Zednáři: Skrytá ruka, která utvářela dějiny

29.6.2022 v Symbolika 6

Řídila běh dějin malá skupina lidí se společnými zájmy? Vyobrazení významných mužů minulých staletí odhalují společnou nit, která je všechny spojuje. Je to náhoda, že mnozí z nich při pózování pro portrét skrývali jednu ze svých rukou? Zdá se to nepravděpodobné. Dnes se podíváme na zednářský původ „skryté ruky“ a na mocné muže, kteří toto znamení používali na slavných portrétech.Stojí za světovými událostmi posledních staletí nějaká skrytá síla? Je pád evropských monarchií, nástup věku osvícenství a naše cesta ke světové demokracii součástí velkého plánu vedeného „skrytou rukou“? Před příchodem masmédií byly jedinými artefakty, které lidé měli, portréty zobrazující jejich vůdce v majestátních pózách. Mají tyto portréty okultní význam?

Jednou z těchto póz je „skrytá ruka“. Vzpomínám si, jak se mi učitel dějepisu snažil vysvětlit, proč byl Napoleon často zobrazován s rukou zastrčenou v košili. Obvyklé vysvětlení znělo takto:

„Bylo předloženo mnoho teorií, proč je Napoleon tradičně zobrazován s rukou ve vestě. Některé z těchto teorií zahrnují: měl žaludeční vředy, natahoval si hodinky, měl svědivou kožní chorobu, v jeho době bylo neslušné dávat si ruce do kapes, měl rakovinu prsu, měl deformovanou ruku, ve vestě měl parfémovaný sáček, který potají očichával, a že malíři neradi malují ruce.“ -Tom Holmberg

Pokud všichni jedinci, o nichž je v tomto článku řeč, neměli žaludeční vředy nebo zdeformované ruce, gesto schování ruky prostě musí mít specifický význam. A také má. Většina lidí, kteří toto znamení používají, jsou prokazatelně (a často nadšeně) členy svobodných zednářů. Vzhledem k velkému významu tohoto gesta v zednářských rituálech a skutečnosti, že celá elita byla buď součástí zednářstva, nebo o něm věděla, je prostě nemožné, aby opakování tohoto znamení bylo výsledkem náhody.
„Skrytou ruku“ lze ve skutečnosti nalézt v rituálech královského zednářského stupně a světoví vůdci, kteří toto znamení používají, tím nenápadně říkají ostatním zasvěcencům řádu: „To je to, čeho jsem součástí, v co věřím a pro co pracuji“.

Stupeň Královského oblouku


Triple Tau (obr.nahoře)

Stupeň Královského oblouku (13. stupeň Skotského obřadu nebo 7. stupeň Yorského obřadu) je také znám jako Zednář tajemství. Během tohoto stupně prý zasvěcenci přijímají velké zednářské pravdy.

„Členové tohoto stupně jsou nazýváni Společníky a mají „právo na úplné vysvětlení tajemství řádu“; zatímco v předchozích stupních jsou poznáváni pod běžným, důvěrně známým označením Bratři a jsou udržováni ve stavu hluboké nevědomosti o vznešeném tajemství, které je v této kapitole odhaleno. To odpovídá i zvyku Pythagora, který takto rozlišoval své žáky. Po pětileté zkušební době, jak již bylo řečeno, byli připuštěni do přítomnosti preceptora, nazýváni jeho společníky a směli s ním volně rozmlouvat. Před uplynutím této lhůty jim předával své pokyny zpoza zástěny.“
-John Fellows, Fellowsovo zkoumání původu, historie a účelu svobodného zednářství.

„Přejdeme-li ke Královskému oblouku, získáme úžasný přírůstek vědomostí a nalezneme každou věc zdokonalenou, neboť to je nec plus ultra Zednářství a žádná lidská instituce jej nemůže nikdy překonat.“
-George Oliver, Přednášky o svobodném zednářství

Během tohoto stupně se zasvěcenec učí posvátné jméno Boží.

„Stupeň nepopsatelně vznešenější a důležitější než všechny předcházející a je vlastně vrcholem a dokonalostí starobylého Zednářství. Vtiskuje nám do mysli víru v bytí Boha bez počátku dnů a konce let, velkého a nepochopitelného Alfa a Omega, a připomíná nám úctu, která náleží Jeho svatému JMÉNU.“
-George Oliver, Historické památky

Toto svaté jméno je Jahbulon, což je kombinace slov znamenajících „bůh“ v syrštině, chaldejštině a egyptštině.

„JEHOVAH. Z variant tohoto posvátného jména, které se používají u různých národů Země, si pozornost královských Zednářů zaslouží zejména tři:

1. JAH. Toto Boží jméno se nachází v 68. žalmu, v. 4.
2. BAAL nebo BEL. Toto slovo znamená pán, vládce nebo vlastník, a proto ho mnoho východních národů používalo k označení Pána všech věcí a Vládce světa.
3. ON. Pod tímto jménem byl u Egypťanů uctíván JEHOVA. 
-Malcolm C. Duncan, Duncan’s Masonic Ritual and Monitor (Duncanův zednářský rituál a monitor).

Iniciační rituál k tomuto stupni, znovu předvádí tři největší Zednáři při návratu do Jeruzaléma, kteří byli předtím drženi v Babylonu v zajetí. Nebudu rozebírat celý obřad a symboliku, ale v jednom okamžiku je zasvěcenec požádán, aby se naučil tajné heslo a znamení rukou, aby mohl projít řadou závojů. Následující obrázek znázorňuje znamení ruky potřebné k průchodu druhým závojem, jak je zdokumentováno v Duncanově knize Duncan’s Masonic Ritual and Monitor:


Znamení skryté ruky je znamením Mistra druhého závoje.

„Mistr druhého závoje: „Tři nejvznešenější mistři jste museli být, jinak byste nemohli dojít tak daleko, ale dál nemůžete jít bez mých slov, znamení a slova napomenutí. Má slova jsou: Sem, Jafet a Adoniram; mé znamení je toto: (strčí si ruku do prsou); je to napodobení toho, které dal Bůh Mojžíšovi, když mu přikázal, aby si strčil ruku do prsou, a když ji vytáhl, byla malomocná jako sníh. Mé slovo napomenutí vysvětluje toto znamení a nachází se v Mojžíšových spisech, totiž ve čtvrté kapitole knihy Exodus“:

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vlož nyní svou ruku do svých prsou. Mojžíš vložil ruku do svých prsou, a když ji vytáhl, hle, jeho ruka byla malomocná jako sníh“.
-Malcolm C. Duncan, Duncan’s Masonic Ritual and Monitor (Duncanův zednářský rituál a monitor).

Jak je vysvětleno výše, toto gesto rukou je inspirováno Exodem 4:6. V tomto biblickém verši znamená srdce („hruď“) to, čím jsme. A ruka symbolizuje to, co děláme. Lze jej tedy vykládat jako: To, čím jsme, je to, co nakonec děláme.
Symbolický význam tohoto gesta může vysvětlovat důvod, proč je tak hojně používáno slavnými zednáři. Skrytá ruka dává ostatním zasvěcencům najevo, že zvěčněný jedinec je součástí tohoto tajného Bratrstva a že jeho činy byly inspirovány zednářskou filozofií a vírou. Ruka, která úkony provádí, je navíc schovaná za látkou, což může symbolicky odkazovat na utajenou povahu zednářových činů. Zde jsou někteří slavní muži, kteří tento symbol používali.

Napoleon Bonaparte
Napoleon, známý zednář, ve své pracovně v Tuileriích, 1812:

Napoleon Bonaparte (1769-1821) byl vojenský a politický vůdce Francie, jehož činy formovaly evropskou politiku na počátku 19. století. V roce 1798 byl zasvěcen do lóže Army Philadelphia. Jeho bratři Joseph, Lucian, Louis a Jerome byli rovněž svobodnými zednáři. Pět ze šesti členů Napoleonovy Velké rady císařství bylo svobodnými zednáři, stejně jako šest z devíti císařských důstojníků a 22 z 30 francouzských maršálů. Bonapartovo spojení se zednářstvím bylo v historických záznamech vždy zlehčováno. K této situaci se vyjadřuje zednářský badatel J. E. S. Tuckett:

„Je zvláštní, že důkazy svědčící ve prospěch členství Velkého Napoleona v zednářském bratrstvu nebyly nikdy podrobně prozkoumány, neboť tato záležitost je jistě zajímavá a – vzhledem k významné roli, kterou důležití muži sehráli v záležitostech Evropy v době, kdy se kontinentální zednářství snažilo z chaosu dostat do normálního pořádku – to nemohlo být bez významného vlivu Zednářů na dějiny.“

Ve své eseji Napoleon a zednářství dále J. E. S. Tuckett píše:

„Existují nezpochybnitelné důkazy o tom, že Napoleon byl obeznámen s povahou, cíli a organizací svobodného zednářství: že je schvaloval a využíval k prosazování svých vlastních cílů“.
– J.E.S. Tuckett, Napoleon I. a svobodné zednářství

Napoleonovi prý také pomáhaly okultní síly. V roce 1813 byl poražen u Lipska a za zády měl „kabinet kuriozit“, v němž pruský důstojník objevil jeho Knihu osudu a Oraculum. Původně bylo toto Oraculum objeveno v jedné z egyptských královských hrobek během francouzské vojenské expedice v roce 1801. Císař nařídil, aby rukopis přeložil slavný německý učenec a antikvář. Od té doby bylo Oraculum jedním z Napoleonových nejcennějších majetků. Při mnoha příležitostech do něj nahlížel a říká se, že „tvořilo podnět k jeho nejspekulativnějším a nejúspěšnějším podnikům“.


Karl Marx
Karl Marx je dnes znám jako zakladatel moderního komunismu. Přestože to někteří zednáři popírají, Marx byl údajně zednářem 32. stupně Velkého Orientu. Marx se stal mluvčím ateistického a socialistického hnutí v Evropě. Plánoval nahrazení monarchií socialistickými republikami a v dalším kroku přeměnu na komunistické republiky.

George Washington.
George Washington byl jedním z Otců zakladatelů Spojených států a je považován za „nejvýznamnějšího amerického zednáře“. Charles Willson Pealed vytvořil tento obraz, když bylo Washingtonovi 52 let.

Všimněte si postavení Washingtonových nohou: tvoří podlouhlý čtverec. Poloha nohou je v zednářské symbolice nesmírně důležitá. Srovnejte to s tímto obrázkem z již zmíněné Duncanovy knihy:

První tři polohy nohou v Zednářství (obr.nahoře). Krok 1: Přijat jako učeň. Krok 2: Kolega z řemesla. Krok 3: Mistr Zednář.

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart je považován za jednoho z nejplodnějších a nejvlivnějších hudebních skladatelů vůbec. Byl také svobodným zednářem a 14. prosince 1784 byl zasvěcen v rakouské lóži Zur Zur Wohltatigkeit. Mozartova tvorba často obsahovala důležité zednářské prvky. Opera Kouzelná flétna vycházela především ze zednářských principů.


Hudba svobodných zednářů obsahovala hudební fráze a formy, které měly specifické sémiotické významy. (Sémiotika je nauka o znakových systémech. ) Například zednářský iniciační obřad začínal tím, že kandidát třikrát zaklepal na dveře a požádal o přijetí. To je zde hudebně vyjádřeno na začátku skladby.

Tato část v Mozartově opeře Kouzelná flétna v předehře a naznačuje zahájení zednářské iniciace.

Hudební progrese Kouzelné flétny byla založena na zlatém řezu (1,6180…), poměru všeho, co je v mysterijních školách považováno za božské.

Zde jsou další skladby, které Mozart vytvořil pro jejich použití v zednářských lóžích:

Lied (píseň) – pro použití při instalaci nových tovaryšů
Kantáta pro tenor a mužský sbor Die Maurerfreude – překl. „Zednářská radost“
Zednářská pohřební hudba  – překl. „Maurerische Trauermusik“
Dvě písně u příležitosti zahájení „Zur Neugekrönten Hoffnung“  – překl. „K nové radosti“
Kantáta pro tenor a klavír, Die ihr die unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt.
Malá zednářská kantáta „Kleine Freimaurer-Kantate“ s názvem Laut verkünde unsre Freude, pro sóla, mužský sbor a orchestr

Markýz de Lafayette
Markýz de Lafayette byl svobodným zednářem 33. stupně. Podle knihy Willama R. Denslowa 10 000 slavných svobodných zednářů byl Lafayette francouzský vojenský důstojník, který byl generálem v americké revoluční válce a vůdcem Garde Nationale během krvavé francouzské revoluce. Lafayette byl také jmenován čestným velkým komturem Nejvyšší rady New Yorku. Jeho jménem bylo v USA pojmenováno více než 75 zednářských organizací, včetně 39 lóží, 18 kapitul, 4 rad, 4 komend a 7 organizací skotského obřadu.

Salomon Rothschild
Salomon Rothschild byl zakladatelem vídeňské větve prominentní rodiny Mayer Amschel Rothschild. Nejmocnější rodina na světě významně ovlivňovala politiku Německa, Francie, Itálie a Rakouska. Rothschildové také stojí za vznikem sionismu a státu Izrael.
Moc Rothschildů dalece přesahovala hranice zednářské lóže. Říká se, že jsou součástí 13 iluminátských pokrevních linií.

Simon Bolívar
Bolivar, známý jako „El Libertador“ (Osvoboditel), je považován za „George Washingtona Jižní Ameriky“. Do svobodného zednářství vstoupil ve španělském Cádizu, stupně skotského obřadu získal v Paříži a v roce 1807 byl pasován na rytíře komendy templářů ve Francii.
Bolivar založil a působil jako mistr lóže Protectora de las Vertudes č. 1 ve Venezuele. Je po něm pojmenována země Bolívie. Ve dvacátých letech 19. století působil Bolívar také jako prezident Kolumbie, Peru a Bolívie. Patřil k lóži Řád a svoboda č. 2 v Peru.


Na obrázku výše si všimněte postavení jeho nohou (podlouhlý čtverec) a šachovnicového vzoru podlahy, který je rovněž zednářský. Jeho postoj mohl být inspirován Rytířským stupněm křesťanského znamení, jak je vyobrazen níže v knize Richardson’s Monitor of Freemasonry:

Rytířský stupeň křesťanského znamení

Josef Stalin
Stalin dává zastrčenou rukou najevo, že je zednář. Mladík vpravo byl po zastřelení v roce 1940 Stalinovými lidmi zcenzurován:


Stalinova hrůzovláda v Sovětském svazu vedla k smrti milionů jeho vlastních krajanů. Na fotografiích je často zobrazován s tajným zednářským gestem ruky. Nebyly nalezeny žádné oficiální záznamy, které by dokazovaly Stalinovo zasvěcení do zednářství. Diktátoři, jako byl Stalin, samozřejmě přísně kontrolovali všechny informace týkající se jich samotných a jejich záležitostí, takže je obtížné cokoli prokázat tak či onak. Skrývání ruky však poskytuje zasvěcenému vodítko k jeho možné příslušnosti k okultnímu bratrstvu.

Závěr
Jak je patrné z výše uvedeného, vůdci používající gesto „skryté ruky“ měli velký vliv na světové dějiny a mnozí z nich byli potvrzenými zednáři. Toto gesto je zřejmým, avšak často přehlíženým detailem, který napovídá, že se vůdce hlásí k okultní filozofii. Pochopíme-li tuto skutečnost a uvědomíme-li si, jaký NESMÍRNÝ vliv měli tito vůdci na běh dějin, můžeme si začít uvědomovat skrytou sílu, která v současnosti řídí svět směrem k mezinárodní demokracii.

Členové těchto bratrstev mohli zastávat různé názory a dokonce se hlásit k různým frakcím (komunismus vs. kapitalismus), ale základní filozofie, víra a konečné cíle jsou stále stejné: příchod „věku rozumu a osvícení“.
Každý seriózní badatel si samozřejmě již uvědomuje roli zednářství ve vývoji světových dějin.
Gesto „skryté ruky“, které historické osobnosti tak často používají, je pouze vnějším vyjádřením této málo známé skutečnosti. Jak řekl Konfucius: „Světu vládnou znamení a symboly, nikoliv slova ani zákony.“ Slova a politika těchto lidí budou nakonec překrouceny a zapomenuty, ale jejich obraz zůstane navždy.

Poslechnout si článek v audioverzi – ZDE

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho dodo 2022-06-29 09:05:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Slobodomurárstvo nemá s Mojžišom nič spoločné. Ruka malomocná ako sníh sa vzťahuje na to, čo Mojžiš robil s palicou. Nebola to obyčajná pastierska palica ako vidíme na vyobrazeniach. Vedel s ňou robiť zázraky. Súvisí to s tým, čo našiel Abrahám v jaskyni a neskôr Mojžíš a niektorí jeho stúpenci používali.
Mojžiš použil palicu, aby priviedol na Egypt rany. Čokoľvek si Mojžiš myslel alebo čo mu Boh povedal, aby si myslel, sa prejavilo v tejto dimenzii. Či už to bolo premnožiť žaby, kobylky, priniesť krúpy, mor, všetko to bolo priamym výsledkom myšlienkovej formy. Rozdelenie Červeného mora v Suezskom zálive bolo to isté.
Bola to „Božia tyč“, ktorá vyzerala podobne ako zafírová tyč. Ak by bola vyrobená z kryštalicky modrého materiálu mohla pripomínať veľký ručný laser. To by potom vysvetľovalo keď Mojžišova ruka zbelela. Mimoriadne intenzívne svetlo zabije a vybieli epidermálnu vrstvu pokožky. Tyč mohla pri použití produkovať veľmi jasné svetlo, podobné laseru. V príbehu Exodus si Mojžiš vkladá ruku späť do svojej tuniky a vyťahuje ju, vyzerá normálne. Toto zázračné uzdravenie bolo pravdepodobne literárnym zariadením, ktoré malo ukázať jeden z vedľajších účinkov používania tyče bez vysvetlenia, ako zariadenie skutočne fungovalo.

Ikona diskutujiciho mikuláš gera 2022-06-29 16:40:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo sa týka Stalina …..

Keby nebol „slobodonurárom“, k moci v Sovietskom zväze by sa nedostal ….

Ikona diskutujiciho adria 2022-06-29 19:27:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no nám učitelka na dějepis ve škole prostě řekla, že v té době, zhruba na přelomu 17.18. století, to začalo být prostě v módě se nechat takto vyobrazit … a hotovo, jednoduché a snadno přijatelné vysvětlení …
trendy jsou a byly vždycky …

Ikona diskutujiciho Jarda V. 2022-06-30 11:11:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zednářské bratrstvo je tak moc tajné, že ho můžete sledovat i na facebooku 😀

https://www.facebook.com/SvobodneZednarstvi/
https://www.facebook.com/cestousvetla/posts/pfbid02P7rxJPdWqjBg5cVrxKLTseJ5HnBBUMgCHMW2uaNSqfLbu8cZMgd2B3QgH9J8PbGnl

A taky si pozvali filmaře, aby o nich natočili dokument 😀 https://www.csfd.cz/film/516954-svobodni-zednari/galerie/ nějakou dobu to bylo na Netflixu.

Ikona diskutujiciho adria 2022-07-02 21:30:29
Ikona diskutujiciho
sipka

ke konci času už se nic tajit nemusí ani vlastně nemůže … nikdo ale neříkal, ze se musí přestat taky s oblbováním

Ikona diskutujiciho vla 2022-07-01 23:07:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zednáři, mají některé celkem zajímavé symboliky, které stojí za to si připomenout, nic co by jinde nebylo ale přesto. Tajné a spolek a spolčování, nemusí být špatně. Horší by bylo, kdyby si drželi tajně moc a nenechali jiné, bez toho aby se stali jejich členy. Ale přinejmenším, to není snad od základu špatně, leda snad v té snaze o elitářství..které, bylo a je, asi motivováno z části i dobrými úmysli.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek