Sebeuvědomění je prvním krokem k rozvoji osobnosti

21.2.2023 v Psychologie 20

Osobnostní vady jsou jedním z hlavních důvodů, proč jsme nešťastní. Pro ty, kdo skutečně usilují o duchovní růst, je však ještě důležitější, že osobnostní vady mohou vážně omezit schopnost růstu bez ohledu na to, jakou duchovní cestou se člověk vydá. Jakmile jedinec zažije lepší duševní zdraví a stabilitu, tedy sníží své osobnostní defekty, je pro něj snazší dělat rychlé duchovní pokroky a dosáhnout své ideální osobnosti skrze praktikování duchovnosti.Každý, kdo se věnuje sebezdokonalování, osobnímu rozvoji nebo vyššímu cíli duchovního růstu, se musí aktivně snažit porozumět sám sobě. Je to proto, že teprve když člověk pochopí, v čem má nedostatky, může zaměřit své úsilí na to, co je potřeba zlepšit.

Sebeuvědomění je schopnost, kterou člověk používá pro svou introspekci. Zahrnuje porozumění a vhled do svých silných stránek, vlastností, slabostí, nedostatků, myšlenek, představ, přesvědčení, ideálů, reakcí, postojů, emocí a motivací. Introspekce tedy zahrnuje také posuzování toho, jak je člověk vnímán druhými a jak na druhé působí na základě svého chování a reakcí.

Psychologové často rozdělují sebepozorování na dva různé typy, buď veřejné, nebo soukromé.

Sebeuvědomění veřejné: Člověk si uvědomuje, jak se jeví ostatním. Veřejné sebeuvědomění se často objevuje v situacích, kdy jsou lidé středem pozornosti, například při prezentaci nebo rozhovoru se skupinou přátel. Tento typ sebeuvědomění často nutí lidi dodržovat společenské normy. Když si uvědomujeme, že jsme sledováni a hodnoceni, často se snažíme chovat způsobem, který je společensky přijatelný a žádoucí. Zkrátka předvádíme své nejlepší chování, které nemusí odrážet naši skutečnou osobnost.
Veřejné sebeuvědomění může také vést k „hodnotící úzkosti“, kdy se lidé trápí, jsou úzkostní nebo se obávají toho, jak je vnímají ostatní, jestli udělali dobrý nebo špatný dojem.

Soukromé sebeuvědomění: Lidé si uvědomují některé aspekty sebe sama, ale pouze v soukromí. Například pohled na svou tvář v zrcadle je typem soukromého sebeuvědomění. Dobrým příkladem soukromého sebeuvědomění je také pocit, že se vám zvedne žaludek, když si uvědomíte, že jste se zapomněli naučit na důležitý test, nebo pocit, že se vám rozbuší srdce, když vidíte někoho, kdo vás přitahuje. Blízcí členové rodiny a přátelé jsou zasvěceni do některých aspektů našeho soukromí, protože před nimi polevíme v ostražitosti. Proto se stávají neocenitelnými pomocníky, kteří nám pomáhají zhodnotit sebe sama.

Když se cvičíme v uvědomování si sebe sama a toho, jak nás vnímají druzí, poznáváme mnohem více odstínů svých vlastností na subtilnější úrovni. Proto jsme v lepší pozici při snaze překonat své osobnostní nedostatky a pochopit, v čem spočívají naše silné stránky. V následujících odstavcích se dále budeme zabývat některými způsoby, jak lze zvýšit své sebeuvědomění.

Pozorováním sebe sama
Abychom porozuměli své osobnosti, musíme pochopit podstatu své mysli. Mysl se skládá ze tří částí – vědomé, nadvědomí a podvědomé. Podvědomá mysl je rozsáhlá a dojmy, které jsou ukryty hluboko uvnitř ní, není snadné odhalit a analyzovat. Stále častěji však během dne mysl člověka vybuchuje a odmítavě reaguje na některé události a situace. V důsledku toho člověk pociťuje určitý neklid a emoce, jako je nejistota, strach nebo hněv. Většina z nás se plahočí každodenním životem, aniž by se na chvíli zastavila a zamyslela se nad tím, proč danou emoci vůbec prožívá. Ve skutečnosti se nám díky takovým situacím v každodenním životě otevírá okno, které nám dává možnost nahlédnout do své podstaty. Pokud je člověk bdělý a objektivní ve svém pohledu, může sledovat toto pomyslné okno. Díky tomuto procesu začne člověk získávat větší sebeuvědomění o tom, jak jeho mysl funguje a jak reaguje na různé podněty. Tomu se říká metakognice, což znamená uvědomění si a pochopení vlastních myšlenkových procesů. Tento konkrétní typ seberozvoje se týká uvědomování si vlastního těla a duševního stavu včetně myšlenek, činů, nápadů, pocitů a interakcí s ostatními. Je to tedy první krok k překonání destruktivních emocí a reakcí.

Člověk obvykle reaguje na situace a události destruktivně v důsledku uložených dojmů z osobnostních vad ve svém podvědomí.

Sebepoznání pozorováním sebe sama
Podívejme se na příklad. Aneta se cítila neklidná, když její šéf pochválil jejího kolegu. Celý den na tuto událost myslela, což její neklid jen zvyšovalo. Sžírala ji totiž myšlenka: „Ať se tady snažím sebevíc, nikdy si mě nikdo nevšimne.“
Její den se zkrátka nevyvíjel dobře. Po vydatném spánku na to další den zapomněla a žila prostě dál.

Kdyby Aneta zpozorněla a provedla introspekci proč se tak cítila, mohla získat vhled do své mysli a pochopit, která její osobnostní vada se projevuje tak, že v ní způsobuje neklid. V souladu s tím by se v budoucnu mohla více orientovat na řešení, aby se vyhnula vnitřnímu neklidu způsobenému takovými událostmi a získala by větší stabilitu.

Když bude Aneta v takových situacích pozornější a skutečně provede introspekci svých pocitů a emocí, budou následovat další etapy jejího sebeuvědomování. Zjistí třeba:
Jak dlouho trvá její neklid, než si ho opravdu začne vědomě všímat?
Je schopna ho zbrzdit a pocit neklidu vědomě ovládnout?
Pokusí se jít do svého nitra a dozvědět se více o sobě a svých osobnostních vadách?
Kde jinde se tento typ neklidu vyskytuje? Koho dalšího se ještě týká?

Jak zvýšit sebeuvědomění
Někdo nám poskytne zpětnou vazbu nebo nám řekne, kde jsme udělali chybu. Příklad:

„Ztlum tu hudbu, Pepo,“ zakřičel jeho otec. „V tomto domě není ani chvilka klidu, když neustále pouštíš tak hlasitou hudbu.“ Pepa si pod nosem zaklel a mrzutě ztlumil hlasitost hudby.

Nikdy není snadné přijímat takovou zpětnou vazbu od druhých na naše jednání nebo život. V takových chvílích nás často napadají myšlenky jako „proč mě nechápou“, „tak špatný přece nejsem“ a  „nechci o tom slyšet“.

Předpokládejme, že by se Pepa na chvíli zastavil a podíval se na situaci objektivně; pravděpodobně by se dozvěděl jednu nebo dvě věci o tom, jak ho ostatní vnímají. Když nám druzí lidé poskytnou nějakou zpětnou vazbu, ať už je jakkoli strohá, poskytne nám to vodítko k tomu, jak nás ostatní vnímají. Pokud někdo kvůli našemu jednání zažil bolest, je to většinou způsobeno nějakou naší osobnostní vadou, která způsobuje, že naše jednání má na ostatní nepříznivý dopad.

Pozorování chyby někoho jiného a následná introspekce
Například: Hynek a Jarmila se hádali o domácí práce. Jarmila trvala na tom, že Hynek doma nedělá dost, zatímco Hynek se stále chabě vymlouval, proč není schopen udělat domácí práce včas.
Když jejich hádku zaslechl kamarád Marek, uvědomil si, že je na tom stejně jako Hynek. Nyní jako třetí osoba, bez citové zainteresovanosti, mohl Marek objektivně vidět, že Hynkovy chabé výmluvy jsou dětinské, nelogické a jeho ženu Jarmilu jenom víc rozčilují. Když Marek viděl, jaký to má dopad na jejich vztah, v duchu si předsevzal, že překoná vlastní lenost a bude doma pomáhat vlastní ženě bez podobných výmluv.

Když člověk pozoruje situaci, která se týká druhých lidí, může získat větší porozumění pro sebe sama. Protože člověk nemusí být do situace emocionálně zapojen, je díky tomu objektivnější, a proto je jeho schopnost učit se větší.

Naše sny také mohou vypovídat
Někdy se ve snech vynořují silnější dojmy z našeho podvědomí do té míry, že jsme schopni si sen zapamatovat a dokonce se dozvědět něco o své mysli. Sledujte děj snu, jaký příběh vypráví, své pocity, jednání a symboly, které se ve snu vyskytují. Ve spánku prožíváme často scénáře, které vnitřně cítíme a prožíváme, ale vědomě si je přes den nepřipustíme, nebo neuvědomíme. Ve snech můžeme vidět pravdu, které se bojíme a kterou nechceme přijmout.
Když se naučíte pozorně sledovat své sny, můžete díky nim zjistit, jak se skutečně cítíte, bez toho že byste byli zatíženi nebo ovlivněni jakoukoli obavou, nebo zastíráním, protože sny jsou naprosto upřímné a ukazují věci tak jak se v nás dějí, bez příkras.

Kdykoli se člověk stane emočně nestabilním, neklidným nebo rozrušeným, měl by zpozornět, protože při hlubší introspekci obvykle získá náhled na nějakou osobnostní vadu, která byla aktivována.
Měli bychom být otevření poznávání sebe sama a mít odvahu přijímat zpětnou vazbu od druhých. Díky tomu můžeme objektivně analyzovat své chyby a najít praktická řešení, jak se změnit k lepšímu.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-21 20:21:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Potřeboval bych prosím jen radu mimo plac. Když máte něco se zubem, jak moc velká obezřetnost je u zubařky? Myslíte, že skutečně vše dezinfikují? Jde mi o to, aby se člověk nenakazil od očkovaných, protože s tim jednim zubem mam problémy při kontaktu s očkovanými a udělá se tam zánět a příjemný to rozhodně není. Zubařkám moc nevěřím a vzhledem k tomu, že může být ještě hůř, nevim zda je lepší čekat, nebo to risknout a třeba se nakazit slinama na vrtačce, nebo jiném nástroji..
Děkuju.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-22 13:51:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Dezinfekce nástrojů je naprostá samozřejmost, jsi tam v hygienickém prostředí a vše musí být zcela sterilní, jinak se vůbec nedá nový pacient ošetřit. Zubař nemá zájem přidělávat si práci tím, že ti zavleče nový problém. Běž tam a nečekej na nic, zánět v zubu není sranda.

Ikona diskutujiciho ketty 2023-02-22 19:37:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Se záněty dásní mám zkušenost – léčit se dají DMSO (ředěným dle knihy na 80%) – stačí potřít tvář a krk v místě nemocného zubu nebo i přímo dáseň – dle chuti. Dá se podpořit vyplakováním 5-10% peroxidem. Popř. pokud je to rozjeté podpořit jílem na klouby a páteř od Epamu – ten záněty také spolehlivě vytahuje – namazat tvář 4-5 krát denně, nechat vyschnout a umýt. Také nevěřím dávno již ani zubařům..

Ikona diskutujiciho Standa 2023-02-22 21:35:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Jakýkoli zánět v dutině ústní si snadno vyléčiš během 1 max 2 dnů. Na zub či postižené místo nakapej 2 kapky/ 3x denně DMSO, tj. dimethylsulfoxylát. Provozuji takto deset let a žádné bolesti ani záněty v těle. Beru to i preventivně. K zubaři vůbec nechodím ! Návody k aplikaci DMSO jsou k mání na mnoha webech.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-23 13:05:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Všem děkuju za rady. Nějak to už dopadne, nadšenej z toho rozhodně nejsem. Dneska jsem tam byl…
Čištění kanálků a příště se uvidí…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-23 13:15:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Pomáhá napustit vatičku švédskými kapkami (koupit v lékárně nebo na netu) a přiložit k dásni pod kterou je zánět. ŠK umí vyléčit i váček pod zubem, když se to dává opakovaně víc dnů po sobě. Může pomoci podchytit nějaký bacilus kdyby tam ještě byl.

Ikona diskutujiciho loc 2023-02-23 20:27:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Jakmile je cítit nějaký problém v dásni, začínající bolest třeba jen při doteku, při slabém tlaku, je dobré přes tvář místo promačkávat, masírovat. Zřejmě proudění tělních tekutin způsobí pročištění, proces skončí.
A duchovně – dobře hodnotit svého lékaře, mít důvěru. Názorem záporným by se nepříjemné výsledky přibližovaly.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-24 13:21:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: Děkuju, zkusím se zeptat v lékárně.
loc: ono je těžký si duchovně nestěžovat na zubařku, když co vrt, to průser. Jiná volná v okolí není. Není vůbec normální, aby ti plomba vypadla za 14 dní od zákroku, příště znovu a další znovu. Pak ze zubu máš cedník, jelikož ho musí znovu narušit. (Když jdeš jinam, dáš za plombu 4tis u soukromé zubařky a ještě 800-1500 za první posouzení zubů a ještě se to nemusí podařit). Sestřička totiž neumí dostatečně namíchat věci tak, aby byly ve správném poměru a nejspíš nevalného data. A za druhé už nemá ten elán a zrak. Sestřičce bylo tak 65-70 a zubařka má skoro stejný věk. Když v okolí byl nový zubař, vše si dohodli přes známé a ještě ani nezačal, měl plno. Takže vážit si zubařky chápu, ale když si to nezaslouží, je to věčně začarovaný kruh. Nemůžu chválit někoho, kdo to dělá nekvalitně. Pak to dopadá tak, že tam raději nejdeš i kvůli očkovaným (mám z nich zdravotní problémy) a problém se jen zhorší. A když tohle někomu řekneš, tak se jen zasměje a řekne, to není možný, to je v hlavě. A takových lidí je po světe…Namísto, aby ti uvědomělejší měli lepší život, vždy ti ho podělá někdo, kdo má vše na háků a přitom se má líp, než ten, co má určité svědomí a zodpovědnost. Taky jsem se řídil duchovníma „poučkama“, ale ne vždy platí a pokud Matrix chce, můžeš jednat jakkoli svědomitě a moudře a vždy ti nějak hodí kopačku do zadku a zamete s Tebou. Nejzdravější zuby mají ti, kteří se vůbec ničím netrápí, dělají jednoduchý věci, který nezatěžují psychiku, ani tělo. A takový tu Matrix chce.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-24 17:19:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Hledej jiný zubaře, tohle co popisuješ je úplně na palicu. Těžkej středověk. Kdybys každý den obvolal 1-2 ordinace a zeptal se jestli tě vezmou tak narazit na volný místo je jenom otázka času. A neomezovat se na svoje město. Za kvalitním ošetřením se někdy jezdí i pár hodin.

Ikona diskutujiciho tauri 2023-02-24 19:17:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Už jsem se ptal, volal a v jiném městě to samé..Máme plno. Jen proto, že tam je rodina bylo volno, jinak smůla. Nevolal jsem teda do několika měst, ale zase x km je teď pro mě teď problém, protože nemůžu mezi očkovaný do vlaku, či busu. Na kole jet za zubařem 25km je teď v zimě ne uplně pohodlné :)) A pokud už je po smrti a udělal se tam váček, je to spíš ta horší varianta pro zub. Jinak koupil jsem si ty kapky a uvidím, děkuju za tip. Má to nějak 30 bylin, ostatní měli klidně 16.
Jak už to člověka mele, tak jsem rád alespoň za to, že i když bude po zubu, tak budu mít klid a nebude se tam dělat záněť, kvůli spiku z očkovaných. Minule mě napuchly i rty a na jazyku mě slabě řezalo.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-24 21:52:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli máš něco se zubem a potřebuješ kvalitně ošetřit, tak nějací očkovaní spolupasažéři v buse, když ty bacily se dají stejně vyhnat čajem, budou za chvíli tvůj nejmenší problém. Někdo by tě snad i mohl hodit autem, líná huba holé neštěstí. Nechci tě strašit ale zažila jsem kdysi podkaženou plombu, akutně jsem oběhala celou kliniku a bušila na jednu ordinaci za druhou a ten … mě stejně vzal až za 14 dnů 😀 To bylo bájo. A 4 osmičky zrozené z devátého kruhu pekla, z nich jedna šla ven zaživa. Zuby musíš řešit včas, pokud o problému víš. Nenechat pušit, jinak si užiješ.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-03-01 20:14:40
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri: Dej si pozor na to, že kanálky vydrží 6-10 let, pak se to musí zase nějak opravit (já to neřešila a po těch 10ti letech se mi pod tím mrtvým zubem velký zánět, takže jsem pak šla na trhání, což bylo díky tomu zánětu peklo..).

Ikona diskutujiciho SilverSis 2023-02-21 21:28:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jak být v kontaktu se svým nitrem? a jak přestat cítit prázdno ve svém srdci? nevím, jestli mám stavy těžké deprese, ale už mě ani nebaví dělat věci, které mě dřív bavily. Sice vnímám svůj dech a ptám se sebe, jak se cítím v průběhu dne, ale žádnou odpověď nedostávám, většinou za mě rozhodují špatné myšlenky a cítím se celkově ztraceně na to, že se mi blíží maturita, tak jdu ve všech oblastech života spíš ke dnu
🙁

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-22 13:53:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkus tu situaci jenom pozorovat jako film. Řekni si že prostě půjdeš dopředu, uděláš max a ať to bude jak to bude, udělala jsi co jsi mohla a nemůžeš si nic vyčítat. A kdyby něco nedopadlo, dostaneš další termín.

Ikona diskutujiciho mike 2023-02-22 18:01:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Ako píše alue, môžem iba súhlasiť, je veľmi dôležité si byť vedomý toho, že si v danú chvíľu urobil/a maximum bez ohľadu na to, čo to je, a prestať sa tým ďalej trápiť. Ak máš zlé myšlienky, tak odpoveď na otázku ako sa cítiš je nie tak, ako by si chcel/a, a teraz keď to vieš, opýtaj sa hneď ako by som sa chcel/a cítiť? A predstav si ten stav, takto sa dajú preklopiť deštruktívne myšlienky na konštruktívne a posunúť sa tým správnym smerom. Chce to prax, ale človek sa do toho dostane.

Ikona diskutujiciho Standa 2023-02-22 00:31:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mimořádné čtení, ostatně, tak jak mnohé na tomto portále. Tenhle článek si ale budu častěji připomínat.
Paní Aluško, bez komplimentu říkám, že do Vás se asi musel inkarnovat velký genius. Jak jinak si mám vysvětlit, že denně přicházíte s novými tématy s nemalou výpovědní hodnotou. To vůbec není samozřejmost !! A pak z hlediska výběru vhodného tématu a časové náročnosti zpracování článku, už vůbec nechápu, jak to vše sama stíháte. Vždyť to je výkon na celou redakční kancelář a ne na jednoho člověka. Divím se a nechápu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-22 13:54:27
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji, jsem ráda že nepracuju zbytečně a že mám dosah na lidi, kterým to obohatí život a kteří tyto znalosti dokážou ocenit a použít ❤

Ikona diskutujiciho František 2023-02-23 09:13:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji. Článek je skvělý. Je to čtení na víc cyklů než to člověku všechno doklapne. Určitě použiju. 👍

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-02-23 09:25:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Valím oči. Parádní návod, který tu podle mě už pár měsíců chyběl 🙂

Ikona diskutujiciho kiana 2023-03-01 20:39:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tenhle článek potěšil, protože sebeuvědomění právě dělám, ale většinou díky tomu přijdu na chyby v systému (protože když je někdo např. výbušný, tak to může být tím, že je unavený/přetažený, a pokud by mohl spát tak dlouho, jak potřebuje, žádnou takovou „vadu charakteru“ by neměl – to jsem dala jako příklad, někteří lidé by byli výbušní stejně a já s tímhle problém nemám).

Takže takových 90% nesprávného jednání je zapříčiněno špatným systémem např. nedostatkem svobody (a pouze to navenek vypadá jako vada charakteru) a 10% je zlo v lidech + 60-70% lidí naopak díky zlému systému vypadá navenek dobře, ale kdyby byl základní příjem (a svoboda), tak by se odhalila jejich pravá povaha. Těch zlých lidí je tedy 60-70%+10% = 70-80%, ale nejsou to ti, kteří vypadají jako zlí (např. zotročení lidé kteří musí kvůli přežití lhát nebo prodávat svoje tělo zlí být nemusí, ale lidé s lehkým zaměstnáním kteří zastávají kapitalismus/současný otrocký systém se mezi zlé počítají i když vypadají jako dobří, politici se mezi zlé počítají ale pokud by byl někdo vydírán, tak by se tam nepočítal a tak dále..). Abychom mohli posoudit charakter člověka, musíme se podívat na MOŽNOSTI, které má (které mu systém dal) vs. co se s tím snaží udělat = takže ignorantští lidé volící si televizi můžou mít horší charakter než ti, kteří kvůli přežití v TV lžou, ale na druhou stranu pokud je někdo v destruktivním prostředí a televize je pro něj zdrojem dobrých pocitů (jiný lepší zdroj ve svém okolí nemá), tak je to pro něj nejlepší volba, a pokud mu vymyje mozek, je obětí.. (protože neměl na výběr lepší možnost) Asi každý má na výběr výlet do přírody nebo do své fantazie, takže by to byla hodně velká vyjímka – ale i tak někdo má v práci TV násilně (bez možnosti výběru zapnutou..). Každopádně kdo chce, koupí si špunty do uší apod. když nechce v práci poslouchat rádio/tv (pokud je ale cílem zaměstnání vymývat zaměstnancům mozek, můžou takového člověka vyhodit když to někdo zjistí). Prostě charakterová vada se dá určit jenom v ideálním prostředí a nebo v tomto systému tak, že se podíváme na podmínky daného jedince vs. jeho svobodnou volbu. U celkem dost lidí jsem si ale říkala, že něco dělají špatně kvůli zlému systému/protože se bojí illuminátů, ale pak jsem zijstila, že kdyby byl základní příjem, chovali by se ještě hůř (v tomhle směru), takže systém zotročování a strašení naopak lidem stále dává šanci na sobě pracovat (zatímco já bych to neprotahovala, dala bych základní příjem a kdo by se ze svobodné vůle choval špatně, přerušila bych s ním kontakt navždy plus zločince fyzicky ohrožující okolí bych zavřela do vězení, ale to, co reálně existuje je očividně mírnější a dává ještě čas na změnu/zapracování na sobě, asi proto, že ten, kdo není zločinec, má charakterové vady např. kvůli traumatu z dětství, za což ani nemůže).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek