Šaman se skrývá v každém z nás: léčení těla napojením na univerzální životní sílu

26.8.2021 v Energie 0

Žijeme v oceánu jemné energie. Když si ji uvědomíme, je možné se ji naučit používat. Starověké kultury věděly, že žijeme v obrovském oceánu energie. Uvědomovaly si, že planety a hvězdy jsou živé organismy, které spolu komunikují.
Věřily, že stromy fungují jako antény, které vysílají přírodní jemné síly a informace ze Země k jiným hvězdám a planetám, ale také naopak, že přijímají tyto síly a informace z jiných nebeských těles zpět na Zemi.Předávaly si mezi sebou vědomí o tom, že každý předmět a každá bytost má vědomí a že je s touto jemnou energií podle svých možností propojena, což jí umožňuje základní kosmický dialog.

Starověké kultury byly jednoduše přesvědčeny, že veškerá hmota, včetně fyzického těla, je shlukem této vesmírné energie. Podle chápání starých kultur jsou naše myšlenky a emoce také formou energie. Když jsou naše myšlenky a pocity v souladu s polem vesmírné životní energie, stáváme se zcela prostupnými pro přijímání a vysílání jemné vesmírné energie. Životní energie Země a vesmíru pak skrze nás proudí plynuleji a bohatěji, vede nás v našem vývoji, odhaluje nám nové perspektivy a probouzí v nás vyšší schopnosti. Mezi tyto schopnosti patří vyšší kreativita, mimosmyslové vnímání a schopnost rychlého fyzického uzdravení. Šamani se učí tuto energii cítit, vnímat a používat bez toho, aniž by ji oslabovali nebo měnili. Šamani tento proces často přirovnávají k tomu, že se z nich stává ,,dutá kost“.

Každý z nás vysílá a přijímá energii
Tento univerzální oceán energie se v Číně nazývá „čchi“. („Qi“), v Indii se jí říká „prána“. Tato energie proudí naším tělem, projevuje se v elektromagnetickém spektru a zahrnuje další, jemnější druhy energie, které západní věda dosud neprozkoumala. Znalost této energie se využívá v akupunktuře, při níž se pomocí tenkých jehel napomáhá proudění životní energie energetickými uzly v těle. Pro mistry bojových umění je tato energie rovněž vnitřní silou, kterou kultivují a mají schopnost ji směrovat ven.

Indiáni kmene Hopi na jihozápadě Severní Ameriky používají termín „kachina“ pro označení světa jemných energií. Provádějí rituály a obřady, aby se s kachinou spojili – aby přivolali déšť, zajistili si dostatek vláhy pro budoucí úrodu, dosáhli uzdravení nebo získali jiné výhody.

U kmene Dogonů žijícího v Africe znají termín „bayuali“. Říká se jí kanál, kterým Země skrze nás přenáší své energie. A pro kanál, kterým vesmír skrze nás přenáší své energie, mají jméno „yenu“. Dogoni věří, že jako lidé jsme zodpovědní za to, abychom se stali čistými průchody, kanály, které by měly usnadňovat tok vesmírných energií, nikoli jim bránit, nebo je rušit.

Západní medicína zužuje svůj pohled na zkoumání lidského těla pouze na existenci elektromagnetických energií, aniž by si uvědomovala, že lidské tělo funguje jako obousměrná anténa. Lékaři používají přístroje jako EKG (elektrokardiografie) a EEG (elektroencefalografie). Tato zařízení měří elektrickou energii, která vychází z těla pacienta, a určují, zda je pacient stále naživu. Lékaři, doktoři a vědci vědí, že naše tělo přijímá informace z okolních elektromagnetických polí, na jejichž základě pak reguluje svůj cirkadiánní rytmus. Známe to především jako střídání fází spánku a bdění (vnitřní hodiny).

Vědecké výzkumy ukazují, že mícha (která obsahuje mozkomíšní mok, jenž je vodivý) funguje jako přirozená anténa a také že DNA funguje jako fraktální anténa, schopná pracovat na různých frekvencích současně.

Pro zajímavost uveďme ještě jednu skutečnost: během války ve Vietnamu americká armáda prokázala, že stromy jsou mimořádně účinnými anténami pro bezdrátovou komunikaci, a používala je k tomuto účelu.

7,83 Hz – Země a vesmír si vyměňují energii a informace
Nikola Tesla byl fyzik, jehož vynálezy položily základy moderního využití elektřiny a bezdrátových technologií. Mezi jeho vynálezy patří střídavý elektrický proud, rádio, rentgenové záření, radar a dálkové ovládání. Tesla však zjistil, že i Země sama přijímá, uchovává a vysílá energii. V roce 1889 postavil laboratoř na Pikes Peak v Colorado Springs, na místě, které indiáni Hopi a Ute považovali za posvátné. Během experimentů prováděných v této laboratoři Tesla pozoroval existenci elektromagnetických vln o extrémně nízké frekvenci (ELF). Ty se přirozeně přenášely v prostoru mezi zemským povrchem a ionosférou, která se nachází 80 km nad zemským povrchem. Zjistil, že mezi těmito nízkofrekvenčními vlnami jsou i takové, jejichž kmitání je přibližně 8 kmitů za sekundu (8 Hz) a že tyto vlny se pohybují mezi Zemí a ionosférou plynuleji, s menším odporem a větší amplitudou (silou) než ostatní.
Tesla věřil, že je možné využít tuto přirozenou frekvenci o frekvenci přibližně 8 Hz jako nosnou vlnu pro přenos informací a energie bez použití kabelů do všech částí Země. Měl upřímný zájem o ochranu a zachování přírodních zdrojů Země pro budoucí generace. Vášnivě hovořil o tom, že je třeba, aby lidstvo přestalo využívat fosilní paliva jako zdroj energie. Jeho cílem bylo využít sílu „samotné soudržnosti přírody“ tím, že využije přirozenou a obnovitelnou zásobu baterií, která se nachází mezi Zemí a ionosférou.
Teslovi se nepodařilo získat dostatek finančních prostředků na dokončení svého projektu bezdrátového přenosu elektřiny. Jeho myšlenka bezdrátového přenosu informací však nakonec vedla k vynálezu rádiových frekvenčních modulací AM a FM.
Tesla také uvedl, že během svých experimentů na Pikes Peaku zaznamenal rádiové vlny vysílané z vesmíru na Zemi. V mnoha zemích světa se dnes rádiové vlny používají při určování struktury a složení hvězd a planet.

V roce 1952 změřil fyzik Schumann rezonanční frekvenci prostoru mezi zemským povrchem a ionosférou. Zjistil, že je to přesně 7,83 Hz, čímž potvrdil Teslovy výpočty s výsledkem přibližně 8 Hz. Naše Země tedy vysílá a přijímá měřitelnou frekvenci energie, která obklopuje veškerý život na planetě. Je také prokázáno, že lidský mozek ve stavu hluboké meditace snižuje kmitání mozkových vln, a harmonizuje se tak s rezonanční frekvencí Země. Nastavením frekvence našich mozkových vln se naladíme na vesmírný energetický dialog.
V šamanské tradici se bubnování již dlouho používá k navození rytmických vibrací, které pomáhají šamanovi sladit svou mysl s univerzálním polem životní energie. V tomto stavu projasněného vědomí je šaman schopen komunikovat s nehmotným světem.
Tímto způsobem má šaman schopnost přenášet a vysílat jemné kosmické energie, které mu umožňují léčit sebe i ostatní. Šaman také získává informace v podobě živých představ, myšlenek, slov nebo vhledů, jejichž prostřednictvím komunikuje s průvodci a předky z duchovního světa. Tato šamanská tradice byla podrobena výzkumu pomocí elektroencefalografie (EEG). Výsledky výzkumu ukazují, že pulzace mozkových vln zkoumané osoby se zpomalily na úroveň vln theta.

Graf mozkových vln:
Gama vlny 30-42Hz – aktuální zpracovávání dat v různých částech mozku, vnímání
Beta vlny 15-30 Hz – bdělost, stav zaneprázdněnosti a konverzace, uskutečňování rozhodnutí, stres
Alfa vlny 8-15 Hz – stav uvolnění, pokoje, denní snění, tvořivost
Theta vlny 4-8 Hz – stav hluboké meditace, živá představivost, intuice, uzdravování, šamanské stavy vědomí
Delta vlny 1-4Hz – zdravý hluboký spánek, léčba a uzdravování se, regenerace

Do stavu theta vědomí se dostáváme, když většina mozkových vln, které náš mozek vysílá, začne kmitat s frekvencí mezi 4 a 8 kmitů za sekundu (4-8 Hz). Elektroencefalografické studie provedené na osobách, které se pravidelně věnují meditaci, ukazují, že během hluboké meditace tyto osoby také dosahují stavu vědomí theta. Lidé, kteří se meditaci věnují pravidelně, často uvádějí, že zažívají změněný stav vědomí a vnímání okolních energií, náhlý vhled a uvědomění, barevné vize, objevení nových schopností a emocionální a fyzické uzdravení. Uvádějí také, že čím častěji meditují, tím snadněji se do tohoto změněného stavu vědomí dostávají.

Tesla věděl o univerzálním poli životní energie. Ve svém článku nazvaném „Největší úspěch člověka“ používá při popisu tohoto pole, ze kterého pochází veškerá viditelná hmota, pojmy z véd jako jsou „prána“ a „akaša“. Tesla se vyjádřil, že mnoho svých nápadů získal ve stavu hluboké meditace. Sám sebe označil za „citlivého přijímače“. Uvedl, že míval vidiny a předtuchy, včetně jedné, v níž přemluvil jednoho ze svých přátel, aby necestoval vlakem, který pak havaroval.
Podle dochovaných informací Tesla oplýval fotografickou pamětí a schopností představit si své vynálezy s takovou přesností, že dokázal zařízení použít ve svých představách, poté jej vylepšit a nakonec uvést přesné a správné rozměry a parametry zařízení. A to vše bez jakéhokoli náčrtu nebo schématu.

Jeden šaman mi vysvětlil, že všichni neustále přijímáme a vysíláme energii a informace z tohoto jemného univerzálního pole. Převážnou většinu času však trávíme ve stavu vyšších mozkových vln beta, tedy 15 až 30 Hz. Mozkové vlny beta se vyznačují bdělostí, logickým a kritickým myšlením, nebo stresem. To odvádí naši pozornost od jemnějších energií a brání jim volně proudit naším tělem. Mohli bychom to přirovnat k tomu, jako když máme v autě naladěnou vždy jen jednu stanici, protože nevíme, že si můžeme nastavit i jinou stanici.

Pravidelnou meditací je možné přeladit mozkové vlny na přirozenou frekvenci Země, která je přibližně 8 Hz. Je to stejný princip, jako když naladíme rádio na frekvenci jiné stanice. Když se takto dokážeme sladit s frekvencí Země, budeme schopni přijímat více životní síly a informací z vesmíru. Na této frekvenci se také stáváme nositeli energie, která se násobí díky tzv. konstruktivní interferenci.

Konstruktivní interference je termín z fyziky, který označuje nárůst amplitudy (výkonu), k němuž dochází při setkání dvou vln o stejné frekvenci. Když tedy sladíme své mozkové vlny s přirozenou frekvencí planety, naše vůle a záměry budou přenášeny a zesilovány energií Země, což jim dodá mnohem větší sílu a jasnější směr.

Mohou se v nás probudit nové schopnosti.
Ve svém předchozím článku „Vaše buňky naslouchají: Jak vám může rozhovor s vaším tělem pomoci k uzdravení“ popisuji překvapivou schopnost, kterou jsem v sobě objevil po několika měsících oddané meditace. Je to schopnost komunikovat se svým tělem pomocí slov a dosáhnout výrazné tělesné odezvy.
V mém případě jsem mluvil se svou nohou – pociťoval jsem v ní silné bolesti a částečné ochrnutí, které byly důsledkem onemocnění známého jako sympatická reflexní dystrofie.
Okamžitě jsem cítil, jak se mi pod kůží uvolňuje nemocná tkáň a jizva, jak mě pálí a jak mi podél celého lýtka proudí energie v nervových drahách. Postupně se mi podařilo lýtkový sval vědomě protáhnout a uvolnit, ale stále jsem v této části nohy cítil brnění, jako by jí procházel elektrický proud.
Po několika „rozhovorech“ s nohou se mi podařilo plně obnovit původní funkci svalu. Uvědomuji si obrovský potenciál této techniky pro obnovení spojení mysli a těla na hlubší úrovni. Proto jsem na základě svého přístupu sestavil systém, který učím své klienty. Svůj systém jsem nazval „Antara“, což v sanskrtu znamená „uvnitř“.

Způsob, jakým zpracováváme zkušenosti, s nimiž jsme se během života setkali, ovlivňuje schopnost našeho těla přijímat a předávat univerzální energie
Při interakci s různými tkáněmi v různých částech těla jsem si uvědomila, že změny v pojivové tkáni, které říkáme fascie, vedou k uvolnění napětí a uzdravení nemocné tkáně, uvolnění zaseknutých nervů a odblokování akupunkturních drah, což umožňuje obnovit komunikaci mezi nervy a svaly v noze.
Fasciální systém v těle je tenká, velmi pevná, trojrozměrná síť biologické tkáně, která se skládá z mnoha vrstev, obaluje a vyplňuje všechny ostatní tkáně v těle. Díky své celistvosti a pružnosti drží fascie vnitřní orgány těla na svém místě, narovnává páteř a udržuje klouby v kloubním pouzdře, aniž by bránila jejich pohyblivosti.
Fascie také slouží jako kanály, v nichž se nacházejí krevní cévy, nervy a lymfatické cévy, jimiž jsou do každé buňky těla dodávány živiny a hormony a jimiž jsou naopak z těla odváděny odpadní látky.
Je to také materiál těla, na kterém se nachází systém akupunkturních bodů. Tělesné zranění může vést ke zvýšenému napětí a tvorbě jizev a poškozené tkáně v systému fascií. To vede ke zkrácení a napnutí fascií, což má za následek zablokování nervů, přerušení toku krve, lymfy a energie nebo vychýlení páteře a kloubů z jejich správné polohy.
Při výuce a aplikaci své metody jsem si uvědomil, že častou příčinou napjatých a poškozených fascií je také psychické trauma. Šamani věří, že v nejhlubších vrstvách tělesných tkání se seskupuje a koncentruje emoční energie. Každá fyzická forma života má svůj původ v jednoduchém emocionálním impulsu. Emoční energii lze přirovnat k mřížce, na níž roste fyzické tělo.

Moje zkušenost s Antara metodou mě vede k závěru, že soubor fascií v těle je fyzickou formou toho, co bych nazval „emocionální mřížkou“. Každý z nás si v těle vytváří svou vlastní jedinečnou emoční mřížku založenou na energii, která vychází z konstruktivních i destruktivních emocí.
Stres, nevyřešená traumata a potlačené emoce mohou vytvářet komplikovanou energetickou síť s nesouladnými frekvencemi, které zřejmě mění těsnost fascií a brání toku energie. Fascii si můžeme představit jako biologickou tkáň utkanou z velkého množství dlouhých vláken. Každým takovým vláknem vibruje životní síla, podobně jako vibruje struna na kytaře, když na ni brnkáme, a tak jím procházejí vlny energie. Když na kytaře otáčíme ladicí pákou a napínáme strunu, zvyšuje se také tón, který vydává (zvyšuje se frekvence kmitání struny). Když se změní napětí nebo napjatost vláken ve fascii, začnou vibrovat na jiné frekvenci. Tělo by se pak dalo přirovnat k naladěnému hudebnímu nástroji. To pak mění rezonanční možnosti a rozsah frekvencí, které tělo přirozeně vysílá a přijímá.

Často se mi stává, že když komunikuji se svým tělem, cítím uvolnění ve fascii velmi zřetelně. A pokaždé, když se mi podaří uvolnit další zatuhlou vrstvu fascie nebo zjizvené tkáně, obvykle se mi ještě téže noci zdá velmi živý sen. Tyto sny se obvykle týkají lidí, vztahů nebo událostí z minulosti, nejčastěji těch, na které jsem už dlouho nemyslel. Je také možné, že základem těchto snů je strach v mém podvědomí (nebo možná zkušenost z minulého života), tj. nic, co bych ve svém životě skutečně zažil.

Moji klienti také často říkají, že jsou překvapeni, když se jim při cvičení metody Antara vynoří nečekané emoce nebo sny. To platí jak pro postupný, tak pro náhlý nástup chronické bolesti.

Zdá se, že energie nevyjádřených emocí má schopnost narušit napětí fascií, a tím bránit normálnímu procesu hojení po zranění. Je běžné, že emoce zůstávají v určitém okamžiku uvězněny v tkáni. Metoda Antara spočívá v uvolnění fascií, a tím v uvolnění uvězněné energie. To se pak může projevit jako volný a neomezený tok emocí z těla. Může se však projevit i tím, že emoce vyplují na povrch, kde jsou uznány a zpracovány, což vede k jejich odblokování. Uvolněná vlákna fascie se tak znovu začlení do celku. Tím se činnost fasciálního systému harmonizuje – podobně jako hra naladěného orchestru. Životní síla Země a hvězd pak volně proudí tělem, což obnovuje i regenerační procesy.

Nemoc a zranění jsou příležitostí k rozvoji
Podle učení šamanů je nemoc, na kterou běžná léčba nezabírá, často počátečním příznakem duchovního procesu, který vede k rozpadu dosavadního životního stylu člověka nebo k jeho odchodu ze všedního, každodenního světa. Člověk, který prochází takovým obdobím fyzické, psychické a duchovní zkoušky, musí procítit, pochopit a integrovat nejtěžší zkušenosti ve svém životě. Hledáním odpovědí na záhady života a obrácením se dovnitř prostřednictvím meditace dosahujeme nových úrovní vědomí.
Tímto způsobem se můžeme osvobodit od omezení, která jsme na sebe uvalili, i od prostředí, v němž se cítíme utlačováni – obojí se může projevit jako zvýšené napětí ve fasciálním systému, které brání proudění energie. Začneme si uvědomovat, že každá fyzická překážka, každá emoce a každý člověk, který nám zkříží cestu, jsou podnětem pro náš vlastní rozvoj. Také se začneme lépe orientovat na životní cestě, které začneme více důvěřovat a kráčet po ní s větším vnitřním klidem. Aniž bychom do ní jakkoli zasahovali, umožníme univerzální životní energii, aby skrze nás volněji proudila a odhalila v nás překvapivé schopnosti.
Tato změna nás dovede k vyššímu záměru nebo osudu, o kterém jsme předtím neměli ani tušení. Dostáváme příležitost uzdravit se a podělit se o to, co jsme se naučili. Tím se stáváme přínosem, který má pro svět trvalou hodnotu.

Metoda Antara je výsledkem mého vlastního experimentování se zaměřením na záměr během hluboké meditace. Ve stavu, kdy jsou mé mozkové vlny v souladu s přirozenou rezonancí Země, se můj záměr komunikovat s vlastním tělem přenáší s větší silou a lepším vedením.
Díky podpoře Země a vesmíru při práci s mým fyzickým tělem se mi podařilo dosáhnout významného a hlubokého fyzického uzdravení. Všichni existujeme v poli univerzální životní energie, každý z nás si může toto pole začít uvědomovat a naučit se s ním lépe pracovat. To nám pomůže překonat překážky a naplnit náš vyšší osud v tomto životě.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek