Úloha DNA v matrixu a pátá jemnohmotná báze φ

14.9.2022 v Matrix 20

Naše DNA má schopnost komunikovat s DNA druhých lidí a dalších živých bytostí. Tato komunikace probíhá mimo prostor a čas prostřednictvím hyperprostoru. DNA nekomunikuje běžným způsobem v rámci našeho časoprostorového systému, ale za pomoci červích děr (mezidimenzionálně), které se na ni napojují. Informační vzorce, které DNA přijímá, jsou uloženy ve speciální světelné vlně zvané soliton. Hyperkomunikace je pozoruhodná v tom, že nepodléhá žádným omezením. Působí jako rozhraní k otevřené informační síti.Podobně jako internet, umožňuje také DNA zadávání vlastních údajů do této sítě, čerpání dat ze sítě a navazování kontaktů s ostatními uživateli sítě.
Hyperkomunikace sehrává klíčovou roli také při stavech změněného vědomí, jako hypnóza, nebo vidění na dálku. Protože používá pro přenos informací hyperprostor, má přímý přístup k matrixu. Člověk není pouhou loutkou v rukách matrixu, ale může ho sám ovlivňovat. Což také dělá, ale většinou podvědomě.
Dnešní běžný člověk nemůže ani doufat, že by se mu podařilo manipulovat s matrixem pouze silou vůle. Souvisí to se zjištěním vědců, že naše DNA je z více než 90% „němá“. To znamená, že bylo zjištěno, že pouze necelých 10% DNA představují aktivní geny, zapojené do stavby našeho těla. Těch 90% vůbec není němých, právě naopak! Jsou to rezonátory pro hyperkomunikaci. Biologové také předpokládají, že němá část DNA představuje budoucí potenciál vývoje lidské rasy. Nelze vyloučit, že jednoho dne se lidé naučí vědomě manipulovat s matrixem.

Už dnes existují někteří výjimečně nadaní jedinci, u nichž je zřejmě aktivní „němá“ část DNA, nebo silněji reagují na soliton. Tito lidé narážejí v průběhu svého života na chyby v matrixu častěji a jsou také v tomto ohledu vnímavější, takže si tyto chyby snadněji uvědomují.

Molekulu DNA tvoří dva provazce sestávající z molekul kyseliny fosforečné a cukru, které jsou v pravidelných odstupech (30 stotisícin milimetru) spojeny příčkami nazývanými bázové páry. V podstatě je to nesmírně dlouhý zip. Rozhodující faktor dědičné informace představují právě zmíněné „příčky žebříku“, které jsou tvořeny pouze čtyřmi chemickými látkami, tzv. bázemi nukleových kyselin.
Jsou to: adenin (A), thymin (T), cytosin (C) a guanin (G). Do bázového páru se přitom spojuje výhradně adenin s thyninem a cytosin s guaninem. Existují tedy přesně 4 varianty těchto spojení: A-T, T-A, C-G, G-C. Uspořádání a posloupnost těchto bázových dvojic podél dvojité šroubovice DNA představuje specifický kód, jež definuje veškeré dědičné informace daného živočicha.


V minulosti proběhly výzkumy ohledně hyperkomunikace, při nichž se našli lidé, kteří byli schopní se ve změněném stavu vědomí na tuto komunikaci napojit. Díky tomu měli přístup k dosud neznámým poznatkům. Tito lidé opakovaně zdůrazňovali, že čtyřem bázím DNA odpovídají čtyři konkrétní barvy. Podle výpovědi pokusných osob odpovídají jednotlivým nukleovým bázím tyto barvy:

adenin (A) – fialová
thymin (T) – modrá
cytosin (C) – zelená
guanin (G) – červená

Těmto barvám fyzikálně odpovídají určité frekvence elektromagnetického spektra. To ale ještě není všechno. Pokusné osoby tvrdily, že za pomoci vhodné technologie je možné frekvence nukleových bází ovlivnit. Například výměnou červené a zelené barvy (cytosinu a guaninu) lze vymazat vzpomínky dané osoby.
Je znám psychotronický generátor frekvencí, který vynalezl profesor Smirnov z Moskvy. Daly se jím vymazat vzpomínky pokusných osob, takže to není nevěrohodné tvrzení.

Překvapivé však bylo, že pokusné osoby všechny shodně popisovaly pátou nukleovou bázi. Jde o doposud neznámou a vědecky neprokázanou látku, kterou osoby v transu označovaly písmenem φ (fí Φ). Tato nukleová kyselina prý vytváří můstky sama se sebou a odpovídá jí žlutá barva.
Pokusné osoby vypověděly, že někteří jedinci mají ve své DNA větší množství bází φ, než ostatní lidé. Tyto báze jsou obsažené v DNA každého člověka, u většiny z nás však nejsou aktivní. A jsou tak subtilní, že se vědě zatím nepodařilo přijít jim na stopu. Přesněji řečeno, v DNA běžného člověka ani nejsou fyzicky přítomné, fungují tam jen jako vibrace. Pouze u několika málo jedinců jsou aktivovány, takže jsou zhmotněné a chemicky aktivní.

To všechno zní strašně dobrodružně, také proto, že DNA, tak jak ji vědci znají, neobsahuje žádné prázdné místo nebo mezeru, kde by se doposud neobjevená nukleová báze mohla skrývat. Teoreticky by tedy mohlo jít o zkreslený poznatek o existenci světelné vlny DNA, neboli solitonu.
Toto světelné záření DNA je jádrem nové vědecké teorie nazvané vlnová genetika, kromě toho ji pokusné osoby popsaly jako žlutou až zlatou záři kolem molekuly DNA. A protože soliton může mít jistý vliv na genetický kód, lze ho (s určitým zjednodušením) označit za „jemnohmotnou nukleovou bázi“.
V případě báze φ však přece jen asi půjde o něco jiného. Rozhodně je zajímavé, že osoby v transu trvaly na tom, že speciálně u nich a dalších lidí podobného založení hraje žlutá komponenta DNA velkou roli a to už po několik generací. Dále tvrdily, že za pomoci využití vhodné technologie je možné v DNA vyvolat další změny frekvencí, při nichž si zelená barva vymění pozici se žlutou (cytosin – φ). Není však jasné, co by tato změna způsobila.

Je tu další moc zajímavý aspekt. Z barevných tónů se totiž dají přejitím do oktávy odvodit následující tóny hudební stupnice:

fialová: H
modrá: G
zelená: F
červená: C
žlutá (φ): E

Nám známé dvojice adenin-thymin a guanin-cytosin by pak odpovídaly tónovým intervalům G-H a C-F. V prvním případě by šlo o tercii, ve druhém o kvartu. Jinými slovy: DNA, jak ji dnes známe, by byla asymetrická.
Avšak výměnou žluté a zelené by došlo k výměně tónů E a F, taže by i druhý tónový interval tvořila tercie. Výměna by tedy vedla k obnovení symetrie DNA.
Proč obnovení? Protože existují nepřímé důkazy toho, že tato symetrie kdysi dávno skutečně existovala.

Pro lepší pochopení jsem vám celý koncept nakreslila. Horní polovina znázorňuje podobu aktuální DNA a její vyjádření na notové osnově. Spodní polovina ukazuje změnu v DNA po výměně cytosinu a φ.

Intervaly se nazývají podle toho, o kolik stupňů diatonické stupnice (např. C dur) jsou od sebe oba tóny intervalu vzdáleny. Jejich názvy jsou počeštělé latinské řadové číslovky v ženském rodě (prima = první, secunda = druhá, tertia = třetí, atd.). Tyto názvy platí pro všechny diatonické stupnice.

V současné době se naše dědičná substance dostala do popředí zájmu vědců. Ti se zaměřili nejen na rozluštění genetického kódu (Human Genome Project), ale i na možnost manipulace genů. Doposud se genové inženýrství omezilo na operace s existujícím materiálem, tedy se čtyřmi nukleovými bázemi, jak je známe z přírody. Do dědičné substance určitého živočišného nebo rostlinného druhu jsou uměle vloženy geny jiného druhu, aby se dosáhlo žádoucích změn v jeho vlastnostech. Nyní se však začíná s pokusy, při nichž jsou do DNA implantovány cizorodé materiály. V této souvislosti informoval časopis Nature o pokusech, které prováděli vědci z přestižního Massachusetts Institute of Technology. Těm se jako prvním podařilo vytvořit cosi jako novou nukleovou bázi a implantovat ji do molekuly DNA. Modifikovali běžnou thyminovou bázi v pozici pět vložením jiné aminokyseliny, na níž byl upevněn nanokrystal ze zlata. Tato úprava jim umožnila modifikovanou molekulu zaměřit a dálkově ovládat proces jejího dělení a reprodukce. Pokusná molekula přitom nedoznala nejmenších škod.
Je zřejmé, že to doopravdy představuje první krok k získávání nových nukleotidů. Taková technologie jednoho dne umožní ovlivňovat zvnějšku organismus, který byl vytvořen z modifikované DNA.

Podle výpovědi osob, které se v hypnóze napojily na hyperkomunikaci, byl k podobnému účelu vytvořen na počátku lidské evoluce nukleotid φ. V průběhu dalšího vývoje našeho druhu však byl u většiny jedinců deaktivován.
Vědci v současnosti hledají různé metody, jimiž by mohli zaměřit a dálkově ovládat dědičnou substanci člověka. Přitom podle všeho jen reprodukují něco, co v sobě odjakživa máme – jenomže to věda zatím neodhalila.

Pokud obsahují informace o hypotetické bázi φ pravdivé jádro, a leccos tomu nasvědčuje, pak nás to staví před zajímavé otázky. Kdo nebo co s námi v minulosti prostřednictvím tohoto nukleotidu manipuloval? Byla to nějaká nadřazená instance, možná mimozemského původu? Nebo to byl přímo sám matrix, aby nás mohl lépe kontrolovat? A proč je dnes nukleotid φ u většiny lidí neaktivní? A až matrix skončí, bude tento nukleotid reaktivován?

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Petra 2022-09-14 03:44:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Konečně zajímavý článek, díky. Vystudovala jsem kdysi molekulární biologii a genové inženýrství, takže o struktuře nukleových kyselin trochu něco vím. Zajímavá je především jejich biofyzika, o které se mainstreamově moc nepíše, všude se bere v potaz primárně biochemie na které se staví „ta pravá“ věda. Že se těm strukturám přiřazují barvy a tóny je pochopitelné, tak jako by se jim měly přiřazovat také tvary a vůně.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-09-14 09:45:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Doplníš prosím o kterých skutečnostech se nepíše? Mě by to zajímalo. Možná by to doplnilo i tento skvělý článek.

Ikona diskutujiciho Jana 2022-12-08 11:42:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud se nemýlím, tak stupnice má více tónů C D E F G H A, takže v DNA to bude také nebo bylo než nám ji Annunaki zprznili.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-08 11:55:31
Ikona diskutujiciho
sipka

To, že lze jednotlivé nukleové kyseliny přeložit na tóny neznamená, že DNA musí nutně obsahovat celou oktávu. Je však prokázáno, že lidské tělo reaguje na frekvence mnoha typů. Existují i cvičení, při kterých se zpíváním jednotlivých samohlásek očišťuje a harmonizuje aurické tělo, nebo jednotlivé orgány. Každý hudebník také potvrdí, že živá hudba má silný léčivý a povzbuzující efekt na mysl i tělo.

Ikona diskutujiciho Elis 2022-09-14 07:26:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško to je úžasný článek. Moc děkuji. Taky to ve mě vyvolalo milion otázek. Je to hodně zajímavé téma ❤️

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2022-09-14 09:39:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento skvělý článek!

Ikona diskutujiciho Růženka 2022-09-14 09:42:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nákres je suprový. V tom popisu jsem se někde v půlce začala ztrácet ale hozeno na papíře se mi to hezky v hlavě seskládalo. Bez toho bych si to musea nakreslit sama. Hrozně mě to zaujalo. Dává to vlastně smysl některým skutečnostem.

Ikona diskutujiciho Q 2022-09-14 09:43:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proto bylo zjištěno že je hypersenzitivita dědičná. Mohl by v tom hrát roli i nukleotid φ. Mohl by nést napříč generacemi poděděné vlohy pro tyto schopnosti.

Ikona diskutujiciho Karel 2022-09-14 09:43:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska.org dneska opět boduje. Hodně zajímavé čtení po ránu.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-09-14 10:38:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu výborný a podnětný článek. děkuji 🙂

Ikona diskutujiciho Nini 2022-09-14 10:38:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super počtení! Články tohoto typu mám ráda! DNA, krevní skupiny a jejich RH faktory, to je moje.

Ikona diskutujiciho mike 2022-09-14 11:32:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi zaujimave alue, Dakujem.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-09-14 12:20:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vysvetlenie ako funguje hyperpriestorová komunikácia a celý matrix sa hodne zjednoduší ak budeme predpokladať, že hmotný svet, v ktorom žijeme, je tvorený z informácií, prenášaných z iného časopriestorového vzťahu, do nášho priestoru a času. Podľa filozofie akú mali starovkí ľudia ešte pred potopu sveta, je možné tvrdiť, že všetko vo vesmíre sa skladá z informácie, ktoré sú uložené v prvej dimenzii, v počítačovej štruktúre. Informácie sa prenášajú do druhej dimenzie, čo je prenosový rozmer. Nakoniec, tretí rozmer je, keď sa informácia stáva atómom hmoty ako uhlík. Životné formy sú existencie štvrtej dimenzie. Vedomie osoby existuje v prvej dimenzii ako samostatná oblasť informácií podobná špecializovanému programu; môžeme sa domnievať, že toto je duša. Naše fyzické telo je schránkou, ktorá je zase myšlienkovou formou – možno sa naň pozerať ako na šablónu stvorenú Bohom. Smrť by bola oddelením týchto dvoch signálov. Bytosť piatej dimenzie by bola inteligentná bytosť, ktorá by mala oveľa väčší potenciál ako bytosti v štvrtej dimenzii a bola by schopná vnímať, ovládať a manipulovať svet okolo seba bez nutnosti fyzického kontaktu. Tieto bytosti by boli schopné komunikovať s ostatnými myšlienkami bez toho, aby fyzicky vytvárali zvuk alebo pohyb. Tento typ bytosti by vykonával veľkú časť svojej interakcie (zhromažďovanie informácií) prostredníctvom prvej dimenzie, bez potreby svojich fyzických zmyslov. Mali by fyzické telo, o ktoré by sa museli starať a udržiavať ho. Takže ano, niektorí jedinci dokážu mať priamy prístup k matrixu, napríklad ako Uri Geller.

Ikona diskutujiciho astrei 2022-09-14 13:49:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Toto je neuvěřitelný elaborát s vědeckou exaktností… Na to jsi přišla sama?

Ikona diskutujiciho kiko 2022-09-17 17:42:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Technická otázka, je matrix a hmotný svet to isté alebo máš na mysli 2 rozdielne veci? Ďakujem 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-09-17 18:25:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Přečti si seriál matrix.

Ikona diskutujiciho MilanMareš 2022-09-17 20:16:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásný den. Cítím vůni hříbků, takže jsme na dobré cestě. Stále říkám, podívej se na svět i očima za očima. Namasté všem

Ikona diskutujiciho kiana 2022-10-18 21:38:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle téma mě zrovna zajímalo, protože když si bývalý myslel, že se stal osvíceným, tak jsem u něj vnímala zlatou barvu DNA (nebo jenom zlatou barvu vyzařování, nevím). Díky tomu měl asi nějaké schopnosti, ale zároveň ho něco ovládalo. Takže tento článek s mojí zkušeností souhlasí.

U sebe jsem vnímala světle modrou barvu DNA (nebo astrálního těla) a u běžných lidí bylo vyzařování DNA bílé. Jelikož se mi to zlaté vyzařování líbilo, tak jsem se rozhodla, že se k ní také zkusím vyvinout a opravdu se mi to pak VE SNECH povedlo, že jsem měla zlaté vyzařování těla (to bylo už dost let zpátky). Protože jsem ale věděla, že se přes to dá člověk ovládat, tak jsem si ponechala svojí modrou s tím, že jsem chtěla mít možnost to kdykoli budu chtít/potřebovat přehodit na zlatou (ale nevím, jestli se to dá vědomě takto jednoduše udělat..). Pak jsem narazila na přístroj Healy Zlaté Frekvence, což jsem si intuicí zjistila, že mi to pomůže dát tu zlatou barvu do těla v realitě, takže jsem to vyzkoušela a myslím si, že to i fungovalo, akorát teď nevím, jestli to ještě funguje (ale už mi na tom moc nezáleží – zažila jsem zajímavý zážitek, ve kterém byly jak dobré věci, tak i nějaké špatné – a dál to moc neřeším).

Podle mě jsou tři oblasti („vývoje“ nebo „pohledu na svět“ nebo „zasahování do matrixu“ / ovlivňování matrixu / boj se zlem):
1.) cesta toho pravého – kdo má twin flame, tak může ovlivňovat svět na základě těchto principů, které jsou konstruktivní a jsou silnější než jakákoli magie nebo ti specializovaní lidé, kteří technikou zasahují do matrixu jsou většinou také slabší
2.) spojení s anděly a konstruktivní stranou jako celkem – a boj se zlem (člověk má poslání/úkoly dokud existuje zlo) fyzicky i na dalších (např. astrálních) úrovních (těch úrovní bude asi dost, nezkoumala jsem to)
3.) mít energii zdroje ve svém DNA = hmotném těle, čímž se ovlivňuje matrix zase z úplně jiného úhlu – zdroj je konstruktivní, takže by to mělo vést k harmonii, rovnováze, hojnosti (tady se asi nebojuje se zlem, protože jenom „bytím“ s tímto typem DNA se matrix mění k dobrému, ale bohužel např. bývalý u toho byl destruktivní, takže se asi dají takoví lidé na dálku zaměřit a ovládat tak, aby se účinek toho dobrého „vyrušil“ nebo jinak zatím ještě nevím, jaké by mohlo být vysvětlení)

Když jsem měla tu vizi, tak jsem na youtube viděla krátké video anime souboj, ve kterém bojoval bojovník dobré strany proti bojovníkovi zla a oba měli meče, ze kterých se točily do kolem sebe do spirály dva barevné „provázky energie“ (jako DNA)..myslím, že růžový a světle modrý, ale jistá si už nejsem..a nakonec si jeden z nich přivolal ještě žlutý/zlatý, takže se točily do spirály tři barevné provázky energie – to video už nemůžu najít (neuložila jsem si ho), ale myslím si, že symbolicky ukazovalo tyto tři principy (viz bod 1,2 a 3) pro lidi, kteří o tom něco ví, to tam bylo zakódováno. Občas se najdou taková videa, která mají skrytý význam, který je určený pro toho, kdo o něčem něco ví, tak jenom ten to dokáže rozklíčovat (a tohle bylo ASI v této kategorii). Bohužel si to video moc nepamatuju.

Ikona diskutujiciho HansakDan 2022-12-04 03:58:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

viz práce ruského akademika P.Gariaeva: Vlnová genetika a Lingvistická genetika – v češtině např. https://vlnovagenetika.cz/,
mnoho informací o této nauce lze najít na webu Jardy Chvátala ale i na mnoha dalších zahraničních webech, samozřejmě nejvíce v ruštině, ale také dalších jazycích

Ikona diskutujiciho Micci 2022-12-04 14:08:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super . Akurát v akom ladeni bolo meranie 432 alebo 440 dosť doležite podla mňa .Ďakujem za odpoveď.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek