Zdravotní dopady mikrovlnného záření / Doporučuji

22.7.2017 v Prevence 9

Zařízení k vaření mikrovlnami původně vyvinuli a zkoumali němečtí vědci v rámci vývoje mobilního týlového zařízení, zkušebně nasazeného v průběhu invaze do Sovětského svazu. Těmito výkonnými elektronickými aparáty, umožňujícími masovou přípravu jídel, hodlala Wehrmacht řešit logistické problémy spojené s palivem pro polní kuchyně. Navíc nabízely mnohem rychlejší výdej stravy vojákům, než tradiční zařízení. Po počátečním nadšení však bylo od dalších experimentů tohoto druhu upuštěno. Jak sami zjistíte, stalo se tak z dobrých důvodů…

Spojenci pak po válce objevili dokumentaci o lékařském výzkumu spojeném s vývojem těchto aparátů. Tyto dokumenty byly společně s experimentálním mikrovlnným vybavením převezeny do USA, kde je Ministerstvo války utajilo s odvoláním na vědecký výzkum.

Některá z ukořistěných zařízení získali už předtím vědci v Sovětském svazu a začali je zkoumat samostatně. Získanými poznatky znepokojení Rusové, kteří provedli zatím nejpečlivější výzkum biologických účinků mikrovln, nakonec zakázali používání podobných zařízení zákonem, stanovili dosud nejpřísnější normy ohledně ochrany před expozicí mikrovlnami a jimi produkovanými poli a zveřejnili celosvětové varování o biologickém a environmentálním riziku vyplývajícím z užívání elektronických zařízení na těchto frekvencích (více informací WM magazín č.1).


Shrnutí lékařských výzkumů

Základní německý výzkum ohledně biologických účinků mikrovlnn prováděla Humboldtova univerzita v Berlíně v letech 1942-43, tedy v období, kdy probíhalo vojenské tažení Barbarossa. Počínaje rokem 1957 až donedávna pak prováděl studia na tomto poli zejména Institut pro rádiové technologie a další vědecká pracoviště bývalého Sovětského svazu.

Společná zjištění německých a ruských výzkumníků mikrovln lze zařadit do zhruba tří kategorií: rakovinotvorné účinky, vlivy na výživnou hodnotu potravin a biologické účinky vystavení lidského organizmu mikrovlnným emisím.

Působení mikrovln na potraviny

Na potravinách vystavených mikrovlnám byly pozorovány následující změny.

Maso: během přípravy v mase vzniká známý karcinogen, d- nitrosodiethanolamin.

Proteiny: v proteinech dochází k aktivní destabilizaci biomolekulárních vazeb.

Zvýšená radioaktivita: mezi mikrovlnami zpracovanou potravou a libovolnou radioaktivitou v ovzduší vznikající „vazba“ způsobí výrazný nárůst nasycení potravin částicemi alfa a beta.

Mléko a obilniny: v bílkovinných sloučeninách obsaženýchv mléce a obilních zrnech vznikají rakovinotvorné látky.

Zmrazené potraviny: použití mikrovln k rozmrazování potravin má za následek změny katabolismu (štěpení) glykosidů a galaktosidů [1].

Zelenina: už extrémně krátké vystavení syrové, vařené nebo zmrazené zeleniny mikrovlnám mění katabolismus alkaloidů [2].

Důsledky pro lidské tělo

Zažívací systém: labilní katabolismus potravin upravených v mikrovlnné troubě mění elementární potravinové substance a vyvolává poruchy trávení.

Lymfatický systém: V důsledku chemických změn v potravinových substancích se objevují poruchy funkcí lymfatického systému. Důsledkem je ztráta tělesné obrany vůči určitým formám neoplazmy (rakovinových bujení).

Krev: V krevním séru osob, které požily mikrovlnami připravenou potravu bylo pozorováno vyšší než normální procento rakovinových buněk (cytoma).

Mozek: účinky zbytkového magnetizmu mohou vystavit psychoneurální receptory v mozku vlivu umělých mikrovlnných vysokofrekvenčních polí reléových stanic a televizních přenosových systémů.

Volné radikály: z určitých molekulárních formací stopových minerálů v rostlinných substancích (zejménav syrové kořenové zelenině) vznikají rakovinotvorné volné radikály.

Zvýšený výskyt rakoviny žaludku a střev: bylo pozorováno statisticky vyšší procento rakovinových růstů v těchto orgánech, plus všeobecné zhroucení periferní buněčné tkáně a postupná degenerace zažívacích a vylučovacích funkcí.

Mikrovlny a výživné hodnoty potravin

Vystavení mikrovlnám vyvolalo výrazné snížení výživné hodnoty všech studovaných potravin. Následují nejdůležitější výsledky.

Znehodnocení vitamínů a minerálů: v každé testované potravině poklesla biologická využitelnost podstatných živin. Jde například o B komplex, vitamíny C a E, základní minerály a lipotropy [3].

Rozpad vitálních energetických polí:kapacita vitálních energetických polí všech testovaných potravin poklesla o 60 až 90 procent.

Snížení stravitelnosti plodů a zeleniny:mikrovlny mění metabolické reakce a způsobilost integrace alkaloidů, glykosidů, alaktosidů a nitrilosidů [4].

Znehodnocení masa: mikrovlny v masu likvidují výživnou hodnotu nukleoproteinů [5].

Snížení kvality potravin: mikrovlny podstatně urychlily strukturální rozpad všech testovaných potravin.

Biologické účinky mikrovln

Vystavování mikrovlnným emisím má negativní účinky na celkové biologické zdraví lidí. To se nevědělo až do doby, než Rusové při experimentech s vysoce sofistikovaným vybavením odhalili, že lidé mohou být mikrovlnami nepříznivě postiženi aniž by jedli jídla vystavená mikrovlnnému záření.

Ukázalo se, že pouhý vstup do energetických polí v okolí těchto zařízení má výrazně škodlivé vedlejší účinky. Na základě takto získaných poznatků Sověti v roce 1976 zakázali veškerá mikrovlnná zařízení zákonem.

Zde jsou účinky, pozorované u lidí „nepřímo“ vystavených mikrovlnám:

Postupný kolaps vitálního energetického pole: u osob zdržujících se poblíž zdroje mikrovln, například u zapnuté mikrovlnné trouby, dochází k oslabení vitálních energetických polí. Stav se zhoršuje úměrně délce expozice.

Snížení energie buněk: elektrické napětí v buňkách, zejména krevních a v lymfatické tekutině, u lidí v blízkosti těchto aparátů klesá.

Destabilizace látkové výměny: potenciály aktivované v potravě externí energií jsou destablilizující a degenerativní.

Poškození buněk: klesá potenciál vnitřní buněčné blány potřebný při katabolickém procesu, což vede k jeho destabilizaci a narušenému přenosu živin do krevního séra.

Destrukce mozkových obvodů: elektrické impulsy na stykových potenciálech mozku degenerují a selhávají.

Narušení nervové soustavy: nervové elektrické obvody degenerují a selhávají. Symetrie energetických polí nervových center, jak v centrální, tak i v autonomních částech nervového systému, se rozpadá.

Ztráta bioelektrické aktivity: projevují se výpadky synchronizace bioelektrického napětí ve vzestupném retikulárním aktivačním systému (řídícím funkce vědomí) [6].

Snížená vitalita: lidé zvířata a rostliny v okruhu do 500 metrů od provozovaného zařízení trpí dlouhodobou a kumulativní ztrátou vitality.

Poškození nervové soustavy a lymfatického systému: v celém nervovém systému a mízní soustavě se tvoří permanentní „depozity“ zbytkového magnetizmu.

Hormonální nerovnováha: tvorba hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen se postupně zhoršuje a nakonec přeruší.

Narušování mozkových vln: úroveň poruch vzorců signálů mozkových vln alfa, delta a theta je nápadně vyšší, než je obvyklé.

Duševní poruchy: v důsledku neuspořádaných průběhů mozkových vln se projevují negativní psychické efekty. Patří k nim ztráty paměti a schopnosti koncentrace, snížení emočního prahu, zpomalení myšlenkových pochodů a přerušovaný spánek, při statisticky vyšším procentu u jednotlivců dlouhodobě vystavovaných nepřetržitým okrajovým emisím a vlivům polí produkovaných mikrovlnným zařízením, ať už šlo o mikrovlnné trouby nebo jiná mikrovlnná zařízení (obsluhy radarů…).

Potenciální využití důsledků poškození mikrovlnami ke kontrole mysli

V důsledku namátkové tvorby reziduálních magnetických depozit a vazeb uvnitř biologických systémů těla (poškození nervové a mízní soustavy) nakonec mohou být zpřístupněny ovlivňování neurologické systémy (v první řadě mozek a nervová centra). Déle trvající expozice může mít za následek dlouhodobou depolarizaci tkání neuroelektrických obvodů. Jelikož tyto vlivy mohou způsobit prakticky nevratná poškození neuro-elektrické integrity různých součástí nervového systému [7], je příprava potravy v mikrovlnné troubě v každém ohledu nedoporučitelná. Efekt zbytkového magnetizmu může vystavit části psychoneurálních receptorů v mozku vlivu uměle produkovaných mikrovlnných vysokofrekvenčních polí.

Sovětští neuropsychologové, mimo jiné, teoretizovali i o možnostech psycho-telemetrických účinků (tzn. ovlivňováním lidského chování rádiovými signály vysílanými na kontrolovaných frekvencích). [8] Zvažovali, zda by pak vhodné subjekty – zcela nevědomky, pod prahem vnímání – prováděly příkazy přijímané prostřednictvím mikrovlnných přenosů, působících prostřednictvím již zmíněných narušení psychoneurálních receptorů na jejich psycho-energetická pole. Z tohoto důvodu, a kvůli 28 shora uvedeným kontradikacím, je použití mikrovlnných aparátů v libovolné formě s konečnou platností riskantní. Současné vědecké názory v mnoha zemích nicméně tomu, co ilustroval zmíněný sovětský zákaz, zjevně oponují.

[1] Dvě skupiny glykosidů, první obsahuje glukózu a druhá galaktózu. Glykosidy tvoří rozsáhlou skupinu rostlinných sacharidových derivátů. Galaktóza je bílý krystalický cukr vznikající při reakci laktózy (mléčného cukru) s vodou.

[2] Bezbarvé, hořké, alkalické krystalické organické substance. Nacházejí se v rostlinách, obsahují dusík a mohou mít výrazné toxické účinky. Např. kofein, morfium nebo strychnin.

[3] Údaj o tom jak rychle si může tělo zpřístupnit a využít živinu.

[4]. Organické sloučeniny v laetrile (vitamínu B17) obsahující trojmocný dusík připojený k jednomu atomu uhlíku.

[5] Substance sestávající z jediného základního proteinu (obvykle histonu nebo protaminu) spojeného s kyselinou nukleovou (jako například proteinový komplex kyseliny deoxyribonucleové – DNK nebo proteinový komplex kyseliny ribonukleové -RNA).

[6] Podobá se síti.

[7] L. R. Luria, Novosibirsk, 1975.

[8] Perov a Luda 1974, 1975 a 1976

primární zdroj: oknodoreality.cz (web již neexistuje)

převzato z: http://megazine.cz/2016/03/po-tomto-clanku-prestane-pouzivat-mikrovlnnou-troubu/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Mára 2017-07-22 10:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jednu dobu, už je to docela dlouho, jsem se snažil nepoužívat mikrovlnku a pečlivě všechno ohřívat na plotně nebo v troubě, ale prostě je to zdlouhavý a nepohodlný. Třeba když člověk dojde z 12ti hodinové noční, chce se bez dlouhých připrav pohodlně najíst a zalehnout, k čemuž je mikrovlnka naprosto ideální.

Ikona diskutujiciho Firzen 2017-07-22 11:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslim, ze je to spis o zvyku a jidelnicku. Taky ted obcas mivam takovehle nocni, ale mikrovlnku vubec nepotrebuju. Bud pripravuju cerstve jidlo nebo jim nejake uz hotove trvanlive jidlo.

Ikona diskutujiciho ol 2017-07-22 11:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mikrovlnku nemáme přes 10let a velká spokojenost, vyhodili jsme ji do sběr.dvora.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-07-22 12:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Bohužel.. naše generace je zhýčkaná, plná shnilců co jsou dokonce líní si normálně uvařit. A klidně tomu obětují svoje zdraví, však v nemocnici jim ,,pomůžou".

Ikona diskutujiciho Amálka 2017-07-22 14:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, díky za něj. Každou chvilku se mě někdo ptá, proč nemáme mikrovlnku a jak bez ní můžeme vůbec žít :), tak konečně budu mít relevantní odpověď. "Není to zdravé" obvykle nestačí.

Ikona diskutujiciho zdeněk 2017-07-22 17:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Takže GP se ani nemusí snažit o vyhlazení lidí, protože 90% to udělá samo a dobrovolně kvůli své lenosti a nevzdělanosti.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-07-22 18:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Spoustě lidí stačí ke sprovodění ze světa pouhá vlastní demence, ani k tomu nepotřebují mikrovlnku 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=aD_Gp083b2U

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2017-07-22 18:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Tak to je fakt. A nejhorší je, jak někteří lidé lezou na střechy vlaků. Vždyť už je celkem profláklý, že člověka může zabít elektrický proud. Že ty dráty mají tisíc voltů, a přesto tam vždycky někdo nový vleze. To mi vždycky bylo záhadou.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-07-22 21:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:  Mě totálně zničilo video ichtyla co se pokoušel sníst pichlavý typ kaktusu, nebo klasická americká zábava, zapalování prdů, nebo strkání rachejtlí do oblasti kde je anus …  a oni se diví že to píchá nebo pálí, pak se dáví nebo válí v plamenech – wtf. – Mám pocit, že spousta těchto dementních ,,zábav" je jenom o tom natočit něco na kameru a sklidit views… což je mimochodem jenom další ukazatel toho jak blbnem z levné zábavy.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek