CERN: Mnohé zdroje varují, že může napáchat nedozírné škody a otevřít brány do jiných světů (2.díl) DOPORUČUJI

17.3.2019 v Zprávy 11

Do projektů v podzemních laboratořích CERN proudí stále miliardy dolarů. Výkon LHC se od doby objevu Božské částice znásobil. Pokročilo se v experimentálním ověřování teorie strun, která předpovídá existenci dalších dimenzí. Pokusy potvrzují, prostřednictvím detekcí miniaturních černých děr, teorii gravitační duhy (Rainbow Gravity theory) a tedy i existenci paralelních světů. A je možné, že některé vědecké týmy již experimentují s otevíráním průchodů mezi těmito světy. Dříve probíhaly v CERN výzkumy ověřující různé teorie jaderné fyziky. Dnes však již některé vědecké týmy CERN pracují na praktickém využití dřívějších teoretických poznatků, sponzorováni penězi nadnárodních korporací i nic netušících občanů.

 

LHC je nejnákladnějším vědeckým zařízením v naší historii a peněz jistě v době kvantitativního uvolňování dolaru neubývá. Násobí se produkované energie, teploty, tlaky a pole.

CERN připravuje projekt podzemního prstencového tunelu o obvodové délce 80 až 100 km pro další urychlovač částic (FCC) s desetinásobně větším výkonem, než má dnešní LHC. Technologie plazmového urychlování (AWAKE) všechny dosahované parametry násobí.

 

 


 

O tom, že v podzemních laboratořích CERN probíhají pokusy vytvořit černou díru, není pochyb

Veřejnost je s tím již seznamována. Cílem bylo vytvořit miniaturní černé díry a zřejmě se to již podařilo. Kritikové marně vyjadřovali obavu aby takto vytvořená černá díra nezničila své okolí. Vědci z CERN však stále tvrdí, že možné výhody experimentů převyšují rizika.
Otázkou je, jaké výhody tedy vědci a zejména sponzoři projektů za miliardy dolarů očekávají. Pod pláštíkem proklamací o odkrývání tajemství vesmíru, hmoty, energie a času se mohou skrývat velice nebezpečné záměry.

 

 

Vědci i laici, kteří nejsou součástí komunity kolem CERN, vyjadřují znepokojení. LHC může způsobit katastrofu, která by zasáhla okolí Ženevy, zemské kontinenty, či celý vesmír. Je zde riziko vytvoření stabilní černé díry, vznik zvláštní hmoty (stabilnější než normální hmota), otevření portálu do jiné dimenze nebo rezonance tektonických desek se všemi katastrofálními následky.

 

Umělecké ztvárnění možného ,,nepodstatného rizika“. Je jasné, co tím autor chtěl říct.

Existuje předpověď, že při provozování LHC či budoucího FCC (Future Circular Collider) v režimu nejvyšších energií dojde k interakci s tektonickými zemskými deskami.

 

aktuální vs plánovaný větší urychlovač

Již dnes jejich vzájemné tření při mikroposuvech vyvolává tajemné zvuky – brumy.

Při generování extrémně vysokých energií v urychlovačích CERN může dojít k rezonanci, mírnému posunu a nadzvednutí jedné z litosférických desek. Ta vyzdvihne obrovské masy mořské vody které zaplaví část kontinentu. Ten se pod vahou vody nalomí a na povrchu dojde k masivnímu výronu zemního plynu. Oheň a voda dokonají dílo zkázy, aby nakonec velká část kontinentu zmizela pod hladinou moře. Tak zní jedno z varování.

Jiné předpovědi varují před postupnou ztrátou vody ze zemského povrchu či hrozným údělem pokusníků, pokud se začnou otevírat brány do jiných světů. Nejprve se však podívejme na některá všeobecně známá proroctví, která mohou mít vztah k experimentům prováděným v laboratořích CERN.

Zjevení Janovo a číslo šelmy 666

Křesťanskou Bibli uzavírá kniha zvaná Zjevení Janovo (zkráceně Zjevení či Apokalypsa). V tomto závěru celé Bible bylo dáno lidem proroctví o konci věku. Ve třinácté kapitole je popisována zničující nadvláda dvou šelem. První bestie má sedm hlav a deset rohů s královskými korunami. Od draka (ďábla) obdrží veškerou moc nad lidmi, kteří budou bestii obdivovat a sloužit jí. Desetirohé bestii pomáhá druhá šelma, vypadající jako beránek ale mluvící jako drak. Druhá šelma bude vykonávat moc prvé šelmy a působit, aby všichni lidé museli mít znamení, jméno nebo číslo šelmy, jinak nebudou moci kupovat ani prodávat. Šelma je spojena s číslem 666.

 

NKB Zjevení Janovo 13:16-18

,,A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je [to] číslo člověka. Jeho číslo [je] šest set šedesát šest.“

 

Lidé si po generace kladou otázku, kdo nebo co je skryto v symbolice apokalyptických šelem, snažících se ovládat člověka v době armagedonu – posledního střetu sil dobra a zla. Dnes je vše jasnější když můžeme pozorovat, jak lidé ztrácejí anonymitu při koupi či prodeji čehokoliv a jsou stále více závislí na systému prostřednictvím čipových karet. Za šelmu naší doby lze považovat nadnárodní mocenské struktury budující globální říši označovanou nejčastěji jako Nový světový řád – The New World Order (NWO). Jejich ideologie – neoliberalismus a globalismus, na pohled líbivé a lákavé, jsou prosazovány pod maskou boje za svobodu a lidská práva. Prvním jejich cílem je však získání neomezené moci nad lidmi.

 

Rovněž záhada apokalyptického čísla 666 nebyla dlouho objasněna. Tři šestky byly nejčastěji považovány za symbol některého z římských císařů či jiných mocných osob. Podle dávné tradice zasvěcenců má však číslo 666 v Janově apokalypse spojitost s bránami do jiných světů a jde o varování před nebezpečím při pokusech o jejich otevření. To dříve nedávalo smysl, vždyť lidé neměli žádné technologie umožňující něco takového. Až nyní. Nejsou tou šelmou organizace či mocnosti, které dnes vynakládají miliardy na pokusy proniknout do jiných dimenzí a získat zde klíč k uchopení moci nad naším světem? Stále častěji se objevují informace o tom, že k podobným pokusům dochází v laboratořích CERN. Zajímavé je, že CERN ve svém logu nese tři šestky.

 

 

Podle některých zdrojů v CERN probíhají pokusy otevřít dveře do jiných dimenzí

Bývalý ředitel CERN doktor Sergio Bertolucci údajně prohlásil: „Zpoza dveří by mohlo něco přijít nebo bychom mohli něco poslat skrze ně.

Varuje nás 13. kapitola Janovy apokalypsy nejen před omezením nákupu a prodeje prostřednictvím jednoznačné identifikace lidí, ale také před pokusy ve švýcarském CERN, nesoucím symbol tří šestek?

 

Nostradamus

K nejproslulejším prorokům patří Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503-1566). Aby se uchránil před hrozbou pronásledování a vyhnul se posměškům, psal své věštby v jinotajích a často čtyřverších. Prorocké verše pak byly seskupeny po stovkách – centuriích. Nostradamus tak sepsal asi tisíc čtyřverší.

 

Vydání Nostradamových centurií z roku 1589

 

Jedno Nostradamovo čtyřverší může být interpretováno také jako varování před tím, co se dnes děje v laboratořích CERN v Ženevě:

Přepis a překlad centurie IX.44 může být následující:

Slovo RAYPOZ má ve verši klíčový význam – je vysázeno velkým písmem. Takových zvýrazněných slov v centuriích není mnoho. Nostradamus toto slovo zřejmě vymyslel s přesně stanoveným účelem a v 16. století muselo být hádankou. Dnes však již můžeme tušit jeho smysl. Stačí uvědomit si, co se děje pod povrchem země u Ženevy.

 

V prstenci Velkého elektron-pozitronového urychlovače (LEP Large Electron-Positron Collider) zde mezi roky 1989-2000 nechávali srážet protiběžné svazky elektronů a pozitronů s energií 209 GeV. To však bylo málo a tak byl v prstencovém tunelu s obvodem 27 km instalován Velký hadronový urychlovač (LHC), největší vědecké zařízení v naší historii. Zde nechávají experimentátoři do sebe narážet paprsky jaderných částic s energií, která dosud nikdy nebyla dosažena. Urychlovač, přesněji srážeč, tak do sebe nechává narážet dva protichůdné (opačné) paprsky částic.

 

Lze tedy slova opačný RAYPOZ rozklíčovat jako opačný/protichůdný/protiběžný paprsek (RAY) pozitronů (POZ)? Vztahují se slova opačný RAYPOZ (ray positrons) k experimentům v největším urychlovači na zemi?

LHC je určen také ke zkoumání rozdílů mezi hmotou a antihmotou. S antihmotou a temnou hmotou jsou spojeny částice zvané pozitrony. Varuje nás Nostradamus před katastrofou způsobenou v okolí Ženevy experimenty se srážením paprsků pozitronů v honbě za tajemstvím temné hmoty?

 

Socha Shiva Nataraja před centrálou CERN v Ženevě. Šiva je hinduistický bůh – ničitel vesmíru. Šiva Nataraja – Král tance který ničí svět aby mohl být znovu obnoven. Celý svět si klade otázku, proč si CERN vystavuje boha zkázy, co to má společného. inu, úplně všechno. Je to jasný vzkaz pro lidstvo, který říká, čemu (nebo spíše komu) CERN slouží.

Vypadá to, že žádná doba ledová, žádný meteorit, žádný ďábel ani žádný příchod antikrista… zlikvidujeme se sami i bez cizí ,,pomoci“.

 

Temná hmota

V Evropské laboratoři pro fyziku částic (CERN) experimentují se srážkami paprsků pozitronů (s elektrony) již od roku 1989. Energie srážek částic řádově roste z miliard elektronvoltů na biliony. Některé cíle vědeckých pokusů jsou zveřejněny, jiné jsou přísně chráněny před veřejností i vědeckou obcí mimo vyvolené elity euroatlantické mocenské skupiny. Již dnes však začíná být zjevné, že důsledky určitých experimentů nekončí na subatomární úrovni (zachyceny pouze detektory LHC) ale ovlivňují i své širší okolí.

 

Cíle výzkumu (financovaného nedobrovolně i občany desítek zemí) jsou sice utajeny, ale lze je odhadnout. Podle některých vědeckých teorií je 95 procent vesmíru tvořeno temnou energií a temnou hmotou. Teprve zbytek připadá na hmotu, kterou lidé mohou pozorovat. Temná hmota představuje podle vědců zhruba 27 procent vesmíru. Není pozorovatelná, není o ní známo mnoho, ale působí gravitační silou na hvězdy a planety. Pokud by se podařilo člověku nějakým způsobem spatřit temnou hmotu či dokonce vejít do světa temné hmoty a energie, otevřely by se mu netušené možnosti.

 

Alespoň tak to možná vidí ti, kteří se snaží otevřít brány do temného světa jiných realit. A jsou za to ochotni utratit miliardy dolarů (stavba LHC stála 8 miliard amerických dolarů a pracuje se na přípravě ještě většího urychlovače).

 

Podle dalších proroctví se bude člověk snažit otevřít bránu do jiných dimenzí a poslat tam i své pokusníky. Ty však čeká hrozný osud – budou se jako odražené vlny přelévat z jedné dimenze do druhé. Zvědaví, slávychtiví a mocichtiví lidé otevřou Pandořinu skříňku, ze které do našeho světa pronikne zkáza. Jednou z nich bude i ztráta vody.

 

Zlé postihne nevinné, protože lidé včas neřekli hlupcům z rozumu: „Dost, přestaňte si hrát s nebezpečnými hračkami!

(konec série)

 

použitý zdroj: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2016080001&fbclid=IwAR2DjMVH7V_WYXuUvjP4GsxcW4G_J2UqVdxc096AydXLNM0fMGlMa0cCf5s

Komentáře

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-03-17 02:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak to celé čtu tak mi to přesně připomíná můj sen o černém Slunci co se mi v loni zdál. Pamatuji právě jak vyrvával kusy naší Země a voda se vyvalila a zaplavila zbytek a lidstvo si toho ani nevšímalo a po mě chtěli abych si toho nevšímal také a nutili mě do práce aby měli profit.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-03-17 19:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

až se jim opravdu povede otevřít portál do jiné dimenze a až se pronikne armáda příšer a ruzných zjevů až to se to dostane na povrch a začne to vraždit lidi je to ukazáno ve filmu mlha kterou napsal steven king sami pak uvidíte jaky to budou následky a o to práve cernu jde otevřít brány temných bytostí sama to říkáte 666 je to jejich symbolika maji to tam skryty  a až je semka pustí démoni se hmotní a   co ti z povrchu ti na to kašlou ale měli by zasáhnout

Ikona diskutujiciho Alue 2019-03-17 21:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  divil by ses, jak moc jsou aktivní a kolik toho dělají.. ale nedá se o tom moc psát a kdo by tomu věřil

Ikona diskutujiciho Dexter 2019-03-18 11:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ǘahy na téma 'RAYPOZ' jsou sice pěkný, ale celkem mimo, vzhledem k tomu že v originále je psáno 'FAYPOZ'…

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2019-03-18 22:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Pokusy potvrzují, prostřednictvím detekcí miniaturních černých děr, teorii gravitační duhy (Rainbow Gravity theory) a tedy i existenci paralelních světů." JÁ CHCI ŽÍT V JEDNOM ZE SVÝCH PARALELNÍCH SVĚTŮ! PROSÍM! :D

Ikona diskutujiciho martin martin 2019-03-19 11:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Myslim, že bez nich už by tu dávno byla jaderná válka a sotva by se tu dalo žít. Maj toho s náma asi nad hlavu, no nedivím se, že jsou v utajení, když vidí, čeho všeho jsme schopní O_O

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2019-03-19 13:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: právě jsem si taky říkala, proč to v jednom začíná na R a ve druhém na F. "Fay" by znamenalo "určený k záhubě", což nijak moc smysl dohromady nedává.

Ikona diskutujiciho Renata 2019-03-19 15:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pan Marny dnes dal nejake video, ktore odkazuje na tuto stranku a odporicaju tam sekcia odhaleni, man najviac zaujal tento clanok, cern ma v tom isto nejaku dolezitu rolu. Stale mam viac a viac pocit, ze film Matrix je manual.

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-03-19 15:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Opět mi mluvíš úplně z duše. Už od základní školy jsem přemýšlel proč už vlastně nepijeme vodu z vodních toků a jíme jídlo průmyslově zpracované které musíme kupovat v supermarketech z výplat které musíme vydřít ve fabrikách.

Ikona diskutujiciho Tutunka 2019-03-20 08:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, prvně než to napíšu, už si manifestuji, že zcela určitě můj život bude pokojně pokračovat. :-)

Ikona diskutujiciho pip 2019-03-20 15:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: kdyz si videl ten bordel v tom lesiku, mohl si jit prikladem jinym lidem v tom okoli, a uklidit,

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek