Podoby Saturna (Satana) napříč dějinami a národy | 2.díl

7.4.2021 v Symbolika 10

Kain, který zabil svého mladšího bratra Ábela, byl prvním synem Adama a Evy. Eva však zároveň řekla Adamovi, že Kainův otec je ‚Pan‘. ‚Pánem‘ je myšlen Adon (Adoni / Aton) a Adon byl sumerský bůh moudrosti, umění a podzemního oceánu Abzu Enki.
Enki byl ve starověku ztotožňován se Saturnem a hadem v rajské zahradě, Satanem. Enki řekl, že je hlavou mezi všemi vládci, že je otcem všech cizích zemí. Enki je spojován s králem Saturnem, Kronosem v řecké tradici a se Satanem – ďáblem, jehož označení (Satan) je úpravou slova Saturn.Enki = Saturn = Satan = Adon = Aton, staroegyptský bůh slunce.

Biblická postava, patriarcha Abraham, byl synem Teracha (Tare), Saturn byl synem matky Terra. Abraham si vzal vlastní sestru, jejíž jméno značí Hvězdu, Saturn si vzal vlastní sestru, která byla Hvězdou. Oba nabídli k obětování svého milovaného syna.
Jméno patriarchy Abrahama je synonymem pro slovo Izrael, jméno boha Saturna znamená podle Féničanů Izrael.
Španělé používají pro čerta výraz El Diablo. El Diablo = Ďábel = Satan = Saturn.

Abrahám

V sumerských, babylonských a asyrských verzích příběhů je spasitelským božstvem Enki či Ea, bůh vody. Podle babylonského spisovatele Berossuse, je spasitelem bůh Kronos (Saturn).

Mezopotámský, Asyrsko-babylónský a kanaánitský rybí bůh plodnosti Dagon, má mnoho jmen. Je známý například jako Oannes, o němž Berossus řekl: ,,Celé své tělo měl rybí, nahoře pod rybí hlavou měl vyrostlou lidskou [hlavu], jeho nohy byly lidské a vyrůstaly z rybího ocasu. Hlas netvora byl také lidský … Vyučoval lidi vědám a umění a různým řemeslům, učil, jak zakládat města a chrámy, jak stanovit zákony a hranice pozemků. Taktéž jim ukázal, jak sít a jak sbírat úrodu a vůbec vše, co člověk potřebuje k dennímu životu.“

Je jedním a týmž bohem jako sumerský bůh vod Enki či Ea, nejstarší syn boha Anu, sumerského otce-boha. Jeho dalšími jmény jsou Ya, Yaw nebo Yam. Enki se stal bohem Jahvem v knize Genesis.

Křesťanská rybička: málokterý křesťan ví, na koho skutečně odkazuje

Křesťanství zrecyklovalo staré náměty a příběhy s Enkim a použilo postavu Ježíše Krista. Ježíš je srovnáván s Jahvem ze Starého zákona. Etymologieum Magnum říká, že Dagon byl Saturn. Dagon je Oannes, rybí bůh, který je Saturnem. Římští kněží nosí na hlavě ozdobu reprezentující Dagona. Symbolizuje to i Tammuze, Osirise a Baala. Papežova mitra v podobě rybí hlavy s otevřenými ústy, jeho oblečení a žezlo jsou stejnými prvky, jaké najdeme u Tammuze či Osirida.


Symbol ryby je obraznou reprezentací řeckého slova Ichthys, které se používalo jako akronym pro Iesous – Christos – Theo – Yios – Soter, znamenající ‚Ježíš Kristus, Boží Syn, Vykupitel.
Jesus (Ježíš) = Ieous = Ihsous = Iesus. Slovo Jesus vzniklo v sedmnáctém století nahrazením písmene I za J v latinském slově Iesus.

Dionýsos je starořecké a starořímské božství, které má kořeny ve starém Egyptě. Bylo velmi brzy představeno Řecku buď přímo Egyptem, kde byl Dionýsos uctíván jako Mises nebo Fénicii, kde byl uctíván pod jménem IES. Ies = Iesous = Jesus.
Dionysus (Dionýsos) = Jesus (Ježíš).

Řecké slovo Christos znamená ‚pomazaný‘. V hebrejském se ‚pomazaný‘ řekne Messiah. Toto slovo je odvozeno ze slova Messeh, které odkazuje na krokodýla (v egyptském panteonu krokodýla představuje Sobek, rozporuplný bůh Nilu (vody), úrody a plodnosti, který byl původně považován za démona) a tuk z krokodýla, kterým bývali posvěcováni egyptští faraoni.

Sobek

Christos = Christ (Kristus).
,,Dagon“ v hebrejském překladu znamená ryba a také Messiah (Mesiáš, spasitel, překládá se jako Kristus).
Theo = Dyaus Pita = Zeus Pater (z něhož máme Dios, Theous) = Deus Pater = Dies Pater = Dis Pater, římský bůh podsvětí, později ztotožněn s Plutem a Hádem.
Yios = Helios = Elios = Dios = Sun (slunce).

Helios byl nazývaný také jako Dionýsos a představuje Saturna. Řecký bůh Pan byl považován za vládce všech bohů. Britský okultista Aleister Crowley řekl, že bůh Pan je Demiurgem ( ‚tvůrcem‘, ‚stvořitelem‘).
Tajná okultní společnost Fraternitas Saturn (saturnské bratrstvo) považuje za Demiurga planetu Saturn.
Pan bývá ztotožňován se Satanem. Byl také bohem lesů, lovců a pastýřů a hrál na flétnu stejně jako indický bůh Kršna. Kṛṣṇa sváděl ženy v lese stejně jako Pan sváděl nymfy. Bůh či Bohočlověk obdařen zázračnými schopnostmi Kṛṣṇa má podobný životní příběh jako křesťanský Ježíš Kristus, který měl nadpřirozené schopnosti.

V hebrejské abecedě znamená každé písmeno zároveň číslo. Pokud přepíšeme do hebrejské abecedy slovo Krišnah (Kṛṣṇa) a každému písmenu přiřadíme příslušnou numerickou hodnotu, dostaneme číslo 666 – znamení šelmy, solární číslo spojující se se Saturnem. Jsou to tytéž božstva uctívaná v různých kulturách pod jinými jmény.
Pan = Anu = Satan = Christ (Kristus) = Krishna (Kṛṣṇa).

Krshna

Rusko-židovský vědec Immanuel Velikovsky dospěl k závěru, že hinduistický bůh Brahma představuje planetu Saturn. Brahma je ‚stvořitelem vesmíru‘ stejně jako Saturn, je Demiurgem zrozeným z květu lotosu. Trvání vesmíru je ohraničené a rovné délce života Brahmy. Je bohem obětí. Jeho synem je první člověk.

Féničané a Syřané nazývali Kronose výrazy El, Bel a Bolaten. Bůh El byl hlavním bohem semitské rasy, pro Hebrejce známé jako Hael (Hel). Jedním z mnoha posvátných jmen, kterými byl volán sumerský a babylonský bůh potravy a vegetace Tammuz nebo Nimrod v mystériích po své smrti, bylo jméno Oannes.
Starověký Tammuz je jedním z nejdůležitějších prototypů Krista. Je to boží člověk, inkarnace božstva, které se narodí jako člověk, zemře v běhu času a znovu se zrodí. Tammuz je sluneční bůh, jehož představuje biblický Ježíš Kristus. Tammuz nese tyč ve tvaru písmene Tau, která se vyskytla i v Egyptě.
Ve starém Egyptě byl Tammuz známý jako Osiris a jeho žena Ištar byla známá jako Isis či Eset, archetyp manželky a matky. Osiris a Isis měli syna jménem Horus, který byl uctíván jako sluneční bůh. Řekové a Asyřané ho znali pod jménem Adonis a Římané pod jménem Saturn.
Tammuzova manželka Ishtar (Ištar) = Easter (z angličtiny, představuje ‚Velikonoce‘). Ištar je známá jako ‚Královna nebes‘ a je ekvivalentem sumerské bohyně plodnosti, lásky a války Inanny. Tammuz, starověký babylonský sluneční bůh, byl v jiných kulturách známý jako Mithra, Osiris, Horus, Adonis či Saturn. Egyptský bůh Osiris představuje planetu Saturn, řeckého boha Kronose, Babylonského Tammuze.

Azazel

Azazel je pojem tradičně chápán jako ‚obětní beránek‘ a v některých náboženských tradicích jako judaismus, křesťanství či islám je to jméno pro padlého anděla nebo démona, který bývá ztotožňován se Satanem. Někteří badatelé ho považují za démona pouště a smrti. Arabové, Peršané a Babyloňané ho znají pod jménem Kaiwan. Azazel představuje pohanskou modlu Saturna.
V knize Isis Unveiled (Odhalená Isis) od okultistky jménem Helena Petrovna Blavatská je psáno, že Azazel je bůh Moloch a také démon Samael.
Azazelova magická pečeť je identická s pečetí planetárního boha Saturna.
Azazel představoval padlou hvězdu – Lucifera, nazývanou též Azza, Azza či Uzza. Helena Petrovna Blavatská tvrdila, že Lucifer a Satan je jedna a tatáž bytost a že nás ovládá skrz mysl. Azazel představuje islámského Boha jménem Alláh či Alláh, nejvyšší božskou bytost v islámu. Jeho dalšími jmény jsou: Angra Nainyu, ‚Princ zla‘, Asura, Osiris, Kronos, Saturn.

V antroposofii se setkáváme s pojmem Sorat. Sorat je sluneční démon, bytost působící za číslem 666, za Antikristem. Je to manipulátor vědomí. Na hlavě má ​​dva rohy podobně jako Beránek, které jsou znamením slunečního démona. Snaží se strhnout člověka do propasti. Zástupy slunečního démona mají tvořit lidé, kteří propadli hmotě. Je to pán ničení, pán smrti.
Sorat není nikdo jiný, než sluneční božstvo Saturn.

Aiwass, entita která britskému mágovi Aleisterovi Crowleymu nadiktovala v roce 1904 v Egyptě celou Knihu zákona, prorocké thelemické dílo odkazující k novému věku, se podle Crowleyho slov rovná solárně-falicko-hermetickému Luciferovi, ďáblu, Satanovi neboli Haditovi naší části hvězdného kosmu. Tato bytost je podle něj tím, kdo stvořil bohy naší rasy a kdo vyučoval zasvěcování.
Charles Stansfeld Jones, alias Frater Achad, Crowleyho magický syn a zasvěcenec magického řádu Argenteum Astrum, jehož zakladatelem byl Crowley, o Aiwassovi řekl: ,,Aiwass je zcela zjevně nepřítelem lidstva a jako takový by také měl být rozpoznán, pokud bude správně ohodnocen tento nový systém [učení Thelema], schválně vymyšlen tak, aby přivedl lidský rod k sebezničení.“

Frater Achad

V aztécké mytologii je Huitzilopochtlimu slunečním bohem, bohem války a lidských obětí, jehož bylo nutné živit srdcem a krví válečných zajatců. Byl hlavním bohem kmene Aztéků. Byl označován jako ‚Modrý nebešťan‘ a ‚Kouzelník, který vrací světlo‘. U Aztéků máme mnoho bohů, kteří souvisí se sluncem, světlem, oběťmi, smrtí, podsvětím a úrodou.
V mytologii Aztéků se zmiňují kosmické katastrofy, které postihly naši Zemi a jsou spojeny se slunečním božstvem. Svět byl podle starých pramenů kdysi zničen větrem, ohněm a potopou.
Podle Davida Talbotta byl do kosmické katastrofy masivně zapojen prastarý sluneční Saturn. Současná epocha, v níž žijeme, má být podle legendy zničena velkým zemětřesením.

Radegast

Staří Slované uctívali bohy, kteří byli známí pod několika jmény, avšak často tito bohové reprezentovali jednoho a téhož boha. Dažboh neboli Dabog byl sluneční bůh, resp. sluneční syn. Jméno boha Chors pochází od íránského slunečního boha Chursída a býval mu obětován kohout symbolizující příchod dne a oheň.
Slovanský bůh Jarovít byl bohem-vládcem, přemožitelem, panem úrody, stejně jako Saturn.
Radegast byl solárním bohem, který měl i bojovou funkci.
Rod byl známý jako bůh osudu a stvořitel světa.
Stribog byl považován za hlavního nebeského boha.
Svantovit byl bohem úrody, byli mu obětováni lidé.
Svarog byl bůh ohně a světla, jeho jméno je odvozeno od staroindického svar – slunce, světlo.
Veles byl bohem podsvětí, úrody a čarodějů.

Slovanská božstva, stejně jako všechna ostatní, odkazují na slunečního Demiurga Saturna. Byla zde zmíněna hrstka božstev, které reprezentují Saturn, odkazů je však nesmírně mnoho a najdeme je po celém světě, v každé staré kultuře a každém národu.

Svarog

Série je založena na překladu článku autora Mária Oláha, v originálu ,,Saturn – slnečné božstvo ‚tisícich‘ mien”, připravila aluška.org 2021Komentáře

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-04-07 01:54:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takmer všetky náboženstvá sú satanistické a boli vnuknuté rôznym kultúram v rôznych podobách, aby všetci uctievali tieto satanské božstvá. Relatívne čisté by malo byť náboženstvo baptistov alebo učenie jehovistov ale tažko povedať, tiež tam majú ježiša a strašia armagedonom.

Ikona diskutujiciho Terka 2021-04-07 08:46:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pardon, ale bez ohledu na to, co si myslím o obsahu, tyhle články prostě nejsou dobré. Je tam přes sebe naházená tuna věcí, které spolu nesouvisí buď vůbec, nebo jen vágně. Kdyby to bylo rozdělené chronologicky nebo teritoriálně, aby člověka třeba zaujala nějaká souvislost, tak by to snad bylo lepší, ale takhle… civilizace, které dělí celá tisíciletí a nikdy se nemohly potkat, jsou tu dost často namačkány do jedné věty a vyznat se v tom nedá.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-04-07 10:03:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak říkám, obsah navazuje.

Ikona diskutujiciho Heretik 2021-04-07 13:28:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je mimořádně pomotané. Ten Oláh je blázen nejen lidsky ale i z hlediska magického paradigmatu. Ztotožňuje i takové věci které jsou v nesmiřitelném konfliktu (Moloch je nepřítel Dagona, viz dnešní Palestinský konflikt).
Jiný příkald zmatku: Dažbog je Svarožič, syn Svaroga. Zatímco, Jarovid (Jarylo), je Pěrunič, syn Pěruna.
Čistě technicky, proč v tom nemá žádné bohyně?

Ikona diskutujiciho izairi 2021-04-12 21:05:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Heretiku,víš jak se narodila bohyně moudrosti Palas Athena? Jestli ne,tak hledej v řeckých bájích,ale ať už hledat budeš nebo ne,tak Ti prozradím,že k jejímu zrození Zeus žádnou ženu nepotřeboval. Ani nesmrtelnou,ani smrtelnou,potřeboval jen Héfaista boha kováře.

Ikona diskutujiciho Petr 2021-04-10 00:53:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No nevím, myslím, že bude lepší se ve jménech bohů moc nehrabat. Mnohem podstatnější v naší historii je, že všechny kontinenty naší planety byly námi bělochy kolonizovány. Co myslíte, že chtěli mocnáři vymazat? Základem každé této staré civilizace byli kněží, ti řídili všechno. Měli svá zasvěcení, 20-ti leté zaškolování a to co se během té doby učili je mnohem podstatnější. Mimochodem na začátku každého náboženství bylo světlo a láska. To jen povaha našeho světa je negativní, protože je málo strážců hranic a za vůdce máme mnohdy omezené právnickoekonomické blby, kterým chybí lidský, duševně-duchovní rozměr. Což kdysi tomu bylo u veleknězů a knězů jinak- byli to velice rozvinutí jedinci v různých oblastech vědění a cítění. Např. v Egyptě. Vlastně všude, byla to v podstatě celoplanetární civilizace (vědomí). Kdysi to byly kvalitativně založené kultury a civilizace dnes jsou to kvantitativně založené kultury a civilizace. Vše se jen obrátilo o 360 stupňů a říká se tomu moderní ( zákonitě krátkozraká) civilizace.

Ikona diskutujiciho Petra N. 2021-04-12 17:34:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyto výčty jmen údajných bohů bez ladu a skladu jsou nám čtenářům úplně k ničemu.
Kdysi dávno jsem se na univerzitě potkala se spolužačkou z jiné fakulty, která studovala klasickou filologii (řeckou a římskou). Tento obor se tehdy otevíral jednou za několik let a studovali to tehdy jen 2 lidé v ČR. Ona byla studnice starověkých reálií. Nejde o to, že takzvaně „četla Vergilia v originále“ (ovládala starou latinu a i starou řečtinu), ale měla právěže detailně nastudovaná všechna ta řecká i římská božstva a vztahy mezi nimi. Jednou jsme si daly společně nocovku, kdy ona kreslila (nádherně!! mimochodem) a u toho mi vyprávěla právě o těch bozích a polobozích, kdo byl čí syn, co komu kdo provedl. Bylo to nesmírně zajímavé a přínosné, protože z toho bylo cítit základy naší dnešní filozofie a civilizace ve které dnes žijeme. Vyprávěla to v souvislostech, které byly skutečně dechberoucí a vyprávěla až do rána celou noc. Za pár dní jsme pak musely dát další.. 🙂 To jsou věci, které se ve škole prostě neučí.
Bohužel jsem na ni ztratila kontakt, zamilovala se do španěla a odjela studovat někam do Španělska a už jsem ji pak neviděla.

Tomuto zde prezentovanému blábolu bohužel naprosto chybí jak struktura tak pointa, nevím co si z toho má čtenář odnést .. připadá mi to, že to sepsal nějaký pomatenec na práškách a trošičku (dost) mu u toho přeskakovaly myšlenky.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-04-14 15:35:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Skôr len niekto zozbieral mená všetkých božstiev a hľadal v nich odkaz na Saturn, nič viac od toho chcieť asi nemôžeme. Je úctyhodné že si s tým dal niekto námahu ale chýba tomu nejaký záverečný názor či vysvetlenie ak teda božstvá odkazujú na Saturn, čo to znamená?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-04-14 15:41:34
Ikona diskutujiciho
sipka

v diskuzi už jsem psala, že to má návaznost a které seriály je potřeba mít za sebou

Ikona diskutujiciho Adina 2023-08-21 16:25:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska, vdaka za vysvetlenie, uz dlhsie sa mi otvara poznanie. Vzdy po zavojoch, postupne. Az teraz som nasla odkaz na tvoj clanok, kedy premyslam nad otazkami kto nas riadi, ovlada a preco. Pekne to do seba zapada, uz chapem Tomasa, ze koniec nebude pre kazdeho. Zamyslam sa, ci kriticke mnozstvo ludi, pochopilo co sa medzi tvojimi riadkami skryva. Aj to, ze sa to nesmie povedat na rovinu. Vdaka za dalsi dielik do mojej skladacky puzzle.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek