Palimpsest: Jak mazali hlaholici a přes ni psali cyrilicí

15.9.2021 v Zajímavosti 2

Jazyk a písemnosti zachycují zvláštnosti myšlení a dokonce i světonázor národa. V písmu zachycená rodná historie mu umožňuje být samostatným a nezávislým a jít svou vlastní historickou cestou.
Křesťanské církvi však můžeme poděkovat za to, že dávná minulost slovanských a ruských předků je temná a neproniknutelná. Žádné písmo, žádná kultura. A jen díky svatým Cyrilovi a Metodějovi se prý mohli Slované vydat po pravé cestě a nakonec splynout s osvícenou řecko-římskou civilizací.Uvádí se, že Cyril na přání moravského knížete Rostislava vytvořil dvě kompletní slovanské abecedy, cyrilici a hlaholici. Ale s hlaholicí prý bylo cosi v nepořádku, a tak bylo vše vymazáno a přepsáno cyrilicí. A takových knih, kde byl původní text psaný hlaholicí vymazán a přepsán cyrilicí, je mnoho.

Palimpsest je psací látka, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno. Zde je ukázaný palimpsest, na kterém je cyrilice psána přes hlaholici

Přitom neexistuje spolehlivý důkaz, že by hlaholici vytvořil Cyril. V různých kronikách daleko pozdějších autorů jsou pouze odkazy, které dokonce hlaholici zatracovaly, protože prý jde o tmářské písmo. Tvrdilo se, že gótská písmena byla vytvořena nějakým heretikem Metodějem, jenž údajně právě v tomto slovanském jazyce sepsal mnoho lží proti učení katolické víry…
Informace, že Slované neměli vlastní písemnictví, vychází pouze z jediného dokumentu jistého mnicha Chrabra. Ale přitom arabští a perští historici devátého století ve svých spisech tvrdí, že Slované dokonce učili Chazary svému písmu, ve svém vlastním jazyce uzavírali politické a obchodní dohody a Arab Al-Masudi napsal, že v jednom slovanském chrámu viděl úžasná proroctví napsaná v „ruském“ jazyce.
Něco tu nesedí.

Abeceda hlaholice

Kvůli zvyšujícímu se zájmu o starověkou ruskou historii se objevilo mnoho pseudovědeckých teorií o původu ruského písemnictví. Ale nechme je být. Vzhledem k tomu, že nejsem lingvista, položil jsem otázky týkající se původu hlaholské abecedy profesionálním univerzitním lingvistům. Bohužel v této otázce neexistuje shoda, minimálně proto, že se dochovalo jen velmi málo původních zdrojů hlaholice. ALE – odborníci poukázali na několik zajímavých bodů.
Za prvé: v Evropě po mnoho staletí existovalo runové písmo, včetně Bulharů a Maďarů. V důsledku toho museli Rusové díky aktivnímu obchodu a kulturním vazbám runové písmo rozhodně znát a používat ho.

Stránka z Kodexu run (porovnejte s hlaholicí)

Za druhé: pravda bude nejspíš na povrchu. Stačí se podívat na runové písmo, potom na hlaholici a … Voilá! Souvislost s runovým písmem je viditelná. Hlaholicová abeceda je rovněž technicky podobná starogruzínskému písmu. Dá se říci, že tu jde o něco svébytného, co obsahuje prvky různých kultur. Mimochodem, hodně ruské)

Příklad starogruzínského písma

Slované byli lidem tolerantním a otevřeným kulturním výměnám a netrpěli mánií mesianismu, jako Řekové a Římané.

V čem je tedy ono spiknutí?
Pokud čtete latinsky psané dopisy katolických biskupů adresované císařům Svaté říše římské a římským papežům, a to dokonce i po 10. a 11. století, pak je skutečný záměr kazatelů jasný. Pozoruhodným příkladem základního úkolu biskupů je poslední fráze v dopise císaři Otto II. Brunovi od katolického kazatele, který byl později kanonizován.

Upřímně i nadále sloužím jako horlivý přímluvce vašich výhod.

To znamená, že nesloužil víře, ne Kristu, ale prospěchu císaře. Brun velmi lamentoval nad tím, že v rozlehlosti Evropy jsou všude pohané, kteří uctívají svého „ďábla“. Kristovo učení bylo přijímáno jen s obtížemi, protože pokud lidé konvertovali ke křesťanství, museli se ve skutečnosti stát vazaly Svaté říše římské.

Svatý katolický kazatel, biskup Brun

Římská říše se jasně projevila v kulturním pokrytectví, protože když byli Římané pohany, pak křesťané byli divokými heretiky, ale jak Kristovo učení převládalo, v divoké heretiky se změnili pohané.

Cyril a Metoděj přinášejí písmo, N. Klimová

V souladu s tím neuspěchaná, ale metodická konverze slovanských národů na křesťanství vyžadovala zničení základů původní slovanské kultury. A co nebylo možné vyhladit, bylo přičítáno křesťanské církvi a jejím řeholníkům. Hlaholskou abecedu proto vytvořili Cyril a Metoděj. Tečka.
Křesťanství, ať je to katolicismus nebo pravoslaví, tak získalo nejdůležitější politickou páku – duchovní ospravedlnění legitimity moci a podřízenosti: car je carem proto, že mu je moc dána od Boha a on je synem Boha (i kdyby to byl blázen).
V pohanství by to tak fungovat nemohlo, protože tam bylo naprosto jiné chápání světového řádu. Ve skutečnosti veškerá moc křesťanství spočívala v církevních dogmatech, meči a vymýcení všeho cizího. A tak bohužel již několik století po svém vzniku bylo patrné, že církev zapomněla na hlavní principy Kristova učení a stala se jen „horlivým zastáncem výhod“.

zdroj: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/palimpsest-kak-stirali-glagolicu-i-pisali-poverh-neyo-kirillicu
překlad: Vlabi

Článek je převzatý ze Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho matyas 2021-09-15 07:12:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně taky právě nikdy moc nesedělo to, že kdosi „osvícený“ přišel a chtěl nám pomoct a dal nám písmo. To nedává smysl. Tak děti, a to byla pohádka o Cyrilovi a Metodějovi, hlavně se neptejte, jak to bylo doopravdy 🙂

Ikona diskutujiciho Viceslav 2022-01-04 03:10:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Koho zajímá starobylost (a zamlčovaná pravda) a počátek písma Slovanů. Toho prapůvodního slabikového. Tak nechť si prostuduje knihu od Antonína Horáka: O Slovanech úplně jinak
Lze ji najít na internetu v pdf.
Horák na ní dělal dvacet let a dokazuje svůj objev v logických a vědeckých souvislostech. Je potřeba si uvědomit, že nejen písmo měli Slované dříve než se uvádí, ale i jen jejich letopočet je dřívější o cca 2000 let, než mají Židé a Indové, a o cca 7500 let než je současný, arabský je ještě mladší než křesťanský. Napřed nám vnutili vládce, náboženství, pak písmo, letopočet, čas, „historii“. Málem se jim podařilo latinizovat a germanizovat. Nyní chtějí zničit tradiční rodinu a národy či dokonce modifikovat DNK a lidská těla elektronikou.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek