Co je Spiritualita

29.7.2023 v Psychologie 3

Spiritualita je rozsáhlý koncept, který zahrnuje náboženské nebo duchovní zkušenosti, víru v nadpřirozenou existenci, silné zaměření na lidskou duši nebo ducha, hledání smyslu svého života a spojení s vyšší božskou silou. Spiritualita se vztahuje k víře přesahující klasické náboženství, kterou člověk může praktikovat samostatně, aby dosáhl svého plného potenciálu, vyššího stavu vědomí, či kvalitnějšího života. Spiritualita umožňuje člověku věřit, že lidské bytosti jsou víc než jejich fyzické tělo a že život je víc než pozemské dění. Zahrnuje také víru v kontinuitu existence po smrti.Definice Spirituality
Význam spirituality se u každého člověka liší.
Projevuje se tím, v čem se jednotlivec cítí pohodlně. Někteří lidé se například cítí duchovně spojeni v chrámech, zatímco jiní lidé mohou cítit duchovní spojení když meditují, nebo když jsou v přírodě.

Podle studie z roku 2014 spiritualita zahrnuje „všechny pokusy najít smysl, účel a naději ve vztahu k posvátnému nebo významnému (které může mít světský, náboženský, filozofický, humanistický nebo osobní rozměr). Může zahrnovat praktiky, přesvědčení, závazky, filozofie a hodnoty, které ovlivňují „poznání, emoce a chování člověka“.

Spiritualita je široce přijímaný a komplexní pojem. Duchovní cesta každého člověka je jiná. Někteří lidé to popisují jako pokus jednotlivce pochopit účel své existence. Je to také proces pochopení, že utrpení je součástí přirozené lidské zkušenosti. Často je spiritualita spojena s uvědomováním si přítomného okamžiku a cvičením všímavosti. Spiritualita se pěstuje i tím, že se člověk zapojí do různých praktik, jako je meditace, jóga, nebo veřejně prospěšné práce. Každý člověk vyjadřuje svoji spiritualitu různým způsobem.

Studie z roku 2012 zjistila, že praktikování Spirituality je spojeno s vnitřním uvědoměním a štěstím. Milovat sám sebe a být si vědom sám sebe je také jedním z nejčastějších způsobů, jak se stát duchovnějším. Může pomoci zesílit naději, soucit a vděčnost.

Spiritualita se výrazně liší od náboženství. Většina terapeutů váhá vzít v úvahu duchovní a náboženskou historii jednotlivce při posuzování jeho duševní pohody. Výzkum však naznačuje, že zahrnutí duchovní historie může urychlit proces léčení, protože pomáhá pochopit vzorce myšlení jednotlivce. U lidí, kteří trpí intenzivními psychickými problémy, je pravděpodobnější, že se stanou duchovnějšími, uvádí studie z roku 2009.

Studie z roku 2013 zjistila, že vysoká míra spirituality má příznivou korelaci se zvýšeným soucitem, sebeúctou a lepšími vztahy.

Projevy spirituality
Zažívání spojení se svým vyšším já je proces. Hledání své vyšší síly může posílit vaši duchovní vibraci a navodit konstruktivní emoce.

Hlavní projevy Spirituality jsou následující:
Větší úroveň empatie a intuice
Vyhýbání se destruktivním lidem a špatnému chování
Víra, že život je posvátný a je třeba si ho vážit
Pocit, jako by se vaše vědomí regenerovalo
Bytí v přítomném okamžiku
Cítit soucit a sounáležitost
Nacházet klid a mír v samotě
Cítit konstruktivní spojení se svou duší
Pokládat otázky na téma život a smrt
Nacházet svůj vyšší smysl života
Mít silný pocit vlastní hodnoty
Mít naději, i když jsou věci hodně náročné
Nacházet vnitřní klid v meditaci nebo při jiných praktikách všímavosti

Spirituální zážitky a mozek
Studie z roku 2013 poukázala na to, že se parietální kůra v mozku podílí na uvědomění a zpracování pozornosti. Je také zodpovědná za nasměrování pozornosti, modulaci chování a vyjadřování jazyka. V této části mozku jsou vnímány duchovní zážitky, které mají významný dopad na život člověka. Zvyšuje sebevědomí člověka a pomáhá v seberozvoji.
Když lidé praktikují dosažení vyššího stavu vědomí, aktivita v předním laloku klesá. To naznačuje, že řeč je generována z nějakého jiného prostoru, než jsou normální řečová centra. Záleží také na typu praxe, kterou člověk dodržuje. Čelní lalok má tendenci se aktivovat, když se člověk zapojí do praktik, které zahrnují neustálé soustředění na něco, jako je modlitba nebo mantra.
Studie z roku 2010 naznačila, že tyto praktiky mohou snížit úzkost, depresi a stres. Můžou také zlepšit paměť a koncentraci.

Věda, náboženství a spiritualita
Věda a spiritualita se liší v jednom klíčovém aspektu.
Věda se zaměřuje na data a fakta, zatímco spiritualita se zaměřuje na přijímání neznámého. Zahrnuje sebetranscendentní emoce. Tyto emoce mohou zahrnovat vděčnost, soucit, inspiraci, obdiv, úžas, přijetí, povznesení nebo lásku. Transcendentní emoce pomáhají při podpoře chování zlepšujícího mezilidské vazby a kreativitu.

Díky spiritualitě se lidé lépe spojují s ostatními. Abychom pochopili smysl života, je nezbytné propojit chemii s vědomím. Věda i spiritualita hledají odpovědi na stejnou otázku. Liší se však stylem otázky. Například spiritualita se ptá, jaký je skutečný smysl a účel života, zatímco věda se ptá, jak byl stvořen vesmír. Věda chce dokázat, že Bůh existuje mimo nás, zatímco duchovní lidé chtějí dokázat, že Bůh je v nás.

Náboženství a spiritualita jsou si podobné v tom, že oba aspekty se pokoušejí porozumět smyslu a účelu života. Základ může být podobný, ale praxe se liší.
Náboženství lze definovat jako organizovaný systém přesvědčení, který zprostředkovává blízkost k transcendentnu v rámci komunity.
Spiritualita je naopak zcela založená na jednotlivci, jeho způsobu vnímání, na jeho vlastním přesvědčení a na jeho subjektivních dojmech. Nemá předepsanou formu.

Je známo, že náboženství i spiritualita mají velký přínos pro duševní zdraví člověka. Studie z roku 1998 poukázala na to, že náboženské nebo duchovní postoje umožnily lidem vyrovnat se s celou řadou nemocí nebo stresových situací. Další studie z roku 2012 zjistila, že důležitost náboženství a spirituality může mít ochranný účinek proti opětovnému výskytu deprese, zejména u vysoce rizikových jedinců.

Spiritualita a duševní zdraví
Duševní zdraví tvoří dva aspekty. Jedním z nich je absence duševního onemocnění a druhým je přítomnost osobnosti, která účinně přispívá k životu komunity. Některé ze základních prvků duševního zdraví mohou zahrnovat převzetí odpovědnosti za vlastní činy, přijetí nejistoty, odvahu riskovat nebo schopnost přijmout věci, které nemůžete změnit.
Spiritualita může významně ovlivnit proces rozhodování člověka. Je to proces povzbuzování lidí, aby vedli spokojený život a budovali si lepší vztah k sobě i ostatním. Studie prokázaly, že spiritualita může pomoci snížit stres, úzkost nebo depresi, protože v člověku vyvolává pocit klidu.

Některé z přínosných účinků praktikování duchovnosti mohou zahrnovat:
Člověk má vyšší účel, vidí smysl svého života a to mu přináší vnitřní klid
Větší sebeúcta a sebekontrola
Schopnost regulovat své emoce pro své nebo vyšší dobro
Zajištění rychlejšího zotavení z nemocí
Vynikající vztah k sobě a ostatním lidem
Snížení úzkosti a stresu
Pomáhá budovat pocit naděje a cítit se optimisticky

Studie z roku 2008 zjistila, že nedostatek duchovnosti může narušovat mezilidské vztahy a může přispívat ke vzniku psychiatrických poruch. Proto je nezbytné zlepšit své duchovní zdraví, abyste mohli vést pohodlný a spokojený život.
Studie z roku 2001 zjistila, že diskuse s pacientem s obavami o jeho duševní zdraví na téma duchovní záležitosti a náboženské zkušenosti může posílit terapeutický vztah a urychlit proces uzdravování.

Jak se stát duchovnějším člověkem
Výzkum naznačuje, že praktikování spirituality přímo souvisí s fyzickým a duševním zdravím. To může zahrnovat lepší spánek, nižší krevní tlak, méně úzkosti a stresu a celkovou pohodu jednotlivce.

Některé ze způsobů, jak se můžete stát duchovnějším člověkem:
Věnujte část svého dne veřejně prospěšným pracím: Komunitní služby vám pomohou cítit se více propojeni s ostatními lidskými bytostmi. Pomáhá cítit větší pocit sounáležitosti, když sloužíte komunitě. Rozsah veřejně prospěšných prací se může u jednotlivých osob lišit. Podání pomocné ruky, úsměv na druhé nebo objetí někoho, když má potíže, může také hrát roli na vaší duchovní cestě. Podle studie z roku 2017 může dobrovolnictví vést k 8,54% nárůstu duševního zdraví, 9,08 % zlepšení fyzického zdraví, 7,35 % větší životní spokojenosti a z 11,11 % k sociálnímu blahobytu a také k 4,30% poklesu deprese.

Čtení duchovních knih: Nezbytnou součástí procesu je získávání znalostí a moudrosti z myslí těch, kteří již dosáhli svého vyššího smyslu bytí. Následování jejich metod a technik vám může pomoci porozumět vaší existenci. Čtení knih o spiritualitě je široce populárnímetodou, jak porozumět procesu duchovního rozvoje.

Cvičení všímavosti, neboli mindfulness: Cvičení všímavosti je vynikající způsob, jak se stát duchovnějším člověkem. Všímavost lze definovat jako stav mysli, kdy si uvědomujete přítomný okamžik. Některé ze způsobů, jak cvičit všímavost, jsou jóga, meditace, zapisování do deníku, nebo cvičení hlubokého dýchání

Trávit čas o samotě: Být sám a uvědomit si sám sebe je nezbytnou součástí vaší duchovní cesty. Nemůžete se spojit se svým vyšším Já, pokud vám není příjemné trávit čas sami se sebou. Udělejte si čas na to, abyste ocenili a těšili se z maličkostí, které život nabízí.

Být vděčný: Vzdávat díky za požehnání, která jste obdrželi, je skvělý způsob, jak být duchovněji uvědomělým člověkem. Vedení deníku vděčnosti pomáhá mít optimistický pohled na život a popřemýšlet o událostech uplynulého dne.

Cesta ke spiritualitě
Náš zájem porozumět smyslu a účelu života je celoživotní proces. Dosáhnout vyššího stavu vědomí vyžaduje úsilí, obětavost, čas a praxi. Je to přirozený lidský instinkt, který mají všichni lidé.

Spiritualita v kostce
Spiritualita zahrnuje víru přesahující, nebo ležící mimo náboženství, kterou člověk může praktikovat samostatně, aby dosáhl lepšího duševního zdraví, našel smysl a účel svého života.
Duchovní cesta každého člověka je jedinečná.
Spiritualita se liší od náboženství. Ačkoli se zabývají podobnou otázkou, forma provedení je rozdílná.
Spiritualita může významně ovlivnit rozhodovací proces člověka.
Věda a spiritualita hledají odpovědi na podobné otázky, ale liší se v jednom klíčovém aspektu. Věda se zaměřuje na data a fakta, zatímco spiritualita se zaměřuje na přijímání neznámého.
Mít rád sám sebe a být si vědom sám sebe je jedním z nejvíce rozšířených způsobů, jak se stát duchovnějším člověkem. Liší se však způsoby, jak toho jedinec dosahuje.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho loc 2023-07-29 11:20:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Náboženství dbá víry, brát to sdělené, z dávných dob.
Spiritualita = Duchovnost
Duchovní poznání dbá vlastního ověřování zážitků, doporučovaných postupů.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-07-29 12:28:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělá definice. Myslím si že běžná společnost ten pojem pořádně ani nechápe. Máme lidi co říkají že je žádné duchovní hovadiny nezajímají a přitom si neuvědomují že duchovním zážitkem je i klidná procházka v přírodě nebo když se večer vytáhne kytara u táboráku. Duchovno nejsou okázalé kostýmy a asány jak se to někteří falešní gurus snaží prezentovat. Je to normální lidská potřeba po pocitu vyššího smyslu sounáležitosti a vnitřního spojení s okolními lidmi a světem.

Ikona diskutujiciho Olin 2023-07-29 12:28:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Parádní článek. díky 👍

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek