Pravda o Ježíši, židovsko-křesťanském Bohu a Proč nemá být základ Evropy postaven na křesťanské ideologii

1.9.2020 v Spiritualita 74

Úvodem musím napsat, že nemám nic proti žádnému upřímnému člověku, který vyznává jakoukoliv víru, je to jeho vlastní poznání, a pokud mu přináší vnitřní uspokojení a nepřináší-li újmu a omezení druhým, pak nechť věří v cokoliv.Říkáme-li, že Evropa má být zakotvena na křesťanských základech a křesťanských hodnotách, přesto že přesně chápu, proč se to říká, pak jinými slovy vyjadřujeme chtění zachovat otroctví a otrokářství jako základ existence Evropy. A v podstatě tak to i dnes funguje. Jsme otroky pod vedením nadnárodních otrokářů.
Církve a náboženské obce (náboženství ve smyslu zbožťování dogmat) a náboženské ideologie nemohou mít státotvorné postavení. Náboženství a víra je vůči sociálnímu útvaru (státu) pouze intimní záležitostí každého jednotlivce případně skupiny. Je to pouze zájmová činnost na úrovni jakékoli jiné zájmové činnosti člověka (rybaření, modelářství, sport…). Žádná náboženská organizace nemá mít právo ani možnost zasahovat do státních správních záležitostí. Nemá mít právo vlastnit půdu a pozemky, pouze si je může případně pronajímat.

Proklamovaná křesťanská láska k bližnímu je vynucená strachem a falešnými lživými sliby. Strachem ze zatracení a falešným slibem posmrtného života v ráji. To vše je mystická alegorie, která je základem ovládání a poslušnosti neznalých a důvěřivých lidí. Jak příznačné pro dnešní přelomovou dobu!

A nezapomeň, že Bůh je láska!

Všeobecné a rozšířené označení pro vyšší bytost bůh, je v naší dnešní západní společnosti obecně spojováno s představou biblického boha Židů – Jahve (JHV), který byl jako bůh otec implementován do Nového zákona.

Jahve je však bůh Staré smlouvy s jediným lidským společenstvím s Izraelity, též je to bůh války, smrti a krve.

On byl ten, který vedl Židovský národ k vyvražďování jiných národů, aby si mohl přivlastnit jejich zem, tedy vůdce a zároveň otrokář jednoho národa. Vede lid k zotročení „země zaslíbené“, kde má v úmyslu vyhladit nebo si podmanit všechny ostatní národy. (Viz Bible, vyjití z Egypta a cesta do Palestiny.) Ten příběh jakožto celý „Starý Zákon“ je alegorií a podobenstvím ukazujícím na záměry (i budoucí) žido-křesťanského boha JHV.
,,Budeš vládnout nad mnohými národy, ale oni nad tebou mít vládu nebudou…”

Proto výraz BŮH do doby, než se všeobecně pochopí jeho skutečný význam (viz sanskrt níže), nepreferuji a důsledně používám výraz Stvořitel, tedy ten, který stvořil život Ves-míru (Všehomíra, ale ani tento výraz není zcela vhodný a v závěru zdůvodním), o kterém měla být přenesená zvěst (evangelium). Ta však byla ukradena, zkreslena, překroucena a vlastně obrácená vzhůru nohama v sepsání takzvané „Nové Smlouvy“ (Nového Zákona) viz níže.

Naše »Bůh – Bog« je sanskritsky »Bhaga« Slovo znamená: ten, kdo rozděluje dary. Naše slovanská původní víra, chcete-li náboženství, je brahmanizmus (viz dílo kněze Jána Maliarika „Brahmanismus“).
V Brahmanizmu je Bhaga jedním ze sedmi synů Aditi: Varuna, Mitra, Aryaman, Bhaga, Dakša, Anša, Savitar. Bhaga Jako BŮH je Dobrodinec, Chlebodárce, Ochránce, Odevzdávatel, Přidělovatel; též Bůh Lásky a Manželství. Slovanstvo stojí pod ochranou Bhagovou! … (citace z Maliarika). Jedná se tedy o to, abychom si uvědomili a oživili význam tohoto pojmu: Bog – Bhaga!! a nespojovali jej s Jahvem.

Lidská mysl pracuje s obrazy slov, s obrazy výrazů, a nám tyto obrazy byly dlouhá staletí pozměňovány, a tak lidstvo bylo pomalu uváděno do doby temna, tedy do stavu, kdy nemohlo svobodně jíst ze stromu poznání.

Doba temna začíná v roce 325 Nikájským koncilem, svolaným Konstantinem, ten sám byl vyznavačem Slunečního boha a křest přijal až na smrtelné posteli, nicméně zasloužil se o takzvané ,,sjednocení” směrů vyznání a mimo jiné přesunutí sabat na neděli (den slunce). Do této doby existovaly desítky, možná stovky skupin hlásících se k odkazu Ježíšovu a k původnímu učení. Na tomto místě je nutné se též ptát, k jakému odkazu a kterému Ježíši.

Pojmenování osoby Ježíš je pouze řeckým výkladem hebrejského Jehošua a to v pojímání tehdejší populace znamenalo „přinašeč vítězství“, tehdy vítězství nad římskou nadvládou. Pravděpodobně dle různých záznamů byli tři významní lidé nazýváni Ježíš. Dva stanuli před Pilátem a poslední vedl odboj proti Římu v roce 136. Kdo byli ti dva před Pilátem? Ježíš – Bar Abbas a Ježíš – Kristus.

Bar Abbas není jméno, ale titul – znamená v překladu syn otce, avšak výraz Abba je vždy používán jen ve vztahu k bohu otci.

Kristus též není jméno – řecký převod židovského titulu mesiáš – ten, který se stane králem Židů! (Koptsky Chrs, toto označení pak má další významy u gnostiků, přiblížím později).

Tedy před Pilátem stáli dva vůdci rebelií, oběma se říkalo Ježíš (přinašeč vítězství) a o jednom bylo tvrzeno, že je Bar Abbas, zatímco druhého nazývali Christem.
Prvý byl obviněn z náboženského fanatismu, při kterém měl údajně i vraždit lidi, což se však neprokázalo, a druhý čelil obvinění z vedení rebelie za svržení místodržícího, aby se sám stal králem Židů.
V Novém Zákonu se pak dozvídáme, že lid si vydobyl propuštění Barnabáše! Jak vzniklo jméno Barnabáš, není nutné ani vysvětlovat.

Nový Zákon tedy spojuje příběhy a mýty všech těchto tří nositelů vítězství dohromady a vytváří mýtus o vzniku jediného pravého vyznání jediného boha – křesťanství.
A nejen tyto osoby spojí v jednu, ale dokonce i další: Guatama Budha – narozený z panny jménem Májá cca roku -600, Dionýsós – narozen z panny ve chlévě, uměl měnit vodu na víno, Quirius – římský spasitel narozen z pany, Attis – narozen z panny jménem Nana ve Frýgii cca roku -200, Indra – narozen z pannny v Tibetu kolem roku -700, Adónis – babylónský bůh zrozený z panny, Krišna – hinduistický bůh narozený z panny kolem roku -1200, Zarathuštra – narozený z panny asi -1500-1200, Mithra – narozený z panny 25. prosince kolem roku -600, jehož vzkříšení se slavilo po prvním jarním úplňku!!! (Chris Knight, Robert Lomas, Klíč k Chíramovi)

Přitom však prapůvod duchovního hnutí, na kterém je stavěno, je mnohem starší. Sám Joshua (Jehošuja) byl členem sekty naasenští, to je jen původnější podoba názvu nazorejci (nazarejci), Dodnes je tato sekta součástí mandejců v jižním Iráku. Vyznávají stará gnostická učení a mystéria, své kazatele nazývají nazarejci.

Z pojmenování sekty pak v Matoušově evangeliu (Mt.4.13) bylo vytvořeno spojení Ježíše s Nazaretem, s městem, které v době Ježíšova života vůbec neexistovalo, a to jen proto, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroků, že totiž mesiáš bude nazván Nazaretský (nazorejský). Město samo pak bylo vybudováno o mnoho let později. Přitom však i některá proroctví jsou již i do Starého Zákona dodána později, aby bylo možné tvrdit, že Ježíš nepřišel Starý Zákon rušit, ale naplnit. Tedy klam a tvorba mýtů. (V Ginze bibli gnostiků, je toho i náznak – níže.)

Michelangelo, Bůh Stvořitel

Pohled z jiného úhlu
V dobách kdy Řím ovládal izraelskou zemi, bylo velmi rozšířené v celém Středomoří východní buddhistické učení a brahmanismus. Pod jeho vlivem pak vznikaly i gnostické školy. Jednou z nich je naasenská (nazorejská, viz Ginza). Ve vnímání gnostiků výraz IS CHRS (Jesou Christo) představuje význam „Slovo Pravdy“ Ze studia gnostických textů zcela vyplývá, že mnoho Joshuových (Ježíšových) tradovaných výroků je totožných s buddhistickým či přímo indickým védským pohledem džňana-márgy – cesty poznání. Christo bylo též používáno ve smyslu křísnutí záblesku pravdy.

Časem však pod vlivem židovské svaté knihy (Tóry) byly tyto vlivy odstraňovány a důsledkem je sepsání Nové smlouvy (Nový Zákon), ve které je pak mnoho protichůdností, plynoucích ze snahy naroubovat na původní učení cesty pravdy zájmy židovského boha. V Tóře je svedení člověka stanoveno jako cíl, zákaz ochutnat ovoce ze stromu poznání. Kdežto původní smysl gnoze je právě v cestě poznání. V Ginze je přímo varování: “…neopěvujte Šamaše, jehož jméno je Adonai… …On si vybral lid a založil pro sebe sinagogu, byl postaven Jeruzalém město židů, těch, kteří se obřezávají mečem, třísní si obličej krví a tak Adonaje uctívají… …odvracejí se od učení původního a píší pro sebe “Knihu”… (myšleno bibli a doplňky Tóry?)

Sloučením těchto dvou protichůdných učení vzniká chtonické (materialistické), strachem řízené údajné křesťanství – žido-křesťanství
Jeho ,,zdokonalení” bylo završeno na koncilu roku 553 v Konstanci, kde se hlasováním odstranily veškeré nehodící se pozůstatky brahmanismu, například i reinkarnace.

Tento rozbor zde uvádím jen ve zkratce heslovitě. Pouze jsem chtěl v krátkosti poukázat na nesrovnalosti a lži a násilné montáže, kterými bylo vytvořeno umělé nové náboženství, jež zaplavilo celý svět a mysli důvěřivých lidí.
Je třeba odhalovat významy mystérií a alegorií. Hledat a vrátit slovům původní obrazy.

Žido-křesťanství, které je dnes považováno za základ jakési evropské kultury, je pouze násilím vnucený nástroj k obsazení „země zaslíbené“ materialistickým bohem krve (ve Starém Zákoně oběti zvířecí, v Novém Zákoně oběť lidská), důsledkem jeho vlivu je i dnešní extrémní liberalismus a další z něho plynoucí následky. V jeho učení a snaze nejde o duchovní rozvoj lidské bytosti, ale o probuzení závislosti na matérii. To by nemělo být pilířem naší, potažmo ani evropské společnosti. (Zde by byl vhodný citát a varování z Ginzi Kniha 1/ 165 až I / 170).

Tato biblická ideologie vytváří mezi národy hranice, mnohdy pouze politicko-správní hranice, rozděluje národy a pak následné konflikty řeší jejich ovládnutím, pohlcením nebo vyhubením. Oproti tomu slovanská ideologie, vycházející z véd a brahmanismu hranice nevytváří, nechává volně prolínat národy a národnosti a spojuje je v unitární společnost, državu (stát), kde nechává volně rozvíjet veškeré národnosti a národnostní menšiny (Velká Tartárie, a původní SSSR do války). Projekt EU je však založen na principu biblickém – opanuj, přivlastni, pohlť… (nadnárodní korporace mají jediný zájem – odstranit konkurenci a převzít trh, liberálové chtějí vytvořit jednotnou lidskou rasu bez rozdílů…) a to vše pod rouškou jakési údajné lidskosti, ve jménu dobra pro všechny. Pod heslem všichni jsme jedno, není mezi lidmi rozdílů. Ale to je opět další pouhý klam a zneužití pojmů. Lidstvo jako celek lze přirovnat pouze k živoucí bytosti. A každý lidský druh je součástí této bytosti a vždy má své místo, svůj účel, své poslání, nic není stvořeno bezúčelně. Nelze všechny hodit do jednoho hrnce, zamíchat a uvařit univerzální společnost univerzálních lidských bytostí – biorobotů.

Ještě k výrazu Stvořitel. Tento výraz je lidmi běžně spojován s představou bytosti, tvořící materiální vesmír. Dle gnostických textů (a myslím, že ne jen dle nich) je tvoření a správa materií záležitostí mnoha nižších bytostí majících určitou hierarchii (eoni). Nejvyšší je Bagha. Křesťanství převzalo tyto bytosti například jako anděle. Ona ústřední bytost je však tvůrcem konání, myšlenky a záměru. Jinak řečeno je tvůrcem „konů“. To jsou všechny úKONY vedoucí k jejímu záměru, tedy jakási pravidla hry.
Lidé mají přirozenou svobodu volby hrát dle pravidel přirozených, nebo hrát podle vlastních vymyšlených pravidel a k tomu jsou svazováni či vedeni zá-KONY. Tedy něčím, co je vede za přirozené záměry ústřední bytosti (to je obejítí nebo protichůdné činění). Ale i tak vždy přirozená pravidla platí a nelze je obejít, to znamená, že si člověk vytvoří svůj osud, svůj svět a sklidí své ovoce. Zde vidím smysl Hnutí odpovědné společnosti, v návratu k přirozenému řádu.

Na závěr bych rád uvedl zdůvodnění, proč jsem napsal, že slovanské původní náboženství, raději bych však napsal filozofie, vychází z východního brahmanismu. Stačí se podívat na mnohá slovanská slova nebo pojmenování míst. Jejich základy, kořeny, vycházejí ze sanskrtu. Tím někteří badatelé dokazují, že slovanské národy mají společný základ a měly i společnou řeč, a tedy i společnou filozofii.

Několik příkladů, které uvedl již kněz Ján Maliarik: Déva – znamená ,,světlo“, ,,záři“. To naznačuje, jak vysoce si Slované vážili žen.
Budín, budovat‘, sanskritsky: budh – buddhi. Karpata – znamená záplata, lalok, odtud pojmenování Karpat – Malé Karpaty výběžek hlavních hor. Maháguru – Magura znamená místo velkého učitele. Citace z Maliarika: Kaloča, z toho »kaluža« = nečistý, umazaný. »Dhunay – Dhunayati«. Tento pojem znamená: šušt’ať, šumieť, hrčať, hrmotať, rachotit. Dráva. »Dru – Dravati« = ponáhl’ať sa, rýchlo tiecť. Odtial‘: Dráva, t.j. Dravá, rýchlo, spešne tečúca rieka. Sáva. Sanskritské »Sava« zanamená niekoho, kto v pohyb uvádza, kto oživuje, zrýchl’uje. Váh. Sanskritské »Vah – Vahati« = cestovat‘, plynúť, tiecť! (proud),
Též si povšimněme souvislosti jména Alpa, to znamená malé, Hima znamená zima, chladno, sníh, Lay je centrum. Hima-Lay chladné centrum, Alpy – malé v porovnání s centrem! Dále třeba Karmanya – místo k něčemu, k obraně, uzpůsobené – Komárno, Panayáyya – krásná obdivuhodná zem – Pannonia.

V další etymologické pasáži má často pravdu, někdy ne, někdy je věc sporná, ale v zásadě platí, že se slovanská řeč zachovala z původní védštiny, kterou jsme všichni hovořili, velké množství slov a že řada místních názvů řek, hor, obětišť po celé ploše Euroásie je védského původu. (J.Kozák)

Shrnutí
Proč bychom se měli vracet do minulosti chtonického (materialistického) uchvatitelského náboženství, když kořeny lidství jsou mnohem hlubší? Tím nechci vyvolávat nějaké rasové myšlenky a propagaci pouze slovanských národů, ale je třeba si uvědomit, že lidstvo spojeno s touto Zemí, s tímto Vesmírem, je jedna bytost, a pokud má přežít a žít v souladu, musí se vrátit k přirozenosti, každý zaujmout své místo a věnovat se svému poslání. A upozorňuji, že v přirozeném systému i parazité mají své poslání, jen se nesmí stát těmi, kdo ovládnou ostatní.

Mé názory jsou čerpány ze studií Cristofera Knighta, Roberta Lomase, R. Eisenmana – Abakukův pešer, H. Schonfield – Ti neuvěřitelní křesťané, Hypolit, SZ a NZ, Jan Kozák, studium gnostických dostupných textů a další… a vlastních zkušeností z křesťanského společenství „charismatiků“.

autor: Rudolf Svoboda


článek pochází ze zdroje: https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2020/08/proc-nema-byt-zaklad-evropy-postaven-na.htmlKomentáře

Ikona diskutujiciho Monika 2020-09-01 10:17:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný článek, děkuji .

Ikona diskutujiciho Robin Hood 2020-09-01 18:11:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bydlím asi 15km od Pálavi je to nejzápadnější část Krapat. http://pyramidapalava.cz/

Ikona diskutujiciho iva 2020-09-01 18:21:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Něco z toho vím a něco tuším už dávno a takto to velmi pěkně zapadlo do mozaiky a dává to celé smysl.
Vynikající rozbor a vysvětlení, děkuji.

Ikona diskutujiciho Kounovský 2020-09-01 20:25:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za článek. Už jsem si dal „Myšlenky o … “ mezi oblíbené. Je to všechno pěkné, ale za ta staletí křesťanství vytvořilo kromě pánbíčkaření i jakýsi mravní kodex. V dnešní době vidíme, jak bez pevného ukotvení řekněme ve víře, transcendentnu, mravní kodex rychle eroduje a mizí. Co to udělá se společností, vidíme na Západě i kolem sebe. Cesta zpět není a islám nabízí mravní kodex dosti odlišný. Tuším, že slovanský mravní kodex byl (je) takřka totožný s křesťanským. Autor píše o „přirozených pravidlech“. Pro čistou duši jsou asi samozřejmá a jedná podle nich. Ale co my ostatní? Lidstvo se musí vrátit k přirozenosti, píše autor, ale jak? Tu cestu ať mi někdo ukáže, nějakou přirozenou a vlídnou, ne takovou, která vede přes pohromy a kataklyzmata.

Ikona diskutujiciho Kiko 2020-09-01 21:04:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Celý článek dává smysl a obsahuje i důkazy. Zajímalo by mě jak by se bránil nějaký z těch církevních představitelů a jak by to vyvrátil.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-01 22:08:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Nijak. Řeknou ti, že to máš od Satana. To dělají automaticky když začneš klást logické otázky. Začnou se na tebe opovržlivě tvářit jak kdybys vypadla nějakému dobytku ze zádi a když tě tím neumlčí, tak tě pokouší ďábel 🙂 Pochybnosti jsou od satana a logické otázky ještě víc.
Oni nesnáší selský rozum a ověřování dat. Kdyby to oni sami dělali, tak v tom spolku vůbec nejsou.

Ikona diskutujiciho Kiko 2020-09-02 00:14:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Ach jo, 2020 a pořád středověk. Když člověk vybočuje z řady, tak je nepohodlný.

Ikona diskutujiciho Daniel 2020-09-10 16:32:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady bych si dovolil nesouhlasit. Díváte se na středověk jako vůlučně tmářský, fanatický. Ale proč v té době vznikala scholastická díla, za všechny Albert Veliký nebo Tomáš Akvinský, kteří přesnou metodou disputace ukazují různé aspekty křesťanství a dokazují to.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-01 23:25:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen….. Brahmanismus vychází z původního Slovanského náboženství.
A ta slova jsou přesně přeložena. Jen obráceně. Existují historické doklady, že to byl slovanský živel, který obohatil lidstvo písmem i jazykem.
A co se týče křesťanství….. okolo Říma jsou zajímavé katakomby
Se zajímavými obrázky…… kotva, holubice…. .
NamurM

Ikona diskutujiciho varvara 2020-09-04 21:59:54
Ikona diskutujiciho
sipka

NamurM,

áno – pozostatky Slovansko-Árijských véd sú uložené aj v Brahmanisme – samoje skrytoje pismo = samskrikt – teda nie náboženstvo – ale V(I)EDY – cesta poznania (to „I “ je tam veľmi dôležité – je to prepojenie na predkov vo večnosti – na ne-besia)- pozostatky sa dajú nájsť v každom jazyku, každej reči – po celej „Zemi“. Stále je tu silná snaha práve túto skutočnosť utajiť a my – akoby sme sa báli priznať KTO naozaj sme, aká je naša úloha, čo všetko je práve naša zásluha.

Jediná možná a správna cesta je návrat ku koreňom – načim začať BUKVICOU – našim písmom – a obrazy sa začnú sami ukazovať – následne prejsť k RUNÁM – a to je už „iná káva“.
My nie sme ani monoteisti, ani polyteisti, ani ateisti – My sme RODobožie!

Ikona diskutujiciho erik 2020-09-02 08:02:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Cital som ze slovo jezis pomenovava skor diabla, ako sa volal ten co tu ukotvoval energie do mriezky a bol z vyssej dimenzie ?

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-09 23:55:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Ve starém zákoně (v bibli) se píše:“Hle,panna počne a porodí syna ,a dá mu jméno Imanuel,což znamená Bůh s námi.No a když se narodil (nový zákon)
tak to najednou byl Ježíš.Imanuel má podle gematrie č.450,Ježíš 414.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-02 14:01:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Satan z hebrejštiny “odpůrce” z Aramejštiny Sitna – žalobce, ten kdo staví věi do protikladu, převrací je “
Gnostici To mu říkali Deimurg….. .

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-02 14:34:14
Ikona diskutujiciho
sipka

* demiurg

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-02 14:03:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Satan, hebrejsky STN-“ odpůrce, žalobce”
NamurM

Ikona diskutujiciho Monisek 2020-09-02 17:38:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

….ten pocit,kdyz jsem byla na navsteve u sousedu,kteři jsou celkem novy a ja naivka si myslela,ze se chteji kamaradit…. A oni Jehovisti.Ja myslela,ze se mi to zda.No,chtela jsem byt slusna,tak jsem zaujmula postoj ,ze se zajimam o duchovno,ale toto neni pro mne,ale jsem tolerantni ke vsem.No,nepochodila jsem a pani spustila prednasku.Jediny Jehova apd.uz ani nwm,jelikoz jedine co jsem vnimala jak mi u nich neni dobre a chci jit pryc.Tak jsem se omluvila,ze jiz musim jit.Nacez pani se rozcilila ,ze me vubec k sobe zvala,ze jestli me zajima jine duchovno,nez jejich,tak mam bludy a mela bych se probudit,jinak nebudu spasena.Achjo…..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-02 18:12:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Pusť si tenhle film. Je to o tom jak jehovisti žijou, jaká je to šílená sekta co likviduje rodiny. Měl by to povinně vidět každý kdo inklinuje k náboženskému fanatismu, nebo kterému pravidelně klepou na dveře při náborech, nebo který by se s nimi nedej bože chtěl kamarádit – jim jejich víra ZAKAZUJE jakýkoliv kontakt s bezvěrci, což ty evidentně jsi! Kontaktem s tebou nepřijdou do Jehovova nebe, proto jsi je tak naštvala.
https://www.youtube.com/watch?v=Hq90l89V7ZQ
A platí to i pro vlastní členy rodiny. Jakmile vystoupíš, přijdeš o rodinu, která se s tebou nesmí stýkat. Matky tak vyhazují vlastní maloleté syny na ulici kvůli náboženskému fanatismu. Nebo vlastní dcery, jak v tomto filmu. Mělo by se to podchytit v zákonech, zakázat a trestat.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-02 19:14:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jasan Alu, děkuji za opravu. 😊🙏🏻
Jehovisti jsou tak trichu jako muslimští džihádisti. Nebo wahábist= vyznání Saud.Arabie

Ikona diskutujiciho Bari 2020-09-03 09:38:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Prosim vas ste tak daleko od pravdy faktami v clanku ako je sucastne krestanske nabozenstvo.Slovanstvo a ich komunity (obštiny)fungovali v minulosti podla mravnych zakonov a mali tych spravnych bohov,asi si myslite.Ja tvrdim ze nie.V kazdom pokoleni a narode ovladaju ludi pudy.Mat rozkoš,plny zaludok a vlastnit viac ako druhy…Aj Slovanstvo malo svoje koncily,kde nevladly len ušlachtile ciele.Zhrniem to.Ked pozorujete svet svojimy ocami musite uznat ze ho stvoril Boh-stvoritel.Zivocichy,rastliny,vody,plyny,farby prirodne cykly,Dna,fotosynteza….atd,jednoducho dokonala suhra procesov ktore neriadi clovek ani akasi priroda
(podla ateistov)Ak k tejto dokonalosti pridate 10 bozich prikazani ktore su tak isto dokonale nevidim dovod preco by som v takeho boha nemal verit.Niet ani v Slovanstve alternativa.A to ako je vyvoj Noveho Zakona a cirkevnych predstavitelov po sucastnost je uz ina kapitola.Vratme sa ku prvopodstate.Mi a svet nevznikol s velkeho tresku ale s vole Boha.Boh si svoje dielo znicit neda ani falosnymi nabozenstvami.Ostatne o tom je aj 1.Bozie prikazanie.PS:Nie som nabozensky fanatik,pouzivam Boziu milost, srdce a rozum aby som rozpoznal herezu a bludy.

Ikona diskutujiciho varvara 2020-09-04 22:14:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Bari,

máš to v hlavičke riadne pomotané … a v srdci – radšej pomlčím.
Aká je Tvoja sekta vyvolená?!?
Slovania sú RODobožie – sme stvorení na OB-RAZ a podobu (DNK) – … aj to je prevzaté a prevrátené a poprekrúcané … Ty „heretik“ … ach-jaj … vieš len to, čo je do Teba vložené … len BLUDY!

Ikona diskutujiciho tanco1 2020-09-06 13:14:51
Ikona diskutujiciho
sipka

ale pacia sa mi tie dvere kde byvala jej dcera 33 😀

Ikona diskutujiciho patacek 2020-09-03 15:31:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek jistě zajímavý a poučný, leč skrývá jistá úskalí. Předně si je nutno uvědomit, že se sice jedná o poměrně kvalitně zpracované téma, leč pouze z určité úrovně vědomí a poznání. Totéž omezení se samozřejmě týká i mých poznámek.
Předně chovám neskonalou úctu ke každému, kdo se prokousal dílem Kňaza Jána Maliarika a byl schopen z této bohaté studnice poznání něco pobrat.
Nyní výhrady:
– (náboženství ve smyslu zbožšťování dogmat) – proboha proč? Proč takto zužovat význam tohoto pojmu a degradovat jej. Je to podobná chyba, jako zdeformování pojmů nacionalismus, rasismus, humanismus.
– Evropa může (možná dokonce musí) stát na křesťanských základech, ale není možné křesťanství ztotožňovat s tím, co nám prezentuje ŘKC.
– Náboženství je pouze zájmová činnost jako každá jiná… – tak to tedy není, byť může být takto v rámci nějaké náboženské společnosti provozováno. Ale neslučujme náboženství jako určitou filosofii a konkrétní institucionalizované a povětšinou překroucené interpretace. Náboženství je pro společnost vždy nositelem morálky, tedy určitého výkladu mravního zákona. Zatím nemáme nic, co by mohlo tuto funkci převzít. Veškerá společenství, která tento aspekt náboženství pomíjejí, směřují k amorálnosti. Důkazů je dnes více než dost.
Poznámka na okraj: Jahve – nikoli JHV, nýbrž JHVH.
Za sebe bych Zoroastera asi posunul datově hlouběji, až před rok 2000 př. n. l., ale to je na diskusi.
Jinak téměř se vším souhlasím, jenom spatřuji určité nebezpečí v tom, že by to mohlo vypadat, že bez náboženství by bylo na světě mnohem lépe – nebylo. Je to velmi mocný nástroj, ale dá se zneužívat, což se bohužel ve velkém děje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-03 21:44:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím si, že pokud někdo potřebuje nějakého boha, co nad ním bude hrozit prstem ,,ty ty ty chovej se slušně nebo přijdeš do pekla“ aby se vůbec choval slušně a morálně, tak je to vychcánkovství, alibismus a celoživotní přetvářka, která nejde od srdce.

Buď jsi dobrý, nebo nejsi dobrý. To nemá s náboženstvím nic společného.

Jinak jsem taky prvních 12 let života strávila ve společenství křesťanů, katolíků i protestantů a teda řeknu vám, povahy to byly fakt hrozný. Ale skutečně strašní lidi. Závistiví, šikanátoři, úchylové. Žádný výkvět lidstva, teda nestačila jsem čumět co to bylo za kreatury.
Tím moc nechci tvrdit že by byli horší než ti normální lidi venku co nechodili do kostela, ale rozhodně nebyli o nic lepší.
Jenom co z toho svatýho baráku vylezli, tak už zase kouřili, pomlouvali, záviděli, mluvili sprostě a chlastali. Asi aby se pak bylo z čeho zpovídat 😀

Ikona diskutujiciho patacek 2020-09-04 08:43:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si vás, Alue, pro to, co děláte, velmi vážím a oceňuji to. Neznám vás osobně, ale zřejmě máte velmi bystrý úsudek a dokážete samostatně myslet. To je dnes poměrně vzácné, zejména u tak mladého člověka, jakým podle všehi jste. Máte své životní zkučenosti, a podle lidí, které jste potkala, jste si utvořila názor na náboženství. Bohužel tento pojem zaměňujete s církevnictvím „Myslím si, že pokud někdo potřebuje nějakého boha, co nad ním bude hrozit prstem ,,ty ty ty chovej se slušně nebo přijdeš do pekla” aby se vůbec choval slušně a morálně, tak je to vychcánkovství, alibismus a celoživotní přetvářka, která nejde od srdce.“ S tím nelze jinak než souhlasit. Ale bohužel, lidské vědomí se vyvíjí,a ty nižší formy s nadvládou Ega božství takto vnímat potřebují.
Pro vás právě jen to je obsahem náboženstí, ale pokud se podíváte do wikipedie, pro mnoho lidí je obsahem náboženství něco jiného. Je pravdou, že pojem náboženství se vzpírá přesné definici. Dnes je tendence vnímat náboženství ve smyslu negativním, jako i vy. Já se domnívám, že je to škoda jej takto deformovat, protože existují i konstruktivní interpretace. Ostatně je takto deformován i pojem víra. Ta tragédie je v tom, že potom nemáme jak popsat ty konstruktivní a jevy a stavy.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-03 20:00:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

🙏🏻 Bari – nieste, netvrdím, diskutuji. Avšak vaše slova spíš potvrzují slovní katolictva. Na to máte právo. Já si dnes stojím za tím co píšu. V mnohé s Vamí nesouhlasím, takřka ve všem. A pak se Bůh rozdělil do všeho, jediné co zanechal celistvé, je Boží Láska, která putuje Galaxiemi…… to se mi líbí… Převzato od přírodních národů.
NamurM

Ikona diskutujiciho Maulina 2020-09-04 00:16:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K.Loskotova ..Mate nepeknou zivotni etapu .Pravdepodobne s fanatickymi modlari ,pedofilni rimsko-katolicky cirkve. Hazite vlastne do jednoho pytle fanatiky jehovisty, mormony , adventisty sedmyho dne a vselijaky modlare ) do jednoho pytle s Krestany. Krestan by se mel vyhybat vatikansky pedofilni siti zvane rimsko-katolicka cirkev. Je spousta false a tech , co Jezisovo Uceni zneuzili a hlasaji totalni bludy , kterym hodne lidi uverilo , tak jako Vy ( pisete ,ze jste byla 12 let u cirkvi). Dalsi Vas omyl je , ze jste temto naletela ,(protoze jste jim uverila ,co hlasali) , tak jako jste naletela jejich bludum ohledne pekla. Peklo je totiz tady na Zemi , kde DOCASNE vladne satan a jeho podkurovaci..A jak slibil Jezis , jejich vlada se chyli ke konci a skonci ne v pekle, nybrz v ohnivym jezere plnym siry.To by se jim vlastne Jezis odvdecil,kdyby je poslal do pekla ty iluminatsky certy a zednarsky sluzebniky satana :-DD ! V Bibli jsem se nedocetla o nicem takovym , jako je napr: chozeni do kostelu ,chramu..Vzdyt Chram je nase telo . Ani jsem se tam nedocetla ,ze by se Jezisovi libili modlari v kostelech kde se to jen hemzi okultni a iluminatskou symbolikou .Taky tam neni NIC o sveceny vode a krtech v podobe jak je provadi RK cirkev..Je mi lito,ze mate tak spatnou zkusenost ,ale je treba rozlisovat mezi pokrivenym modlarstvim na urovni fanatismu a tim , co je vlastne evangelium . Hodne lidi v tom ma zmatek .Buh Vam zehnej Alue 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-04 08:33:54
Ikona diskutujiciho
sipka

… a nejlepší je, že každý kdo je v náboženství si myslí, že jeho náboženství a jeho bůh je ten jedinej správnej a každý kdo věří na něco jiného je bludař, modlář, má temné životní období a celkově o tom houno ví. 😀

Ikona diskutujiciho polarexplorer 2020-09-03 20:25:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj aluska, kde sa dá nájsť najviac pravdy o civilizácii u Sumerov, alebo niekde inde?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-03 21:32:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Mno, tak kdyby něco na tom netu bylo, tak už bych to sem strčila 🙂

Ikona diskutujiciho Maulina 2020-09-05 19:10:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Pani Loskotova – ja nejsem ale v zadnem nabozenstvi .Vy opravdu nevite o cem mluvim .Michate hrusky a jablka ..Tedy ; nabozenstvi , vira , cirkve jsou opravdu odlisne veci ..Ten kdo nechodi do kostela a ma presto viru je podle vas tedy fanatik. Jak jsem uz napsala vyse , jsem Krestan ,ale vyhybam se rimsko-katolicke cirkvi a jejimu zvrhlemu , pokroucenemu uceni o Jezisi , tak jako nemam NIC spolecneho s ostatnimi fanatiky ( jehovisti a ti dalsi , co zneuzivaji a balamuti mozky hloupym lidem ) . Ja ohledne nabozenstvi a modlarstvi mam taky negativni nazor. Mam jen svoji Viru , kterou nikomu nevnucuju , jen reaguju na nekoho , kdo nerozezna rozdil mezi nabozenskym fanatikem a slusnym clovekem , ktery by do odpovedi slovo “ houvno“ jiste nepouzil . Zrejme proto musite schavlovat a kontrolovat , popripade cenzurovat prispevky .

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-05 19:34:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Já ti tvůj názor ale neberu, mně je jedno na co věříš. Když ti to vyhovuje.

Ikona diskutujiciho Pohanka 2020-09-03 23:07:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za super článek, mrkla jsem i na Alue doporučené video, protože vím, že jsou v mém okolí vyznavači této sekty. Musím říci, že to znova vidět nepotřebuji, můj despekt k jakékoli manipulaci to nijak neoslabilo, právě naopak. Jsem hrdá slovanka a s radostí objevuji další pravdy před námi skryté po dlouhé věky. Díky i za info o pyramidě, kousek od mých rodičů a přesto jsem o ní nevěděla 🙂

Ikona diskutujiciho Ivo 2020-09-03 23:08:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když někdo chodí celý život do kostela, modlí se růženec, tak vlastně žije destruktivně? Dá se nějak říct, jakou potom vypadá jeho posmrtný život? Projeví to v tom nějak?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-04 08:39:28
Ikona diskutujiciho
sipka

V kostele přijde o hodně energie a bude těžší udržet si energetický náboj, když se mu pravidelně vytahuje pryč. Ale to jestli jsi dobrá nebo špatná bytost rozhoduje to jak myslíš a jak se chováš. Není to o tom, jestli věříš na špagetové monstrum, nebo na jednorožce. Hlavní je mít čistou mysl a přát lidem dobro, nedělat na nikoho podrazy. Tvůj posmrtný život je podle toho, jakou máš by sám o sobě energetickou rezonanci, do takové úrovně energií potom přejdeš. Pokud vysoké, budou to vyšší dimenze, návrat k vlastnímu zdroji. Pokud nízké, tak potěš koště.

Ikona diskutujiciho Pohanka 2020-09-03 23:12:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

polarexplorer: o sumerech a našem původu píše Sitchin (má mnoho knih – vědec, historik se znalostí hebrejštiny překládal jak sumerské tabulky, tak vysvětluje původní znění bible), navazuje na něj Chris Hardy a další. Je to zajímavé čtení.

Ikona diskutujiciho Simeon 2020-09-04 06:27:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Preferuji prime poznani . potom ztraci kazde nabozenstvi vyznam.

Ikona diskutujiciho anan 2020-09-04 07:37:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo má zájem může si stáhnout: https://uloz.to/file/Gbd8j6tdjvxD/rozhovor-neruda-1-5-pdf Je tam vše o naší civilizaci, vzniku, naprogramování, náboženství a další zajímavosti o naší Zemi a dalších civilizacích. Jsou jiné mnohem důležitější osoby než byl Ježíša pod. Až si to přečtete pochopíte mnoho.

Ikona diskutujiciho rudo 2020-09-04 08:04:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hmm, clanok iste zaujimavy, ale nie som vsetkym nadseny, zabrda do mnoho tem a do mnohym podla mna velmi povrchne a nepresne

ale spomeniem pre strucnost 2 vyhrady:

Doba temna začíná v roce 325 Nikájským koncilem – nuz doba temna je to niekolko tisic rokov, takze v tom roku zacala akurat tak urcita specificka faza ci modifikacia toho temna

Knaz Maliarik – u neho som velmi skepticky jeho ideologiou, teraz je na SK dost popularny a niektore weby si z Maliarika spravili cely program, ale citim to ako zavadzanie. Maliarik v jeho casoch zrejme hlasal a pisal to co vedel a citil na zaklade informacii ktorych mal, cize nemal zly umysel, ale v sucasnej dobe by sme sa nemali orientovat Maliarikom, potrebujeme ist ovela hlbsie sirsie …

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-06 14:34:20
Ikona diskutujiciho
sipka

rudo,doba temna křesťanství,a ne doba temna všeobecně.A vzhledem k tomu,že Ježíše (prý)
ukřižovali asi před 2000 roky,tak doba temna (křesťanství) tady nemůže být déle než právě 2000 let.Tedy konkrétně 1695 let.

Ikona diskutujiciho 😎✅😎❤️ 2020-09-06 09:45:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nazaret🤫přece znamená čti pozpátku, čili nazad rty pohybuj. Proto je Ježíš narozen z Terezy. Kostel sv.Terezie od Ježíše je v Praze. Terezín je do Betléma kus cesty. Proč zrovna Terezín byl tak nenávidění nacisty ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-06 10:19:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Víte, ale že to náhodou sedí v češtině, přece nemůže hrát roli, když to sem přišlo ze zahraničí, tudíž v originále by ten překlad nikdy sedět nemohl.

Ikona diskutujiciho 😎✅😎❤️ 2020-09-06 11:45:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, jenže dobře víš, že těch Ježíšů s podobným osudem je ve starých textech povícero. Jen se liší doba jejich ukřižování nebo upálení. Ten český kázal v Betlémské kapli a říkali mu Mistře Jane🤫Narodil se do doby, kdy o moc mezi sebou bojovali hned 3 papeži. Ačkoliv se za jeho život zaručil i Karel l\/. ….byl upálen. Pokud znáte to, jaké vítězství zednářské lóže oslavují, je to právě tohle. Nezapomeň, že zrovna Ježíš se po vzkříšení zrovna Ježíš může narodit znovu. Jenom Češi oslavují Krista, ostatní Kristuse.🤫U.S. je značka moci a bohatsví těch, kteří si osoby, zvířata i rostliny i státy přivlastnili. Prostě ukradli. Humulus lupulus je chmel a produkuje množství těch, co začínají pivem a končí denaturákem. …🤪

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-06 14:48:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Karel IV se za mistra Jana zaručil těžko.Zemřel totiž v roce 1378,a Jana Husa upálili r.1415.

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-07 21:27:19
Ikona diskutujiciho
sipka

ok,tak ješte jednou ke komentáři níže. Jan Hus se narodil asi 1369 a Karel IV zemřel 1378,v době jeho smrti tedy malému Janovi bylo cca 9roků.Mno Karel IV byl sice dobrý král a císař,ale pochybuju že se přimlouval za malého kluka,protože věděl,že ho za nějakých 38roků popraví.Přepišme Karla IV na Václava IV a je to v pohodě.

Ikona diskutujiciho Robin Hood 2020-09-06 15:22:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

http://www.magickriver.net/3-Christs.htm

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-06 15:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Maulina:
ty nevíš o Alušce nic,ale rozvíjíš tady své úvahy.Aluška chodila do kostela z donucení,tedy zcela nedobrovolně (jako malé dítě neměla sílu se bránit) a nikdy těm bludům nevěřila.Už od malička totiž
znala pravdu a věděla jak to skutečně je.S věkem samozřejmě přicházela další data a zkušenosti. Takže tvé úvahy jak se Alu nechala svést,a uvěřila ŘKC jsou naprosto zcestné. Jo a Aluška si na svém webu může schvalovat a cenzurovat co chce,a každému je do toho úplný houno.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-06 20:00:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jako já neberu ostatním lidem jejich víru, stejně tak si vyhrazuju právo na svoje životní zkušenosti, které podkládají můj názor na církev a náboženství všeobecně. Nemám chuť se rozepisovat o tom jak probíhala moje dvanáctiletá masáž – která se nepovedla nikomu – ale možná to někdy někde povyprávím nebo napíšu, protože ty spousty lidí a ty věci co jsem zažila, to je docela výživný matroš. Ale když to v kostce krátce shrnu: věřící lidé nejsou o nic lepší než ateisti a nejsou ani horší. O tom to prostě není. Akorát fanatika logicky spíš najdeme někde u jehovistů nebo v jakémkoliv jiném podobném uskupení, protože určité druhy úchylek vyhledávají určitá společenství. Všeobecně moje zkušenosti nejsou dobré a jestli mi to něco dalo, tak zkušenost, že je potřeba se od toho držet co nejdál, protože je tam spousta dost nevyrovnaných a problémových lidí.

Ikona diskutujiciho 😎✅😎❤️ 2020-09-07 11:51:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Karla I\/. byl Mistr Jan tím, kým kněží, kteří rovněž hlásali pravdu. Proto přeci již dávno před jeho upálením požádal o jeho ochranu svého syna. Zřejmě věděl, že pravda není oblíbená, aniž by tušil, jak Mistr Jan skončí. Je o Karlovi známo, že sbíral relikvie i příběh s ostatky sv. Mikuláše.

Ikona diskutujiciho Jana 2020-09-06 16:50:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám nejaké ďalšie tipy na články, napr. napísať niečo o vyznávačoch prekrúteného „slovanstva“ – tzv. „Inglingovia“, hnutie založil (vraj) študent kabaly Alexander Chinievič. Mnoho stránok so slovanskou tématikou dáva do jedného vreca rôznych autorov – tých, ktorí sa snažia dopátrať pravdivej minulosti a študujú tradície našich predkov – Slovanov a tých, ktorí využívajú rastúci záujem o Slovanskú filozofiu, prekrucujú ju a nadradzujú Slovanov nad ostatné rasy. To môže odradiť mnoho ľudí, ktorí začínajú poznávať Slovanskú filozofiu „zo zlého konca“… https://www.rodnacesta.sk/vyhlasenie-ziarislava-k-teoriam-takzvanych-slovansko-arijskych-vied

Ďalší tip – Gróf Saint Germain, ktorého možno vídať v priebehu vekov, akoby bol nesmrteľný. Píše o ňom napr. Jan van Helsing v knihe Ruce pryč od této knihy („ruce pryč“ pretože boli jeho knihy istý čas zakázané v niektorých štátoch), kde ma jeho postava dosť zaujala (píše o ňom ako o svojom učiteľovi, ktorý kedysi študoval v pyramídach a prišiel tam na spôsob, ako sa stať nesmrteľným). Spomenul ho aj J. Dušek (aspoň myslím, že bolo spomenuté jeho meno), vtedy som ešte nevedela o koho ide, ale to meno som si z nejakého dôvodu zapamätala: https://www.youtube.com/watch?v=UbP1uTG204g

Ikona diskutujiciho 😎✅😎❤️ 2020-09-07 10:06:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško❤️
Víra je něco, kvůli čemu člověk může skončit. Malé děti se bez vírs ve své rodiče neobejdou, ale dospělí by ji měli odložit a zkoumat, zda věří nebo ví. Mnoho věřících v nesmysly bylo příčinou zániku minulých civilizací. Dali jsme si práci s tím, abychom dokázali najít opravdové zákony. Stavěli jsme na tom, nač přišli druzí. Neplánovaně jsme potvrdili pravdivost Nového Zákona. Například myšlenku, že to, člověk vysloví, může být horší, než to co sní a jde to do hnoje🐖. Neustálé modlitby v toho, kdo jméno nemá, a přece ve jménu🙏🏻 , je nesmysl, který ale energeticky ovlivňuje svět. Další Zákon, který je vrozený všemu živému je Zákon rodu. U lidí Zákon národa. Zní: ”Nikdy nejdeš proti svému národu, a pokud ano, pak je s tebou něco divného, protože jít proti vlastním je nepřirozené.”

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-07 20:58:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jako Karel IV. i Jan Hus byli “bouráci”, i by se Karel za Jana Husa mohl zaručit, jen pochybuji, že když bylo tomu kloučkovi tehdy cirka 9 let, věděl o něm císař veškerého křesťanského světal Karel IV . a malý Jeník, že se stane mistrem theologie…. 😇🙏🏻🙏🏻

Ikona diskutujiciho 😎✅😎❤️ 2020-09-08 07:47:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdy se narodil Mistr Jan se neví, ale ví se, kdy se narodil Jan Hus. V Betlémské kapli mikdy nekázal Mistr Jan Hus Izairi, ale Mistr Jan. H…U.S. je zcela někdo jiný. Důkaz brzy poznáte👍🏼Na ty značky si dejte pozor, podobně jako na tři šestky

Ikona diskutujiciho Václav 2020-09-08 11:11:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Jedná se tedy o to, abychom si uvědomili a oživili význam tohoto pojmu: Bog – Bhaga!! a nespojovali jej s Jahvem.“ toto tvrzení dokazuje, že o brahmanizmu nevíš nic a jen přebíráš texty, které se tváří zasvěceně. brahmáni vycházejí z véd. a již ve védách je jahve popisován, daleko dříve, než se manifestoval jako ježíš-první a poslední. jahve je jedním z aspektů božské trojice, ve védách je to višnu-udržovatel. pokud ale nebudeme udržovat svůj život v mantinelech, pak může být i v podobě ničitele-šivy, nebo tvořitele brahmy. takže jahveho vždy musíme spojovat s bohem.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-08 17:23:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mistr Jan Husa , se jmenival Husa. Ne Hus. Aspoň tak mu říkali. Občanky tehdy nebyli. A narodil se okolo let 1369.
No- ale to si píše v kronikách

Ikona diskutujiciho 😎✔️😎💟 2020-09-08 21:51:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jan Husa měl jiný příběh a nekázal v Betlémské kapli. V předchozích příspěvcích nemluvím o Husovi ani Huse. Mluvím o Mistru Janovi, který kázal v Betlémské kapli. Tam, kde je ta kaple, se dříve říkalo Betlém. S Bethelemem to nemá nic společného. Navíc kousek odtamtud byla Kána, dnes Kampa. Ten, kdo byl v Kostnici nebyl Hus, ale Mistr Jan. Jan byl ženat, Hus nikoli. Podívejte se do Starého Zákona. Všichni kněží museli být ženatí. Mistra Jana zachránila jeho žena, ta, která měla schopnost toho, co lidé zjistili u světla. Mistr Jan byl vlastně se svou ženou na Zemi vícekrát. Pokaždé se ale jmenoval jinak. Podívejte se do starých textů Chetitů. Tam je odpověď.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-09 08:42:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

??? To jako, že se ve St.Zákoně píše o Praze??
Jestli se ve SZ píše o Janovi, tak jen o Janu Křtiteli. A ten rozhodně v žádné kapli nekázal.
Křtil lidi v Judei. Chitité byl starobylí národ, díky B. Hroznému si můžeme i něco přečíst, že by psali o nějakém Janovi, mi tedy fakt není známo.

Ikona diskutujiciho 😎✔️😎💟 2020-09-09 14:38:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten, který se v těžkých časech planety vždy narodil, má jednu schopnost. Tou je oprava chyb v průběhu časů. Zachránce planety zvaný Ježíš se podle starých textů různých národů narodil celkem šestkrát, nyní ale již po sedmé. Vždy hrozil zánik celé planety. Dnes hrozí 3. světová válka s tím, že by to nikdo živý nemusel přežít. Tato planeta je poslední, kde je vědomí. To platí pro Vesmír jako celek. Ti, kteří dokáží opravit chyby, ti všichni se již sem narodili. Patří na tuto planetu jako Henoch na Slunce.

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-10 00:37:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Že mně to hned nedošlo.Už tě nenapadl žádný nový nick,tak jsi použil znaky?Ještě pořád tvoříš galaxie nebo to dělal Vít Henok?Ale ono je to jedno viď,když jsi svým vlastním otcem i synem v jedné osobě. Jo to víš,když chceš používat nový nick,tak nesmíš použít v komentu ten starý,a ještě ve spojení se sluncem.Ale ego je potvora co,mělo potřebu aspoň kapičku dát najevo kdo jsi.Holt smůla,taková blbost jako napsat:“Patří sem jako Henoch na slunce“.by nikoho jiného nenapadla.Jo a kdybys chtěl argumentovat tím,že jsi myslel Henocha ze starého zákona,tak:“I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho více,neboť ho Bůh vzal.“A jestli napíšeš,že ho vzal na slunce,tak padnu do mdlob.

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-09 19:59:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak naPlanetě, z které jsem se dopitoval, je vědomí dost. Co si tak pamatuji.
Ale což, mohu se plést.

Ikona diskutujiciho Lu 2020-09-09 23:58:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento výborný článek i diskusi. Myslím, že je zde dotknuto hlubší struny v nás. Budu rád, když bude pokračování… 🙂

Ikona diskutujiciho Baz 2020-09-10 19:02:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po přečtení článku můžu napsat mnohé.
Ale zkusím se zaměřit na několik do očí bijících nesmyslů…

V článku uvádíte několik teorií o tom, co se událo před 2tisíci lety, ovšem vše stylem povídání (podobně lze napsat i pohádku) bez kvalitních argumentů a jejich hlubokému vysvětlení. Beru v potaz, že je článek napsán pro ne zrovna intelektuální publikum, ale přece mi nedá toto vypíchnout. Spoustu chyb v článku je způsobeno naprostým nepochopením a zkomolením učení, které je zapsané v bibli a při nalezení starých svitků bylo zjištěno, že jsou všechny písmena shodné. Tím nepopírám, že někteří vykládači (a pověry okolo) se neshodují s písmem.

Největším nesmyslem je ovšem spojovat křesťanství s liberalismem. Je to stejný protiklad jako oheň a voda. Odpad od řekněme vyváženého mravního a spokojeného života (výrazněji) započal velkou francouzskou revolucí… Byla to brutální krvavá revoluce, při níž byly zabity desetitisíce pravých (konzervativních) katolíků pro svoji víru. Podobný směr takzvaně osvícenství se přeneslo do celé Evropy. Nebylo to ovšem odpoutání od útisku, ale odpoutání od rozumu, přirozena, lidskosti a rozumu.
Pro neznalé dokonce i dřivější způsob hlasování (mediálně známé jako doba, kdy ženy neměly volební právo) nebyla žádná katastrofa, ale naopak. Proč? Protože tehdy měla hlasovací právo rodina. To znamená 1rodina 1 hlas. Takže bylo eliminováno hlasování pochybných individuí, kteří nebyli schopni založit rodinu (to znamená mít vlastní bydlení a mít manžela/manželku)- tak jak by chtěly řídit (ovlivňovat) stát?

Co následovalo rozvojem liberalismu? Sexuální revoluce, odpoutání od morálky tradic a Božích zákonů, zesílení materialismu jako způsobu odpoutání člověka od přirozených- podstatných věcí k bezcenným cetkám.
Víte co následovalo?
Rozklad rodiny (jakož základní jednotky pro spokojený život člověka a společnosti). Začal v 60letech poštvání žen proti mužům – takže ve výsledku jejich zotročení prací ,samotou a bojem samotné ženy bez mužského ochránce(i finanční rovina). Matkám samoživitelkám je dle feministek lépe, než v roli manželek, které jsou svázány s přirozenou a hodnotnou rolí pečovatelky. Začaly rozvody, děti vyrůstající bez rodičů (mnohé už navždy společensky natolik poznamenané, že nedokázaly založit fungující rodinu). Začala všechna perverze spojená se sodomismem (homosexualita ruku v ruce s pedofílií a další různé úchylky).
Jaký je tedy výsledek liberalismu (odpadu od konzervativního křesťanství)? Zničený svět, který spěje v první fázi do diktatury a v druhé fázi do sebezničení.
Muslimové, kteří nás přišli ,,kolonizovat,, jdou do ideově vyprahlé krajiny (dnešní mladé generace už nemají za co bojovat- jsou jak želé oproti pevnému kameni generaci minulých)

Nevím, zda jste slepí, nebo nechcete vidět rozdíly mezi světem před 50lety a nyní… Ale tato destrukce je způsobena přijetím liberalismu, jakožto přímému protikladu konzervativního křesťanství.
Znám případy feministických biomatek (i celých rodin), které aby si pořídily vlastní bydlení se zadlužily na dalších 30let, ale zároveň si myslí v jak svobodné době žijí (vždyť přece mohou cestovat a psát na facebook co chtěji- než je smaže cenzura)… Jsou ne méně zotročeni, než černoch na plantáži bavlny. Ale hlavně že se společnost ,,osvobodila,,

Proč dnes tolik lidí nezakládá rodiny? Místo pořízení si dítěte (samozřejmě ve fungující rodině = muž a žena) si radši pořídí psa a přisuzují mu vlastnosti, které zvířeti nenáleží (kompenzace prázdnoty způsobená absencí rodiny). Nebo nepořízení si díťete, protože to stojí finance, práci (kde se vytratilo sebeobětování pro lásku?) a tak si raději zaletí na exotickou dovolenou, nebo koupí nové auto/kabelku/telefon/jiné cetky.
Tvrdím, že je to přímý důsledek zavrhnutí křesťanství, které stojí k takovému systému v přímém protikladu.

Chcete jít ke zdroji? Zkuste si přečíst bibli (začněte třeba Matoušovým evangeliem- existuje i film evangelium podle Matouše), pak se vyvarujete věroučných omylů (doslova mýtu zasetých odpůrcem)

Ikona diskutujiciho 😎✔️😎💟 2020-09-10 22:02:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože Izairi nyní byla osvobozená a její záporák vytočený pak řeknu,co tím myslím, můžeme se svobodně vyjádřit. Ona Bible je vlastně příběh těch, kteří se narodili, žili a zemřeli. Ten příběh je na Zemi, protože je to příběh toho, který byl ukřižován. Ukřižováno však bylo jeho tělo, ne Duše, proto je to příběh toho, kdo zakládal svět od Počátku Vědomí. Po vzkříšení, které započalo v těle daleko později, než 3×12 hodiny čili dní, kdy byla vzkříšena jeho Duše, se znovu narodil. Chodí zde v těle a je se svými rodiči, protože je mu teprve deset let. Takže Druhý příchod Krista máte za sebou. Pak je zde ještě Henoch a Henok. Jejich příběh je u Henoka příběh tří galaxií, neboli Vesmírů, to znamená i s energetickým polem kolem hvězd a planet a přïběh Henocha, který je propojen se Sluncem této Sluneční soustavy. Jejich příběhy jsou zaznamenány v ukradených živých hologramech. Byly vysílány v kinech i v televizích po celém světě a vládnoucí mafie vydělala to, co bude muset nyní splácet. Pokračování příště.

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-11 05:57:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Hele nemohl bys psát komentáře pod jedním z původních nicků? To by člověk alespoň hned věděl na jaké žvásty se má připravit.Pokračování komentáře na který odpovídám,si můžeš nechat pro sebe (alespoň co se mně týče).A jen tak mimochodem,ty už mně neoslovuješ jménem které jsi mi sám už dávno dal tvůrče galaxií?

Ikona diskutujiciho 😎✔️😎💟 2020-09-11 22:48:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Izi, ta od Izáka jede podle písmen, co jsou ve jméně Henoch. Už jsme to vysvětlovali před asi dvěma lety. Pak nás nepustili do diskusí. Proto ty změny Izi. Ale i obrázkama se dá mluvit. První, kteří nás odmítli byli ti adminové na stránkách varováni.org. Nyní jim tam blábolí antikrist ta svá moudra dle ekumény a mnozí tomu věří.

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-12 10:16:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vřelé díky za 1000% potvrzení toho,že jsi opravdu Vít Henok a Henoch.To snad ani není možné,že je někdo tak hloupý a skočí na tak průhlednou léčku.Ale ty vlastně žiješ ve vyšších dimenzích,tak to tady moc neznáš.No jo holt co naděláš.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-12 10:27:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Co máte spolu vy dva? Fascinovaně to čtu a vůbec nechápu o čem se bavíte 😀

Ikona diskutujiciho NamurM 2020-09-12 12:59:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu- jsem na tom stejně, buď píšou nějakou novou knihu nový styl, nebo se baví a nějakém seriálu co neznám…?

Ikona diskutujiciho izairi 2020-09-12 19:00:16
Ikona diskutujiciho
sipka

I pro alušku:
ale kdepak kniha nebo seriál.Tenhle pán psával ty své žvásty v komentech na tadescu.Říkal si Vít Henok nebo Henoch,jeden člověk,ale vystupoval jako dva (rozdvojená osobnost?) Henok pochází z pradávných a je tvůrce galaxií a Henoch je spojen se sluncem (možná opačně).No měli jste to na tom tadescu číst.No a já ho poznala,protože napsal,že jsou spojení s touto Zemí jako Henoch se sluncem.Ale potřebovala jsem 1000%potvrzení,že je to fakt on,tak jsem ho donutila aby mně oslovil jménem kterým mně oslovoval na tadescu. Izi,a když jsem napsala,že jsem izairi,tak mi zdělil,že pro něho jsem izi a že mi to jméno dal už před věky.A on na tu průhlednou léčku fakt skočil a oslovil mně izi.Myslím,že mu tomáš zakázal diskutovat na tadescu,protože se tam už měsíce neozval.Jo a sám o sobě psal jako o otci a milovaném synu,Henoch byl otec Henok syn (v jedné osobě) Jestli bude dál diskutovat,tak se aluško na něco připrav.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-09-12 19:20:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Joo? 😀 No tak uvidíme.. ale třeba se polepšil 😀

Ikona diskutujiciho 😎✅😎❤️ 2020-09-16 19:09:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, odpusť, že jsem ti to nemohl dříve vysvětlit. Máme s rodinou plno práce. Jedná se o to, že ti, kteří nepocházejí z Noeho a jeho ženy, ale jsou na planetě Zemi, bojují s námi. Jejich planety zemřely a oni se tam nechtějí vrátit. Vymysleli způsob, jak být na Zemi nesmrtelní, přestože po potopě je člověk v těle živ maximálně 120 let. Pak odchází jako Duše na svou planetu, kámen nebo hvězdu. Ti, kteří zanechali svoje planety svému osudu a chtějí zůstat na planetě Noeho a jeho pokolení navždy, tak neudržují ani rotaci svých planet a ty jim zemřely. Jedním takovým místem bylo Černé Slunce. Jak víš, každé Slunce pohlcuje okolní smetí včetně komet a má z toho energii, ale Černé Slunce někdo ze Země živil energií záporů. Zápor jsou podlosti všeho druhu i ta o nesmrtelnosti na úkor jiných planet.

Ikona diskutujiciho Vít Henok 2020-09-16 22:17:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud tě Aluško zajímá to, co tak štve Izinu a další, blokli nás i na AC24 před asi dvěma lety. Na sítích nám neustále blokují účty a mažou příspěvky

Ikona diskutujiciho 😎✔️😎💟 2020-09-16 22:39:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je přece naprosto běžné. Nikdo z politiků si zde neplatí politickou kampaň na své zvolení. Bankéři tuhle podlou hru se svěřenými penězi hrají již od doby, kdy postavili Titanik a pozvali tam své odpůrce…. Pak vystavěli dvojčata …Nyní již chtějí vabank. Celou planetu. Mají geozbraně a bojí se buď oteplování nebo CO2. Pokud by to nefungovalo, pouští tak zvaně tajné zprávy o mimozemšťanech. Dobrá tedy, mimozemšťané jim rozbijí huby.

Ikona diskutujiciho Vít Henok 2020-09-17 16:47:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Připravte se na výbuch sv.Heleny. Podrobnosti najdete u seismologů.

Ikona diskutujiciho Mario 2021-01-30 13:53:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moje prababicka,moudra to zena, byla verici,vzdy se modlila doma,rikala ze kostel je nastroj satana a lide kteri se tam modli s tim ze je vyslysi Stvoritel,tak jsou na omylu,vse se zadrzi v tom kostele a nikdy to s tama nevyjde,rikala modlit se muzes doma nebo nekde venku na oblibenem miste.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek