Farmacie a její hon na čarodějnice: Válka se středověkými kořeny

1.4.2024 v Poselství 18

Jsme svědky dávné války proti lidskému vědomí, která probíhá na mnoha úrovních současně. Jednou z nich je zdraví, kdy farmacie a mainstreamová medicína bojují proti většině forem přírodní medicíny. Je to pro ně navíc i ekonomická konkurence.
Cokoli, co netoxicky a neinvazivně stimuluje nebo využívá vlastní vrozené léčebné mechanismy těla, není tolerováno… Zdá se vám takové tvrzení přehnané? Vzpomeňte si na případ, kdy EU zakázala uvádět léčivé účinky bylin a proto tyto informce najdete už jen v herbářích.Na alternativu je potřeba nemilosrdně útočit, démonizovat ji a její příznivce stigmatizovat. Přemýšleli jste ale někdy, jak hluboko sahá tato antipatie a odpor?

Rodina Rockefellerů si dala neuvěřitelnou práci při ničení dobré pověsti všech forem přírodní medicíny a také při rozdrcení konkurentů, využívajících alternativní léčebné metody. Tyto zvrácené mentální programy, které sídlí v hlavách psychicky nevyrovnaných elitářů, jsou však mnohem starší, než David Rockefeller. Pouze je zdědil z dávných dob.

Válka o zdraví
V roce 1597 vydal anglický král James I. knihu s názvem Daemonologie. James pevně věřil na čarodějnice a nějakou dobu na ně pohlížel jako na osoby s nadpřirozenými schopnostmi. Tento názor je později ponížil na protispolečenské živly s podvratným potenciálem.
Králova užitečná kniha Daemonologie podrobně popsala, jaké druhy „nezákonných kouzel, bez přirozených příčin“ je třeba považovat za čarodějnictví. Jsou to taková základní kouzla, která běžně používaly obyčejné manželky k vyčištění a odkletí podezřelých předmětů, nebo k ochraně před uhranutím. Dělaly to tak, že si vplétaly různé druhy bylin do vlasů a modlily se za vyléčení červů, zastavení krvácení, vyléčení koně. Používaly jednoduše sílu sugesce a hypnózy.
A dělaly to zřejmě natolik efektivně, že tím urážely tehdejší lékařskou obec.

Anglický král James I. prakticky udělil svým  inkvizitorům licenci k pronásledování tradičních léčitelů, bylinkářů a každého, kdo pokračoval ve starodávných folklorních tradicích. Ať už byly účinné a užitečné, nebo ne, to už nikoho nezajímalo. Samotná účinnost této lidové medicíny podkopávala autoritu církve a „bohem danou“ moc nad těly věřících.

Duchovní byli tak zběsilí, zaslepení nenávistí a iracionálními přesvědčeními, že toto pronásledování dohnali až do extrému. Oběťmi byly většinou ženy, ale ne výlučně ženy. Duchovní překroutili skutečnou terapeutickou účinnost lidové metody podle své zaujatosti, takže pak vše bylo důkazem satanského vlivu.
Léčíš bylinkami? Satan tě má ve svých rukou! Musíš být zachráněn! A tak byl léčitelův hrozivý osud zpečetěn.

Je to znepokojivě podobné naší současné situaci. Terapeuti přírodní/komplementární a alternativní medicíny dnes stojí proti současné mutaci inkvizice

Jamesovi ideologičtí předchůdci Kramer a Sprenger, autoři nechvalně známé bible lovců čarodějnic Malleus Maleficarum (vydané v roce 1486), napsali: Protože ďábel je mocnější než člověk a člověk může bránit generativním silám pomocí podivných bylin nebo čehokoli jiného, na co si jen vzpomenete, může toho ďábel udělat mnohem více, protože má větší znalosti a je mazaný.“
Ten jejich ďábel byl zřejmě chytrý týpek. Muže mohl učinit impotentním vůči jedné ženě, zatímco svou touhu po jiných ženách ponechat nedotčenou prostřednictvím „své vlastní síly nebo nějaké byliny/kamene nebo nějakých okultních přírodních prostředků“.
I skromné zahradní bylinky byly potenciálními nástroji těchto loutek Satana a jeho přisluhovačů.

Kramer a Sprenger napsali, že čarodějnice, které vyráběly lektvary nebo bylinky jako antikoncepční prostředky, měly být potrestány „extrémním způsobem“, což znamená, že byly strašlivě mučeny, upáleny, nebo prošly jinou sa*istickou metodou.

Citovali také svatého Augustina 354-430 n.l. (též Augustin z Hippa, byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je svatým katolické církve), což je další zajímavá postavička v tomto příběhu.
Ten napsal
: „Ďáblové nás lapají různými druhy kamenů, bylin, stromů, zvířat, kouzel a obřadů“.
Sakra, přírodo, proč jsi musela být takovým semeništěm svůdného satanského hýření? 🙂

Otevřená lovecká sezóna proti léčitelům byla vyhlášena. Zejména na sběrače bylin, porodní asistentky, vdovy a přadleny.
Dr. Marija Gimbutas, profesorka archeologie na Kalifornské univerzitě, odhaduje, že bylo upáleno nebo oběšeno až 9 milionů lidí, v drtivé většině žen.

Podivné počátky války proti přírodní medicíně tedy sahají přinejmenším do středověku a jsou zakořeněné v biblickém světonázoru.

Jak zdůraznil mytolog Joseph Campbell, křesťanství bylo na rozdíl od pohanských náboženství (založených na uctění přírody) sociální náboženství, s člověkem jasně umístěným na vrcholu stvoření. Příroda  (ženský princip) měla být dobyta a ovládnuta podle rozmarů vrtošivého a žárlivého mužského boha stvořitele, který dal náhodou přednost tomu, aby církev řídili mocichtiví a morálně zkažení muži (trochu jako on sám).

Křesťanství vyloučilo ženský princip ze své metafyziky tím, že ustanovilo výhradně mužskou trojici: Otec, Syn a Duch Svatý.
Ženy, na které se inkvizice zaměřila, byly samozřejmě ve spolku se Satanem (s přírodou). Misogynie sehrála v inkvizici obrovskou roli, protože ženský princip byl vytlačen a ženy co nejdůkladněji dehumanizovány a zbaveny moci.
Jejich role léčitelů, vychovatelů, porodních asistentek a dárců života zůstává dodnes znehodnocována a bagatelizována, protože neurotický virus v mysli, toužící ženy ovládat, ještě nebyl vymýcen ze struktury a formy ani Církve, ani moderní medicíny.

V dnešním mnohem rovnostářštějším a sekulárnějším společenském klimatu jsou ženy a muži, kteří praktikují přírodní léčení nebo alternativní diagnostické metody, pronásledováni stejnou měrou. Třikrát hurá za „pokrok“.
Stejně jako během inkvizice, jejich neodpustitelný hřích spočívá v odchýlení se od dogmatu řezu, jedu a pálení. Tito podvratníci jsou ve spojení s přírodou (naše těla jsou čistá příroda, pro případ, že by někdo náhodou zapomněl) a to se rovná být ve spolku s ďáblem.
Pokud se nepřiznají ke svému podvodu a nebudou činit pokání, musí být očištění symbolickým upálením v uhasínajícím ohni veřejné hanby, odebráním licence a zlikvidováním pověsti… protože stát nás miluje a chce, abychom byli v bezpečí.

Příroda = ženský princip = ďábel = špatný.
Mainstreamová medicína funguje na systémové a institucionální úrovni podobně, jako fanatické náboženství. Zemřelý doktor Robert Mendelsohn (americký pediatr, odpůrce očkování a kritik lékařského paternalismu) je jedním příkladem z mnoha.

V USA proběhlo řízené spiknutí proti přírodní medicíně, kdy došlo k řadě soudů. Praktikující alternativní léčby, kteří byli establishmentem specificky vybráni k ukončení, se však úspěšně bránili a způsobili tak svým inkvizitorům nemalé rozpak, ukazujíce, jak tyto vládní agentury překračovaly hranice, jak jednaly lstivě a zlomyslně. Tito léčitelé byli terčem obvyklých pomluv typu „zdravotní podvod“ a byli nuceni bránit sebe i své živobytí.
Ne všichni ale měli štěstí. Mnozí podlehli a jejich životy skončily v troskách.
Někteří alternativní terapeuti se nejen úspěšně ubránili, ale také dokázali, že byli pronásledováni v souladu s vysoce organizovaným spiknutím vycházejícím z nejmocnějších čtvrtí establishmentu, medicíny a vlády. To nejsou teorie, jde zdokumentované o záznamy.

Jeden případ z této doby: Holistický zubař Dr. Vaughn Harada ze Santa Monice byl předvolán před stomatologickou komoru na kobereček. Za pomoci svého právního zástupce Billa Moorea prokázal asistentovi generálního prokurátora povahu spiknutí proti alternativní medicíně a to, že byl v jeho rámci terčem, a záležitost byla okamžitě stažena.
Právní zástupce Bill Moore prohlásil, že měl několik dalších klientů s podobnými problémy.
Toto spiknutí je dobře zdokumentováno v knize The Assault on Medical Freedom (Útok na zdravoní svobodu) od Josepha P. Lisy.
Joseph pronikl do mašinérie moderní medicíny a odhalil šokující pravdu. Stejná situace se odehrává i v jiných zemích, kam sahají tato chapadla. Dalším příkladem je Austrálie, kde zaujatí, koupení a neznalí politici drtí alternativní medicínu ve jménu stejných ohraných písniček.

Hypnotický účinek těchto destruktivních programů je tak silný, že si zhypnotizovaní jedinci nikdy nepoloží otázku, zda je jejich názor skutečně přesný, nebo ne. Nikdy je nenapadne myšlenka, že by věc skutečně prošetřili.

Staré programy a davová mentalita
Ekonomicky je válka proti přírodní medicíně motivována sociální kontrolou a ziskem prostřednictvím ničení konkurence. Psychologicky válka proti přírodní medicíně slouží ke stejnému účelu, jako boj inkvizice proti „čarodějnicím“. Jde o iracionální upření pozornosti na „odlišného“, a tedy „zlého“ jedince, kterého je třeba potlačit. Tento jedinec je však pouze obětním beránkem a slouží jako vypouštěcí ventil pro nahromaděný psychický přetlak (zejména vztek) v kolektivním nevědomí.

Namísto toho, aby pronásledovatelé převzali odpovědnost sami za sebe, podívali se dovnitř a udělali svou vnitřní práci, aby se vyvinuli v něco lepšího, což by ve skutečnosti zlepšilo život jim i jejich okolí, se úchylili ke konfliktu a ničení „jinakosti“. Stejný vzorec vidíme i dnes, kdy jsou odlišní lidé se speciálními znalostmi, vlastnostmi, či odlišným životním příběhem, veřejně ponižováni, pomlouváni a organizovaně hanobeni. Systém se takto brání proti hrozící změně společenského myšlení, kterou tito jedinci představují.

Tomuto druhu hysterické a iracionální davové mentality nejsnadněji podlehnou psychicky slabí jedinci, kteří nejsou dostatečně uzemnění ve svém životě.

Během středověku křesťanství transformovalo staré bohy, dévy a přírodní duchy, které satanizovalo. Tím účinně obrátilo člověka proti přírodě a učinilo ho ještě paranoidnějším. Na přírodu se mělo pohlížet s podezřením.
př. Řecký satyr Pan, přírodní bůh s kopyty a rohy, což byl původní symbol síly a potence, se stal součástí šablony používané k vytvoření zlé fantazie zvané Satan.
V souvislosti s tím bylo použití přírodních terapeutických metod považováno za důkaz věrnosti ďáblu. Léčení bylinami mělo nyní hrozivý nadpřirozený podtext.
Každý, kdo nevyužíval církví oficiálně schválené lékařské zásahy, byl opuštěný bohem a žil v hříchu. Deviant musel být potrestán (ideálně krutě).

Dnešní mentalita je také postavená tak, aby popírala přirozenou sílu lidského těla se samo léčit. Pouhá myšlenka, že by mohlo jít zvrátit metastatickou rakovinu pomocí nutričního opatření, je vlastně už protizákonná, protože byliny přece nic neléčí.
Homeopatie, bylinkářství, naturopatie , akupunktura a mnohé další metody jsou odmítány a démonizovány jako šarlatánství podplacenými sociopaty. Inkvizice pokračuje dodnes, ale její forma a modus operandi změnily formu. Dnes už není dovoleno mučit a mrzačit naše moderní čarodějnice (homeopaty, chiropraktiky, bylinkáře nebo kineziology), ale nadále zůstávají smrtelným nepřítelem syntetického, invazivního a autoritářského mainstreamového směru.

Zdá se, že se každý druhý den objevují zprávy o pronásledování nějakého ubohého lékaře, o jeho zavlečení k soudu, nebo k nějakému lékařskému tribunálu, to vše proto, že používá akupunkturu, nebo chiropraxi, nebo prostě uznal přání rodičů neočkovat jejich dítě. Kontrolovaná média pak přichází s démonizační kampaní a inkvizice pokračuje. Další „rebel“ byl rozdrcen starými programy.

A přesto není vůbec nedostatek alopaticky vyškolených lékařů, kteří kárají celý filozofický základ západní medicíny. Dospěli k tomuto bodu přes roky neuspokojivých výsledků, kognitivní disonance a bolestivé zkušenosti. Zajímá někoho například, že doktor Robert Medelsohn – klasicky vyškolený lékař – před několika desítkami let v Confessions of a Medical Heretic prohlásil, že bychom pravděpodobně mohli preventivně předcházet až 90% lékařských zásahů?

Pokud nemůžeme mít svobodu volby a moc nad vlastním tělem, pak nemáme žádnou svobodu.

Proč tedy všechna ta slepá víra v systém? Společně jsme totiž proměnili kognitivní disonanci v umění. Jsme ochotni přijmout za sebe odpovědnost s vědomím toho, že mít INFORMOVANÝ názor znamená usilovné samostatné studium? Že to znamená myslet sami za sebe? Vaše zdraví totiž není odpovědností lékaře, nebo společnosti. Pokud nejste dítě nebo invalida, je na vás, abyste se naučili, co to znamená být zdravý a chovat se podle toho. Ostatní to za vás udělat nemohou. Vaše tělo, vaše volba.

© aluska.org 2024 / Informace v článku čerpají z knihy The Assault on Medical Freedom od Josepha P. Lisy.

 Komentáře

Ikona diskutujiciho ***** 2024-04-01 07:55:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Správce ovčína, jeho majitelé i ovečky zůstaly po celou dobu stejné. Jen ovčín se postupně měnil jak se měnila doba a on šel s časem. Kdysi chodily ovečky jen do chrámů a kostelů a dnes už mají své oltáře doma ve svých obývácích, kde dostávají svá kázaní z obrazovek TV přijímačů.

Ikona diskutujiciho Jarka 2024-04-01 17:47:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravda. Ovcoide věří médiím a taky těm co mají nějaký titul hlavně ty starší ročníky.

Ikona diskutujiciho Petr 2024-04-01 10:17:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Však ten kdo ukazuje na druhé, tím ukazuje nejvíce na sebe..zloděj chytí chyťte zloděje..a podobně..

Ikona diskutujiciho Jíťa 2024-04-01 10:42:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jasně že ve středověku se děly různé takovéto nepravosti. Záleží však na každé duši, která v té době utrpěla újmu, jak se k tomu postaví. Někdo stále jen ukřivděně fňuká v koutku a hraje si na mučedníka. Jsou tu však i duše pokrokové a podnikavé, které si prosadily do svého karmického plánu, že se jim dostane patřičného odškodnění za způsobenou újmu. Narodily se do rodin a příhodného prostředí, kde se mohou osobnostně rozvíjet, mají k tomu dobré zázemí i dostatek prostředků a ti, co jim kdysi ublížili, jim to nyní určitým, předem stanoveným a dohodnutým způsobem postupně vykompenzují. Tak fungují karmické zákony.

Ikona diskutujiciho ***** 2024-04-01 13:25:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je sice mimo téma, ale je to hodně zajímavý. Hlavní mainstream zatím k tomu mlčí.
Prach, co máme nyní v atmosféře není údajně pozemský, ale je z vesmíru podle serveru In-počasí.

https://www.in-pocasi.cz/clanky/vyznacne/prach-vesmir-1.4.2024/

Ikona diskutujiciho ***** 2024-04-01 17:30:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mne je to aprílový žertík ale. 😀

Ikona diskutujiciho Nemo 2024-04-01 23:24:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fu zelenina je OK? Lebo korenie je celé zle. Šípkovy čaj, apage satanas.

Ikona diskutujiciho Stenly919 2024-04-02 10:05:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No co vím, tak ani církev nebyla zcela jednotná, četl jsem třeba, že ve Francii řád benediktinů vyráběl macerací bylinek známý likér, který se rovněž používal po staletí na žaludeční potíže. A taky je zajímavé, že ve století dvacátém právě z katolické církve vzešel jeden velmi zajímavý člověk, který ( podle toho, co jsem slyšel) coby samouk si nastudoval léčbu pomocí bylinek a díky tomu dokázal mnoha lidem pomoci. Ten člověk byl známý jako páter Ferda, byl zajímavý také tím, že přestože neměl žâdné,,matrixové,, vzdělání v oboru medicíny, tak přednášel na medicíně budoucím doktorům, což byl v Československu zcela ojedinělý a vyjímečný jev, aby medikům něco vysvětloval katolický kněz. Mimochodem nebylo o něm napsáno něco i tady nebo se pletu ? Jinak poslouchal jsem před časem v rádiu pořad s jistými dvěma biskupy a kupodivu oni pátera Ferdu jaksi označovali jako člověka, který byl podvedený ďáblem.( Už nevím jak přesně to říkali, nicméně mě ještě zaujalo, že i Iris diagnostiku označili za ďábelskou metodu), což je trochu podivné. Ale to už bylo na jinou diskuzi, o tom, co všechno hlásají ti dva biskupové. Chtěl bych se ještě nakonec zeptat, vy co to tu čtete, máte nějakou zkušenost nebo slyšeli jste o páteru Ferdovi od někoho jiného ?

Ikona diskutujiciho sylvie 2024-04-02 21:29:49
Ikona diskutujiciho
sipka

ano –> mám někde ofocené rady o všem možném…. ….asi se po těch papírech poohlédnu

Ikona diskutujiciho Jana 2024-04-06 00:18:04
Ikona diskutujiciho
sipka

https://svetyvnas.cz/wp-content/uploads/2020/07/P%C3%A1ter-FRANTI%C5%A0EK-FERDA.pdf
https://petrfaltus.net/petr-faltus-pater-ferda-1915-muz-ktery-dokazal-lecit.php

Ikona diskutujiciho Markéta 2024-04-04 14:34:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co takové Žítkovské bohyně?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-04 16:30:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslíš tu knížku?

Ikona diskutujiciho Markéta 2024-04-05 09:51:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím skutečné Žítkovské bohyně z Kopanic a blízkého okolí. Také si jistě užili svoje. Přece jenom přírodní léčitelství a bohování (zaříkávání) plus drsné názory žen, ošlehaných životem na horách, nemuseli být zrovna některým lidem po chuti (kulatně řečeno). I když to je příklad spíše z nedávné doby.
Knihu od Tučkové mám samozřejmě přečtenou, ale brala jsem ji jako román na základě historických kořenů a ne jako literaturu faktu.
No, ale zajímal by mě tůj názor, Alue, na Žítkovské bohyně.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-05 10:20:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Četla jsem tu knihu. Myslela jsem si že tam bude nějaké konkrétní info, ale ve skutečnosti je to poměrně depresivní story s lesbiscénou, která mě úplně znechutila. Nebavilo mě to, nic mi to nedalo a to co mě zajímalo jsem se nedozvěděla. Jestli je nějaký reálný pramen který by smysluplně dokumentoval jak to dělali, jaké měli zvyky, tak o něm nevím.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-04-05 15:52:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak vieme že knižka Žítkovské bohyne je fikcia – historický román. Je to len inšpirované skutočnosťou. Postavy, lesboscéna atď sú vymyslené. Takže je jasné že nie je veľa podrobností o ich zvykoch, keďže sa vie prd. Takže ťažko si niekto môže vytvoriť na Žítkovské bohyne objektívny názor, je to zaujímavá tajomná romantika a to je asi tak všetko.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-04-06 09:08:59
Ikona diskutujiciho
sipka

:-/ Kolem té knihy byl celkem velký hype, ale po přečtení jsem nechápala proč. O čarování a léčitelství to vlastně nebylo. Prdět na romány, raději literaturu od lidí co se tomu skutečně věnují, když se chce člověk něco naučit. Naštěstí je takových zdrojů dost.

Ikona diskutujiciho stenly919 2024-04-06 12:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O žitkovských bohyních jsem viděl napsané diplomové práce, jestli má někdo zájem, podívám se po nich

Ikona diskutujiciho Iva 2024-04-10 13:20:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Četla jsem tenkou knihu Žítkovské čarování od Jiřího Jilíka. Popisuje realitu a historii. V knize jsou i staré fotky. Paní Tučková napsala román, který s realitou nemá moc společného.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek