Hon na čarodějnice, aneb jak se středoškolská třída učila o nebezpečí stádového myšlení

22.12.2023 v Zajímavosti 1

Představte si místnost plnou středoškolských studentů, z nichž každý nervózně pokukuje po svých spolužácích a snaží se rozhodnout, komu může věřit. Bylo jim řečeno, že jsou mezi nimi čarodějnice a že jejich cílem je vytvořit co největší skupinu bez čarodějnice. Zatímco studenti takto soutěží, nevědí, že hra, kterou hrají, je má naučit něco mnohem hlubšího.Tento úkol dostali američtí studenti, když probírali čarodějnické procesy v Salemu. Jejich učitel jim řekl, že si zahrají hru.

„Přijdu a pošeptám každému z vás, jestli jste čarodějnice nebo obyčejný člověk. Vaším cílem je vybudovat co největší skupinu, ve které NEMÁTE čarodějnice. Na konci každá skupina, u které se zjistí čarodějnice, dostane známku Nevyhovující.“

Studenti se vrhli do vzájemného zkoumání. Vytvořila se jedna poměrně velká skupina, ale většina studentů se rozpadla na malé, exkluzivní skupinky, které odmítaly každého, kdo vypadal trošku podezřele.

„Dobře,“ řekl učitel. „Máte své skupiny. Nyní je čas zjistit, které selhaly. Všechny čarodějnice, prosím, zvedněte ruce.“

Nikdo nezvedl ruku.
Děti byly zmatené a řekly učiteli, že tu hru pokazil.

„Opravdu? Byl snad někdo v Salemu skutečná čarodějnice? Nebo všichni jen věřili tomu, co jim bylo řečeno?“

Takto se studenti poučili o tom, jak moc snadné je rozdělit komunitu. Hledání obětních beránků a rozdělování lidstvo ničí mnohem víc, než chrání. Musíme zůstat jednotní a odolní proti těm, kteří by se nás pokoušeli proti sobě poštvávat.


Mentalita stáda
Je fenomén, kdy mají jednotlivci ve skupině větší tendenci se přizpůsobovat názorům a rozhodnutím skupiny, než myslet nezávisle. I když to může vést k pocitu jednoty a soudržnosti ve skupině, může to mít také destruktivní důsledky, jako je špatné rozhodnutí, nedostatek kreativity a nekritické přijímání skupinových přesvědčení. Aby se předešlo těmto nebezpečím, je důležité podporovat nesouhlasné názory a brát v úvahu alternativní perspektivu. Navíc vytvoření atmosféry psychologického bezpečí, kde jsou odlišné názory přijímány a oceňovány, může pomoci zabránit tlaku na přizpůsobení se.
Ověřování faktů a povzbuzování ke skepticismu může také pomoci zabránit nekritickému přijímání skupinových přesvědčení. Tím, že si skupiny uvědomují nebezpečí skupinového myšlení a implementují strategie, jak se jim vyhnout, mohou činit lepší rozhodnutí a efektivněji dosahovat svých cílů.

10 Rizik stádového myšlení a jak se chránit
1. Špatné rozhodování
Řešení: Podporujte odlišné názory a zvažte alternativní perspektivu. Když se jednotlivci ve skupině nebo organizaci cítí dobře, že sdílejí své odlišné názory, umožňuje to komplexnější pochopení daného problému a může to vést k lépe informovaným rozhodnutím. Kromě toho, zvážením alternativních perspektiv může skupina získat více holistické chápání problému a může přijít s inovativnějšími a kreativnějšími řešeními.

2. Nedostatek kreativity
Řešení: Brainstorming a povzbuzování nekonvenčních nápadů. Brainstorming je technika, která umožňuje skupinám generovat velké množství nápadů v krátkém čase. To může být cenným nástrojem pro vytváření nových a inovativních řešení problémů. Brainstorming s různými skupinami může také pomoci překonat nebezpečí skupinového myšlení tím, že přinese různé pohledy a nápady. Důležitým aspektem je také povzbuzování nekonvenčních nápadů během brainstormingu, protože tyto nápady mohou zpochybnit domněnky skupiny a přimět členy, aby přemýšleli mimo rámec. To může vést ke kreativnějším řešením a pomoci osvobodit se od omezení tradičního myšlení.

3. Nekritické přijímání skupinových přesvědčení
Řešení: Podporujte zdravý skepticismus a selský rozum. To znamená, být kritický k informacím a tvrzením, nepřijímat věci jako pevně dané, jen protože to někdo tvrdí. Podporou skepse ve skupině mohou členové zpochybňovat informace, které dostávají, a hodnotit důkazy a důvody, které se za nimi skrývají. To může pomoci zabránit nekritickému přijímání skupinových přesvědčení a zajistit, aby se skupina rozhodovala na základě rozumných úvah a důkazů. Povzbuzování skepse může také pomoci identifikovat potenciální předsudky a nedostatky v myšlení skupiny a může pomoci vyhnout se nástrahám skupinové polarizace. Kromě toho může také pomoci vytvořit atmosféru intelektuální zvědavosti, kde skupina neustále hledá nové informace a perspektivy.

4. Tlak na přizpůsobení se
Řešení: Vytvořte atmosféru, kde budou odlišné názory akceptovány a ceněny. Když se členové skupiny cítí pohodlně při vyjadřování odlišných názorů, umožňuje to komplexnější pochopení daného problému a může to vést k lépe informovaným rozhodnutím.

5. Autocenzura
Řešení: Vytvořte prostředí, kde všichni členové mohou svobodně vyjádřit své myšlenky a pocity. Když mohou jednotlivci ve skupině pohodlně sdílet své myšlenky a pocity, umožňuje to otevřenou a upřímnou komunikaci, která je zásadní pro řešení problémů, řešení konfliktů a přijímání informovaných rozhodnutí.

6. Stereotypizace
Řešení: Poučte členy skupiny o nebezpečích stereotypů a povzbuďte je, aby zpochybnili své vlastní předsudky. Stereotypizace může vést k dezinformacím a nepochopení různých úhlů pohledu, což může destruktivně ovlivnit rozhodování a řešení problémů.

7. Vyloučení vnějších pohledů
Řešení: Začlenit pohledy lidí zvenčí skupiny. Když skupina zvažuje pouze perspektivy zevnitř, může to vést k nedostatečnému porozumění a úzkému pohledu na problémy. Začleněním pohledů lidí mimo skupinu, může skupina získat komplexnější porozumění dané problematice a může přijít s inovativnějšími a kreativnějšími řešeními.

8. Neúplné informace
Řešení: Povzbuďte členy, aby zpochybňovali informace, které dostávají. Umožňuje to komplexnější pochopení daného problému a může to vést k lépe informovaným rozhodnutím.

9. Skupinová polarizace
Řešení: Hledejte nesouhlasné názory a povzbuzujte dialog a debatu ve skupině. Povzbuzení dialogu a debaty ve skupině lze dosáhnout podporou otevřené a inkluzivní kultury, kde členové mohou sdílet své odlišné názory a kde jsou odlišné názory přijímány a oceňovány. Toho lze dosáhnout aktivním vyhledáváním odlišných názorů, vytvářením bezpečného prostoru pro odlišné názory a neodrazováním členů od toho, aby se ozvali. Vedoucí skupiny může také hrát důležitou roli tím, že modeluje otevřenost vůči odlišným názorům a povzbuzuje ostatní, aby dělali totéž.

10. Nedostatek odpovědnosti
Řešení: Přidělte role a odpovědnost v rámci skupiny. Když jsou role a odpovědnost jasně definovány a členové jsou zodpovědní za své činy, zajišťuje to, že skupina pracuje na společném cíli a že každý člen přispívá k úspěchu skupiny. Přidělení rolí a odpovědnosti v rámci skupiny lze nastavit jasným definováním úkolů a povinností každého člena a zajištěním toho, že každý člen má potřebné dovednosti a zdroje k plnění své role. Je také důležité zajistit, aby byly role a odpovědnosti rozděleny spravedlivě a aby každý člen dostal příležitost přispět k cílům skupiny.

Morálka tohoto příběhu? Nesuďte knihu podle obalu ani neobviňujte nikoho, jen protože někdo něco nepodloženě tvrdí.

© aluska.org 2023

  

 

Komentáře

Ikona diskutujiciho Richard 2023-12-25 15:25:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Parádní článek. Děkuji za něj.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek