Evangelium Esejských (4.díl)

24.2.2016 v Výživa 15

(Zpět na první díl ZDE)

Evangelium Esejských (4.díl)

A když slunce vyšlo nad horizontem, viděli Ježíše přicházet s hory k nim, s jasem vycházejícího slunce nad jeho hlavou. „Mír buď s vámi.“

A oni neřekli ani slovo, ale jen se vrhli před ním na kolena a dotkli se lemu jeho šatu na znamení svého uzdravení.

„Neděkujte mně, nýbrž své Matce zemi, která vám poslala své mocné anděly. Jděte a už nehřešte, abyste už žádnou nemoc nepotkali. A dovolte uzdravujícím andělům, aby se stali vašimi strážci.“

Ale oni mu odpověděli: „Kam máme jít, když slova věčného života jsou při tobě? Řekni nám, které jsou to hříchy, kterým se musíme vyhýbat, abychom již nikdy neonemocněli?“

Ježíš odvětil: „Stane se podle vaší víry.“ Sedl si mezi ně a pokračoval: „Bylo vám již dříve řečeno: „Cti svého nebeského Otce i svou Matku zemi a dodržuj jejich přikázání, abys žil dlouho na zemi.“ A jako další bylo tímto přikázáním dáno: „Nezabiješ, „neboť život byl dán všem Bohem a to, co dal Bůh, nesmí člověk vzít. Neboť vám pravím, z jedné Matky pochází vše, co na zemi žije. Proto každý, kdo zabíjí, zabíjí svého bratra. A od něj se jeho Matka země odvrátí o odejme mu svá životodárná ňadra. A její andělé ho opustí a do jeho těla se nastěhuje Satan. A maso zabitých zvířat se stane v jeho těle jeho vlastním hrobem.


Vpravdě pravím vám, ten, který zabíjí, zabíjí sebe a kdo jí maso zabitých zvířat, jí z těla smrti. Neboť v jeho krvi se každá kapka krve zabitého tvora stává jedem, jejich dech se stává zápachem jeho dechu, jejich maso se proměňuje v hlízy: v jeho kostech jejich kosti ve vápno, v jeho vnitřnostech jejich vnitřnosti v úpadek, v jeho očích jejich oči v šupiny, v jeho uších jejich uši ve voskovou zátku. A jejich smrt se stane jeho smrtí. Neboť jenom ve službě nebeskému Otci budou vaše dluhy sedmi let prominuty v sedmi dnech. Ale Satan vám neodpustí nic a jemu budete musit všechno zaplatit. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, pálení za pálení, ránu za ránu, život za život, smrt za smrt. Neboť mzda hříchu je smrt. Nezabíjejte ani nejezte maso svých nevinných obětí, jestliže se nechcete stát otroky Satana. Neboť to je stezka utrpení a vede ke smrti. Naopak vykonávejte vůli Boží, aby Vám andělé na vaší cestě životem sloužili. Poslechněte proto slova Boží: „Hleďte, dal jsem vám k obživě všechny rostliny celé země i s jejich semeny a všechny stromy s jejich plody a jádry a veškeré zvěři na zemi a ptákům ve vzduchu a vší havěti, co se po zemi plazí, jsem dal k obživě všechny zelené natě. Také mléko od všeho, co se pohybuje a na zemi žije má být pro vás potravou: tak jako jim jsem dal zelené byliny, dávám vám jejich mléko. Ale maso a krev, která je oživuje, nejezte. Zajisté budu na vás požadovat vaši tekoucí krev, ve které je vaše duše: budu na vás žádat všechna zabitá zvířata i duše všech zabitých lidí. Neboť já, Pán a Bůh tvůj, jsem přísný a horlivý Bůh, který chyby otců přenáší až do třetího a čtvrtého pokolení na děti těch, kteří mě nenávidí, ale těm mnoha zástupům, kteří mě milují a má přikázání dodržují, prokazuji milosrdenství. „Miluj Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a veškerou silou svou,“to je první a největší přikázání. A druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sebe sama.“ Není větších přikázání než tato.“

A po těchto slovech mlčeli všichni až na jednoho, který zvolal: „Co mám dělat, Mistře, když uvidím, jak mého bratra napadlo divoké zvíře? Mám nechat svého bratra zahynout nebo mám to divoké zvíře zabít? Nepřestoupím pak zákon?“

A Ježíš odpověděl: „Již dříve vám bylo řečeno: „Všechna zvířata, která chodí po zemi, všechny ryby v mořích a všichni ptáci ve vzduchu jsou dáni do vaší moci.“ Vpravdě pravím vám, ze všech stvoření, která žijí na zemi, stvořil Bůh jen člověka podle svého obrazu. Proto jsou zvířata podřízena člověku a ne člověk zvířatům. Nepřekročíte proto zákon, když zabijete divoké zvíře, abyste zachránili život svého bratra. Neboť vskutku, člověk je více než pouhé zvíře. Ale když člověk zabije zvíře bezdůvodně, i když ho nenapadlo, jenom pro požitek ze zabíjení nebo pro maso nebo kůží nebo kly, je to zlý čin, kterého se dopustil, neboť se promění v divoké zvíře. Proto je jeho konec také takový jako konec divokého zvířete.“

Potom řekl jiný: „Mojžíš, největší v Izraeli, dovolil našim praotcům jíst maso čistých zvířat a zakazoval jim jen maso nečistých zvířat. Proč ty nám zapovídáš maso všech zvířat? Který zákon je od Boha? Ten Mojžíšův nebo Tvůj?“

A Ježíš odpověděl : “ Bůh dal vašim praotcům prostřednictvím Mojžíše deset přikázání. Těchto deset přikázání je příliš těžkých,“ řekli vaši praotcové a nemohli je dodržovat. Když to Mojžíš viděl, měl se svým lidem soucit a nechtěl jej vidět zahynout. A proto jim dal desetkrát deset přikázání méně těžkých, aby je mohli plnit. Vpravdě pravím vám, kdyby vaši praotcové bývali schopni dodržet těch deset Božích přikázání, nemusel by Mojžíš nikdy dávat desetkrát deset přikázání. Neboť ten, jehož nohy jsou pevné jako hora Sión, nepotřebuje žádné berle. Ale ten, jehož údy se chvějí, dojde s berlemi dál než bez nich. A Mojžíš řekl Pánu: „Moje srdce je naplněno starostí, neboť moji lidé jsou ztraceni. Neboť jim chybí vědění a oni nejsou schopni pochopit Tvé zákony, Jsou jako malé děti, které ještě nemohou rozumět slovům svého otce. Dovol mi, Pane, abych jim dal jiné zákony, aby nezahynuli. Když nemohou jít s Tebou, ať alespoň nejsou proti Tobě, aby zůstali naživu, a až přijde jejich čas a oni budou zralí pro Tvá slova, zjev jim své zákony.“ Proto rozbil Mojžíš ty dvě kamenné desky, na kterých bylo napsáno deset přikázání, a místo nich jim dal desetkrát deset. A z těchto desetkrát deset přikázání udělali písaři a učenci stokrát deset přikázání. A vložili na vaše bedra nesnesitelné břímě, které sami nenesou. Čím bližší jsou přikázání Bohu, tím jich potřebuje méně, a čím jsou Bohu vzdálenější, tím jich potřebujeme více. Proto je nespočetně zákonů písařů a učenců, jen sedm Syna člověka, tři andělů a Bůh má jen jeden zákon. Proto Vás učím jen zákonům, kterým můžete rozumět, abyste se stali lidmi a sledovali sedm zákonů Syna člověka. Pak vám zjeví andělé také své zákony, aby se na vás snesl Svatý Duch Boha a přivedl vás k jeho zákonu.“

A všichni se podivili nad jeho moudrostí a prosili ho: „Pokračuj, Mistře, a uč nás všem zákonům, které můžeme přijmout.“

A Ježíš pokračoval: “ Bůh přikázal vašim praotcům: „Nezabiješ.“ Ale jejich srdce byla zatvrzelá a oni zabíjeli. Tak na nich Mojžíš požadoval, že nesmějí zabít nikoho z lidí a strpěl, že zabíjeli zvířata. A pak se zatvrdila srdce vašich praotců ještě více a oni zabíjeli lidi a zvířata ve stejné míře. Ale já vám říkám: nezabíjejte ani lidi ani zvířata, ani potravu, kterou přijímají vaše ústa. Neboť když jíte živou potravu, i vy budete živí, ale když svou potravu zabijete, právě tak ona zabije vás. Neboť život plodí jen život a smrt plodí zase jen smrt. Neboť vše, co zabíjí vaši potravu, zabíjí také vaše tělo. A vše, co zabíjí vaše těla, zabíjí také vaše duše. Vaše těla jsou tím, čím je vaše strava, stejně jako váš duch je tím, čím jsou vaše myšlenky. Nejezte proto, co oheň, mráz nebo voda narušila. Neboť vařená, zmrazená nebo nahnilá strava nechá právě tak vaše těla propálit, zmrazit nebo shnít. Nebuďte jako ten hloupý hospodář, který na svém poli zasil vařená, zmrazená a shnilá zrna. A přišel podzim a jeho pole nic nenesla. A jeho bída byla veliká. Ale buďte jako ten sedlák, který osívá svá pole živou setbou a jehož pole nesou živé pšeničné klasy, které ho stonásobně odmění za zrna, která zasil. Neboť vpravdě vám říkám, žijte jenom ohněm života a nepřipravujte si svou stravu pomocí ohně smrti, který vaši potravu zabíjí a vaše těla a vaše duše též.“

„Pane, kde je oheň života?“ ptali se někteří.

„Ve vás, ve vaší krvi a ve vašich tělech.“

„A oheň smrti?“ ptali se jiní.

„To je oheň, který hoří mimo vaše těla, který je víc horký než vaše krev. Tímto ohněm smrti si vaříte svou obživu doma i na poli. Vpravdě pravím vám, je to ten samý oheň, který ničí vaši potravu i vaše těla, právě tak jako oheň zlomyslnosti, který pustoší vaše myšlenky a vašeho ducha. Neboť vaše tělo je to, co jíte a váš duch je to, co myslíte. Nejezte proto nic, co zabil silnější oheň než oheň života. Proto si připravujte a jezte všechny plody stromů a všechny traviny polí a všechno mléko zvířat, které jsou poživatelné. Neboť tyto byly živeny a zrály ohněm života, všechny jsou darem andělů naší Matky země. Ale nejezte nic, co ochutil oheň smrti, neboť to je od Satana.“

„Jak si máme bez ohně upéci náš denní chléb, Mistře?“ ptali se někteří s velkým podivením.

„Dovolte Božím andělům připravit váš chléb. Navlhčete svou pšenici, aby do ní mohl proniknout anděl vody. Vystavte ji potom vzduchu tak. aby ji mohl obejmout i anděl vzduchu. A nechte ji od rána až do večera na slunci, aby k ní mohl přijít anděl slunečního světla. A požehnání těch tří andělů dá brzy vzklíčit zárodek života. Potom rozmačkejte zrní a utvořte tenké placky, jak to dělali i vaši praotcové, když opustili Egypt, dům otroctví. Vystavte ráno placky opět slunci když stojí nejvýše, placky otočte na druhou stranu, ať i tu obejme anděl slunečního světla a nechte je ležet až do západu slunce. Neboť tak jako andělé vody, vzduchu

a slunečního světla způsobili vzrůst a zrání pšenice na poli, tak musejí také váš chléb připravit. A to samé slunce, které ohněm života nechalo vyrůst a dozrát pšenici, musí stejným ohněm upéci váš chléb. Neboť oheň slunce dá pšenici, chlebu a tělu život. Ale oheň smrti zabíjí pšenici, chléb i tělo. (poznámka: Esejští žili na území, kde i nyní se dá na slunci uvařit vejce natvrdo). A živí andělé živého Boha slouží jen živým lidem. Neboť Bůh je Bohem živých a ne Bohem mrtvých. Tak jezte vždy se stolu Boha: ovoce stromů, zrno a traviny polí, mléko dobytčat a med včel. Neboť všechno ostatní je Satana a vede na cestu hříchu a nemocí až ke smrti, Ale obživa, kterou jíte z hojnosti Božího stolu, dá vašemu tělu sílu a mládí a vy nepoznáte žádné nemoci. Neboť stůl Boha živil Metuzaléma až do vysokého stáří a já vám říkám po pravdě, když budete žít tak, jako žil on, tak vám dá Bůh živých také tak dlouhý život na zemi. Vpravdě pravím vám, Bůh živých je bohatší než všichni boháči na zemi a jeho plný stůl je pestřejší než nejbohatší hodovní stůl všech boháčů na zemi. Jezte proto po celý váš život u stolu vaší Matky země a nepoznáte nikdy nedostatek. A jezte všechny věci tak, jak se na stole Matky země nacházejí. Nevařte, ani nemíchejte všechny věci dohromady, aby se vaše vnitřnosti nestaly dýmající bažinou. Neboť vám říkám po pravdě, toto je v očích Pána odporné. A nebuďte jako lačný služebník, který snědl u stolu pána pokaždé porce druhých. Zhltal všechno sám a ve své žravosti vše smíchal. A když to jeho pán uviděl, rozhněval se na něj a odehnal jej od stolu. Když bylo jídlo u konce, smíchal dohromady vše, co zbylo a zavolal lačného služebníka k sobě a řekl mu : „Vezmi a jez toto všechno s prasaty, neboť tvoje místo je mezi nimi a ne u mého stolu.“ Buďte proto opatrní a neznečišťujte svá těla všemi možnými odpornostmi. Buďte spokojeni s dvěma nebo třemi druhy potravy, které vždy na stole naší Matky země najdete. A nedychtěte spotřebovat všechny věci, které všude uvidíte. Neboť vpravdě pravím vám, když všechny ty druhy potravy ve svém těle smícháte, skončí mír ve vašem těle a zpustoší ho nekonečný boj. A bude zahubeno, tak jako rodiny a královské říše přivodí svůj zánik, když se rozdělí. Neboť váš Bůh je Bůh míru a nepodporuje žádné rozdělení. Nepřivolávejte na sebe tedy jeho prokletí, aby vás nevyhnal od svého stolu a vy jste nebyli nuceni jít ke stolu Satana , kde oheň hříchů, nemocí a smrti zahubí vaše tělo. A když jíte, nejezte až do plnosti. Prchejte před pokušením Satana a poslouchejte hlasy andělů Božích. Neboť Satan a jeho moc vás svádí, abyste jedli víc a víc. Žijte z Ducha a odolejte žádostem těla. A váš půst bude pokaždé radostí v očích Božích andělů. Tak pozorujte, kolik jste snědli, když jste sytí a jezte vždy o jednu třetinu méně. Množství vaší denní potravy by nemělo být menší než jedna třetina, ale hlídejte, abyste nepřekročili dvě třetiny. Pak vám Boží andělé vždy pomohou a neupadnete do zvůle Satana a jeho nemocí. Neztěžujte práci andělům ve svém těle častým jídlem. Neboť vpravdě pravím vám, ten, kdo jí během dne více než dvakrát, koná v sobě satanskou práci. A Boží andělé opustí jeho tělo a brzy nato ho převezme Satan do své moci. Jezte jen, když je slunce vysoko na obloze a opět. když zapadne. A neuvidíte žádnou nemoc, neboť to najde zalíbení v očích Pána. A jestli chcete, aby se andělé Boží z vašeho těla radovali a Satan se vám zdaleka vyhýbal, pak sedejte u Božího stolu jen jednou denně. Pak budou Vaše dny na zemi dlouhé, neboť toto najde obzvláštní zalíbení v očích Pána. Jezte vždy jen tehdy, když je stůl Boží před vámi prostřen, a jezte vždy to, co na Božím stole najdete. Vpravdě pravím vám, Bůh ví přesně, co vaše tělo potřebuje a kdy to

potřebuje.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Vcelka 2016-02-24 10:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kolik je toho dilu?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-24 10:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: pět.

Ikona diskutujiciho renata 2016-02-24 10:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska nepatri to do tejto temy,ale moja dcera ma 7 rokov a vidi od mala  nejake trblietky,hovorieva o tom, pytala som sa kde su,ona ze vsade aj vonku,su farebne a najviac ich vidi po tme v spalni a nechape,ze my to nevidime,ze si tak plavaju,premiestnuju sa,co to vlastne vidi? Viem,ze si nevymysla,aj ked bola mala to vravela,neverila som vtedy. Ze su male ako tretina s jej nechtiku na malicku……

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-24 11:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: JJ, to znám, já tomu říkala obrázky, co plavou ve tmě… Je to druh jasnozřivosti. Nic co by tě jako matku měli znepokojit, i když je pravda že ty obrázky bývají všelijaké, někdy tam nejsou hezké obrázky. Pomáhá mrkat, když se zjeví něco nepříjemného, ten o brázek se pak rozbije a vzikne něco nového. To mrkání funguje trochu jako restart…. já to takhle hrávala jako dítě, že jsem mrkáním rozstřelovala ty obrázky a ony se pak měnily… taková střílečka, ale v reálu.

Ikona diskutujiciho iriska 2016-02-24 11:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je v podstatě návod na život:) Všechno zapadá, hlavně mě dostalo, že čím blíž jsou přikázání bohu, tím je jich méně. Jak by to bylo smysluplné, kdyby se zákony zjednodušily. Čím jsou lidi větší hovádka, tím víc zákonů potřebují, protože nechtějí chápat to jednoduché a z toho si odvodit všechno ostatní. Nedivila bych se, kdyby některé zákony byly i v rozporu s ústavou, protože logika vykládání zákonů je už úplně zvrácená. Krása je v jednoduchosti, prostotě. Odráží se to i ve stravování – nekombinujte spousty potravin. To má tak úžasný smysl. Já jsem třeba zvyklá jíst a vařit jednoduše a přijde mi to normální, a když pak poznám někoho, kdo si libuje ve složitých receptech, nemůžu pochopit, co na tom má a že mu to i chutná. Takže článek mě pohladil na duši a zapadl do skládačky.

Ikona diskutujiciho CZK 2016-02-24 11:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi zajímavé čtení! Staré české přísloví říká:"Jez do polosyta, pij do polopita a budeš dlouho živ." Já často používám hlášku, že "v jednoduchosti je krása" a taky si lépe pochutnám na dvou – třech chutích na talíři. A taky by mi víc vyhovovalo jíst jenom 2x denně.

Ikona diskutujiciho renata 2016-02-24 12:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dakujem aluska,odkazem ,ako od tej blond tety co ma rada morcata,pozerali sme spolu tvoje video o chove a uz sme prikupili druhu samicku:D zatial nic strasne asi nevidela,ze sa usmievaju niekedy,co som predpokladala,ze uz asi vymysla,ale asi nie…tie deti vidia vselico,trocha som pred spanim od nej vcera vyzvedala,vravela,ze spoluziak hovoril,ze kazdu noc za nim pridu traja ujovia,jeden je dobry a s tym lieta okolo baraku kazdu noc. Presne toto iste mi vravela kamoska o svojom synovi par rokov dozadu,ten jej ukazoval stale roh izby,odkial za nim ti ujovia prichadzaju a tiez lietaju a tiez byvali traja,ale nebal sa ich…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-24 12:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:  Ano, jsou to rady pro jiný podnebný pás, v Česku se dlouhodobě na syrové stravě žít nedá… Takže nebrat nic do extérmu, brát to jako inspiraci.

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2016-02-24 20:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já už vidím, jak si ten jejich chléb budu hned zítra dávat na slunce a nechat ho péct. V létě, jestli bude takové nesnesitelné vedro, jako loni, tak by to možná šlo. Ale nevím, kde bych to zase u nás nechala. Vždyť by to sežrali psi nebo kočky od sousedů.

Ikona diskutujiciho BE 2016-02-24 21:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: I návod na chlebík, i iné návody ako žiť, si myslím,  sú hlavne preto, aby sme s úctou a láskou prijímali, čo najviac prírodné veci, sami svojimi rukami a živlami dorábali. Asi tak, ako ja horujem za ručné spracovanie ovocia, zeleniny. Aby v tom zostal život.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-24 21:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Ha. Kočka ti na nějakou placku prdne, ta chce maso 🙂

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2016-02-25 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: Ale očuchá všechno. A co já vím? Nás kocour jedl okurky. Museli jsme je dávat do lednice, protože jakmile jsme ho nechali bez dozoru, tak jí okousal konec.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-25 18:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:  Asi nějakej hodně maskovanej králík :D To můj mi jednou užral bábovku :D

Ikona diskutujiciho Leňa 2016-02-28 22:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mno, nevím nevím…

Ikona diskutujiciho Solangel 2016-03-01 18:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak pokud si správně pamatuju, Anastasia taky jí jen syrovou stravu a to žije na Sibiři. Nemám tušení, jak se to dá zvládnout, ale jít by to asi mělo, to my tady máme ještě teplo.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek