze pověsti je správná je jako řešit jestli by Batman přemohl Spidermana nebo naopak.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-03-07 18:13:48
Ikona diskutujiciho
sipka

-> Rozlišení mezi dobrem a zlem je v člověku přirozeně dáno…
To uvidíme už onedlho ako to bude s tým rozlišovaním keď sa rozpadne potravinový reťazec. Najväčší podiel na tom nebude mať nenávidená elita. Za II.sv. vojny sme to mohli vidieť v rusku. To už bol moderný človek s morálnymi zásadami, ktorý rozlišuje medzi dobrým a zlým a predsa sa tam objavil kanibalizmus.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-03-07 18:17:03
Ikona diskutujiciho
sipka

ad Alue: Protože ty jsi z jiného těsta než většinová populace. Vidíš svět svýma očima a máš svůj jedinečný morální kompas. Mnoho lidí kolem tebe ho ale nemá. Nemyslí jako ty.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-07 22:05:53
Ikona diskutujiciho
sipka

dodo 2023-03-07 18:13:48
Kanibalizmus je psychická porucha – úchylka. Takíto jedinci sa môžu vyskytnúť všade na svete viď Andrej Čikatilo alebo Jeffrey Lionel Dahmer, též známý jako Kanibal z Milwaukee nebo Monstrum z Milwaukee. I na Slovensku sme nejakého mali.

Potom je ešte kanibalizmus z núdze – v extrémnych situáciách sa človek prepne do akéhosi zdivočelého režimu a je schopný jesť čo by za normálnych okolností nikdy nezjedol. Počul som príbeh z vojny kedy myslím talianski vojaci ktorí táborili v nejakej dedinke vonku pod stromom sa uchylovali ku kanibalizmu a niektorí to odmietli. Tí ktorí sa uchýlili ku kanibalizmu potom dostávali nejakú strašnú nemoc. Vojak ktorý odmietol prežil a vyrozprával ten príbeh a vravel že sa nikdy nesmie jesť ľudské mäso.

Ikona diskutujiciho Terka 2023-03-07 11:52:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S pointou článku nelze polemizovat. Křesťanství se rozhodně propletlo s řadou jiných náboženství. Dá se souhlasit se silnou inspirací v kultu boha Hora.
Nicméně zbytek článku obsahuje řadu nepřesností, případně by mě u některých bodů zajímal zdroj.
Konkrétně bych byla ráda, kdybych se víc dozvěděla o odstavci „Dionýsos“. Kde mohu najít víc informací?

Dost mě překvapila část s Heraklem. Héraklés se totiž podle legendy rozhodně nenarodil z panny, naopak Zeus chodil za vdanou ženou, která pak porodila dva syny – otcem jednoho z nich byl bůh, druhého pak její manžel.

Podobně je to u boha Osiria. Není mi jasné, kde se informace o něm uvedené v tomto článku vzaly. Kde konkrétně například najdu informací, že Osiris byl ukřižován? Tento bůh se stal bohem podsvětí, protože ho jeho bratr rozřezal na kousky. Jeho žena poté jeho tělo složila zpátky, ale už ho nebyla schopná plně oživit, proto zůstal v podsvětí.

Ikona diskutujiciho Ajka 2023-03-07 12:17:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nijak nerozporuji obsah článku, ale ty krevní skupiny by možné byly:
Pokud mají rodiče krevní skupinu A (A0) a B (B0), mohou mít jejich potomci krevní skupiny A, B, AB i 0. Stejně tak Rh faktor – „-“ je recesivní, tedy musí být – -, + dominantní. Ať už rodiče ++ a – – nebo + – a – -; dali by vzniknout všem těm kombinacím…při větším počtu dětí 😀

Ikona diskutujiciho Danny 2023-03-07 13:54:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě kdysi dorazilo, když jsem si přečetla, že 31.12. se slaví konec roku proto, že ten den byl Ježíš obřezaný. To kdyby se vědělo obecně, asi by toho Silvestra většina lidí tak neprožívala 😀
(Možná se to píše i v tomto článku, jenom jsem ho proletěla, protože článek v podobném duchu už jsem četla.)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-07 14:45:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Nic o amputované předkožce v dnešním článku není, děkuji za přínosnou poznámku. 🙂

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-07 14:50:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Karle článok nemusím čítať , poznám spôsob aj Tomáša Marného ale si ho vážim.
Teraz budem školiť o Margaret Beaufortovú zakladateľku Cambridge, matku Jindricha VII a ona mala kresťanské hodnoty a Londýn stále vládne a nikto ho neporazí len lepší kresťan.Seriál Biela princezná treba študovať.
Obidvaja sme z rodu Dionýzios.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-07 15:38:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Můžete mi laskavě vysvětlit, co má tomáš marný společného s tímto článkem? 😀

Ikona diskutujiciho Koblih 2023-03-07 17:48:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Zřejmě nic. Ale pro některé věřící je asi tomáš marný jako bůh… Všudypřítomný.

Ikona diskutujiciho Fialka 2023-03-07 17:52:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Nebo všemocný 😀 – všestíhající a všepíšící 😀

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-07 17:53:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Má také isté názory ako vy, ale to prehliadam. On nie je bohom ale vykonal veľa práce hoci kresťanstvo mu neide.

Ikona diskutujiciho Koblih 2023-03-07 17:59:47
Ikona diskutujiciho
sipka

překlad: Vůbec nic.

Ikona diskutujiciho housenka 2023-03-07 18:02:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Mít na něco podobný nebo stejný názor je nějak špatně nebo co tvl? Nějaké články od tm jsem četla ale křesťanství se nikdy nevěnoval takže jestli máte pocit se tu schovává nějaký jiný nepřiznaný autor než Alue K. Loskotová tak laskavě pošlete zdroj kde údajně tm popisuje křesťanství abych si mohla vaše tvrzení ověřit vážený pane.

Ikona diskutujiciho František 2023-03-07 18:10:56
Ikona diskutujiciho
sipka

tm má svoje vlastní stránky kam si píše svoje věci a vzhledem k nebývale kvalitnímu obsahu který Alue publikuje už po mnoho let mi vaše trapná narážka že poznáte styl psaní tm připadá opravdu hodně nemístná směrem k úspěšné autorce tří knih.. a spíš snaha odvést řeč od tématu – že ježíš nikdy neexistoval a ze založen na směsi fiktivních příběhů

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-03-07 18:19:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky no. Kdybych dělala stránky od roku 2006 – celou dobu sama – a po letech a po vydaných úspěšných knihách by mi nějaký anonym do diskuze napsal že můj článek beztak psal tm, tak mi naběhne žilka. Moje babka by na to řekna že je drzej jak ploštice. 🙂 Přitom poděkovat za článek a nechat si jedovaté poznámky není nic těžkého. Mnoho lidí už to umí tak by se ten zbytek mohl inspirovat když už je tady řeč o slušnosti a morálce.

Ikona diskutujiciho Voldemort 2023-03-07 18:21:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozřejmě že je ježíš fake. To už se ví dlouho. Někteří ale dělají že neslyší nebo hledají chyby v jiných verzích mýtů. Mně je třeba u prdele jestli některýho zastřelili nebo bodli kudlou. Nikdy neexistoval. Nezáleží na tom.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-03-07 18:45:26
Ikona diskutujiciho
sipka

pro Voldemorta: Moje slova 😉
Jenže pro hodně lidí by bylo strašně těžké, kdyby se jim ten domeček z karet rozpadl.

Baví mě, jak se vždycky zvrtnou diskuze k článkům beroucí si na paškál náboženství. Vždycky jak přes kopírák. (Nemyslím teď nutně tuhle diskuzi, ale tak obecně.) Ti lidi, co hned začnou útočit, že to jsou kecy a autor je idiot, se uvnitř bojí, protože někde hluboko cítí, že celý život věří blbinám a že autor může mít pravdu. Kdyby byli skálopevně neotřesitelně přesvědčení o tom, že mají pravdu oni a že Ježíš opravdu byl a žil, jak učí křesťanství, neměli by potřebu dštít síru všude kolem.

…A doufám, že lidí, co potřebují desatero k tomu, aby nevraždili a nechovali se jako amorální hovada, nejsou v převaze.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-07 19:15:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pani Housenka, ja narážam na Tomáša že pod svojou stránkou sa jeho členovia vyjadrujú drzo ku Biblii , Bohu Jehovovi a Kristovi. A pani Laskotová rovnako. Ale na vás neútočím. Chodte do Londýna a povedzte tam že Kristus nebol. 500 rokov je tam protestantizmus síce s chybami, ale treba počkať to bude vyriešené.
Diabol neznáša Bibliu a démoni a Božie meno neznášajú, ale prečo lebo odtiaľ príde ich trest.Pozrite si film Arvéd ešte aj on spomína Božie meno JHWH a pritom bol človek ktorý vedel veľa o benešovi a Londýnskych ťahoch.

nerobte rýchle súdy.navrhnite niekoho vy. vypočujem si to

Ikona diskutujiciho housenka 2023-03-07 19:40:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikoho tady nezajímá co si píšou diskutující na jiném webu. Pokud vás to dráždí tak jste tu zřejmě špatně.

Ikona diskutujiciho Voldemort 2023-03-07 19:43:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Satan se bibli směje. Svěcení nikde nepomáhá, ze svěcené vody lidi dostávají záchvaty se schizofrenií, při černých mších se běžně používají verše bible a do listů bible se balí jointy. Bible je normální součást satanistických rituálů obětních praktik a feťáckých rejdů. Něco si o tom zjisti. Třeba projdi místní archiv. Něco o tom jsem tu viděl.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-07 20:24:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Satan je ako syn ktorý napodobňuje otca. Nič nového nevymyslí. Dlho už nebude ponižovať Písmo Boha JHWH.
Proroctvá Písma sa až teraz začnú spĺňať. Takže nič nikto nepremeškal. Zistil som že kresťanskí predátori zle vyložili proroctvá.
2000 rokov. Postupne ich budeme vidieť a každý sa bude môcť slobodne vyjadriť.Dlhé roky píšem pánovi prezidentovi Zemanovi a veľa údajov preberali mnohé média aj českí politici som si všimol. Som z Bratislavy ale otec je z Jihlavy. Moja rodina z matkinej strany boli v Uhorsku ako rod Dionýzios najvyššie spolu s Desseffyovcami. V Bratislave je veľa palácov nesúcich meno Dionýzios.

Ikona diskutujiciho Tomáš 2023-03-07 20:37:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ježiš a celý ten príbeh je možno fake, ale čo sa týka symboliky – tak kríž je dosť mocný a funguje. Samozrejme – myslím kríž bez Krista.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-08 12:46:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, funguje. Silně destruktivně.

Ikona diskutujiciho Tomáš 2023-03-08 13:53:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám inú skúsenosť(i). 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-07 22:37:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je zaujímavé že v dávnej minulosti sme tu mali toľko významných náboženských postáv typy Ježiš, Krišna a v tejto dobe nemáme ani jednu. Nepočítam samozvaných guru ktorí sú skôr k smiechu a plači. Takže ak niesú takéto postavy v súčasnej dobe – je dosť možné že neexistovali ani v minulosti a sú to skutočne len vymyslené legendy. Ale nič nenaznačujem lebo fakt neviem.

Ikona diskutujiciho Aziza 2023-03-08 10:55:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč by sem chodili nějací spasitelé a mesiáši, když už jsou tu nyní plně k dispozici Právoplatní správci naší planety i s Novou koncepcí ohledně jejího dalšího vývoje. Především onen proklamovaný „Věk Vodnáře“ vůbec není o nějakém zduchovnění lidstva (stačí se pořádně podívat svým třetím okem nebo skrz Univerzální holografický projektor, co se to tady nachází za „materiál“ ve většině lidských schránek), tak to by vážně byla totálně vyhozená energie. Věk Vodnáře je hlavně o pořádně očistě planety Vodou aneb Konec jednoho velkého smetiště, aby se poté mohla opět navrátit do svého Domácího vesmíru, kam se nyní začíná postupně přepojovat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-08 12:47:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Chovám v sobě naději, že nakonec všechno dobře dopadne, i když teď společně procházíme obrovskou turbulencí. Naděje umírá poslední.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-08 13:54:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

k 17.3.2023 by to mohlo začať

Ikona diskutujiciho ivo 2023-03-11 20:53:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, je to tak, jak jsi tady dříve psala že Ježíš je to stejné jako Jehoshua, což je jméno pro démona?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-12 10:05:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to pořád jedna a ta samá fiktivní postava poslepovaná z hmota starých mýtů, ale přiživují se na ní démoni, pro které je to spouštěcí slovo. Ano.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-14 07:38:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

niečo by sa malo odohrať 6.4.2023 až 9.4.2023 v čse pesachu 2023
To bude ako za dní proroka Eliáša.
Kto má pravdu.Baalovi ctitelia nevedeli zapáliť oheň ale Boh Jehova JHWH vedel.
Niečo podobné čaká ľudí na Zemi.
Potom sa môžu rozhodnúť.
Niekto bude obetovaný a nebude ho možné zabiť. Tam bude ruka Božia.
Píše vám to člen rodiny Dionýzios, keď sme vlastnili 60% palácov len v Bratislave, zámok v Rusovciach a hrad Devín.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-14 14:29:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To som len vám písal , ale dobre nech to vedia aj iní.
Mám taký dojem ,že kvôli tomu tu boli holandská monarchia.
Pripraviť to. Tiež v čase 6.3 – 9.3 2023 1 mesiac pred tým.
3 a 1/2 to bude trvať a v nedelu 9.4.2023 asi o 15.00 hod . nastane zázrak.Niečo také ešte nikdy nebolo vidieť.
Prídu aj démoni a sám Satan. Možno pri Carltone verejnom priestranstve.
Revelation 12 chapter to popisuje ako pôrod ženy, ktorá kričí.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-03-14 19:57:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím že Alue to ani nezaujíma a nemusíte to písať len jej. To by bolo super keby sa konečne stal nejaký zázrak, niečo nevídané. Ale nestane sa nič a pochopíte že sú to výmysly.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-17 07:50:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Biblia obsahuje asi 700 zázrakov a boh jehova ich zastavil v roku približne keď cisári Ríma vraždili apoštolov. Prešlo skoro 2000 rokov a prichádza séria zázrakov. Až potom to začne. Biblii nikto žiadna z 16 kresťanských nerozumie – tým ich nechcem znevažovať, lebo sám som krestan. Ale Boh Jehova zakódoval veci. Ale odkóduje v stanovený čas a ten ak som dobre počítal príde presne v čase ako tu bola holandská monarchia 6.3.2023 -9.3.2023 a to 6.4.2023 – 9.4.2023. V čase Veľkého poobedia lebo Ježiš zomrel asi o 15.00 hod tamojšieho času 14. nissana, keď bol spln. Veľká Noc je Dionýzov termín ,on ovplyvnil kresťanstvo asi najviac za 2000 rokov. A Demetrios a Démas čo sú Tri najvyššie okultné rody sveta.

Neskúô vám môžem ak to bude možné prezradiť asi 800 tvarov mien Dionýzios. Napr. Ompud, Urkund a Cookie´s..
40 amerických prezidentov je z tvaru …. to neskôr.

Ďakujem za komentár.
Ja to študujem asi 45 rokov a som z rodu Dionýzios Uhorského. Vlastnili sme 60% palácov len v Bratislave, zámok Rusovce a hrad Devín napr.. Klamať vás nechcem.

Ikona diskutujiciho zbynek 2023-03-19 06:49:10
Ikona diskutujiciho
sipka

pane jaromire, muj obdiv jste ziskal. Mohl bych ziskat vas mail, prosim. Su vodnář z moravy a rad bych vam napsal. Zbynek

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2023-03-20 19:55:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jaromir.heredos@gmail. com, otec je z Jihlavy /bol /

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek