Alkohol likviduje celé národy a degeneruje budoucí generace, ženy – budoucí matky především – se musí stát příkladem střízlivosti, pokud to chceme napravit

13.1.2019 v Žena 36
Článek publikovaný v roce 2001 v Rusku se přímo dotýká problémů s konzumací alkoholu i na Slovensku a v Čechách. Podle WHO světové zdravotnické organizace je spotřeba alkoholu za rok na hlavu obyvatele v roce 2011:
Rusko – 15,76 l
Slovensko – 13,33 l
Česko – 16,45 l (viz. zdroj)
Za poslední desetiletí konzumace alkoholických nápojů dosáhla takových rozměrů, které ohrožují nejen současnost, ale i budoucnost lidstva. Naše země v tomto směru bohužel není výjimka.
Úroveň konzumace alkoholu se rok od roku zvyšuje. Podle centrálního statistického úřadu je tempo růstu spotřeby alkoholu za posledních 15 let třikrát vyšší, než za předchozích 25 let. Do roku 1983 rostla úroveň spotřeby alkoholu stejným tempem. V letech 1985 až 1987 se v souvislosti s rozhodnutím vlády v boji proti alkoholismu, snížila spotřeba alkoholu dva až třikrát, v některých regionech až pětkrát.
Nicméně, od roku 1988 tempo růstu spotřeby alkoholu opět vzrostlo a v devadesátých letech mělo ohrožující rozměry. Souběžně s nárůstem spotřeby alkoholu klesla porodnost a stoupla úmrtnost. Od roku 1991 v zemi začala alkoholická genocida, více lidí umíralo jak se rodilo. Statistické zprávy v devadesátých letech přestaly dávat informace o úrovni spotřeby alkoholu a my můžeme posuzovat pouze pomocí nepřímých důkazů. Konzumace alkoholu se stala prakticky nekontrolovatelná, protože státní monopol byl zrušen a naši zemi zaplavilo moře dováženého alkoholu.

Alkohol dramaticky mění mysl a charakter osoby, často člověka tlačí do protiprávních činů. Při konzumaci alkoholu v jakékoli formě a v jakékoliv dávce nastává nevyhnutelný a nezvratný proces destrukce osobnosti jedince, který je prakticky nekontrolovatelný a neovlivnitelný.
Rozsah této destrukce roste geometrickou řadou exponenciálně k množství a frekvenci konzumovaného alkoholu. Člověk, i kulturní a vzdělaný, si nevšimne jak se stává jiným, hrubším, hloupějším, jak ztrácí iniciativu.
Během dlouhé doby byla konzumace alkoholických nápojů smutnou výsadou mužů. Žen, které konzumovaly alkohol bylo 10-20krát méně. Zvláštní cudností v této věci se vyznačovaly ruské ženy, pro které vypít doušek vína znamenalo ostudu a hřích. V posledních desetiletích se ženy stále více zapojují do pití alkoholických nápojů a v některých zemích se počet alkoholických žen přibližuje k počtu alkoholiků mužů.
V naší zemi se ženy držely déle než na západě, ale v posledních letech pod vlivem bezuzdné propagandy pití alkoholu (skryté nebo veřejně propagované), která se vede přes filmy, televizi a literaturu, se ruská žena rychle propadla do alkoholové bažiny, vytvářejíc tím skutečnou hrozbu pro budoucnost našeho národa.
Konzumace alkoholu muži s sebou nese nevyčíslitelné škody pro rodinu, společnost, stát a konzumace alkoholu ženami zhoršuje všechny tyto vážné důsledky, zejména to má vliv na potomstvo. Našemu národu hrozí velké nebezpečí, které proniklo v to nejdražší a nejposvátnější, a to do nitra matky. Toto nebezpečí je mnohem větší než to, které je spojeno s konzumací alkoholu muži, protože patologická dědičnost, která je spojena s konzumací alkoholu, se více předává z matky po ženské linii. V konzumaci alkoholu ruskými ženami si patologická dědičnost najde nutně cestu k fyzické a morální degeneraci ruského lidu.
Je známo, že charakter našeho národa je velmi stabilní. Zůstal nezměněn celá staletí, žádné utrpení a problémy nezměnily charakter ruského člověka. Vysoké morální vlastnosti se předávaly, jak se říká „mateřským mlékem“ a kvality ruského člověka tvořila v první řadě matka.
Záludnost alkoholických nápojů a jejich specifické nebezpečí spočívá v tom, že má devastující účinek na mysl a morálku, což zapříčiňuje rychle se měnící charakter člověka. Při masové spotřebě alkoholu vzniká reálná hrozba hlubokých negativních změn národa.
Ruská žena projevila nestabilitu k intrikám našich nepřátel, podlehla zamaskované propagandě konzumace alkoholu, která je prezentována frázemi „suchá vína jsou prospěšná“, „přiměřené množství alkoholu je neškodné“, „kulturní pití vína je klíč k řešení alkoholismu“, atd. Tyto a podobné výroky jsou z vědeckého hlediska hlouposti a ze sociálních pozic nepřátelský akt vůči národu. Ve Francii a Itálii pijí „dobrá“ přírodní suchá vína, ale alkoholismus pacientů nemocných na cirhózu jater a postižených dětí je tam procentuálně více, než v jiných zemích.
„Přiměřené dávky“ alkoholu i narkotik neexistují.
To je dokázáno už téměř sto let. Co se týče „kulturního pití vína“, to je vymyšlené speciálně jako past pro hlupáky. Již před více než 80 lety první komisař v komisi pro zdravotnictví Semaško řekl, že „kulturní pití je taková hloupost jako horký led, protože víno a kultura nejsou kompatibilní při žádné dávce alkoholu“. Později, výzkumem akademika I.P.Pavlova bylo prokázáno, že po užití i malých dávek alkoholu v mozku mizí všechno to, co bylo člověku dáno vzděláním a výchovou, to znamená kultura.
Celá hrůza situace je v tom, že konzumace alkoholu má vliv na potomstvo a vede k degradaci národa, k degradaci lidské rasy.
Nedávné studie ukázaly, že škodlivé účinky konzumace alkoholu otci se mnohem více projeví na dcerách, než na chlapcích. Ženy mnohem hůře snášejí otravu alkoholem a důsledky těchto otrav bývají častěji tragické. Vzhledem k rostoucímu nebezpečí pro lidstvo v souvislosti s rostoucí konzumací alkoholu ženami, se psychiatr, profesor Ivan Aleksejevič Sikorskij, ještě v roce 1899 obrátil k ženám s tímto prohlášením:

„Do pozornosti ruským ženám! Ženě patří vysoká role, na kterou poukázal Kant: být nástrojem mravního vývoje a pomáhat zdokonalování lidské společnosti. Tento úkol nemůže být vyplněn zástupcem opačného pohlaví do takové míry jako ženou. Více jemnou, více morální, méně náchylnou k trestné činnosti je žena přirozeným nositelem mravních ideálů. V tomto ohledu její kulturní význam je uznán všemi. Díky svým vysokým duchovním kvalitám žena byla vždy horlivým zastáncem střízlivosti ve všech zemích a ve všech časech. Tato její zásluha je dostatečně zdokumentována v historii a literatuře. A této hlavní mravní síle hrozí velmi vážné nebezpečí! „

Obavy ruského vědce se ukázaly být oprávněné. V současné době se ženy zdají být více náchylné k tomuto zlu, než muži. Pokud před 40 lety ženský alkoholismus k mužskému byl pouze částí procenta, v současnosti v některých zemích dosahuje úrovně mužského, což znamená nárůst stove
k procent. To znamená, že se o stovky procent zvýšilo riziko degradace národa a lidstva.
Chci apelovat na ruské ženy, na jejich rozum, srdce, které je schopné velké lásky. Na vás závisí více než na mužích budoucnost ruského národa! Pokud vy samy přestanete konzumovat alkohol a nasměrujete všechnu svou vůli, mysl a energii na to, abyste odnaučily muže od této devastující závislosti, uděláte možná více než matky a pradědové na Kulikovem poli! Taková velká hrozba se tyčí nad ruským národem v souvislosti se zvýšeným pitím alkoholu u mužů a hlavně u žen.
Žena, která je velkou morální silou, by neměla sama zůstat na morálním piedestalu, ale s pomocí mysli, vytrvalosti a lásky ovlivňovat muže. Mohu s jistotou říci, že kdyby naše dívky a ženy projevily více zralejšího myšlení, pochopení a péče o budoucnost našeho národa a o budoucnost své vlastní rodiny, ve většině případů by nedopustily požívání alkoholu u mužů a ty, kteří by už pili, by vrátily k životu. Máme mnoho příkladů vlivu ženy na rozvoj alkoholismu v rodině, i příklady na úplné vystřízlivění manžela.
Pokud chce žena ochránit své štěstí, ochránit rodinu a děti, je třeba co nejdůraznějším způsobem začít střízlivý způsob života a začít bojovat za střízlivost mužů, za ochranu dětí od jedovatých alkoholických produktů.
Z pití manžela v první řadě trpí žena, kterou to obírá o lásku, která za normálních okolností ohřívá duši, zdobí život, dělá život šťastným, pomáhá překonávat potíže. Když se do života člověka dostává alkohol v jakýchkoliv dávkách, tak se život otráví tímto jedem a o lásce a štěstí nemůže být ani řeč.
Alkohol nejen ničí mysl, ale otupuje morálku, ničí stud a snižuje nebo zcela zbavuje lidí pravdivosti, křiví charakter a nezřídka v nejvíce produktivním věku zbavuje muže potenciálu. Často ženy, které jsou „nemocné“ z takového manželství, říkají: „o jaké lásce nebo úctě k muži lze hovořit, když každý týden nebo dokonce každý den vidíš tuto nesmyslnou tvář, posloucháš různé nesmysly, které pronáší s moudrým výrazem a zapleteným jazykem?“.
Boj za střízlivý šťastný život musí žena začít u sebe. Obnovit slavnou tradici ruských žen, za žádných okolností nevypít ani doušek vína a jiného alkoholu! Potom má žena morální právo bojovat za střízlivost v rodině, je příkladem pro svého manžela a děti. Jakákoliv odchylka od tohoto pravidla konzumovat „málo“, či „přiměřeně“ je pijáctví a dobrým příkladem taková žena nemůže být. Pokud chceme bojovat za střízlivost, je nutné znát pravdu o alkoholu, protože šíření alkoholismu mezi lidmi bylo vždy založeno na lži, kterou roznášeli ti, kteří profitovali z prodeje alkoholu a ti, kteří chtěli upít náš národ.
Alkohol ve všech jeho formách (vodka, koňak, víno, pivo, atd.) Je droga a protoplazmatický jed, který ničí všechny lidské orgány a tkáně člověka. Nevěřte těm, kteří říkají, že alkohol je potravinářský produkt. Světová zdravotnická organizace, ve které jsme členy, na světovém shromáždění v roce 1975 přednesla zvláštní rozhodnutí aby nikdo neměl pochybnosti: „alkohol je narkotikum devastující zdraví“. Proto máme právo žádat vládu naší země rozšířit na alkohol zákon, který nás chrání před drogami.
Narkotické vlastnosti alkoholu spočívají v tom, že po několika dávkách vzniká potřeba po něm a touha znovu pít.
To se nazývá závislost na alkoholu. Vypadá to asi tak, že člověk si bez alkoholu neumí představit žádný svátek, žádnou zábavu, a při zhoršení této závislosti si člověk neumí představit bez alkoholu sám život. Po stoupající křivce závislosti k alkoholu se původní dávky stávají nedostatečnými a člověk potřebuje stále více a více.
Druhá lež, která podporuje pití je přesvědčení, že bez alkoholu neexistuje žádná zábava, relax, odpočinek. Ve skutečnosti při konzumaci alkoholu neexistuje žádná zábava, radost, protože to je takzvaná „radost pod narkózou“, která nemá nic společného s opravdovou radostí a přináší pouze bolesti hlavy a neochotu pracovat.
Hlavní pravdou je, že alkohol jako narkotikum je škodlivý ve všech podobách a při jakékoliv dávce, protože působí jako morfium nebo marihuana, to znamená, že vytváří iluzi dobra a štěstí a zároveň přináší nenapravitelné škody, stejně jako jakýkoli jiný jed.
Velkou chybu dělají často ženy. Je třeba vědět, že muž, buď ženich, manžel nebo přítel, si nedovolí vypít ani kapku pokud ví, že se setká se ženou, kterou miluje a respektuje. A pokud si vypil, to znamená, buď nemá lásku a úctu nebo má slabou vůli, je to člověk hadr, od kterého je nutné utíkat, pokud není příliš pozdě. Pokud si muž dovolí vypít, žena je povinna přísně ho varovat, že pokud se to zopakuje, odejde od něj a neměla by to být pouze planá výhrůžka. Pokud se napije ještě jednou, měla by ve skutečnosti okamžitě odejít od takového člověka. I tak šťastný život mít nebudou bez ohledu na to, jak moc by ji o tom ubezpečoval a jak by se ona utěšovala nadějí, že se polepší.
Každým měsícem, každým rokem se postavení takové ženy bude zhoršovat. V budoucnu bude nejen nešťastný život a rozpad rodiny, ale také nemoci, nešťastné nehody a trestné činy. Po prvním případě opilosti muže ho žena musí vážně varovat, že nebude žít s opilcem a dostatečně dlouhou dobu opakovat, že to myslí vážně, že nemůže žít s takovým mužem. Ne každý muž v podobné situaci bude opakovat svůj čin a to zejména v případě, kdy opravdu miluje svou ženu. Shovívavost v tomto případě pouze přilévá olej do ohně.
Muži se často stávají opilci, protože ženy jsou shovívavé a boj s alkoholismem nezačnou od prvního pohárku ale tehdy, když muže třeba vézt na policii nebo do psychiatrické léčebny. A na boj s pijáctvím je tehdy již velmi pozdě.
Žena musí začít boj za střízlivost ještě před svatbou. Pokud si mladý muž dovolí vypít v přítomnosti přítelkyně, nevěsty, tak je tam velká hrozba budoucího alkoholismu. A když chce mít žena zdravou, šťastnou rodinu, musí být nekompromisní. Vdát se za popíjejícího muže znamená zajistit sobě i dětem nešťastný život.
Milující žena může udělat velmi mnoho, tedy pokud je ještě milovaná a pokud nezačalo působit narkotikum alkohol. Když je člověk v plné závislosti na alkoholu, jakýkoliv boj je velmi těžký a vyžaduje mnoho úsilí, vytrvalosti a rizik. Ale i v případech, kdy muž spadl až na hranici, milující žena ho může přivést k životu vytrvalostí a nezkrotnou vůlí.
Konzumace alkoholu ohrožuje nejen žijící, ale ohrožuje i potomstvo, budoucí děti ještě před jejich narozením.
Podle mnoha zdrojů 60 – 80% rozvodů je způsobeno alkohol
ismem jednoho nebo obou manželů. To znamená, že miliony dětí se stávají polosirotky nebo sirotky nehledě na to, že oba rodiče mohou zůstat svobodní a bezdětní, což také způsobuje velké škody společnosti. Děti bez rodičů se snadno dostávají na cestu porušení zákonů, začínají brzy pít a nezřídka se zařazují mezi zločince a alkoholiky.
Pro každou matku není větší radosti, než vidět svého syna nebo dceru abstinovat. Ale o to je třeba se starat ještě před narozením. Rodiče musí udělat vše pro to, aby se děti nikdy nepřátelily s alkoholem. Musíme rozhodně překonat naprogramované nám v posledních desetiletích tradice vítat hosty alkoholem. Je lepší obnovit starý ruský zvyk vítat hosty chlebem, solí a šálkem čaje.
Abychom ochránili děti před konzumací alkoholu, musí se rodiče zcela vzdát alkoholu. Je velmi důležité, aby děti neviděly pít alkohol u rodičů! Oslava s krásnými řečmi a vínem má silný vliv na dětskou fantazii. Děti, které vidí pít rodiče víno, tak při první příležitosti budou opakovat jejich příklad.
Zdá se, že lidé dobrovolně tvoří a konzumují toxické látky, které zkracují život, ničí zdraví, devastují rozum, ohrožují samu existenci budoucích pokolení.
Není to absurdní? Není nejvyšší čas okamžitě zastavit toto barbarství, výrobu a spotřebu „produktu“, který jen za poslední roky stál více životů, než celá druhá světová válka?
Podle WHO světové zdravotnické organizace, každý třetí člověk na planetě umírá z příčin spojených s konzumací alkoholu a každý pátý z příčin spojených s kouřením. Takže z těchto příčin my ztrácíme v naší zemi téměř půl milionu lidí ročně, což je 20krát vyšší počet obětí než počet obětí v Hirošimě. Za posledních 30 let jsme ztratili tímto způsobem asi 40 milionů lidí.
Pokud vezmeme v úvahu 20 milionů alkoholiků, které můžeme oprávněně považovat za živé mrtvoly, nebo alespoň za alkoholiky, kteří jsou břemenem na bedrech společnosti a rodiny vidíme, že ztráty od alkoholu a tabáku přesahují všechny oběti válečných konfliktů.
Otázka „pít či nepít“ se musí řešit jednoznačně. Nepít!
Je třeba zastavit šílenství současného člověka, který likviduje svůj mozek alkoholem a zuřivou rychlostí se řítí do hrobu, táhnouc za sebou i zdravou část společnosti.
Absolutní střízlivost je jediné možné a potřebné rozhodnutí důstojné naší doby. To platí pro muže a speciálně pro dívky a ženy.
Každá žena má právo stát se matkou dítěte a ne pouze jednoho. To je její svatou povinností přírodě a vlasti. Ale toto právo by mělo patřit pouze absolutně střízlivé ženě, nakolik je již dávno prokázáno, že i jednorázová dávka alkoholu může vést k narození postiženého dítěte. Aby se zabránilo takové tragédií, muž a zejména žena, musí dodržovat absolutní střízlivost.
Svaté právo ženy na mateřství by mělo být zajištěno zákony státu v přísném souladu s jejím závazkem na střízlivost.
Článek napsán počátkem devadesátých let. Opublikovaný v časopise „Soratnik“ č.3 (65), březen 2001.
přeložila Biosferaklub.info, do češtiny Alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2019-01-13 03:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co dodat. Já jsem osobně opravdu ráda, že se mě problém "opíjení se" vůbec netýká.

Ikona diskutujiciho mg 2019-01-13 07:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Súhlasím a podpisujem …..

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-13 08:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten článek má jednu velkou chybu a to hned v úvodu, protože v Rusku je povoleno pálení alkoholu doma pro vlastní spotřebu, takže to samozřejmě nikdo neví, kolik toho vypálili a vypili.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-13 10:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  … a co myslíš, že dělá celá jižní morava? :D nebo myslíš že to ovoce nechají ležet na zemi?

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-01-13 10:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně moje slova, 28 let mého života se snažím těmto svinstvům jménem alkohol vyhýbat a to navzdory všem nátlakům ve škole, v rodině, ve společnosti a dokonce i v práci kde mi při oslavě dosažení milniku dokonce vnutili nezobalenou láhev zdarma protože to zkrátka museli ve firmě rozdat každýmu zaměstnanci, stejně jsem ji neotevřel a kdyby to šlo raději bych to hnedka vyhodil do koše, to mi říká. Až se to příště stane tak už to nedám domů mámě ale na protest to vyhodím do nejbližší popelnice. Koneckonců je to předražený odpad. :D

Ikona diskutujiciho fred 2019-01-13 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O tzv. alkoholové genocidě pojednává následující video:

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-13 10:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:  A to mě zase mrzí, že mi to s tím alkoholem nikdo nevysvětlil (asi to nevěděli). Nikdy jsem nějak extra moc nepila, ale ani jsem se tomu za telecích let vyloženě striktně nevyhýbala, protože jsem si myslela, že troška v dobré společnosti nevadí, hlavně se to nesmí přehánět a nesmí to být příliš často. – Tyhle články mi měl dát někdo přečíst před 15ti lety, ani bych si k tomu nečuchla. :-(

Ikona diskutujiciho Andy 2019-01-13 10:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek, je super 8-)

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-01-13 10:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Tohle je šílený, nikdo by neměl nikoho k ničemu nutit :-( Taky nepiju. Na oslavě mých osmnáctin to byl sice povyk, že teď už přece můžu! Můžu, no… Ale nechci. Naštěstí během těch dalších 3 let pochopili, že mě to fakt neláká, a nenutí mě. Se zdravím mám svých starostí dost, natož to ještě podporovat alkoholem – nejsem blázen. A navíc mi to nechutná. Naopak jsem ráda, že se mi ty nemoci konečně začíná dařit dostávat pod kontrolu :-) Takže na narozeniny, Vánoce i Silvestra si připíjím něčím nealko a rodina ať si kvůli tomu třeba šplhá po zdech :D

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-01-13 11:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Já měl víceméně štěstí v neštěstí, rodiče se rozvedli, když jsem byl ještě batole a důvodem byl právě alkohol který mého otce dotáhl za desítky let až na bezdomovce, a to bylo už v dětství moje první znamení a varování že alkohol je metla a nebezpečná životní past a to už byl silný argument abych se tomu vyhýbal velikým obloukem a cigarety s drogama jsem považoval za jedno a to samé. Když s tím ve školách měli problém i spolužáci a dokonce i kolegové v práci že nechlastám tak jsem si říkal že v hloubi duše závidějí že jsem tomu nepodlehl a ze závistí mi chtějí poskvrnit aby se cítili lépe. To bylo moje druhé znamení a varování že se tomu musím vyhnout a odolat nátlaku i pod záminkou šikany, v tu chvíli jsem si dal přísahu, radši smrt než doušek alkoholu a tu hodlám dodržet.

Ikona diskutujiciho mudrland wenca 2019-01-13 11:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Autor článku je papežtější než papež, přitom si lidský organismus vytváří etanol sám. Na co by asi byly ve střevech kvasinky, acetadehydrogenáza a etanoldehydrogenáza? To by jsme vážení nesměli jíst ovoce, zeleninu a moučníky, jen aby jsme byli úplně střízliví. Loni se mi urodilo tolik ovoce, že jsem se jím cpal od konce května až do konce října. Od rána do večera jsem jedl jen ovoce, akorát oběd byl normální a jen jsem se modlil aby mi policajti nedali dýchnout. Kdybych měl mít organismus bez alkoholu, mohl bych snad jíst jen maso. Takže k tomuto tématu bych dodal, že to chce trochu soudnosti a spíš přemýšlet nad tím kde je ta hranice prospěšnosti a škodlivosti alkoholu.

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-13 11:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: To je jasné, že to ovoce přepálí, ale přepálí to v registrovaných pálenicích, takže to jde do statistiky.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-13 11:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]:  prázdný hrnec…

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-13 12:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: … jo ták, ty věříš na legální pálení. To je ale jenom představa, realita je úplně jinde. U nás o nějaké pálenici v životě nikdo neslyšel, každý druhý to měl normálně doma a valil. A my s vinohradem nebyli pozadu.

Ikona diskutujiciho Milan 2019-01-13 12:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkuste jet na slovensko, tam NE neznamena nič, prostě si slivku daš a hotovo jo a pak už jen slyšíš jen to otvorené vino také dnes vypijem :-!

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-13 12:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: NA severní Moravě se normálně vozí do pálenic jabka, hrušky, třešně apod. Potom se za litr chlastu platí 100 korun.

Ikona diskutujiciho mudrland wenca 2019-01-13 12:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

13 Ano, přesně tak. Kdybychom se drželi této ortodoxní teorie, měli bychom doma prázdný hrnec s kusem masa. Kdybychom chtěli být opravdu bez alkoholu, nemohli bychom vyjmenované potraviny jíst. Všechny polysacharidy v zelenině, ovoci a obilovinách se rozkládají vlivem všudypřítomných enzymů na jednoduché cukry, které jsou v organismu částečně zkvašovány na etanol. To jsou fakta. Pokud něčemu nerozumíme, neznamená to že je náš rozum  slabý, ale to že některé jevy nespadají do okruhu nám známých pojmů.

Ikona diskutujiciho Khira 2019-01-13 12:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: [9]: Tak pod tyhle komentáře bych se mohla podepsat, protože skoro do písmene na mě sedí taky. Ani vlastně nevím, jak co pořádně chutná, možná jsem si párkrát usrkla vína a koňaku. Protože se v mé rodině pilo při každé příležitosti, a já byla moc malá na to, abych si mohla dát taky, tak to se mnou zůstalo, a brala jsem to jako že "to je jejich věc", kterou já stejně nemůžu. Později, když jsem viděla, co to se všemi dělá (a hlavně s rodinou), jsem k tomu čichnout nechtěla už vůbec, poučila jsem se v podstatě z jejích chyb.

Ikona diskutujiciho Tereza 2019-01-13 13:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: Vidím zásadní rozdíl v tom, co si tělo vyrobí samo při přirozeném procesu trávění potravy – tedy co je mu vlastní, a v tom, co se do něj lije navíc…

Ikona diskutujiciho zdeněk 2019-01-13 13:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Z této informace můžu usoudit, že nejsi z jižní ani východní Moravy :D 85% tady kašle na legální pálenice

Ikona diskutujiciho Jan Jelínek 2019-01-13 14:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho hanka 2019-01-13 16:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky všem co nepijí…snad se dočkáme a jednou bude alkohol odsouzen stejně jako kouření.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-01-13 21:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: A teraz si predstav že by zakázali alkohol. To by sa len z ľudí stali naštvané zvieratá a ten politik čo by s tým prišiel by skončil.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-01-13 21:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alkohol nikdy nezakážu, tým by štát išiel proti ľuďom i proti sebe keď má z predaja alkoholu zisky. Raz chceli zakázať reklamu na alkohol a ani to sa nepodarilo. Chlieb, alkohol a hry!

Ikona diskutujiciho Ivanitko 2019-01-14 07:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není většího nátlaku v práci, než když odmítnu alkohol a smutně se dívám, jak si všichni nadšeně nalívají a přitom se v podstatě tráví. Snažím se šířit bezalkohoové pojetí života, ale je to sakra těžký, protože nikdo nechce vybočit z řady a pak mu to ještě třeba už chutná…

Ikona diskutujiciho Jarka 2019-01-14 08:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alkohol je metla lidstva..nevim kdo to rekl, ale souhlasim. Na každého působí alkohol jinak, ale většinou se chovaji lidi hůř, než zvířata. A kdo říká, že když má popito mluví pravdu, tak je to blbost. Když je střízlivý, tak tu "pravdu" do očí neřekne a moc dobře ví proč. Nikdy nepochopím proč kdyz si chce nekdo vyčistit hlavu, tak proč chlastá. Stačí zajit do lesa a bude vše ok.

Ikona diskutujiciho Tom 2019-01-14 16:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, a kvasinky delaji ze sacharidu s vysokym GI co? Cola, hranolky, nekval. pecivo &sladkosti &cerelalie &testoviny atd.. 15g tvrdyho denne u teenagera vlastni fermentaci z toho junkfoodu nic neobvykleho :-)

Ikona diskutujiciho Ivan 2019-01-14 17:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kratučká prednáška, veľmi zaujímavé veci hovorí ten Jefimov:

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-01-14 19:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:Tak vidíš že rozhodně sama nejsi, taky jsem si to těch 20 let myslel že jsem asi jediný kdo nechlastá a nekouří a najít někoho takového na mé úrovni bylo astronomické.

Ikona diskutujiciho mudrland wenca 2019-01-14 22:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na alkohol se dá dívat z mnoha pohledů. Jsem si jist, že následující pohled nikoho z vás nenapadl. Srovnám chování pod vlivem alkoholu národů které alkohol konzumují a těch které to mají zakázány náboženstvím. Ano, mám na myslí evropany a muslimy. Vy kdo sledujete zprávy o imigrantech ze západu a z islámských zemí určitě víte jakých zvěrstev jsou tito abstinenti schopni. Existují zprávy o znásilněních, podřezání či upálení turistky za to že nebyla navlečená jak pumpa na zimu, potrestání ženy policií stětím hlavy a mnoho jiných šokujích zpráv. Hle, abstinenti.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-15 08:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]:  Mě takhle chtěli učit na cigarety. Zhnusila jsem si je jako malá a řekla si že z cigarety nikdy ani jednou epotáhnu a dodržela jsem to. Ale okolí to strašně vadilo, takže přesně jako ty. Kobercový nálet, přemlouvačka, nátlak. Skončilo to mým odchodem.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-15 08:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]:  Muslimové pijou, ale skrytě aby to Alláh neviděl. Jedou ve velkém i drogy. Není těžké se to dozvědět… ale to je jedno, protože jejich chování není založneo na tom jestli pijou, je dáno jejich ,,kulturou", jestli se to vůbec dá nazývat takovým slovem.

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-15 10:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Přesně tak, alkohol sundává masky. které máme nasazené, když jsme střízliví. Právě proto se říká, že v opilosti poznáš skutečný charakter člověka. V opilosti je totiž mnohem těžší se přetvařovat.

Ikona diskutujiciho Danny 2019-01-15 16:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: Na mém maturitním večírku bylo ožralých půlka spolužaček a dokonce i někteří učitelé. Byl to fakt zážitek. S jednu spolužačkou jsem pak šla zpátky na intr a ona do mě furt valila nějaké blbosti, že mě má ráda (ne, že by byla na holky, ale já jsem byla ten typ vzorňáka, které právě ona ráda provokovala a prudila). Pak jsem druhý den slyšela, že jeden učitel šel ještě po večírku do hospody a tam snad vytuhl na záchodcích :D

Ikona diskutujiciho mudrland wenca 2019-01-15 17:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Muslimové pijou, ale skrytě aby to Alláh neviděl.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2019-01-15 19:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pijeme na uvoľnenie, proti depresii, na odvahu. Pitie na zabudnutie na problémy, zahnanie žiaľu moc nemá význam, na to alkohol nepomáha. Tak napríklad som sa chcel pozrieť do nejakých starých vojenských bunkrov, nejakú dobu som ich obchádzal a normálne by som tam sám nevliezol až s alkoholom som to dokázal, tak na toto je alkohol dobrý. I keď často ani alkohol nestačí na dosť odvahy. Toľko k otázke ,,prečo pijeme".

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek