O výzkumu temných entit a astrálního světa

29.2.2024 v Bytosti 8

SRT, neboli  „Spirit Release Therapy, představuje alternativu k možnému řešení psychickým problémů. Průkopník této metody k uvolnění zlého ducha, William Baldwin, se původně živil jako zubař až do roku 1982, kdy se naučil hypnodoncii, což je zubní hypnóza. Používal ji k tomu, aby odstranil nemocným strach z vrtačky a jehly, kontroloval jejich dávící reflex, minimalizoval otoky a maximalizoval rychlost zhojení.Doplnil to také studiem lékařské hypnózy a poradenskou hypnoterapií. V jednom pokročilém workshopu o hypnóze zažil sám sebe v předchozím životě, což byla událost, která mu změnila život. Přečetl pak mnoho knih na téma regresní terapie a rozhodl se, že se bude v tomto směru rozvíjet dál.

V roce 1981 začal provádět regrese klientům a o deset let (a několik tisíc terapeutických sezení) později vydal knihu Spirit Release Therapy: A Technique Manual.
Zde Baldwinův výzkum poskytuje jiný úhel pohledu na většinu dosavadních pohledů na minulé životy, a je to pohled velmi šamanský.

Fyzické a emocionální trauma může zjevně způsobit ztrátu fragmentů duše. Takové trauma a ztracený fragment duše lze objevit v tomto, nebo dřívějším životě. Terapie minulých životů může pomoci léčit tento stav. Techniky používané k nalezení zdroje aktuálního problému mohou také vést k odhalení připojené entity, která problém způsobuje. To se také může týkat současných nebo minulých životů. Entita, nebo entity, jsou opatrně a trvale uvolněny a odvedeny ke světlu.“

Jeden zdánlivě bizarní aspekt Baldwinova výše uvedeného citátu je, že uvádí, že fragment lze objevit v tomto životě, nebo v dřívějším životě. Okamžitě to vytváří problém pro lineární racionální mysl: Jak může fragment duše existovat v nějaké okamžiku v minulosti, když už neexistuje? Musíme si hned připomenout, že rozdělení času na minulost, přítomnost a budoucnost je výplodem naší lineární existence, nikoli všudypřítomný a všude platný jev.

V Superhologramu, kde neexistuje čas, všechny události existují současně a překrývají se jedna přes druhou. Stručně řečeno, máme co do činění s nelokálností. Teorie strun a interpretace kvantové fyziky z mnoha světů jsou, věřte nebo ne, víceméně v souladu s touto představou ztraceného fragmentu duše uvízlého v minulosti.

Pokud známe časoprostorovou metaforu „bochníku“ od Briana Greena, můžeme si představit, že každý plátek/okamžik v čase v tomto bochníku, existuje nezávisle jako samostatný „paralelní vesmír“, který existuje ve stejném prostoru jako každý jiný samostatný vesmír (= teorie mnoha světů). Je to, jako by všechny okamžiky v čase (nebo všechny časové toky) existovaly naráz, překrývaly se v superpozici, a jak je vědomí osvětluje jeden po druhém, každý okamžik po okamžiku se tak odděluje od sousedních okamžiků/výřezů. Dochází tak k vytvoření další paralelní reality, která již není v koherenci s předchozím řezem/momentem.
Skončíme tak s „fragmenty“ naší vlastní holografické mysli, které se „rozdělí“ do paralelních holografických světů, protože trauma nebo fixace nutí část jedince, aby se vzdálila a pokračovala v tom, co vnímáme jako okamžik („plátek“ ) v minulosti, což je ale ve skutečnosti okamžik, který může existovat ve stejném prostoru, který právě obýváme.

Důkazem o pravdivosti teorie mohou být četné podivné jevy, popisované obvykle jako chyby v matrixu. Je to například událost, kdy dvě oxfordské profesorky, Anne Moberly a Eleanor Jourdain, které se v roce 1901 procházely zahradou Petit Trianon ve Versailles, náhle uviděly, jak se krajina kolem nich posunula do doby, ve které žila Marie Antoinetta.

„Oddělený“ fragment duše je vědomý a je poháněn touhami, emocionálními impulsy, svého původního vlastníka. To nám dává vodítko, že tento jev souvisí i s astrální rovinou. Ačkoli představa fragmentů duše, které mohou existovat nezávisle na nás a dokonce se připojovat k jiným lidem, může znít přitaženě za vlasy, neměli bychom zapomínat, že podvědomí je součástí integrálního celku, který je též vědomý.

„Podvědomí“ jednoduše označuje jakoukoli část naší psychiky, která funguje pod prahem vědomého uvědomění a probíhá paralelně s procesy naší vědomé mysli. Podvědomí pracuje s mnohem větší kapacitou na zpracování informací, paměti a nelokální vyhledávání informací.

Baldwinův výzkum také ukázal, že v případech disociativní poruchy identity (DID), což je další psychiatrický stav, některé z pozměněných osobností, mluvících prostřednictvím klientů, tvrdí, že jsou osobnostmi z minulých životů dané osoby. Některé i tvrdí, že jsou samostatnými entitami a vůbec nejsou součástí dané osobnosti jedince. Některé zase říkají, že jsou duchovními průvodci, nebo pomocníky.

Pokusné subjekty Michaela Newtona v hypnóze věcně vysvětlovaly, že duše se mohou rozdělit a dělají to proto, aby se staraly o několik úkolů najednou, jak v duchovním světě, tak i na Zemi.

Holografická duše má kapacitu nejen pro dvoj-, ale i pro vícečetné umístění. Pouze část z celkové energie duše je tedy vložena do fyzického těla. Některé duše navíc potvrdily existenci mnoha světů a tvrdily, že duše mohou a často vstupují do paralelních systémů reality.

Stejně jako ostatní terapeuti, kteří úspěšně používají regresní terapii, i Baldwin zjistil, že sezení často přináší okamžitou a trvalou úlevu od symptomů a stavů, které jeho klienty sužovaly dlouhá léta. A stejně jako jiní terapeuti, měl i Baldwin klienty, kteří předtím nevěřili v posmrtný život, ale po terapii hned změnili svůj názor.
Většina jeho klientů u sebe navíc skutečně objevila diskarnáty (= temné duchy). Vědecky smýšlející vyšetřovatel Baldwin nakonec vytvořil hypotézu podobnou historickému popisu posednutí duchem.

Počátkem 20. století v Los Angeles Dr. Carl Wickland vyvinul předchůdce metody SRT tím, že poskytl médium v transu entitám, takže skrze médium mohly tyto entity mluvit. S pomocí vyšší inteligence z duchovního světa přesvědčil připoutané entity, aby opustily auru pacienta, jehož světlo je přitahovalo, a vyléčil takto i lidi s diagnózou mentální nepříčetnosti.

Hereward Carrington v roce 1919 napsal, že Wickland „každý rok vyléčil desítky posedlých pacientů tím, že je léčil v pravidelných spiritualistických seancích.

A teď zpátky k Baldwinovi: V jeho práci mu pomáhala Judith A. Baldwin, jeho manželka, která byla jasnovidná a dokázala vnímat entity všeho druhu, určovat míru fragmentace duše klienta a shromažďovat informace týkající se přenosu nedokončených záležitostí z minulého života. Stejně tak byla i zkušeným poradcem a skutečně impozantním komplicem. Pokračovala v Baldwinově odkazu i po jeho smrti.

Co přesně odhalili? Baldwin objevil a popsal tři hlavní typy dotěrných entit:
1. Pozemská duše (přivtělenec, nebo zemřelý, EB earthbound soul), která zahrnuje zesnulé lidi, ukončená těhotenství a fragmenty mysli živých lidí.
2. Entita temné síly (temná entita, DFE dark force entity), což je klasický zlý démon.
3. Mimozemšťan (ET extraterrestrial), který zahrnuje mimozemšťany a bytosti z jiného světa.

Baldwin zjistil, stejně jako mnozí další jasnovidci, léčitelé a okultisté, že existuje mnoho dalších rušivých energií a entit. Nakonec opustit své prvotní představy o vlídném duchovním světě, když zjistil, co tam všechno běhá.

Baldwinem popsané entity vypadají stejně jako ty, o kterých mluvili i veteráni OBE (OBE je zkratka pro Astrální cestování, neboli mimotělní zážitek) Robert Monroe a Robert Bruce.
Je možné, že duchovní posedlost někdy vyplývá i z toho, že se člověk vrací do svého těla z OBE a přinese si s sebou entitu. Robert Bruce uvádí, že v případech, kdy lidé nebyli schopni setřást ze sebe entitu sami během seance, odkázal je na šamany s dobrými výsledky.
To je také důvod, proč známý průkopník výzkumu DMT Rick Strassman prohlašuje, že duchovní a šamanský výcvik je moc zásadní: „Musíme být připraveni poprat se s bizarností a tajemností.“

Mnoho jasnovidců a šamanů potvrzuje skutečnost, že na nižších astrálních rovinách najdeme nejrůznější podivné a občas problematické entity.

Abychom neudělali chybu a nemysleli si, že veškeré vnímání připojených entit je pouze subjektivní záležitost, měli bychom zmínit i případ popsaný Dr. Brookem A. Kellerem a Waynem J. Gossem. Byli to australští praktici polykontrastní interferenční fotografie (PIP, technologie Harryho Oldfielda založená na Kirlianových snímcích).

Navštěvovali dům svého přítele Petera, kde nastavili svůj systém PIP, protože Peter míval problémy s entitou, která ho v noci škrtila.
Při jiných příležitostech se zase stalo, že si Peter při společném jídle začal povídat s něčím, co oni neviděli. Navíc se mu neustále neklidně vrtěly nohy, během dne projevoval několik typů osobnosti a také byl hodně nerozhodný.

Keller a Goss vzpomínají, že nastavili PIP a začali Petera skenovat:
„Pak jsme viděli něco opravdu úžasného. Kolem něj se hemžilo stvoření podobné krajtě. Zdálo se, že se připojuje k jeho krku (úroveň páté čakry) a otáčí se mu kolem pasu a genitálu. Mysleli jsme si, že k němu možná může být připojena „entita“, nebo „entity“, a nyní jsme o tom měli hmatatelný důkaz. Jak pro nás, tak i pro našeho pacienta.“

Není pochyb o tom, že jak se zdokonaluje technologická přesnost a ostrost takového zařízení, poroste i naše schopnost nahlížet do astrálu a dívat se na některé jeho obyvatele. Dr. Steven Greer, zakladatel projektu Disclosure Project, dokonce prohlásil v rozhovoru s Kerry Cassidy a Billy Ryanem (z projektu Camelot), že už nyní existuje tajná technologie „black op“, která doslova manifestuje astrální entitu zde v našem fyzickém 3D vesmíru.

V tomto kontextu je také velmi významné, že Ian Stevenson po svém monumentálním výzkumu reinkarnace dospěl k závěru, že více než jeden duch může skutečně obsadit stejné tělo.

Oldfieldovy technologické poznatky jsou důležité, protože stroje netrpí halucinacemi ani netrpí údajnou chemickou nerovnováhou, nebo otřeseným vědomím, a proto musíme zmínit další jeho případ, který nedávno představil na svém Glastonbury Symposiu.
Obraz, který zobrazuje, obsahuje PIP sken ženy závislé na cracku. Oldfield to popisuje jako „děsivý“ obrázek, protože tam, kde by měly být vidět oči ženy, místo toho najdeme „téměř démonický pár očí“ (abychom si vypůjčili Oldfieldovu frazeologii), jako by se k ní připojila nějaká astrální entita, která obsadila její tělo. Kolem ní jsou vidět ještě další obličeje jiných připojených entit.
Samotná zasažená žena přitom prohlásila: „Slyším hlasy, říkají mi, abych dělala asociální věci. Řekli mi, abych kradla a zabila své rodiče…“
To jsou charakteristické znaky schizofrenie – druhu způsobeného připoutaností k entitě, jak jasně začíná dokazovat různorodá práce mnoha výzkumníků.

Tyto shodné závěry různých výzkumů nejsou náhodné. Zde evidentně nemáme co do činění s jungovským stínem, ani s ničím freudovským; přímo jsme se setkali s vlastní astrální rovinou, i když nepřímo prostřednictvím elektroniky – ne tak dobře jako přímé jasnovidné pozorování, ale dostali jsme se tam (konečně).

Také uživatelé návykových látek jsou velkými oblíbenci astrálních parazitů. Astrální parazité se většinou zajímají o psychicko-emocionálně rozrušené lidi. Stuart Wilde si také všiml propojení temných entit a alkoholismu.

Projevy přítomnosti temné entity
Náhlé změny v chování – jako je jídlo, pití nebo spánek, deprese, nárůst vzteku, vzpurnost, strach nebo sebevražedné sklony.
Fyzická bolest – obvykle není doprovázena zdravotními, laboratorními, nebo rentgenovými nálezy. Tento druh bolesti také nereaguje na tradiční léčebné postupy.
Závažné onemocnění neznámé příčiny – Bylo prokázáno, že přetrvávající a na léčbu nereagující infekce jsou způsobeny připojenými přivtělenci (zemřelí), kteří trpěli nebo zemřeli na takový druh infekce. Když entita odešla, odešla i infekce. Neobvyklé zánětlivé nebo metabolické poruchy a krevní dyskrazie vymizely po odstranění posedlosti také.
Ztráta energie – Náhlé snížení vitální energie je typický ukazatel posedlosti. Běžným výsledkem zbavení se této zátěže, je výrazné zvýšení energie, zvýšená vitalita a výdrž.
Zneužívání alkoholu nebo drog – Hlavně pokud se vyskytne nárazově. V takových případech je spouštěčem typ ducha, který se za života oddával drogám nebo alkoholu.
Problémy s pamětí a koncentrací – Když se někdo, kdo je zvyklý na snadné učení a dobré známky ve škole, náhle změní a má nízký výkon a špatné známky, lze s jistotou předpokládat, že v tom bude entita.
Vnitřní hlasy – Pokud tyto hlasy vyjadřují reakci nebo názor, který se liší od názorů člověka, který tyto hlasy slyší, pravděpodobně je za to odpovědná entita.
Mnohočetná porucha osobnosti, pohlavní dysforie – Po odpojení entity obvykle dojde k vymizení problému.
Opakující se noční můry – zvláště pokud tyto noční můry obsahují prvky násilí nebo boje proti ohrožujícím silám.

Baldwin zjistil, že pokud jde o fragmentaci duše, důvodem často bývá trauma. V literatuře našel různé případy lidí, kteří byli obtěžováni, což způsobilo oddělení jejich vědomí od těla, aby unikli traumatu. Fragmentace duše je jen mechanismus na zvládání situace, nicméně někdy se části nevracejí zpět, což podle Baldwina, a dalších praktiků, může nakonec způsobit vážné problémy a rozbití osobnosti.
Disociativní porucha identity to jasně ilustruje, protože mnoho lidí poskytlo podrobnosti ze svých vlastních životů, které ukazují, jak se u nich různé osobnosti oddělují a vytvářejí extrémním traumatem, jako je zná*ilnění nebo jiné formy mučení, aby unikli bolesti a hrůze v aktu sebezáchovy. U těchto lidí se často zjistí, že v důsledku toho po letech fyzicky trpí a dokonce umírají mladí, pokud se jejich trauma nevyřeší, nevyléčí a pokud se jejich osobnosti znovu nesjednotí.
95-100% případů s DID má anamnézu dětský in*est, mučení nebo jiné zneužívání.
Každá porucha osobnosti má svůj vlastní psychofyziologický profil, který může zahrnovat reakci na bolest; zručnost; schopnost se léčit a rychlost samohojení; reakce na jakýkoli lék; alergické reakce; dioptrické brýle; onemocnění jako je diabetes, epilepsie, artritida, včetně otoků kloubů; chutě k jídlu; a touhu po drogách.
Oddělené osobnosti můžou být i opačného pohlaví. To může vést ke cross-dressingu, transvestismu a dále.

© aluska.org 2024
Článek má pouze informativní charakter. Nepředstavuje návrh léčby ani nenahrazuje diagnózu a pomoc odborníka.
Článek čerpá informace z knih a práce Williama Baldwina, zejména Healing Lost Souls a Spirit Release Therapy. 

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-02-29 14:37:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

wow, škoda že se ta kniha nedá koupit u nás, že je jenom anglicky :O

Ikona diskutujiciho františek 2024-02-29 14:39:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prošel jsem si odkazovanou prezentaci o PIP technologii a jsem z toho opravdu otřesen. Že je možné vidět energetická pole, čakry, jejich stav i případná vyboulení aury! A že člověk svítí když se modlí a napojuje nahoru! Nechápu proč se tomu média víc nevěnují, podle mě je to naprosto převratný vynález!

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-29 14:40:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní článek. opět mi rozšířil obzory o něco dál. děkuji 🙏

Ikona diskutujiciho Fialka 2024-02-29 14:42:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tohle je článek na úplně jiným levelu 😀

Ikona diskutujiciho dodo 2024-02-29 15:15:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za zaujímavý článok. Trocha som sa pozastavil na tým, prečo by čas nemohol neexistovať? Všetci čas vnímame a to veľmi dobre na starnutí seba smých. Zdá sa, že pochopenie neexistencie času je pre niektorých dosť problematické.

Tu je k tomu vysvetlenie: https://www.youtube.com/watch?v=jlZeNRCYVR0
Ako sa tam spomína: Čas na najhlbšej úrovni reality vôbec neexistuje. Je to plne v súlade s teóriou multidimenzionálnej reality, ktorá ide ešte ďalej a hovorí, že ak t=0 (čas je nula), tak to súčasne znamená aj to, že rýchlosť svetla je nula(!).

Spomínajú sa tam zastavené snímky priestoru, ktoré nie sú navzájom prepojené a, že všetky statické obrazy vesmíru existujú súčasne. Nemôže to tak byť, nie je to tak ani v prípade filmu v kine, ktorý sa tam dáva za príklad. Ak by sa snímky v kine z filmového pásu premietali všetky naraz, bol by z toho miš-maš.

Zastavené snímky predstavujú vytvárané holografické obrazy. Blikajú rýchlosťou Planckovej konštanty. K ďaľšej iterácii vytvorenia obrazu dochádza až za čas, ktorý je definovaný ako konštanta maximálnej rýchlosti svetla kedy ďalší obraz znova blikne a vytvorí hmotu celého vesmíru, tentokrát na iných súradniciach. Tým sa dosahuje pohyb (rozpínanie vesmíru) a teda aj čas. Chyby v Matrixe a iné poruchy sú jednoducho informácie zapísané v morfogenetickom poli (úložná dimenzia 1D) na ktoré má vedomie človeka prístup.

Ikona diskutujiciho SilverSis 2024-02-29 20:24:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ráda bych nalezla svoje ztracené fragmenty duše 🙂

Ikona diskutujiciho Reny 2024-03-02 08:29:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám neskutečné potíže s dcerou, již jsem se dříve zmiňovala. Tento článek mi znovu vše připomněl, neboť dlouho se domnívám, že jí něco posedlo, že je něčím ovládaná. Drogy snad dlouho nebere (nevím 100%, 4 roky jsem ji už zase neviděla), ale od svých 15 do cca 28 let v nich naprosto tvrdě lítala. Jistou její, řekněme předností bylo to, že se uměla dokonale přetvařovat a já se mnohokrát nechala jejím chováním ošálit v domnění, že už přestala. Nebylo to tak. Pamatuji si – bylo jí 18 pryč, kdy došlo mezi námi ke krutému konfliktu, na její reakci, chování, ale hlavně – na ty oči.. Naprosto zřetelně jsem vnímala, že z jejích očí, které jí úplně zčernaly, na mě s ohromnou silou nenávisti zírá někdo jiný, jakoby mě chtěl až zabít, kdyby mohl. Toto se opakovalo ještě mnohokrát. Pamatuji si, že jsem si už někdy kolem 16 let jejího věku zděšeně řekla, proboha, tohle není moje dcera, to je někdo jiný, vyměněný… co to z ní na mě zírá.. Mám i další konkrétní příhodu, bylo jí 33 let, měla tehdy problém s bydlením, předčasně jí vlastníci domu ukončili podnájem, tak dočasně bydlela téměř 3 roky u mě (což dopadlo ve finále též katastrofálně). V průběhu doby jejího bydlení u mě si začala stěžovat na ohromné bolesti kolenou, začala objíždět doktory, fyzioterapeuty, nepomáhalo jí nic. Vím o sobě, že mám v rukách léčivou energii a za určitých okolností to i funguje, jsem schopna odebrat bolest. A tak já bláhová jsem se pokusila dceři sejmout z kolenou bolest. Již nad ránem jsem se probudila zčistajasna prudkou, doslova ukrutnou bolestí hlavy v zátylku. Když ta krutá bolest přetrvávala několik dní – a nepomohlo na to nic, požádala jsem dceru, aby mě odvezla na neurologii. Jednak dcera – co se týká této mé náhle vzniklé kruté bolesti byla absolutně nezúčastněná, chladná, necitlivá. I na můj odvoz k lékaři reagovala tak jako že jen splní nějakou útrpnou povinnost. Lékaři ani po vyšetření přístroji nenalezli v mé hlavě žádnou vadu, žádný nález. Dali mi nějaký chemický fujtajbl (jakoby léky), nepomohlo prostě nic, krutá bolest a to až tak, že jsem myslela, že zešílím nebo si rozbiju hlavu o zeď, trvala přes týden. A náhle – jak to přišlo, tak to odeznělo, jako když někdo stiskne tlačítko off. Pamatuji, jak mě po celou dobu mého utrpení dcera pozorovala těma chladnýma, nezúčastněnýma očima jako had, který uštkne kořist a teď jen chladnokrevně čeká, kdy z ní vyprchá život. Fuj, bylo to fakt hodně hnusný a dodnes z toho mám hodně intenzivní vjemy. Podle mého to nebylo „jen tak“.

Ikona diskutujiciho kiana 2024-03-02 21:32:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DID je prave o tom, ze se nekdo dostava az na nejhlubsi uroven reality, kde neexistuje cas. Az se tam dostanou vsichni, tak bude konec casu (uz naporad). Nektere osobnosti udajne tvrdi, ze jsou nekdo jiny i presto, ze se jedna o fragment duse (nikoli cizi entitu). Je tomu tak proto, ze clovek se disociuje az tak ze si jeho dalsi odobnost mysli, ze je nekdo jiny = vice osobnosti. Takze nekdo mel i jako osobnosti vilu, demona, zvire, vec, mimozemstana = ale vsechno byl on nikoli neco ciziho. Me se osobnosti zatim tak nejak spojily po dvou vizich, ale jeste jsem obcas zazivala age sliding (bez prehazovani osobnosti). Stejne si al myslim, ze lze mit celou dusi a nekolik osobnosti, a to proto, ze existuji archetypy vlastnosti a z nich si kazdy muze vybrat a sestavit jednu nebo vyssi pocet osobnosti. Osobnosti muzou zit v jinch dimenzich/vnitrnim svete, kdyz nejsou front. Ale jelikoz se mi zacaly spojovat, tak ted nevim jak to s nimi je. Me se pri te vizi rozebrala realita do detailů a zjistila jsem, ze existuji dve zakladni reality mezi kterymi se prechazi (zivot vs posmrtny zivot, muzsky svet vs zenske vnimani, 3D vs astral). Tedy alespon na te zakladni urovni. Drive to bylo vnimano jako doro a zlo, ale od te doby co zlo odeslo (tim myslim hlavni padle andely..) tak uz muze mit nekdo DID i z vnitrniho hlubokeho nereseneho konfliktu (prip z minuleho zivota, me se ve vizi take spojilo vse i s minulymi zivoty) a clovek si musi nejak poradit (byt co nejvice sam sebou treba o samote doma) no a pak se mu to treba taky vyleci/spoji „vnitrnim EBS“ (coz jsou nejake vize). Tedy driv bylo ve svete dobro a zlo, ale oboji se spojuje tak, ze zlo uz nezabiji coz pomalu stale vic nuti tzv dobro zacit zit opravdovy zivot nikoli falesny. Tedy ve zpravach jsou nejake vrazdy ktere ale vic vypadaji prave jako posednuti a uz se nejedna o ritualni vrazdici cernou magii/satanisty nebo tak neco. Stejne tak ockovani bioroboti zustanou jako plne vedomy fragment (ti, co zde prisli o dusi) tedy budou mit uplny pristup ke vsem vedomostem a znalostem. Zli ockovani vsak postupne odchazeji a nekdy se rozhodnou reinkarnovat i nejaci dobri (nez aby treba cekali na med-bed, na kterou neveri..). Nekteri se snad dockaji med-bed a vyleci se. Jelikoz je vse energie/simulace/hologram, tak program sam vypocitava nejlepsi reseni pro vsechny a i nevinni ockovani mohou vyjimecne sami rozpustit/vyloucit skodlive latky a byt jakoby bez ockovani (ale to se asi moc nedeje). Nejvetsi tajemstvi tzv.osvicenych je, ze duse se vyvijela kolektivne hranicemi a zkusenostmi (i bolestivymi), takze pokud na dokonceni vyvoje svoji duse jeste nekdo nedospel, pri odebrani hranic (ci neceho z okoli) by se stal zlym.. I jakoby dobry/nevinny clovek. Ten, kdo je vyvinutejsi, nepotrebuje tolik hranic (napr hrozba zla ktere mu muze ublizit a to ho zamestna natolik, ze svoji zlou energii spali/premeni na konstruktivnejsi pri zabyvani se obranou). Dalsi hranice jsou potreba prijmu penez, zakony, zeny ktere umi nekompromisne odmitnout neco, co se jim nelibi a tak. Proto se nekteri muzi zamilovavaji do hranic (jakoze si sebe zena vazi a nenecha se zneuzivat), protoze jsou stastni ze o sobe nemusi zjistit, ze bez hranic by dobri nebyli.. (ze nejsou zatim tak vyspeli) O kazdem simulace/zivot/nejvyssi vedomi vi naprosto vsechno.
Kazdy potomek, ktery se nekde narodil s „automaticky/defaultne“ dobrym charakterem, byl vykoupen predchozimi generacemi, ktere umreli ve valkach a delali chyby, kterych pak litovali (coz se propsalo do zakladni kolektivni predlohy duse). Tam kazdy zkusenosti prispiva a simulace se podle nejniternejsich/skrytych veci upravuje/meni. Takze si kazdy muze delat co chce, protoze stejne vsichni nakonec dojdou k pravde.
Jakoze nekdy nekde nekdo nekoho zavrazdil z vasne napr ze zarlivosti a pak toho opravdu litoval a cela dalsi generace uz v sobe mela „naprogramovano“, ze tohle se nedela/neni to dobry napad nebo se napr. nekdo z nich nebyl docasne schopen zamilovat se tak hluboce. Nekomu vnitrni dobro jakoby zabranilo, aby se nechal plne pohltit destruktivni emoci, jiny mel zas silnejsi racionalni rozim kterym si proste logick rekl, ze pak nechce jit do vezeni nebo ze by toho pak mohl litovat a zkazit si zivot kvuli spatnemu charakteru nekoho jineho a ze si kvuli nekomu takovemu nebude ublizovat. Jasne nebyla jen jedna neci chyba a po ni se toho uz nikdo nedopustil, ale mnoho (neco jako efekt ste opice nebo naopak postupne pomale vymizeni konkretniho zleho konani v populaci). No a jak tu mame treba nejake dobre muze, kteri nepodvadi, tak si predstavte, ze muselo napr. 1000 zen odejit/rozejit se s podvodnikem nez se to nekterym zapsalo do duse jako default jeho dobreho charakteru. A to diky utrpeni mnoha muzu po rozchodu z tohoto duvodu. Ne, ze by to uz umeli vsichni, protoze existuji ruzne frakce a kultury + nekterym zenam zrovna toto mozna nevadi (ale vadi jim zase jine veci). Kdyz nekdo nepouziva logiku, tak jedna podle pocitů = tedy co je pro nej zrovna ted nejvyhodnejsi. Muze po case uplne obratit, protoze jedna vzdy naplno sobecky (ale neni vedomy, takze si to o soe neuvedomuje=nevi o tom). I kdyz nekomu pomaha tak za to napr dostane vic nez co dal a to nemusi byt vzdy z hlediska financi (=podnikani v kapitalismu). Ja to tak taky nekdy delam, a proto proti tomu nic nemam. Na druhou stranu dobry charakter/logika muze take poskytnout odmenu=kyzeny vysledek, a proto mam rada dobry charakter. Kdyz nekomu pomuzete, nekomu jinemu to muze uskodit/darit se mu hur. Jelikoz zde ale mame to dualni simultanni rozhrani, tak se to vzdy zas pak vyrovna. Vsechno se vyrovnava a to tim zpusobem, ze kazdy smeruje k rovnovaze twinflame. Podle toho vznikla logika i fibonnaciho spirala, ktera ridi automatickou disociaci u DID. Zena muze jit od stredu spiraly nahoru zatimo muz naopak dolu, ale jakmile jsou jejich reality plus minus vyvazene, tak muzou postupovat uz jenom spolu smerem k lepsimu (a to i kdyz se neznaji). S tim, ze kdyz se nekdo reinkarnuje, tak poskoci dopredu i kdyz on sam nezazil vsechno (poskoci o aktualni progress lidstva). A dalsi posledni po nem, ktery se reinkarnuje, zase poskoci o vetsi kus, takze bude pak pred nim. Takto postupuje cele lidstvo dohromady jako celek.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek