Efekt sebenaplňující se víry: Je skepticismus ovečkovství, nebo šílenství?

15.2.2024 v Paranormální jevy 11

Opakované ignorantské a tvrdohlavé popírání existence určitých sil, jim nezabrání v existenci.
Všimli jste si, že psychicky uzavření skeptici mají zřídkakdy, nebo spíše žádné, zkušenosti s parapsychologickými schopnostmi, nebo paranormálními jevy obecně?
Je víra skutečně sebenaplňujícím se proroctvím? Pojďme to dnes zjistit.Přítomnost skeptika prokázaně narušuje vlny
Sovětský výzkum psychokineze, zahrnující superhvězdu Ninu Kulaginu (1926–1990), kvalitativně prokázal, že pouhá přítomnost skeptika MÁ vliv na schopnost psychiky správně fungovat.

I s jediným skeptikem (nebo několika skeptiky) v místnosti, nebo pokud byli nějak jinak zapojení do experimentu, bylo o dost pravděpodobnější, že psychika média „selže“, čímž „prokáže“, že skeptický předpoklad o neschopnosti, či nemožnosti, je správný.
To je ono sebenaplňující se proroctví.

Ninel Sergejevna Kulagina byla Ruska, která bravurně ovládala schopnost telekineze.

Autor David Wilcock prohlásil, že pokud vědomí vytváří veškerou známou energii, může manipulovat i s hmotou. Vědomí je vibračním pohybem éterické energie nulového bodu. V něm obsažená úroveň vědomí, inteligence a lásky, je přímo úměrná rychlosti vibrací éteru.
Vyšší vibrace přinášejí vyšší stupeň inteligence a lásky, protože pak je k dispozici více energie, což znamená, že vůle má více paliva pro působení na vnější systémy.

Vyšší vibrace = vyšší stupeň vědomí
Výzkum Dr. Valerie Hunt, který je popsaný v knihe Infinite Mind, ukázal korelaci mezi frekvencemi elektromagnetického aurického pole a úrovní vědomí, kterou jednotlivec zaujímá.
Léčitelé, média a mystici vykazovali ve svých elektromagnetických polích vyšší frekvence než ostatní, kteří nepatří do těchto kategorií, což ilustruje, že ti, kteří mají vyšší vědomí, jsou v jistém smyslu doslova na vyšší frekvenci.
Ti, kteří se fixovali (nebo věřili) pouze na hmotnou realitu, vykazovali nižší dominantní frekvence.

Gama frekvence v mozku 40-100 Hz je nejvyšší ze známějších pásem frekvencí mozkových vln (vyšší pásmo je lambda, dosahující až 200 Hz). Gama vlny byly spojeny se schopností projevit svůj záměr ve světě. Mozek na této frekvenci pracuje nejintenzivněji.
Tato oscilace přispívá k vytváření spojení napříč mnoha částmi mozku, což usnadňuje jeho integrovaný, harmonický stav.
Extrémně vysoké a extrémě nízké konce spektra mozkových vln vyvolávají také odpovídající stavy vědomí a v různých částech mozku mohou být najednou přítomny různé oscilace.

Pro ilustraci uveďme opět ruskou hvězdu Ninu Kulaginu. Za kontrolovaných experimentálních podmínek dokázala (mimo jiného) oddělit žloutek od bílku ze vzdálenosti 1,8m, zatímco vejce plavalo v solném roztoku, pouze za použití jejího mentálního záměru. Vykazovala u toho nízkofrekvenční theta mozkové vlny 4 Hz, které jsou obvykle spojené s hluboce uvolněným transem, a současně vykazovala extrémní fyziologické vzrušení, včetně tepové frekvence 240 tepů za minutu.
Toto namáhavé úsilí ji naprosto vyčerpalo a při tomto konkrétním experimentu dočasně oslepla. Možná to vysvětluje, proč Kulagininy schopnosti fungovaly lépe v atmosféře, která byla přátelská a kde vládla vzájemná důvěra.


Parapsychologické schopnosti, jak víme, obecně vyžadují intenzivní stavy fyziologického vzrušení a vysokofrekvenční aktivitu mozkových vln, což z člověka odčerpává mnoho bioenergie. Parapsychologická schopnost je vyšší mozková funkce.
Kulagina zažívala méně stresu, když pracovala sama, a říkalo se, že její schopnost byla závislá na náladě (jak její vlastní náladě, tak i na náladě pozorovatelů). Nina také vynakládala více energie v nepřátelské nebo skeptické atmosféře (kde byly nízké kolektivní vibrace).

Chceš uspět? Nech skeptika za dveřmi
Nepřátelští skeptici mají prokázaný vrozený účinek tlumení psi-schopností a snižování vyšších stavů vědomí; doslova pracují na nižší frekvenci. Jejich myšlenková pole interferují s polem testovaného subjektu.
Skutečnost, že oddělené mysli interagují prostřednictvím měřitelných elektromagnetických polí (i některých ne až tak měřitelných polí), byla prokázána i dalšími výzkumy.

Emma Hardinge Britten (1823-1899) byla anglická obhájkyně raného moderního spiritistického hnutí. Velká část jejího života a práce byla zaznamenána a publikována v jejích projevech, psaní a autobiografii. Byla to spisovatelka, řečnice, jasnovidka a duchovní médium.

Emma řekla: „Zkušenosti ukázaly, že podmínky, za kterých jsou prostřednictvím médií vytvářeny duchovní jevy, zlepšují nebo brzdí jejich duševní stav, ale také vůle, magnetismus a duševní stav lidí, kteří je obklopují.“
Situace se od té doby nezměnila a podobná pozorování provedli i dnešní výzkumníci, jako jsou fyzikové Amit Goswami a Russel Targ (posledně jmenovaný je průkopník ve výzkumu psi schopností).

Rozdíl mezi skepsí s otevřenou myslí a skepsí s uzavřenou myslí, je podstatný. Známé americké médium Alllison DuBois pobaveně řekla, že když parapsychologicky kontaktovala svého zesnulého profesionálního psychického mistra, komunikace s ním a porozumění bylo velmi snadné. Ale komunikaci se zesnulými bývalými skeptiky přirovnala k tahání bahna skrz cedník.

Allison DuBois byla testována za kontrolovaných podmínek a její schopnosti byly nezávisle potvrzeny. Pomáhala také s vyšetřováním kriminálních případů. Podle Allison jsou po smrti lidé s otevřenou myslí o hodně příjemnější, než skeptické konzervy.

Předpojatost a defenziva způsobuje chaos a entropii v okolních i osobních energetických polích, zatímco otevřenost, vděčnost a láska způsobují soudržnost, krásu a nastolují řád věcí. Stačí se podívat na případy světců a jogínů, jejichž mrtvá těla zůstala odolná vůči rozkladu i týdny, měsíce a roky po smrti.

Pouhá přítomnost skeptika (zejména dogmatického a agresivního) během psychického výzkumu může způsobit energetický chaos a potenciálně negovat psi-schopnosti. Skeptici kolem sebe vytvářejí nekoherentní, neboli „psi-tlumící“ efekt (to je jeden z mnoha důvodů, proč se žádný rozumný nebo dobře informovaný jasnovidec nikdy nezaplete do myšlenkových polí spojených s nějakými „superskeptickými“ psychickými „výzvami“).

Uzavření skeptici se chovají jako rušiči vysokých frekvencí a – poněkud ironicky – psychicky projevují své vlastní přesvědčení, i když nevědomě. (Strach z neúspěchu – který se může u nepřátelských pozorovatelů pravděpodobně zvýšit – také hraje roli v některých experimentech, což vytváří vnitřní konflikt v subjektu, který může negovat výsledky.)
Prakticky řečeno, mysl experimentátora a subjektu jsou zapleteny do společného energetického pole a proto mohou destruktivní přesvědčení patřící k mysli prvního člověka, škodlivě ovlivnit snahu druhého člověka.

Emoce a víra jsou moc důležité
Švýcarský psycholog Carl Jung (1875–1961), tvůrce teorie psychologických archetypů, se zájmem poznamenal, že anglické médium Eileen Garrett dopadlo špatně v experimentech parapsychologa J. B. Rhina s hádáním karet, protože nebyla schopna si spojit žádné dobré pocity k jeho bezduchých testovacím kartám.
Mnoho experimentů také ukázalo, že psi-schopnosti mají tendenci být v počátečních fázích testování silnější a poté slábnou, jakmile účastníci ztrácí zájem, unaví se, nebo nastoupí nuda.

V roce 1942 zahájila psycholožka a parapsycholožka Gertrude Schmeidler experiment s ovcemi a kozami. Jejím cílem bylo otestovat, zda víra a otevřenost posílí parapsychologické schopnosti a jaký to udělá rozdíl v porovnání se skepticismem.
Roztřídila dvě skupiny dobrovolníků.

Ti první byli Ovce: Tito lidé věřili, nebo byli jednoduše přístupní možnosti existence parapsychologických schopností.
Druhá skupina byly Kozy: Tito dobrovolníci nevěřili na nic takového.

Obě skupiny byly podrobeny identickým standardním kontrolovaným testům parapsychologických schopností (=ESP). Výsledek ukázal, že věřící v možnost ESP skórovali lépe než ti, kteří nevěřili.
Víra je tedy legitimní proměnná zprostředkovávající ESP.
Někteří nevěřící dokonce dosáhli výsledků výrazně pod úroveň náhody, čímž projevili svou protichůdnou víru v psi-schopnosti na statisticky významnou úroveň. Ta ironie je až lahodná.

Dr. Mario Varvoglis, který byl v letech 2001–2002 prezidentem Parapsychologické asociace a od poloviny 70. let se zabývá výzkumem psi-schopností. O výzkumu Gertrudy Schmeidlerové řekl, že nesoulad ovcí a koz byl potvrzen i mnoha dalšími výzkumy tohoto druhu.

Metaanalýza psychologa Tonyho Lawrence zahrnující 73 experimentů a 37 různých výzkumníků, jasně potvrzuje, že subjekty, které věří v ESP, dosahují v průměru lepších výsledků než ti, kteří nevěří. Lawrenceova metaanalýza zahrnovala všechny experimenty s kontrolními skupinami věřících Ovcí a skeptických Koz, provedené v letech 1947 až 1993 a sestávala z více než 685 000 výsledků od 4 500 účastníků.
Celkové výsledky byly silně ve prospěch věřících Ovcí. Nebylo předloženo žádné jiné věrohodné vysvětlení tohoto výsledku, než že psi-schopnosti jsou skutečné a víra je zásadním klíčem pro jejich funkci.

Čím otevřenější jsme parapsychologickým zkušenostem, tím větší je šance, že svět „odpoví“ jejich aktivací.

Ingo Swan, spoluvývojář programu pro vzdálené sledování americké armády, také komentoval testy s Ovcemi a Kozami. Uvedl, že první výsledky byly jako bomba, protože: „Skeptici a nevěřící si samozřejmě velmi přáli, aby nebyli považováni za nefunkční, když šlo o něco, co se snažili vyvrátit.“
Skeptici a nevěřící se poté rozhodli NEÚČASTNIT se testů ESP a v každém případě to bylo potřeba zamést pod koberec.

Ve většině studií Ovce pouze akceptovaly možnost, že by se ESP mohlo objevit v testovací situaci, zatímco Kozy byly ochotny připustit, že ESP by se mohlo objevit mezi lidmi, kteří se milovali, nebo v určitých krizových situacích; ale nesouhlasili s tím, že by jim samotným mohlo ESP fungovat v testech. To znamená, že Kozy nebyly nutně uzavřené, stádovité, nebo zcela skeptické. Pouze míra jejich víry v sebe samotné byla menší.

Na základě toho si představte, jak hrozně destruktivní musí být přesvědčení fanatického a nepřátelského skeptika. Třeba takového, který je natolik namyšlený a arogantní, že jiným, na rozdíl od něj nadaným médiím, rozdává bludné balvany, nebo je veřejně haní a pomlouvá. To jsou velice nízké, velice špatné energie.
Říkat si s jistotou, že nic takového jako psi-schopnosti neexistuje, se rovná instruování své podvědomé mysli k tomu, aby vypnula tyto schopnosti.

Spící prorok Edgar Cayce (1877-1945) zjistil, že existují různé faktory, které mu mohou bránit v projevení jeho jasnovideckých schopností tím, že brání nebo blokují jeho podvědomí. Byly to například myšlenky lidí v místnosti, kteří „nebyli v souladu s typem, třídou nebo charakterem hledaných informací v té konkrétní době“.
Kvůli citlivosti procesu a také obtížnosti interpretace samotných akášických záznamů „musel být každý přítomný člověk jednotný ve své touze být tazateli nápomocný“. Absence tohoto synergického faktoru mohla a v některých případech také otupila Cayceovu schopnost „dosáhnout té pozice, té roviny, té sféry, ze které byla data hledána“.

Jde o to, že pokud vytváříte svou vlastní realitu jako jiskru věčného nekonečna dočasně projevenou v lokalizované humanoidní formě, můžete také využít plnou sílu otevřené a zvídavé mysli při vytváření své osobní reality.
Cokoli menšího je omezující.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-02-15 08:39:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže si to člověk z velké míry dělá sám.

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-15 08:53:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

kvalita a kvantita energie člověka je sladěná s jeho mentalitou a sdílíme společný prostor. za mě to tedy naprosto dává smysl a taky to vysvětluje proč si senzibilové nevedou dobře v testech natáčených na kameru. i v čr jsou nějaké výzvy a nikdo je nesložil. psychika a stres prostě umí sehrát velkou roli

Ikona diskutujiciho Jirka 2024-02-15 09:27:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná je to jednodušší: skeptik je vlastně někdo, kdo silně věří tomu, že některé věci nejsou možné. No a jak víme, víra hory přenáší. Anebo je naopak pevně drží na zemi :-).

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-02-15 10:07:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To ja som skeptik, práve preto že mi nikdy nič nefungovalo. Ani blbé kyvadlo, ani želania ku konštruktívnej sile vesmíru sa moc neplnili a aj o pyramíde a Psi wheel mám pochybnosti a to som zo začiatku veril že to môže fungovať. Ale mne nefunguje ani Paralen na bolesť zubov.

Ikona diskutujiciho Jindřich 2024-02-15 22:31:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkus Ibalgin:))

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-02-17 08:41:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádhera děkuji

Ikona diskutujiciho Amigo 2024-02-17 10:27:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co vysíláš, to obvykle taky dostaneš.

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-17 10:29:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé jsou hlavně ty zmínky o využití psychotroniků ve vědeckých pokusech. Jeden by si myslel že profesionální senzibilové a média jsou záležitost pohádek ale očividně je to spíš o tom že noviny raději věnují pozornost rozvodům celebrit, než něčemu opravdu zajímavému.

Ikona diskutujiciho Jirka 2024-02-17 23:25:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono se s tím hodně experimentovalo relativně před pár lety, ca 70 – 80 léta, po celým světě. USA, Rusko, Anglie, kupodivu i u nás, víceméně oficiálně a když se budeš trochu snažit, trochu se o tom i psalo. Jenže piš o psychotronice :-), to není jen tak, aby tě nekdo bral vážně. A velká část těch výzkumů byla pod patronací armády, takže ne moc veřejná, nebo rovnou tajná. Pak, zdá se, přišlo zklamání – po slibných laboratorních testech furt ne a ne najít někoho, kdo na dálku přečte myšlenky nepřátelských politiků, nebo je rovnou ovládne … Nebyly prakticky použitelný výstupy, díky tomu se něco málo i zveřejnilo a pak buď svět s výzkumy přestal, nebo, jestli někde něco zbylo, je to tentokrát už tajné doopravdy.

Ikona diskutujiciho berunka sedmitečná 2024-02-17 10:30:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak proto ty různé výzvy nedopadají dobře. Přijde nadržený senzibil plný optimismu, pohoří v experimentu a domů jde jako zpráskaný pes. Protože tam hraje klíčovou roli psychika a prostředí.

Ikona diskutujiciho jan 2024-02-19 11:03:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle jsem zkoušel s kyvadlem. Když jsem byl ve společnosti člověka, který byl přímo nepřátelsky naladěný vůči všem duchovním naukám, kyvadlo se nehýbalo a při mém vyšším silovém vypětí se pohybovalo ne po kružnici, ale zajímavě utvořilo elipsu s dovnitř zalomeným okrajem na straně, kde seděl skeptik, což bylo způsobeno temným vyzařováním onoho skeptika (tu temnou energii vidím). Když skeptik odešel, kyvadlo fungovalo velmi živě a normálně i přes to, že v místnosti byly i další osoby, kterým však experiment byl lhostejný. Od zuřivých septiků, kteří vědí, čím ze zaobírám, zažívám stále při setkání nepřátelské jak energetické tak i slovní útoky, stačí třeba jedno slovo, hledají jakoukoliv záminku k agresi.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek