Poučení z prožitků blízké smrti, které vám otevřou oči

30.3.2023 v Spiritualita 3

Zážitky blízké smrti jsou mocnou připomínkou křehkosti života a síly lidského ducha. Pro mnohé je to událost, která může navždy změnit jejich pohled na život a nabídnout nám pochopení toho, jak je důležité se nevzdávat, vážit si života a může to odstartovat intenzivní osobní i duchovní růst.Co vás naučí zážitek blízké smrti:

Život je vzácný a je třeba si ho vážit
Nově nabytá úcta k životu může jednotlivcům pomoci přehodnotit priority a zaměřit se na věci, na kterých skutečně záleží. Může jedince povzbudit, aby se zbavili věcí, které jim již neslouží, a zaměřili se na věci, které jim přinášejí radost a naplnění. To může vést k cílevědomějšímu a smysluplnějšímu životu, kdy tito lidé aktivně vyhledávají zážitky a činnosti, které jsou v souladu s jejich hodnotami a cíli.
Může také vést k tomu, že si vypěstují větší vděčnost za přítomný okamžik, místo aby neustále usilovali o něco lepšího nebo většího. Uvědomují-li si hojnost a krásu, které již v jejich životě existují, mohou zažívat větší klid, spokojenost a hlubší pocit spojení s okolním světem.

Láska je v životě nejdůležitější
Když během zážitku blízké smrti zažijete hluboký pocit spojení a jednoty, může to být silná připomínka důležitosti lásky v našem životě. Může vám to pomoci ocenit lidi a vztahy, které dávají vašemu životu smysl, a prohloubit vaše chápání významu toho, že se k druhým chováte soucitně, laskavě a s úctou.
Tato lekce vás může inspirovat k tomu, abyste své vztahy upřednostňovali a vyhledávali smysluplná spojení s druhými lidmi. Může vás povzbudit k tomu, abyste se zbavili zášti a místo toho se zaměřili na odpuštění a porozumění.

Všichni jsme propojeni, stejně jako vše ve vesmíru
Vaše blaho je neoddělitelné od blaha všech. To vás povzbuzuje k žití s více otevřeným srdcem, k projevení lásky a soucitu ke všem bytostem a k poznání, že největší radost v životě pochází ze spojení, která navazujete s ostatními.
To je výsledek prožívání pocitu jednoty a sounáležitosti s vesmírem a hlubokého pochopení, že všechny bytosti a všechny věci jsou součástí většího celku.

Pro mnohé to může být transformační zkušenost, která vede k nově nalezenému pocitu spojení s ostatními lidmi a světem. Může vás inspirovat k udržitelnějšímu způsobu života a k upřednostňování blaha planety a jejích obyvatel, přičemž si uvědomíte, že vaše činy mají dalekosáhlé důsledky a že vše, co děláte, je vzájemně propojeno.

Když se naučíte, že jsme všichni propojeni a že vše ve vesmíru je vzájemně propojeno, může to vést k většímu pocitu empatie a soucitu. Povzbudí vás to k tomu, abyste si uvědomovali přirozenou hodnotu každého života a chovali se ke všem bytostem s úctou a laskavostí. Může vás také inspirovat k tomu, abyste vyhledávali spojení s druhými lidmi a upřednostňovali vztahy, které do vašeho života přinášejí smysl a radost.

Vědomí, že jsme všichni propojeni, připomíná vzájemnou závislost naší existence. Povzbuzuje nás, abychom žili se smyslem pro cíl a uvědomovali si, že naše činy mají moc ovlivnit nejen náš vlastní život, ale i životy ostatních.

Není třeba se bát smrti, protože je to jen přechod do nového stavu bytí
Uvědomění si, že není třeba se bát smrti, je transformační lekcí, o níž vypovídá mnoho lidí, kteří prožili NDE* (*near death experience).
Během zážitku blízké smrti můžete zažít pocit klidu, přijetí, a dokonce i radosti, přestože čelíte vyhlídce na smrt. To vás může vést k novému pohledu na život a hlubšímu pochopení podstaty existence. Inspiruje vás to k tomu, abyste žili plněji v přítomném okamžiku, přijímali příležitosti a zkušenosti, které vám život nabízí, a zbavili se strachu a úzkosti, které vás mohou brzdit.

Lekce nebát se smrti může také vést k většímu pocitu cíle a smyslu života. Povzbuzuje vás, abyste žili s pocitem naléhavosti a co nejlépe využili každý okamžik a uvědomili si, že náš čas na této zemi je omezený.

Když si uvědomíte, že se smrti nemusíte bát, připomene vám to, že jsme všichni součástí širšího cyklu života a smrti a že naše existence není omezena na naše fyzické tělo. Podporuje vás to v tom, abyste smrt vnímali jako přirozenou a nevyhnutelnou součást životního procesu a přijali myšlenku, že naše vědomí a energie budou v určité formě pokračovat i po smrti našeho fyzického těla.

Od posmrtného života nás neoddělují žádné fyzické bariéry
Jedním z nejpokornějších ponaučení, které můžete po prožitku NDE získat, je to, že jste to VY, kdo v posmrtném životě soudí SÁM SEBE. Tato lekce často přichází jako výsledek životní revize, kdy jedinci zažívají panoramatické a objektivní zhodnocení celého svého života, včetně svých činů a interakcí s ostatními.
Během této životní revize jsou jedinci často zasaženi dopadem, který měly jejich činy na ostatní, a také důsledky jejich rozhodnutí a chování. Mohou pociťovat hlubokou lítost nad škodami, které způsobili, nebo nad příležitostmi, které promarnili, ale mají také možnost prožít přínosný vliv, který měli na ostatní a na svět kolem sebe.

Tato lekce nás vybízí k tomu, abychom si všímali svých činů a interakcí s ostatními, abychom se snažili o laskavost, soucit a porozumění ve svých vztazích a abychom žili s cílem a smyslem.

Může nám to také pomoci zbavit se strachu z odsouzení ze strany druhých, včetně společenských očekávání nebo názorů ostatních. Místo toho se zaměřujeme na život v souladu se svými vlastními hodnotami a zásadami a nesnažili se přizpůsobovat vnějším tlakům nebo očekáváním.

Čas je relativní pojem a má menší význam, než si myslíme
Tato lekce vám může pomoci stanovit si ve svém životě priority a zaměřit se na to, na čem vám skutečně záleží. Může vás povzbudit, abyste se oprostili od zaneprázdněnosti a rozptýlení každodenního života a místo toho se zaměřili na lidi, zážitky a činnosti, které vám přinášejí radost a naplnění.
Může vám také pomoci zbavit se tíhy lítosti, viny z minulosti, obav a úzkosti z budoucnosti. Uvědomíte-li si, že čas je relativní pojem, můžete se naučit žít plněji v přítomném okamžiku, oceňovat a vychutnávat si zážitky a lidi ve svém životě.

Místo toho, abyste se na čas dívali jako na omezený zdroj, který je třeba vyčerpat nebo s ním hospodařit, můžete k němu přistupovat jako k plynulému a flexibilnímu aspektu svého života, který lze přizpůsobovat a upravovat podle měnících se potřeb a priorit. To vám může pomoci žít s úmyslem a záměrem, maximálně využít každý okamžik a žít život, který je v souladu s vašimi hodnotami a aspiracemi.

Nejsme sami, obklopuje nás milující přítomnost
Během zážitku blízké smrti se můžete setkat s laskavými bytostmi, které vyzařují pocit bezpodmínečné lásky a soucitu. Tato setkání mohou vést k tomu, že pocítíte hluboký pocit útěchy, bezpečí a spojení s něčím větším, než jste vy sami. Slouží také jako mocná připomínka toho, že jsme všichni vzájemně propojeni a jsme součástí většího, láskyplného vesmíru.

Tato zkušenost na vás může mít trvalý dopad a vést vás k tomu, abyste žili svůj život s větším soucitem, laskavostí a empatií. Může vám pomoci zbavit se pocitu osamělosti nebo izolace a rozpoznat mnoho způsobů, jakými jste podporováni a propojeni s ostatními.
Může vám také sloužit jako zdroj útěchy a síly v těžkých chvílích a připomínat vám, že nejste sami a že existuje milující přítomnost, která vás obklopuje a podporuje.

Náš život má smysl a jsme tu proto, abychom se učili, rostli a přispívali světu
Když prožijete zážitek blízký smrti, bude vám ukázán přehled vašeho života. Tento přehled se zaměří na způsoby, kterými jste přispěli světu, na vztahy, které jste navázali, a na způsoby, kterými jste rostli a rozvíjeli se jako osobnost. To vás může vést k tomu, abyste si uvědomili důležitost svých zkušeností a svého přínosu světu a pochopili, že váš život má smysl a význam přesahující vaše individuální zkušenosti.
Nejenže vidíte, jak jste ovlivnili každého člověka ve svém životě, ale vidíte také jeho očima a z jeho perspektivy.

Poznání vašeho účelu vás může inspirovat k tomu, abyste se věnovali svým vášním, vyhledávali příležitosti k růstu a rozvoji a věnovali se činnostem, které vám zpřístupní hlubší úroveň porozumění podstatě reality.

Kosmické vědomí je skutečnost, kterou může osobně prožít každý z nás
Když zažijete kosmické vědomí, můžete získat pocit jednoty s vesmírem a cítit se hluboce propojeni se vším. To může vést k většímu ocenění hodnoty a propojenosti všeho života, což vás inspiruje k tomu, abyste ke svým vztahům a interakcím přistupovali s větším soucitem, empatií a porozuměním. Může vás to také motivovat k objevování nových postupů a zkušeností, které tento pocit propojenosti rozvíjejí.
Můžete například začít praktikovat meditaci nebo jiné duchovní praktiky, abyste prohloubili své chápání světa a svého místa v něm.

Jsme schopnější, než si uvědomujeme. Máme v sobě nevyužitý potenciál
Po zážitku blízké smrti můžete získat zvýšený smysl pro vědomí a nový pohled na život. Možná poznáte, že omezení, o kterých jste si dříve mysleli, že vás definují, si prostě jen sami ukládáte a že máte sílu se osvobodit a dosáhnout více, než jste si kdy mysleli, že je možné. To může být zdrojem velké inspirace a motivace, která vás povzbudí, abyste překonali svá domnělá omezení a šli za svými sny a cíli. Může vám pomoci rozpoznat vlastní sílu a odolnost a využít vaši vrozenou tvořivost, zvídavost a schopnost řešit problémy.

Tato lekce vám může pomoci vnímat výzvy a neúspěchy jako příležitost k růstu a učení. Místo toho, aby vás nepřízeň osudu odradila nebo porazila, můžete k výzvám přistupovat s odhodláním a optimismem a vědět, že máte schopnost překážky překonat a na druhé straně vyjít silnější a schopnější.
To vás může inspirovat k riskování, zkoušení nových věcí a objevování různých aspektů sebe sama i světa kolem vás. Přijetím myšlenky, že jste schopni více, než si uvědomujete, se můžete vydat mimo své komfortní zóny a objevit nové vášně, zájmy a talenty.

Život je cesta a my bychom se měli zaměřit na to, abychom co nejlépe využili čas, který máme, a ne se starat o konečný výsledek
Když se setkáte s možností smrti, možná si uvědomíte, že jste svůj život žili způsobem, který neodpovídá vašim hodnotám, prioritám a skutečným touhám. Možná jste uvízli v práci, kterou nenávidíte, nebo ve vztahu, který vám již nepřináší radost. Možná jste se kvůli strachu nebo pochybnostem o sobě brzdili v cestě za svými sny.

Díky zážitku blízké smrti můžete získat novou úctu k životu a pocit naléhavosti žít svůj život naplno. Uvědomíte si, že každý den je dar a že je na vás, abyste ho využili naplno. Možná začnete dávat přednost zážitkům před majetkem, zaměříte se na trávení času s blízkými, na věci, které vás baví, a na pozitivní vliv na svět.

Nakonec z toho plyne poučení, že život není o dosažení určitého cíle, ale o samotné cestě. Měli byste se zaměřit na to, abyste co nejlépe využili každý okamžik, pěstovali radost, lásku a štěstí a žili v souladu se svým pravým já. Tímto způsobem si můžete vytvořit život, který bude mít smysl a cíl a na který se budete moci ohlížet s hrdostí a spokojeností, až se váš čas nachýlí ke konci.

Zážitek blízké smrti je silnou připomínkou křehkosti života a síly lidského ducha. Tyto lekce vám mohou pomoci lépe ocenit krásu života bez ohledu na to, jakým výzvám můžete čelit. Zážitky blízké smrti mohou odhalit mocné pravdy o světě a našem místě v něm.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kiana 2023-03-30 21:02:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

citlivě napsaný článek, velice pěkný 🙂

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-03-31 07:53:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho Death 2023-04-01 09:11:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuju knihu „Kdo se bojí smrti?“ od Jan van Helsinga

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek