Spojení s andělem Slunce a Měsíce

3.2.2010 v Bytosti 0

My, bytosti světla tě zdravíme v lásce a radosti. Žehnáme tomuto dni. Budeme dnes, jestli jsi na to připraven, aktivovat energii tvého anděla Slunce a anděla Měsíce ve tvých buňkách a ve všech tvých jemněhmotných prostorách. Otevřeme tvou temenní čakru a zvýšíme zcela jemně a lehce frekvenci tvé šišinky mozkové-epifýzy. Její energie proudí k podvěsku mozkovému , jehož frekvence se tím zvýší a otevře třetí oko zevnitř.

Prosíme tě, vlož levou ruku do prvé a zkřiž pravou nohu přes levou. Narovnej záda a buď uvolněný. Vlny naší lásky proudí nyní všemi tvými čakrami a zvyšují jejich frekvenci.

Prosíme tě, vdechni a vydechni třikrát a naslouchej svému dechu. Představuj si neustále znovu, že se můžeš pomocí svého rozumu, své myslí a pomocí všech tvých vědomí dostat skrze proudění svého dechu, které je mostem mezi vesmírem a tvým tělem, do říše svého srdce, do frekvenčních polí své duše.

Když budeš pokračovat se čtením či posloucháním, pak zkus zároveň zůstat svou pozorností u svého dechu. Vdechuj a vydechuj klidně a ne příliš hluboce. Dech je život, vše dýchá. Existují různé formy dýchání. Ve svém nejvnitřnějším atomovém vědomí dýchá i kámen, neboť i on je oduševněn duchem a je živý. Mnozí lidé ohraničují život ve své představě a myslí si, že jen to žije, co viditelně dýchá, jako například člověk a zvíře. Duchovní princip dýchání ale není ohraničen. Energetické proudy dechu jsou v pozemské rovině nabité elektricky a magneticky. Také se dá říci, že dech je aspektem principu Bůh-otec a Bůh-matka v těle, které ho udržují při životě. Jestliže necháš dech jako Božský proud, jako tok živoucího ducha vědomě proudit do svého těla, poznají tvá vědomí, i když ne zrovna tvé vědomí rozumu, svou božskou podstatu. Zažít vědomě vlastní dech znamená vědomě vnímat vlastní, kreativní božskou činnost, která tě udržuje při životě. Pomocí síly představivosti můžeš vést skrz svůj dech energetické formy z vesmíru do všech částí tvého těla-je to fantastické očistné cvičení, které může zabránit mnoha nemocem.

Jestliže však jeden orgán onemocněl, můžeš si při vdechování uvědomit svou sounáležitost s Božským bytím v sobě, dech zadržet a pak vést tyto tekoucí, božské léčivé proudy s pomocí své představivosti do nemocných částí těla. Toto jsou ještě málo používané léčebné metody, které však již dnes můžeš použít. Jestliže nyní nabiješ svůj dech energií lásky nebo harmonie nebo léčivou silou, vždy se Božský-duchovní princip stará o to, aby léčivé proudy, které proudí s dechem byly vedeny na ta místa, kam je směřuje síla tvé představivosti a tvého vědomí. Jestliže chceš určitý vnitřní orgán ošetřit. Měl by ses snažit podívat se v knize, jak tento orgán vypadá a to tak dlouho, až jej dokážeš vizualizovat se zavřenýma očima. Vdechuj potom vědomě léčivou energii do tohoto orgánu a představ si, jak tato energie, kterou jsi vědomě stvořil, tímto orgánem proudí a léčí jej. Jestliže povedeš tímto způsobem energii přímo do nějaké části těla, pak se zároveň zaktivují v souvislosti s ní se nacházející jemněhmotné energetické okruhy. Také slabiny v éterickém těle, které vznikly nemocí, budou harmonizovány. Celý energetický systém těla se posílí.

Nyní jsme zase pomocí frekvenčního vlnění našich slov vystavěli jemněhmotnou kabelovou síť ve tvém energetickém těle a můžeme prohloubit energetické spojení s andělem Slunce a andělem Měsíce. Před tím tě ale poprosíme, abys hluboce vdechnul a velmi hluboce vydechnul, až budeš mít pocit, že ve tvých plicích nezbyl ani kousek vzduchu. Představuj si při tom, že se zbavuješ všeho vnějšího, všech těžkostí, všech myšlenek, všech cizích frekvencí, které nepatří k tvému božskému bytí. Vytlač všechen vzduch ze svého těla a tím a tím všechny disharmonické vlny, které vytvořilo tvé ego. Vylisuj se silou své představivosti jako citron, vyprázdni se, zbav se všech pout.

Jestliže budeš nyní zase zcela normálně dýchat, budeme my andělé svými energetickými formami této tvůj zcela čistý stav udržovat. Představ si nyní nad svým temenem zlatou pěticípou hvězdu a za ní stříbrnou sedmicípou hvězdu, která pěticípou převyšuje. Jestliže toto nedokážeš vizualizovat, pak stačí i tvá představa nebo myšlenka o tomto dění.

Sluneční anděl nyní nabíjí pěticípou zlatou hvězdu svými energiemi, které nyní proudí tvou temenní čakrou do fyzického těla, do všech tvých jemněhmotných prostorů a čaker a do celého tvého bytí. Můžeš si svého osobního slunečního anděla představit jako aspekt, jako neoddělitelnou součást mohutného slunečního bytí, které znázorňuje duchovní principy slunce, princip Krista. Tvůj sluneční anděl zapůsobí nyní na tvou polaritu a jestliže někdy uslyšíš v sobě jeho jméno, pak budeš vnímat buď jako mužskou či ženskou formu nebo obojí zároveň. Čím častěji se budeš sám označovat jménem svého slunečního anděla, tím hlouběji, bytostněji se s tímto andělem spojíš a o to dokonaleji ztělesníš jeho Přítomnost.

Řekneme ti nyní slova a věty, pomoci kterých se můžeš napojit na silový zdroj svého anděla Slunce. Buď si vědom, že je aspektem tvého vyššího Já a že nepůsobí mimo tebe. Mimo tebe neexistuje nic, ani duchovně božský princip, ani princip andělů. Jestliže se chceš nyní vědomě, energeticky a v lásce spojit se svým andělem slunce, pak opakuj po mě tato slova:

Všechna má vědomí se otevírají v lásce, v důvěře a s trpělivostí nádherným, léčivým proudům mého anděla Slunce. Dovoluji mu, aby mě celistvě prozářil a aby mě v budoucnosti vedl. Prosím svého anděla Slunce, aby mi pomohl zůstávat na cestě dobra, pravdy a krásy. Otevírám se jeho lásce a prosím o moudrost, abych poznal duchovní zákony a naučil se podle nich žít. Prosím svého anděla Slunce, aby nechal zaznít ve všech mých vědomích frekvenční vlnění mužského a ženského aspektu svého jména, které je také mým jménem. Vděčný a plný radosti přijímám jeho Světlo a jeho síly. Nechám přetéci své srdce láskou a přijímám životní plán, který mi byl určen mým Božským Já s láskou a odvahou.

Možná, že bys chtěl v sobě nechat doznít tuto zkušenost, tento zážitek? Pak by bylo dobré kontaktovat tvého anděla Měsíce o něco později a udělat nyní ve čtení přestávku.

Jestliže jsi připraven spojit se energeticky se svým andělem měsíce, se kterým jsi již dříve spojení začal a dnes toto spojení chceš prohloubit, pak se ponoř se zavřenýma očima do sedmicípé hvězdy nad tvým temenem. Anděl měsíce nyní nabíjí tuto hvězdu svými energiemi. Proudí do všech čaker tvého astrálního těla. Prosím tě, aby ses po tomto odstavci podíval se zavřenýma očima skrze své duchovní oko a představil si, že tvé fyzické oči zrovna tak, jako tvé duchovní oko, energetické proudy tvého anděla Měsíce přitahují. Dívej se do toho zářícího, svítícího stříbrného Světla.

Dej si klidně načas a pak se teprve takto modli:

Ó milovaná bytosti Světla. Ty jsi můj osobní anděl měsíce a tedy jsi také částí mého Vyššího Já. Zdravím tě s láskou a úctou, tak jako i ty mě zdravíš s láskou a úctou. Rád přijímám Světlo a sílu tvého bytí do svých vědomí. Prosím tě a také rád splním tvou prosbu, že se se mnou spojíš a že se s tebou spojím ve všech dimenzích mého celistvého bytí tak, že splyneme, že budeme svatým společenstvím.

Otevírám všechna má vědomí, také ta, která představují mé vnější Já a jsem připraven vstoupit do tvých služeb a nechat se vést. Z příkazu lásky a života budu sloužíc naslouchat všem proudům tvé lásky.

Otevřu všechna svá vědomí, abych v neohraničených dimenzích svého bytí mohl vnímat tvé jméno. Jsi částí mne. Jakož i já jsem částí tebe. Splynutím s tebou se zruší polarita všech vědomí mé duše. Sdělíš mi tedy jen jedno jméno a nebudeš mi sdělovat ženský a mužský aspekt jména. Chválím a velebím společně s tebou, kteří jsme nyní za jedno, Pána našeho stvoření, Ducha v neohraničených dimenzích naší duše.

Jestliže neznáš ještě zcela jistě jméno svého anděla Měsíce a Slunce, pak stále znovu pros, aby ti je intuitivně nebo myšlenkově jmenovali. Nepochybuj potom o správnosti těchto jmen, i když si je už někdy slyšel nebo se ti mohou zdát cizokrajnými. I když to může ještě nějaký čas trvat, než se budeš moci otevřít intuitivnímu vnuknutí obou jmen, jsi již nyní spojen energeticky a vědomě s frekvencemi svého osobního anděla Slunce a anděla Měsíce. Aniž se energetické formy obou andělů spolu smísí, sloučí se přesto do jednoho svítícího Božského bodu, který se nyní jako klenot vloží do tvého srdečního centra.

Věz, milovaný bratře, milovaná sestro, že nyní půjde pod vedením svého anděla Slunce a anděla Měsíce životem a budeš plnit své úkoly stále dokonaleji a uvědoměleji.

Jsi požehnán. Jsi tímto zasvěcením přijat do spolku andělů. Jsme sourozenci. Milujeme tě. Díky.

Z knihy Meditace

Z německého originálu přeložila Eva Melzerová

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek