Evangelium Esejských (1.díl)

15.2.2016 v Výživa 22

Milí čtenáři, před pár dny se mi dostal do rukou následující text, který mě velice oslovil a zaujal. Je to apokryf Evangelium Esejských (,,apokryf“ je označení pro texty, které nebyly zahrnuty do Bible, protože se mocipánům a Satanským silám nehodí do konceptu na ovládání lidí), které líčí Ježíše jako duchovního učitele, který vedl lidi k uctívání Matky Země, detoxikaci, střídmosti, zdravému životnímu stylu a konstruktivnímu myšlení. Jsem si jistá, že se mezi vámi najde mnoho čtenářů, pro které bude text přínosný a který jim hezky zapadne do mozaiky. Proto jsem se rozhodla udělat z toho menší seriálek (Je lepší to podělit, jednak jsem limitovaná délkou článku, druhak si myslím že takto hluboké čtivo je lepší nadávkovat a vstřebávat postupně).

Je důležité si uvědomit, že ,,Bůh“ o kterém tu Ježíš mluví je zde míněn jako Konstruktivní síla Vesmíru, ne ten falešný kterého lidem cpe náboženství. To jen malé naťuknutí pro lepší orientaci.

Zapomeňte teď na všechno náboženské učení a pak uvidíte, jak prosté lekce Ježíš kázal a jak velkou váhu přikládal úctě k Zemi, k přírodě i k elementárním bytostem a jejich léčivým silám. Nevím jak vy, ale já kdysi Bibli četla, starý i nový zákon (byla to fakt hrůza) a je šokující, jak moc je tento text vzdálen té zmanipulované a zcenzurované ďábelské knize… Bible má otřesnou energii, nedá se dlouho držet v rukách natož pak číst, ale energie tohoto evangelia je opačná. Uvidíte sami.

Jak jste si už jistě v minulosti všimli, já na svých stránkách nikdy nepíšu ani nemluvím o Ježíši, protože to byl úplně jiný člověk, než jak ho Bible líčí. Zde ale dělám výjimku.


Úvod:

Esejské evangelium míru (Evangelium esejských) se od ostatních apokryfů liší a to nejen po obsahové stránce. Nejasný je především původ a autorství spisu. Staroslověnský překlad objevil podle svých slov Dr. Edmond Bordeaux Székely (1905-1979), maďarský lingvista, filozof a psycholog, který vystudoval univerzity v Paříži, Vídni a Lipsku a kromě několika moderních jazyků ovládal i sanskrt, aramejštinu, latinu a starověkou řečtinu.

K objevu mělo dojít ve dvacátých letech minulého století v Královské Habsburské knihovně ve Vídni. Jde prý o doslovný transkript aramejského rukopisu uchovávaného v tajných archívech vatikánské knihovny. Székely evangelium vydal poprvé v roce 1938 pod názvem „The Gospel of Peace of Jesus Christ by the Disciple John“ (Evangelium míru Ježíše Krista od učedníka Jana). Székely tvrdil, že originál byl sepsán už v 1. století po Kristu a obsahuje původní Ježíšovo učení zprostředkované skrze apoštola Jana.. Aramejský opis měl vzniknout ve 3. století mezi nestoriánskými mnichy.

Kritici namítají, že Székely si všechno vymyslel, a že žádný aramejský rukopis ani staroslověnský překlad tohoto znění neexistuje. Faktem je, že odborné prameny se o existenci tohoto evangelia vůbec nezmiňují, nebo ho označují za padělek. Evangelium je pojmenované po esejcích. Toto hnutí, o jehož existenci svědčí nálezy svitků od Mrtvého moře, existovalo od poloviny 2. stol. př.n.l. do roku 68, kdy byla komunita rozprášena Římany. Text zveřejněný Székelym má mimo jiné dokazovat, že esejci byli vegetariány. Také Ježíš vedl prý své učedníky k vegetariánství a uctívání Matky Země.

Evangelium Esejských

(Poselství míru)

Kniha I

Z aramejštiny podle Dr. Ed. B. Szekely

Do němčiny přeložil a vydal Bruno Martin 1987, 6.vydání

Předmluva:

Uplynuly téměř dva tisíce let od té doby, co Syn člověka učil lidi „Cestě, Pravdě a Životu“. Přinesl nemocným uzdravení, nevědomým moudrost a zbědovaným štěstí. Dobyl polovinu lidstva a celou západní civilizaci. Tato skutečnost potvrzuje věčnou životní sílu Mistrových slov a jejich vysokou a nedostižnou hodnotu.

Obsahem této knížky je pouze třetina celého rukopisu, který se nalézá v aramejštině v archívech Vatikánu a ve staroslověnštině v královských archívech Habsburků (dnes majetek rakouské vlády).

Za existenci těchto dvou verzí vděčíme nestoriánským kněžím, kteří pod tlakem postupujících hord Džingischána byli nuceni uprchnout z východu na západ a kteří s sebou vzali všechny své staré spisy a ikony. Staré aramejské texty pocházejí z třetího století po Kristu a stará slovanská verze je jejich doslovný překlad. Jak se dostaly texty z Palestiny do nitra Asie, do rukou nestoriánských kněží, archeologové dosud nemohou objasnit.

K textu nemáme co dodat, mluví sám za sebe. Čtenář, který bude studovat následující stránky pozorně, pocítí tu věčnou životní sílu a mocnou jistotu základních pravd, kterou lidstvo potřebuje dnes více než kdykoliv předtím.

„A Pravda sama sebe dosvědčí.“ Londýn,1937Edmond Bordeaux Szekely

Předmluva k vydání z roku 1974:

Od prvního uveřejnění první knihy „Mírové poselství Esejských“ zažil svět pustošivou, vše zahrnující válku, a stojí očividně zase znovu před nepřekonanými problémy planetárního zamoření, nedostatku energií, a rostoucího napětí mezi rozdílnými politickými filosofiemi.

A stále ještě rozsévají tato nadčasová slova Ježíše svá semena míru a lásky trpícímu světu. Toto poselství – Evangelium Esejských, přijalo od roku 1933 přes pět miliónů čtenářů a jejich počet denně vzrůstá. Viktor Hugo řekl, že není větší moci než ideje, jejíž čas právě přišel. Snad právě nadešel čas pro prostou sílu filosofie Esejských. Snad není ještě příliš pozdě pro přeměňující sílu těchto slov v jejich prapůvodní čistotě a jednoduchosti, aby mohla jejich magická moc působit na svět, který tato slova potřebuje více než kdy dříve ve svých dějinách.

Pro upřímné hledače pravdy představuje tato první kniha spolu s bezprostředními pokračováními knihy druhé „Neznámé knihy Esejských“ a knihy třetí „Ztracené svitky Esejského bratrství“ úplný text „Mírového evangelia Esejských“. Tato díla reprezentují více než čtyřicet let rozsáhlého bádání, zabývajícího se událostmi, které změnily dějiny naší planety.

San Diego, Kalifornie, 1984 Edmond Bordeaux Szekely

POSELSTVÍ MÍRU JEŽÍŠE KRISTA

A stalo se, že mnoho nemocných a chromých přišlo za Ježíšem a ptali se ho: „Když všechno znáš a víš, řekni nám, proč musíme tak hrozně trpět? Proč nejsme zdraví jako jiní lidé? Mistře, uzdrav nás, abychom byli silní a nemuseli setrvávat v naší bídě. Víme, že máš tu moc, uzdravovat ze všech druhů nemocí, osvoboď nás od Satana a všech jeho velkých utrpení. Mistře, slituj se nad námi!“

A Ježíš odpověděl: „Šťastní jste, že hladovíte po Pravdě, neboť vás chci chlebem moudrosti nasytit. Šťastní jste, že klepete, neboť vám chci dveře života otevřít. Šťastní jste vy, kteří chcete setřást moc Satana, neboť vás chci vést do říše andělů naší Matky, kam moc Satana nesahá.“

A oni se ptali s podivením: „Kdo je naše Matka a co jsou její andělé? A kde je jejich říše?“

„Vaše Matka je ve vás a vy jste v ní. Ona vás zrodila, ona vám také dává život. Ona to byla, která vám dala vše a k ní se jednoho dne vrátíte. Šťastní jste, jestliže poznáte ji a její říši, jestliže přijmete anděly své Matky a jejich zákony. Neboť vpravdě pravím vám, ten kdo tak činí, nikdy nebude nemocem, Neboť moc Matky stojí nade vším. Potře Satana i jeho říši a opanuje naše těla a všechny živé věci. Krev, která v nás teče, prochází z krve naší Matky země. Její krev prší z oblaků, tryská vřídly země, pramení v horách, protéká řekami v údolích, spí v jezerech, mocně zuří v bouřlivých mořích. Vzduch, který dýcháme, pochází z dechu naší Matky země. Její dech je azurový v nebeských výšinách, kvílí na vrcholcích hor, šeptá v listoví lesů, vlní se v obilných polích, podřimuje v hlubokých údolích, horce sálá v pouštích. Pevnost našich kostí pochází z kostí naší Matky země, skal a kamenů. Obnažené se zvedají k nebi na vrcholcích hor, jsou jako obři, kteří spí na jejích svazích, v pustinách jsou zasazeny jako modly a skryty jsou v hlubinách země. Jemnost našeho masa pochází z masa naší Matky země, ze žlutých a červených plodů ovocných stromů a obilných brázd. Naše vnitřnosti pocházejí z nitra naší Matky země, a stejně jako jsou neviditelné hlubiny země, i ony jsou naším očím skryté. Světlo našich očí, sluch našich uší, pocházejí oboje z barev a zvuků naší Matky země, které nás obklopují jako voda obklopuje rybu, jako chvějivý vzduch obklopuje ptáka. Vpravdě pravím vám, člověk je synem Matky země a od ní obdržel své tělo, tak jako tělo novorozeného dítěte bylo zrozeno z lůna své matky. Proto pravím vám, buďte zajedno s Matkou zemí. Ona je ve vás a vy jste v ní. Z ní jste byli zrozeni, v ní žijete a k ní se zase

navrátíte. Dodržujte proto její zákony, neboť nikdo nemůže žít dlouho, ani být šťastný, jen ten, který svou Matku zemi ctí a dbá jejích zákonů. Neboť váš dech je její dech, vaše krev je její krev, vaše kosti jsou její kosti, vaše maso je její maso, vaše oči a uši jsou její oči a uši. Pravím vám, nebudete-li dodržovat jenom jediný z jejich zákonů, budete-li jen jediné části svého těla škodit, budete zcela ztraceni ve své bolestiplné nemoci a utrpení. Nebudete-li žít podle zákonů své Matky, nemůžete žádným způsobem uniknout smrti. Ale při tom, kdo bude podle zákonů své Matky žít, ona také setrvá. Uzdraví jeho bolesti a on nikdy neonemocní. Dá mu dlouhý život a uchrání jej od všeho trápení, před ohněm, před vodou i před uštknutím jedovatým hadem. Neboť vaše Matka vás zrodila, uchová také ve vás život. Šťastný je ten, kdo svou Matku miluje a klidně spočívá na jejích prsou. Neboť vaše Matka vás miluje, i když se od ní odvracíte. A o kolik víc vás bude milovat, jestliže se k ní opět navrátíte? Vpravdě pravím vám, její láska je veliká, větší než nejvyšší hory, hlubší než nejhlubší moře. A ty, kteří svou Matku milují, ona nikdy neopustí. Tak jako chrání slepice svá kuřata, jako lvice své mladé, jako matka novorozeně, tak chrání Matka země syna člověka před vším nebezpečím a zlem. Neboť vskutku, bezpočet nebezpečí a zlého číhá na syna člověka. Belzebub, kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd a zatímco se obléká do pěkných šatů, pokouší lidi a utiskuje je. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků, všechno toto. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. A láká každého tím, po čem jeho srdce nejvíc prahne. A v onom dni, kdy se již synové člověka stali otroky všech těchto marnivostí a ohavností, zmocní se jako proti zaplacení všech věcí, kterými je bohatě obdařila Matka země. Vezme si z jejich dechu, z jejich krve, z jejich kostí i z jejich masa, z jejich vnitřností i z jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu, jako dech nečistých dobytčat. A jeho krev houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti. A jeho kosti tvrdnou a sukovatí, vysychají a rozlamují se jako kámen, který dopadne na skálu. A jeho maso tuční a vodnatí, rudne a hnije vyrážkami a nádory, které jsou hrozné. A jeho střeva se naplňují odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, ve kterých řádí hrozní cizopasníci. Jeho oči se zakalují, až je zastře černá noc a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec ztrácí zbloudilý syn člověka svůj život. Neboť nedodržuje zákony své Matky a vrší hříchy na hříchy. Proto jsou mu všechny dary přírody odebrány: dech, krev, kosti, maso, vnitřnosti, oči a uši a potom všem život, kterým Matka země jeho tělo korunovala. Ale jestliže bloudící syn člověka lituje svých hříchů a chce je odčinit, jakoby se někdy nebyly staly a chce se opět navrátit ke své Matce zemi, jestliže dodržuje zákony své Matky země a osvobodí se z drápů Satanových tím, že odvolává jeho pokušením, pak přijme Matka země svého bloudícího syna s láskou a pošle mu své anděly, aby mu sloužili. Vskutku, pravím vám, když syn člověka odolá Satanovi, který v něm přebývá a nevykonává jeho vůli, ve stejnou hodinu uvidí anděly Matky země, kteří mu všemi svými silami pomohou, aby se z moci ďáblů vysvobodil. Neboť žádný člověk nemůže sloužit dvěma. Buďto slouží Belzebubovi a jeho ďáblům nebo slouží životu. Vpravdě pravím vám, šťastní jsou ti, kteří dodržují zákony života a neputují po stezce smrti. Neboť v nich rostou životní síly a oni uniknou utrpení smrti.“

A všichni kolem něj poslouchali jeho slova s podivením, neboť v jeho slově byla síla, a on učil zcela jinak než kněží a vykladači písma. A ačkoli slunce právě zapadalo, neubíral se nikdo z nich ke svým obydlím.

Seděli kolem Ježíše a ptali se ho: „Mistře, jaké jsou tyto zákony života? Zůstaň ještě chvíli s námi a uč nás. Chceme naslouchat tvému učení, abychom se uzdravili a správně žili.“

A Ježíš se posadil do jejich středu a řekl: „Vpravdě pravím vám, nikdo nemůže být šťastný, než ten, kdo dodržuje zákon.“

A oni odpovídali: „My dodržujeme všechny zákony Mojžíše, zákonodárce, přesně tak, jak jsou zapsány ve svatých písmech.“

A Ježíš odpověděl: „Nehledejte zákon v písmech, neboť zákon je život, zatím co písmo je mrtvé. Říkám vám popravdě, Mojžíš neobdržel zákon od Boha napsaný, ale prostřednictvím živého Slova. Zákon je živé Slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi. Ve všem živém je zákon. Najdete ho v trávě, v stromě, v řece, v hoře, v nebeských ptácích, v mořských rybách. Ale hledejte ho hlavně ve vás samých. Neboť vpravdě pravím vám, všechny živé věci jsou Bohu blíže než písmo, které je bez života. Tak učinil Bůh život a všechny živé věci, aby skrze věčné Slovo učili člověka zákonům pravého Boha. Bůh nevepsal zákony do stránek knihy, ale do vašich srdcí a do vašeho ducha. Jsou ve vašem mase, vašich vnitřnostech, ve vašich očích a uších a v každé malé části vašeho těla. Jsou přítomné ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, v slunečních paprscích, v hlubinách a výšinách. Mluví všechny k vám, abyste mohli porozumět řeči živého Boha. Ale vy zavíráte své oči, abyste neviděli, zacpáváte se uši, abyste neslyšeli. Vpravdě pravím vám, že písma jsou dílem člověka, ale život a všechny jeho projevy jsou dílem našeho Boha. Proč neposloucháte slova Boha, která jsou zapsána v jeho dílech? A proč studujete mrtvá písma, která pocházejí od člověka?“

(Pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Eliška 2016-02-15 08:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue děkuji,že jsi tento posvátný text dala na své stránky.Již jsem to četla a

Ikona diskutujiciho 7Lily7 2016-02-15 11:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

úžasné, ja som vyrastala ako katolíčka a chcela som byť svedomitá vo viere. Tak som si čítala bibliu a vďaka nej samotnej som pochopila čo za zrúdnosť katolícka cirkev je… aký hrozný je starozákonný boh, a že katolíci veria, robia, úplne inak ako ježiš, ktorého si ešte popísali jak chceli sami na tridentskom koncile 🙂 aluška, toto je veľmi pekný text, ťeším sa na pokračovanie. Konečne po rokoch aj ja zisťujem, čo je mozaika 🙂

Ikona diskutujiciho mira540 2016-02-15 11:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojky Alue, je mi velkým potěšením, že jsi sem tento skvost dala. Předmluvu jsi napsala moc hezky a výstížně.

Ikona diskutujiciho sladkymesic 2016-02-15 17:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takhle sem si Ježíše představovala. To, co je tady řečeno, je velice moudré…co říká o Matce Zemi a o pravém vědění je prostě nádhera a chápu, že se to církvi nelíbilo a nehodilo… Bibli jsem sice celou nikdy nečetla, ale i z toho, na co jsem narazila (a z různých zjednodušených verzí) mi starozákonní Bůh vždycky připadal, s dovolením, jako náladová, krví se krmící a samolibá "bytost", která rozhodně není vševědoucí, moudrá nebo milující.

Ikona diskutujiciho BE 2016-02-15 17:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si, /nie je z mojej hlavy ale z knihy "Budete jako bohové" od Ericha Fromma/, jedného z najuznávanejších vykladačov písma, že Mojžíš keď sa vrátil z hory kde prijal Božie slovo, vidiac ako jeho ľud sa opäť klania a modlí ku modlám, naštval sa a trochu ostrejšie pretavil toto Božie slovo. Ono totiž 10 prikázaní, neboli tvrdé príkazy, ale v staršom slovnom vyjadrovaní ako "rady", návody, akési dnešné know how, ako žiť, aby človeku bolo dobre. Zrovna ako to vysvetľuje Ježiš. No a keďže sa toto Božie slovo účelovo prerobilo a podáva v rozkazovacom spôsobe, hodí sa to cirkevníkom, tak sa aj väčšmi porušuje. V zmysle "zakázané ovocie najviac chutí".

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2016-02-15 17:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím říct, že ať si to ten člověk vymyslel nebo je to skutečně nějaký prastarý text, tak to má v sobě sílu a hlubokou pravdu. Taková až děsivá paralela na dnešní dobu a přesto s jakousi hřejivou nadějí, že může být lépe. A i kdyby to byla jen jediná část z tohoto díla, kterou jsem měla možnost si přečíst, tak mi to pomohlo.

Ikona diskutujiciho Kaia 2016-02-15 19:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já měla úplně hřejivej pocit, když jsem četla o tý zemi :)))

Ikona diskutujiciho afonajpetr 2016-02-16 07:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tak, život je ta spravna inspirace a projevuje se především na živých tvorech přes duši, přírodu a zemi. Které zvíře se tak rado honí od jedné povinnosti k dalším by mě zajímalo, přesto to zatim považujeme za standart a omlouváme se tim, že si ten život musime vydřít, abychom si ho zasloužili. Přitom život v v nás je pro nás prirozeny a moudry dar a je od člověka neodnímatelný. Utlačit ho jde, ale zcela vzít pokud vím ne,tak proč ho nenechat téci v jeho jednoduchosti.

Ikona diskutujiciho carnelian 2016-02-16 15:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krása, už se moc těším na pokračování! 🙂

Ikona diskutujiciho Astaer 2016-02-17 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No ale jak jste si jistí, že tedy tento apokryf je pravdivý a ta čtyři evangelia ne? Takové tvrzení je dost závažné. Katolická Církev to zkoumala a vy ne, a přesto máte odvahu tvrdit, že je to pravdivé a ne vymyšlené.

Ikona diskutujiciho Djv 2021-11-22 07:59:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím říct, že ať si to ten člověk vymyslel nebo je to skutečně nějaký prastarý text, tak to má v sobě sílu a hlubokou pravdu.

Ikona diskutujiciho marta 2022-08-02 11:00:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Čitajte viac veci, napriklad Slovensko Arijske Vedy, Vedicke poznanie je od skova vediet, poznat, zažiť na vlastnej koži, mať skusenosť a o tuto skusenosť sa deliť dalej, Človek v minulosti nepotreboval knazov, kostoly, napajal sa na Stvoritela Sam v priRODe, pri pRAci, v RODine, takto vychovavali RODičia aj svoje deti, v priRODe čerpal energiu, živú, už len texty v Biblii o Bohu, ktory žiadal krvave obety o niečom hovoria, skuste sa zamyslieť, Každy máme v sebe čiastku Stvoriteľa, ktorá sídli v srdci, Duši, je to Svetlo, ked otvoríme srdce a poprosíme aby nás Duch Stvoriteľa viedol na Duchovnej ceste, tak sa to začne diať. pozrite si Kony Stavby sveta, Kon je pravidlo, Spirutus je Duch, tieto Kony su od začiatku dané Stvoriteľom su to fyzikálne pravidla. zaKony už vymyslel človek….Najdôležitejšie Kony su, Čo prehlasim to aj som, co znamená: čo budete hovorit to sa Vam aj bude diať. Hovor len to čo chceš aby sa dialo a nehovor opak. Pozeram aj videa na youtube v zložke Zlata Era od Alexandra Nikolajeviča Paramonova, tiež to uzko suvisí so Slovensko Arijskymi Vedami, Stvoritel RA je vyžiarené Svetlo, nie je to Grecky boh slnka, ktorého si oni tak nazvali, pozrite sa v kolkych slovách mame RA, RAdosť, kRAsa, pRAvda, spRavodlivosť, bRAt, sestRA, staRA mama dieRA, obRAz, pRAčka, zahRAda, pRAjem teda posielam Ti Svetlo ATD. -stvoritel RAMCHA, môžme prečitať aj CHARAM, Ciže CHram Svetla, Stvoril ROD a z toho RODa a Matky Zeme pochadzame. Preto mame RODičov, RODinu, naROD, priRODu, atd. Aj my naše Telo je Chram pre Svetlo, ktoré nosíme uprostre SEBa. Keď to Čelovek začne skúmať, hľadať, začnú mu tieto pRAvdy do seba zapadať, ako obRAz, Puzzle….a čelovek pocíti RAdosť, kRAsu, pokoj, Lubosť, Odvahu hladať dalej a dalej. pRAjem Vam kRAsny a Svetly deŇ….

Ikona diskutujiciho Astaer 2016-02-17 16:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je zajímavé: "Bible má otřesnou energii, nedá se dlouho držet v rukách natož pak číst…"

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-17 17:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]:  Vše je to prokleté  a kostely z lidí sají energii, spousta lidí tam vyloženě kolabuje.

Ikona diskutujiciho Astaer 2016-02-17 18:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Takže o tom něco víte. Zajímavé. No ale třeba do kostela běžně nahlédnou i turisté a mnoho jiných lidí a jim se tam nic neděje. Věřícím také ne. Takže ty problémy, které popisujete, má jen nějaká část lidí. Proč ale jen taková malá část? Čím se takoví odlišují od zbytku?

Ikona diskutujiciho Moudrávrba 2016-02-17 21:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-17 21:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]:  Problémy tam mají lidé citliví  a silně konstruktivní… a těch je dost málo. Majorita je spíše destruktivní a necitlivá.

Ikona diskutujiciho BE 2016-02-18 00:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Ja už ako malá som mala problém tam vydržať. Dokonca od sv. príjímania ma vyniesli von. Ani dnes do kostola nechodím, občas kuknem, ako turista.

Ikona diskutujiciho Roman 2016-02-19 08:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to zřejmě vymyšlené nebo zmanipulované,  ústřední koncept židovství a křesťanství je jediný Bůh, žádné uctívání Matky Země a podobně a ústřední koncept křesťanství je že Ježíš byl zároveň Bůh i člověk, konkrétní člověk z masa a kostí.

Ikona diskutujiciho ertzbe 2016-02-21 08:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: s omdlevaním v kostelech mám letité zkušenosti, bohužel. Musím ale říct, že tím kostelem to není. Začne to až po začátku mše, takže turista který nahlíží do prázdného kostela nebo někdo kdo tam zajde občas nic nepocítí. Taky záleží jak je člověk uzemněný.

Ikona diskutujiciho Solangel 2016-02-21 13:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jenomže opravdový Ježíš a jakékoliv konvenční náboženství mají pramálo společného 🙂 a i kdyby to bylo vymyšlené, pořád je to velice moudré a krásné poselství.

Ikona diskutujiciho Adam 2016-02-27 19:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a co Aramejský Otčenáš, třeba tady

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek