Mýtus o „otrocké povaze“ Rusů

24.7.2021 v Zajímavosti 22

Ruské politické, ekonomické a kulturní špičky, zejména v Moskvě a Petrohradě, sní o tom, že se stanou součástí Evropy, „civilizovaného světa“. Západ však nikdy nepřijme Rusko do svého společenství. Proč? Stačí analyzovat západní, hollywoodské filmy, abychom zjistili, co si o nás lidé ze Západu myslí. Právě takové „továrny na sny“, jako je Hollywood, tvoří západní „kolektivní nevědomí“, které určuje světonázor, chápání světa a veřejné vědomí.„Ruští barbaři“
V západních filmech je Rus primitivní, často agresivní „barbar“. Navíc, když Západ vykresloval Rusy sovětské doby, byla situace lepší. Tehdy představovali ruští „barbaři“ hrozbu; byli líčeni jako silní, hloupí a nebezpeční. Jako boxer Ivan Drago ve filmu Rocky 4 (1985). Po rozpadu SSSR Rusové v západních filmech degradovali, ztratili svou sílu. Byli zobrazováni jako bandité, prostitutky, idioti, narkomani, opilci a další zvrhlíci. Rusové jsou nyní vykreslováni jako agresivní, asociální bytosti bez morálních hodnot. „Podlidé“ v nejlepších tradicích Třetí říše!

Zároveň na Západě zavírají oči před některými historickými fakty.
Jak líní a hloupí opilci, údajně neschopní práce a sebeorganizace, vytvořili největší velmoc na světě?
Vytvořili ji v nejnáročnějších klimatických podmínkách na světě (jen Mongolsko se nám vyrovná složitostí klimatu, kdy v létě může být plus 40 a v zimě minus 50).
Jak Rusové přežili několik národních katastrof a několikrát vzkřísili velmoc doslova z popela?
Rusko je Fénix, pták ohnivák, který se po smrti znovu narodil a obnovil. Rusové několikrát odolali úderům „kolektivního Západu“, odolali Napoleonovi i Hitlerovi. Vytvořili druhou nejdelší železniční síť na světě, zahájili kosmický věk lidstva a jako první na světě postavili jadernou elektrárnu. V době Stalina byla navržena alternativa k západnímu otrokářskému řádu – společnost vědění, služby a tvoření.

Mýtus o krutosti Rusů
Od dob starověkého Říma a Byzance až po současnost kreslí západní autoři prakticky stejný černý obraz Rusů. Vytvořila se trvalá informační matice. Západní mocnosti a říše umírají a rozpadají se, vznikají nové, ale obraz „ruských barbarů“ zůstává. Lidé ze Západu nám přisuzují ty nejhorší lidské vlastnosti a neřesti, stigmatizují naše „otrocké“ společensko-politické uspořádání. A naprosto si nevšímají různých ohavností a krutostí v Evropě nebo Americe! Navíc Rusové se díky své „barbarské“ psychologii ani nedostali do takových výšin degradace a cynismu jako v „civilizovaném světě“.
Západ zcela zapomněl, že sám zničil celé jiné civilizace a kultury v Evropě. Římskokatolický svět prakticky vyhladil keltskou civilizaci, druidské náboženství. Současné keltské tradice ve francouzské Bretani, Walesu nebo Skotsku jsou žalostnými pozůstatky dávné civilizace.
Západ rozdrtil, zotročil a téměř zcela zničil slovansko-ruskou civilizaci ve střední Evropě. Zejména dnešní východní Němci jsou z 80 – 90 % genetickými potomky Rusů-Venidů (Vandalů, Wenidů, Varanů-Rusů, Prusů-Prusů atd.). Stejně jako Rakušané, Dánové a Švédové.
V raném středověku žádný „germánský“ svět neexistoval! Je to mýtus vytvořený v Římě! „Němci“ byli árijci-jarijci, Rusové. Například historik Jurij Petuchov o tom přesvědčivě a s množstvím faktografického materiálu psal v dílech „Starožitnosti Rusů“ (2007) a „Normané. Rusové severu“ (2005).
Západ se pokusil jít dál na Východ, zničit ruský Novgorod, Smolensk, Kyjev a Moskvu, ale dočkal se tvrdého odrazu. Proto ty stížnosti a pláč nad „krutostí“ a „agresivitou“ Rusů.
Pravdou je, že Evropané zapomínají, jak zničili celé civilizace, kultury a kmeny v Americe (Jižní i Severní), Africe a Asii. Lovili černochy jako zvěř, vyhlazovali a zotročovali celé kmeny. Zničili a okradli indiánské civilizace. Vyhladili původní obyvatele Severní Ameriky.
„Dobrý indián je mrtvý indián“ – tento kanibalistický aforismus generála Sheridana se stal heslem americké armády, která „osvobodila“ Divoký západ od jeho původních obyvatel. Yankees prováděli bezohlednou genocidu a teror, porušovali všechny mírové dohody, masově vraždili a skalpovali ženy a děti – neexistuje zločin, který by američtí „civilizátoři“ nespáchali.
Západ zotročil Indii a vyhubil desítky milionů domorodců válkami a hladomorem.
Západ proměnil starověkou Čínu v polokolonii a z Číňanů udělal závislé na opiu. Zajistil totální drancování dědictví starověkých civilizací Východu.

Západ přehlížel otroctví rolníků ve Francii, rakouském císařství, nebo v Polsku. V dnešním světě je francouzská kuchyně obdivována. Ale proč lidé jedli hlemýždě, žáby a plesnivý sýr? Kvůli hladu! Jedná se o historickou, tradiční kuchyni francouzských rolníků jacques. Prostě neměli co jíst! Šlechta a úředníci je okrádali.
Mlčí se o misantropickém, kanibalistickém vývoji kapitalismu. O téměř úplném zničení rolnictva v Anglii (tzv. „šermování“). Ze sedláků se stávali žebráci, tuláci, byli fyzicky ničeni, posíláni do nevolnictví a otroctví v robotárnách, kde lidé pracovali za prázdnou žvanírnu. Horníci ve Walesu pracovali s otrockými železnými límci. Lidé byli lstí naverbováni na lodě do kolonií a poté prodáni do otroctví. V koloniích bylo stejně bílých otroků jako černých a barevných. Celé armády trestanců byly vyhoštěny do Austrálie, na Nový Zéland nebo do Guyany. Ve „svobodné“ Anglii kvetlo nejkrutější zneužívání dětské práce.
Poukazuje se na krutost a „krvavost“ ruských vládců, přitom západní lidé mlčí o brutalitě, zradě a teroru, které provázely vývoj evropských národů. Zavírají oči, protože v téže Francii uspořádali křížové výpravy proti vlastním městům, zasaženým kacířstvím. Když byli obyvatelé města hromadně vyhlazováni, cynicky poznamenali: „Zabijte je všechny, Pán si své pozná!“ (papežský legát Arnold Amalric). Například při dobývání Beziers v roce 1209 křižáci povraždili až 20 tisíc lidí a celé město bylo vypleněno a vypáleno. Přitom v té době bylo ve městě jen asi 200 – 300 kacířů katarů.

O otrocké podstatě Rusů
Lidé ze Západu si nevšímají, jakým sadismem, krutostí a brutálními masakry byly provázeny feudální, selské a náboženské války ve Francii, Nizozemí nebo Německu.
Jaké masakry provedli náboženští fanatici ve Francii! Válka mezi katolíky a hugenoty-protestanty! Jen během masakru o Bartolomějské noci v Paříži (24. srpna 1572) bylo povražděno několik tisíc protestantů a asi 30 tisíc hugenotů po celé Francii. Pro srovnání: za dlouhé vlády údajně „krvavého despoty“ Ivana Hrozného bylo podle výpočtů historiků postiženo 5 – 6 tisíc osob. Vládl přitom více než půl století, od roku 1533 do roku 1584.
Občanská válka v Anglii! Brutální války mezi Angličany a Skoty, dobytí Irska, kdy byl „zelený ostrov“ prakticky odříznut a zbývající domorodci byli proměněni v otroky. Irové tak utíkali do Ameriky generaci za generací v naději na nový svobodný život (i když mnozí skončili v novém otroctví).
Na Západě se zapomíná na krutost a zkaženost, která kvetla na dvorech papežů, italských panovníků a francouzských králů. Západní odsuzovatelé Rusů si nevšimli, že Francouzi vyvolali krvavou revoluci, masový třídní teror s likvidací aristokracie, šlechty a duchovenstva, s likvidací obyvatelstva celých oblastí a měst (Lyon a Vandeya). Britové vytvořili první koncentrační tábory (válka s Búry v Jižní Africe) a rasovou segregaci. Mimochodem, během občanské války se Yankeeové ze severu dopouštěli teroru proti jižanským Dixies, vyháněli je ze země a organizovali koncentrační tábory. Britové a Američané vytvořili rezervace, do kterých vyhnali zbytky původních obyvatel dobytých území.
Byli to Evropané, nikoli Rusové, kdo vymyslel nechvalně proslulou eugeniku. V 90. a 40. letech 19. století zachvátila Evropu a Ameriku vášeň pro zlepšení lidského materiálu. Nebylo to Rusko, ale Západ, kdo zavedl technologii násilné sterilizace „nevhodného lidského materiálu“, k němuž patřili nejen zločinci a duševně nemocní, ale také prostí žebráci, tuláci a problémová mládež.
Je zajímavé, že nyní pod hesly transhumanismu a neoliberalismu tyto myšlenky na Západě opět vzkvétají. Lidé se opět dělí na „vyvolené“ – ekonomicky úspěšné a „ztroskotance“, pro které v „novém báječném světě“ není místo.

Rusové prý jsou úplatkáři a lidé ze Západu poctiví lidé. To je lež!
Celá historie Evropy a Ameriky je historií loupeží, podvodů, spekulací a násilí. V královské Francii pronikla korupce do celé byrokracie a šlechty. Ani revoluce nic nezměnila. Britští aristokraté a lordi byli skutečnými podvodníky, kteří vydělávali na veřejných zakázkách, obchodu s otroky a drogami. Americký rozpočet byl dojen finančně-průmyslovými esy z Manhattanu. Celé dějiny Polska jsou plné krádeží a loupeží polské šlechtické „elity“.
Mnozí se domnívají, že to vše bylo v minulosti. Na Západě se však ve dvacátém a dvacátém prvním století nic nezměnilo.
Rakušané zorganizovali genocidu Rusů v okupovaných oblastech Malé Rusi. Bílí Finové rozpoutali teror proti všem Rusům v „osvobozeném“ Finsku. Poláci mučili tisíce zajatců Rudé armády. Estonci vyhnali internované bělogvardějce, kteří bojovali za západní hodnoty, do koncentračních táborů, když ztratili roli „potravy pro děla“.
„Kulturní“ Německo se pokusilo slovanský svět zcela zničit a zotročit. „Civilizovaní“ Britové a Američané pomocí strategických letadel vypálili desítky německých historických, kulturních a hospodářských center a pod jejich troskami pohřbili statisíce Němců, převážně žen, dětí a starců.
Američané ve snaze potlačit lidový odpor ve Vietnamu vypalovali zemi napalmem a otravovali ji biologickými a chemickými zbraněmi. „Humánní a politicky korektní“ lidé ze Západu podrobili genocidě Srby, masakrovali a stříleli tisíce Srbů rukama Chorvatů, bosenských muslimů i muslimů albánských (Kosovců).

Na Západě tak probíhal proces nejkrutější selekce a šokového výcviku „lidského materiálu“ pro budoucí kapitalistickou a tržní společnost. Dnešní konzumní společnost.

Proto nyní ve „svobodném světě“ Západu lidé poslušně a masově pochodují do „nového báječného světa“ (nové etapy otrokářského světa s pány a otroky).
Jenže „ruští otroci“ se stále brání a v „elektronickém digitálním koncentračním táboře“ žít nechtějí.

Převzato ze ZdrojeKomentáře

Ikona diskutujiciho неправильно понятый 2021-07-24 14:37:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mýtus o „otrocké povaze” Rusů – kde se to vzalo?
Rusko je také nejvýznamnější slovanský národ.
Slovanské a nebo také se jim říká slávistické národy —-> V USA a nebo v Londýně, nebo kdekoliv v internacionálním prostoru to zní prostě ,,Slavic nation“. A je z toho prostě slyšet ten anglický výraz ,,slave“.
Slave=otrok.
,,Slavic nation“ tudíž něco, jako ,,slave nation“ – otrocký národ
A Tak se také na země tzv. východního bloku přesně i dívá ten tzv. ,,západ“. Ano. Přesně tímto pohledem, jako na nějaké země druhé kategorie. Jako na Untermenschen. Prostě skrz prsty.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-07-25 08:57:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno jsem viděla na FB fotky ruského supermarketu… vypadalo to tam skvěle 🙂 Samé lokální ruské potraviny, regály plné, ceny normální. 🙂 Celkem bych si uměla představit život tam.

Ikona diskutujiciho неправильно понятый 2021-07-25 10:43:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se Rusko také něčím líbí. Má své kouzlo. Ano. Jsou tam i supermarkety. Ano jsou plné jejich lokálních potravin. V Moskvě a nebo Petrohradu si nakoupíš asi pohodlně. Ale z pohledu celé rozhlelé matičky Rusi, vem si kolik takových supermarketů tam asi je? Ceny nevím. Něco jiného je to možná pro nás z přepočtu a pohldedu našich příjmů zde a jinak je to zase třeba pro běžného místního ruského domorodce. Moskva je jinak také celkově nákladově, jako metropole vůbec, i dosti drahá celosvětově. Navíc mně, jako dosti teplomilnému člověku, by tam bylo jistě i chladno. Krom snad léta. A také velké města zrovna nemusím. Někam na Krym, ačkoliv by se mi líbilo ho vidět bych zase kvůli té politické situaci také raději nešel. Možná oblast Jekateburg, něco tam v okolí, kdybych si měl vybrat. Ale moje znalosti ruštiny jsou opravdu jen skromné a čekal bych od toho opravdu jinak i velký pokles oproti standardům na které jsme zvyklí tady. Ono záleží i na tom, kolik má člověk peněz. Jak jsi velký miliardář, tak si zkrátka vybuduješ všechno tam, kde to chceš mít… Jakmile chceš emigrovat do nějaké cizí země, vyžaduje to vždy mít nějaké ty potřebné znalosti a nějaké peníze. No pokud nejsi zrovna barevný migrant někde ze třetího světa. tak asi nějak. 🙂 Jinak nejlepší případ je asi, pokud tam v té zemi už i někoho máš. To je pak někam zmizet a začít tam určitě o hodně snadnější.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-07-25 10:53:46
Ikona diskutujiciho
sipka

bych se odvibrovala na jich rusi a psala web a točila videa z tama.. a shop by expedoval někdo v tuzemsku a byla bych vysmátá jak lečo 🙂

Ikona diskutujiciho неправильно понятый 2021-07-25 11:04:40
Ikona diskutujiciho
sipka

ale nesmíš nad tím přemýšlet zase moc dlouho. Jakmile vyhlásí znovu lockdown a doslova tě v něm zavřou, tak to bez helikoptéry už pak nedáš. Hlídky budou jen na zemi a helikoptéry si budou zase na obloze nerušeně lítat, jako to dělaly posledně třeba přes hranici do Rakouska. Teda ledaže by ses jinak naučila nějak se tam teleportovat. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-07-25 11:23:59
Ikona diskutujiciho
sipka

přelety nejsou svobodné.. musíš se ohlásit, dostat letovou hladinu, uvést kam a kdy letíš atd… to právě že vůbec není tak jednoduchý, že si jenom sedneš a letíš

Ikona diskutujiciho неправильно понятый 2021-07-25 11:58:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Lockdown, nelockdown. Přesto lítaly. Jakto? To nevím. Já helikoptéru nemám a třeba pana Kelnera se na to již nezeptám. Ten totiž s jednou zrovna v tu dobu havaroval a je už poněkd problém ho nyní nějakým způsobem kontaktovat..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-07-25 12:53:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Kellner je mrtvej. Už spoustu let. To havaroval jeho dvojník.

Ikona diskutujiciho armag 2021-07-25 13:00:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Je vidět, že vůbec netušíte, jak to v Rusku chodí.

Proč myslíš, že většina mladých Rusů, pokud něco umí okamžitě jde někam do ciziny?
Proč myslíš, že etničtí Rusové nechtějí mít děti?

V Rusku je totiž vše řízeno organizovaným násilím – jak mafiány, tak policií a armádou. V Rusku tě zastaví policajt a řekne, abys mu dala 50 dolarů. Ty řekneš a proč, on ti rozbije světlo a řekne, nefungují ti světla…

Ikona diskutujiciho неправильно понятый 2021-07-25 13:10:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Já myslel, že si změnil identitu právě, aby se takto uklidil – schoval, aby z něho náhodou třeba ta mrtvola doopravdy nebyla. Proč by s helikoptérou prostě padal jen nějaký jeho dvojník? Kord pokud by byl pravý Kellner již mrtvý dává mi to pak ještě menší smysl. Ta havarie byla sama o sobě hodně podivná.

Ikona diskutujiciho asdf 2021-07-25 21:49:59
Ikona diskutujiciho
sipka

armag: to co popisuješ je realita 90.let. Tehdy Rusku skutečně hrozil kolaps. Ale dnes je to úplně něco jiného. Neříkám že je tam vše dokonalé ale od nástupu Putina k moci se věci rapidně zlepšují, i přes zatvrzelý odpor různých do klíčových pozic západem tehdy v 90. letech dosazených kolaborantů, zrádců a různých nelidí jejichž jediným životním snem je posluhovat svým západním páníčkům kteří mají s Ruskem plány typu rozbít, zotročit, vykrást, vylidnit, jak se dobře popsáno v článku. Mj. ta scénka s rozbitím světel jakoby vypadla ze seriálu gorodok (https://www.csfd.cz/film/248956-gorodok/prehled/). Což vlastně opět povrzuje že se jedná o smutnou realitu 90.let. Ovšem zatímco západ (a my bohužel ve vleku za ním též) od 90.let degeneruje a po všech stránkách upadá, tak Rusko se obrozuje a obnovuje samostatnost a svrchovanost (což západ neuvěřitelně s..e a proto ta štvavá nenávist proti všemu ruskému potažmo slovanskému v médiích apod.). Takže dřív nebo později (pokud se to ve skutečnosti už nestalo) bude Rusko po kulturně-vědecko-technicko-civilizační stránce na vyšší úrovni než celý západ dohromady. A to je dobře, protože ať se to komu líbí nebo ne, Rusko je jedinou skutečnou existenční záštitou všech malých národů nejen ve střední evropě.

Ikona diskutujiciho Nini 2021-07-26 00:03:59
Ikona diskutujiciho
sipka

O Slovanech by se dalo docela polemizovat. Hlavně Rusové nejsou původně slované, ale vikingové. I když teď už jsou, jelikož převzali cyrilici, carství i jazyk od bulharů…ale o tom se samozřejmě moc nemluví, jako o spoustě dalších věcí a změny historie určitých států, páč se to některým lidem nehodilo a nehodí.

Ikona diskutujiciho Pavel 2021-07-25 06:51:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek – perfektní.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-07-25 13:27:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rusko má svoje kúzlo. Ale keby ste sa tam presťahovali, nepáčilo by sa vám tam. Rusi sami moc neuznávajú aby ľudia utekali pred problémami ako sú imigranti, z Európy do Ruska, preto sa tam rusi ani nesnažia vytvoriť nejaký raj. Dokonca som počul o prípade že niekto sa chcel presťahovať do Ruska a nebolo mu to povolené, takže aj to sa môže stať, že nás tam ani nepustia. Ale keď sa do Ruska presťahujete a vydržíte tam žiť pár rokov, akoby nasiaknete ruského ducha a Rusko si zamilujete.

Ikona diskutujiciho armag 2021-07-25 19:47:39
Ikona diskutujiciho
sipka

A proč lidi, kteří tam šli vydělávat peníze. Typicky sportovci po ukončení smlouvy okamžitě jedou zpět do své vlasti – pokud jsou z EU.
Když sportovci dělají na západě, tak mnoho z nich tam i zůstane, ale v tom Rusku ne. Čím to je, když to tam má takové kouzlo?

Na samotě, kde nejbližší město je 100 km, to asi své kouzlo má, ale jak dlouho takový život vydržíš aniž bys šáhl po butylce?

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-07-25 23:47:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Šport nesledujem a neviem o tom ale ak boli pod nejakým ruským trénerom tak tí sú vraj prísny, vyžadujú tvrdú disciplínu a majú možno zastaralejšie metódy. Tak asi preto to ani napríklad ruskí futbalisti ďaleko nedotiahli, chyba bude asi v trénerovi v tomto prípade Čerčesovovi, to len ako príklad, aké sú ostatné prípady a dôvody neviem.

Ikona diskutujiciho mif 2021-07-25 16:37:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc hezký článek, který plně koresponduje s mým vnímáním civilizací východ-západ. Děkuji Ti za něj. BTW: proč autor nezmínil Velkou Tartarii?

Ikona diskutujiciho adri 2021-07-26 21:04:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

bývalo to tak … v amerických filmech bývají rusové mafiáni, jsou násilničtí, zeny jsou prostitutky apod.
no … ted uz se podowood meni, hodne je ted v kurzu nebo aspon byli takovi ti Avengers …
tam mas hned tri ruské hlavni postavy – Natashu Romanov, Scarlet Witch a jejího bratra Quicksilvera.

on – zadnou nehraje rus

Ikona diskutujiciho jarca 2021-08-02 02:25:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za článek. Můj sen je podívat se do ruska. Rozhodla jsem se, že už do žádné ciziny cestovat nebudu, protože tady u nás doma je pěkně, je to moje vlast. Ale do ruska bych se letěla podívat hned. Snad se mi to do konce života splní, potkat bratry a sestry z ruska, poznat jejich historii a kulturu, památky…

Ikona diskutujiciho jaroslava 2021-08-02 09:13:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Slavjané jsou spjati se svojí Vlastí (Rodinou), dobrovolně neemigrují (ti, co emigrovali se báli o svůj život – ruská šlechta po revoluci a pak jednotlivci toužící zbohatnout),proto nedůvěřují přistěhovalcům, nechápou, že mohli opustit svoji Vlast, považují je za zrádce. Nejtěžším trestem totiž nebyla smrt, nýbrž vyloučení a vyhnání z Rodu. Ti, kteří mají před očima jen peníze a majetek, nikdy tuto povahu nemohou pochopit, natož tam žít.

Ikona diskutujiciho VOLIMCESKO 2021-08-02 11:56:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hlavní problém v nenávisti obyčejných lidí na Západě vůči Rusům je obrovská masírka v MSM, která Rusy vykresluje tak, jak je v článku popsáno. Dále na této optice vidění světa je postaveno celé školství, kde je nemožnost se dobrat k pravdivé historii. Dříve jsem také tak uvažoval, protože jsem neměl žádnou alternativu k informacím a brojil jsem proti Rusku. Dnes se za to stydím a prohnilost Západu je mně bytostně odporná. Doufám, že se vše k lepšímu otočí, protože zatím vesele míříme k takovému fašismu a životu v koncentráku, že na bytí před rokem 89 budeme vzpomínat se slzou v oku. Taková je realita

Ikona diskutujiciho mif 2021-08-03 13:44:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

VOLIMCESKO:
Ve fašismu jsme. Přes to nejede vlak. Přežil jsem jeden, přežiju i druhý režim. Mám blíž k Rusovi, než k Američanovi, samoděržaví vůči kapitalismu mi nepřipadá až tak odlišné. A já volím Valašsko 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek