Evangelium Esejských (5.díl)

27.2.2016 v Výživa 14

(Zpět na první díl ZDE)

Evangelium Esejských (5.díl)

Se začátkem měsíce Ijar jezte ječmen: počínaje měsícem Sivan jezte pšenici, nejdokonalejší ze všech rostlin, plodících semena: a připravujte svůj denní chléb z pšenice, aby pán mohl dohlédnout na vaše tělo. Od měsíce Tammuz jezte kyselé hrozny, aby vaše tělo zeštíhlelo a Satan je opustil. V měsíci Elul sbírejte hrozny, aby vám jejich šťáva sloužila za nápoj. V měsíci Marchehvan sbírejte sladké hrozny, zesládlé a usušené andělem slunečního světla, aby vaše tělo sílilo, neboť andělé Pána bydlí ve vás. Fíky, bohaté na šťávu, jezte v měsících Ab a Shebat, a co zbude, dovolte andělu slunečního světla, aby pro vás zachoval. Jezte je s masem mandlí ve všech těch měsících, kdy stromy nenesou žádné ovoce. A byliny , které přijdou po deštích, jezte v měsíci Thebet, aby vaše krev byla očištěna ode všech hříchů. A ve stejném měsíci začněte jíst mléko Vašich zvířat, neboť Pán dal zvířatům zeleň, aby ji přeměňovala na mléko, aby svým mlékem živila člověka.


Neboť vpravdě pravím vám, šťastni jsou ti, kteří jedí pouze u stolu Boha a všechny odpornosti Satana odmítají. Nejezte žádnou nečistou potravu, která je přivezena z dalekých zemí, ale jezte vždy to, co nesou vaše stromy. Neboť váš Bůh ví, co je pro vás správné, i kdy a kde. A dává všem lidem všech království to jídlo, které je pro každého to nejlepší. Nejezte jako pohané, kteří se ve spěchu nacpou a zanesou své tělo všemi odpornostmi. Neboť moc andělů Boha přijde k vám prostřednictvím živé stravy, kterou vám Pán dává ze své královské tabule. A když jíte, mějte nad sebou anděla vzduchu a pod sebou anděla vody, Dýchejte zhluboka a dlouho po dobu každého jídla, aby anděl vzduchu vaše jídlo požehnal. A žvýkejte svou potravu dokonale svými zuby, až se stane tekutinou, aby ji mohl anděl vody ve vašem těle proměnit na krev. A jezte pomalu, jako by to byla modlitba, kterou věnujete Pánu. Neboť vám říkám po pravdě, moc Boží vás naplní, když budete takto u jeho stolu jíst. Ale Satan promění v dýmající bažinu tělo toho, při kterém nejsou během jídla přítomni andělé vzduchu a vody. A Pán jej nestrpí více u svého stolu. Neboť stůl Pána je jako oltář a ten, který jí u stolu Boha, je v chrámu. Vpravdě pravím vám, těla synů člověka budou proměněna v chrám a vnitřní orgány v oltář, když dodržují přikázání Boží. Nepokládejte proto nic na oltář Boha, když je tvůj duch mrzutý, ani nesmýšlej špatně o druhých v chrámu Božím. A přistupujte k tomu nejsvětějšímu Pána jen tehdy, když vás naplní volání jeho andělů, neboť vše, co sníte ve smutku nebo hněvu nebo bez přání, se stane jedem. Neboť dech Satana vše znečistí. Pokládejte své dary na oltář svého těla s radostí a nechte všechny zlé myšlenky od vás odplynout, jestliže přijímáte ve svém těle Boží sílu z jeho stolu. A nesedejte nikdy ke stolu Božímu, dokud vás nezavolá anděl chuti. Radujte se proto vždy s anděly Božími u jejich královského stolu, neboť to potěší srdce Pána. A vaše dny na zemi se prodlouží, neboť vám po všechny dny bude sloužit ten nejvzácnější z Božích služebníků: anděl radosti. A nezapomínejte, že každý sedmý den je svatý a zasvěcený Bohu. Po šest dnů živte svoje tělo dary Matky země, ale sedmého dne zasvěťte své tělo svému nebeskému Otci. A sedmý den nejezte žádné pozemské pokrmy, ale žijte jen ze Slova Božího. A buďte celý den s anděly Pána v říši nebeského Otce. A sedmého dne budou andělé Boží ve vašem těle stavět království Boží, tak jako vy pracujete po šest dnů v království Matky země. A žádná strava ať v tento sedmý den neztíží práci andělům ve vašem těle. A Bůh vám dá dlouhý život na zemi, abyste mohli získat věčný život v říší nebes. Neboť vpravdě pravím vám, jestliže již nespatříte žádnou nemoc na zemi, budete žít navždy v království nebes. A Bůh vám pošle každé ráno anděla sluneční záře, aby vás probudil ze spánku. Proto poslechněte výzvy Boha a nezůstávejte ležet líně ve svých postelích, neboť andělé vzduchu a vody na vás venku již čekají. A pracujte celý den s anděly Matky země, abyste ji i její díla stále lépe poznávali. Ale když slunce zapadne a nebeský Otec vám pošle svého milovaného anděla spánku, pak odpočívejte a zůstaňte celou noc s anděly spánku. A tehdy vám pošle váš nebeský Otec své neznámé anděly, aby s vámi byli v noci, dlouhé jako život. A ti neznámí andělé nebeského Otce vás budou učit mnoho věcí z říše Boží, stejně jako andělé, které znáte od Matky země, vás poučují ve věcech její říše. Neboť vpravdě pravím vám, budete každou noc hosty v království svého nebeského Otce, když budete zachovávat jeho přikázání. A když se ráno probudíte, pocítíte sílu těchto neznámých andělů. A váš nebeský Otec je vyšle každou noc, aby budovali vašeho ducha, právě tak, jako každý den posílá Matka země své anděly, aby stavěli vaše tělo. Neboť vpravdě pravím vám, jestliže vás během dne zahaluje do svého obětí Matka země a v noci vám vdechuje své políbení nebeský Otec, pak se stanou synové člověka syny Božími. Odolávejte dnem i nocí pokušením Satana. Nebděte v noci ani nespěte ve dne, aby vás andělé neopustili. A nemějte žádné potěšení z pití nebo nějakého kouře Satana, které vás v noci udržují vzhůru a ve dne nechají spát. Neboť vám říkám, všechny nápoje a veškerý kouř Satana jsou odpornostmi v očích Boha. Nedopouštějte se smilstva ve dne ani v noci, neboť nezřízený pohlavní život je jako strom, z jehož kmene vytéká šťáva. A tento strom předčasně usychá a nenese ovoce. Proto nechoďte za nevěstkami, aby Satan nevysušil vaše těla a Pán neučinil vaši setbu neúrodnou. Vyhýbejte se všemu, co je příliš horké nebo příliš studené. Neboť to je vůlí vaší Matky země, že vašemu tělu neprospívá ani žár ani chlad. A nenechte svá těla zahřát nebo ochladit více než vás Boží andělé zahřívají nebo ochlazují. A když budete zachovávat přikázání své Matky země, tak vám vždy, když bude vaše tělo příliš horké, pošle svého anděla chladu, aby vás chladil a kdykoli bude vaše tělo prochladlé, ona vám pošle svého anděla tepla, aby vás ohřál. Následujte příkladu všech andělů nebeského Otce a Matky země, kteří ve dne v noci nepřetržitě pracují ve svých říších nebe a země. proto v sobě přijměte také nejsilnějšího anděla Božího, anděla činu a pracujte společně na říši Boží. Následujte příkladu tekoucí vody, vanoucího větru, vycházení a zapadání slunce, růstu rostlin a stromů, zvířat, jak běhají a jak si hrají, přibývání a ubývání měsíce, hvězd, jak přicházejí a zase se vzdalují, všechno toto se pohybuje a vykonává svou práci. Neboť vše v čem je život, se pohybuje a jenom mrtvé je ztrnulé. A Bůh je Bůh živých a Satan těch mrtvých. Proto služte živému Bohu, abyste získali věčný pohyb života a abyste ušli věčnému tichu smrti. Pracujte proto nepřetržitě na říši Boha, abyste nebyli uvrženi do říše Satana. Neboť věčná radost panuje v živé říši Boží, ale hluboký smutek zatemňuje Satanovu říši smrti. Buďte proto pravými syny své Matky země a svého nebeského Otce, abyste neupadli do otroctví Satana. A vaše Matka Země a Otec nebeský vám budou posílat své anděly, aby vás učili, milovali vás a sloužili vám. A jejich andělé zapíšou přikázání Boží do vaší hlavy, do vašeho srdce a do vašich rukou, abyste přikázání Boží věděli, cítili a konali. A modlete se každý den ke svému nebeskému Otci a Matce zemi, aby se vaše duše stala dokonalou, tak dokonalou, jako je Svatý Duch Otce, a aby se vaše těla stala tak dokonalými, jako je tělo vaší Matky země. Neboť

jestliže jejich přikázáním rozumíte, cítíte a vykonáváte, pak vám bude dáno vše, oč svého nebeského Otce a Matku zemi poprosíte. Neboť moudrost, láska a moc Boží jsou nade vším.

Modlete se proto ke svému nebeskému Otci takto: „Otče náš, který jsi na nebi, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Tvá vůle se staň na zemi jako na nebi. Dej nám náš denní chléb. A odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás ode zlého. Neboť tvé je království, moc a sláva navěky. Amen.“

A takto se modlete také ke své Matce zemi: „Matko naše, která jsi na zemi, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království a tvá vůle se staň v nás jako v tobě. Vysíláš každý den své anděly, pošli je také nám. Odpusť nám naše hříchy, jako my usmiřujeme všechny své hříchy vůči tobě. A neveď nás do nemoci, ale vysvoboď nás ode všeho utrpení, neboť tvá je země, tělo i zdraví. Amen.“

A všichni se modlili společně s Ježíšem k nebeskému Otci a Matce zemi.

A potom k nim Ježíš promluvil takto: „Stejně tak, jako bude vaše tělo znovuzrozené pomocí andělů Matky země, právě tak může být znovuzrozen váš duch pomocí andělů nebeského Otce. Buďte proto pravými syny svého Otce a své matky a praví bratři synů člověka. Až dosud jste vedli se svým Otcem, se svou Matkou a se svými bratry válku. A sloužili jste Satanovi. Ode dneška žijte v míru se svým nebeským Otcem a Matkou zemí a se svými bratry, syny člověka. A bojujte jen proti Satanovi, aby vás neoloupil o mír. Dávám vašemu tělu mír vaší matky země a vašemu duchu mír vašeho nebeského Otce. Nechť mír obou panuje mezi lidskými syny. Přijďte ke mně všichni, kteří jste znaveni a trpíte sporem a tísní. Neboť můj mír vás posilní a občerství. Neboť můj mír přetéká radostí. Proto vás zdravím vždy takto : „Mír buď s vámi !“ Zdravte se také tak, aby se na vaše těla snášel mír Matky země a na vašeho ducha mír nebeského Otce. A potom najdete mír také mezi sebou, neboť říše Boží je ve vás. Jděte nyní zpátky ke svým bratřím, se kterými jste dosud žili v boji a dejte jim svůj mír. Šťastní jsou ti, kteří usilují o mír, neboť ti najdou mír Boží. Jděte a již víc nehřešte. A dávejte každému svůj mír, tak jako já jsem vám dal mír svůj. Neboť můj mír je od Boha. Mír buď s vámi.

A opustil je. A jeho mír do nich vstoupil: a do jejich srdce vstoupil anděl lásky, do jejich hlavy vstoupila moudrost zákonů a do jejich rukou vstoupila síla znovuzrození: tak šli dál mezi lidské syny a dcery, aby přinášeli světlo míru těm, kteří bojovali v temnotě. A rozešli se a přáli si navzájem: „MÍR BUĎ S VÁMI „

DODATEK

Staré učení z přítmí dějin

Od starých časů historie existuje pozoruhodné učení, které je universální v použití a nadčasové ve své moudrosti. Jeho zlomky nacházíme v sumerských hieroglyfech a na kamenech a hliněných střepinách, až osm tisíc let starých. Některé ze symbolů, jako slunce, měsíc, vzduch, voda a další přírodní živly, jsou dokonce ještě starší, sahají až do doby kataklyzmatu, ukončujícího čtvrtohory (Diluvium). Kolik tisíc let před tím toto učení existovalo, je neznámo. Stopy tohoto učení lze nalézt téměř v každé zemi a každé církve.

Jeho základní principy byly učeny ve staré Persii, Egyptě, Indii, Tibetu, Číně, Palestině, Řecku a mnoha dalších zemích. Ale ve velmi čisté formě bylo předáváno Esejským, kteří žili v posledních dvou nebo třech stoletích před Kristem a v prvním století po Kristu u Mrtvého moře v Palestině a u Mareotiského jezera v Egyptě, V Palestině a Sýrii byli členové tohoto bratrstva známí jako Esejští, v Egyptě jako Terapeuti, tj. léčitelé.

Neví se odkud přišli, ale je jisté, že jako bratrstvo Esejští existovali velmi dlouho, snad pod jinými jmény v jiných zemích. Učení se objevuje v Zendavestě Zarathuštry, který mu dal živou formu, která přetrvala tisíce let. Obsahuje základní pojetí věd a upanišad v bráhmanismu: odvozuje se z něj rovněž indický systém jóga. Buddha učil později v podstatě stejné ideje a jeho svatý strom bódhi odpovídá stromu života Esejských. V Tibetu našlo učení výraz v tibetském kole života, dharmě. Pythagorejci a stoikové starého Řecka také v mnohém následovali principy Esejských svým způsobem života. Stejné staré učení bylo základem adonijské kultury Féničanů, alexandrijské školy filosofie v Egyptě a přineslo mnoho různým větvím západní kultury – svobodným zednářům, gnostikům, kabalistům a křesťanům.

Ježíš je interpretoval v jeho nejjemnější a nejkrásnější formě v Devíti blahořečeních kázání na hoře.

Bratrstvo Esejských u Mrtvého moře

Esejští žili na pobřeží jezer a řek, daleko od měst a vesnic a ve svém společenství si vše stejně rozdělovali. Byli hlavně zemědělci a lesníci a měli tak rozsáhlé vědomosti o obilí, půdě a podnebních podmínkách, že dosáhli v pěstování ovoce a zeleniny značné rozmanitosti v poměrně pusté oblasti a při minimu vynaložené práce. Neměli žádné služebníky nebo otroky a říkalo se o nich, že byli prvními lidmi, kteří teoreticky i prakticky otroctví zavrhli. Mezi nimi nebyli ani chudí, ani bohatí, obojí spatřovali jako odchylku od Zákona. Založili vlastní ekonomický systém, který spočíval plně na Zákoně a ukázali, že lze dosáhnout všech potravinových a materiálních potřeb lidí bez zápasu, jednoduše znalostí zákonů. Mnoho času věnovali studiu starých písem a zabývali se zvláštními odvětvími výchovy, léčení a astronomie. Převzali dědictví chaldejské a perské astronomie a egyptského umění léčitelství.

Byli zasvěceni do proroctví, na které se připravovali dlouhodobými půsty. Právě tak se vyznali v užívání léčivých bylin. Žili jednoduchý, uspořádaný život, vstávali ráno před východem slunce, aby byli ve spojení s přírodními silami, koupel ve studené vodě byla pro ně obřadem a nosili bílé oděvy. Po denní práci na polích a vinicích pojedli mlčky své jídlo, zahájené a ukončené modlitbou. Jedli zcela vegetariánsky, nedotkli se ani jídel z masa, ani ostrých nápojů. Večery věnovali studiu a spojení s nebeskými silami. Večer byl počátkem dne a jejich sabbat nebo sváteční den začal v pátek večer, prvním dnu týdne. Tento den vyplnili studiem, diskusemi, rozhovory s návštěvníky a hrou na jistý hudební nástroj, jehož zbytky byly nalezeny. Díky svému způsobu života dosahovali vysokého věku 12O a více let a připisovala se jim podivuhodná síla a vytrvalost. Vším konáním vyjadřovali tvůrčí lásku.

Záznamy o životě Esejských nám byly dochovány ve spisech jejich současníků. Plinius římský občan, Philo alexandrijský filosof, Josephus Flavius, římský historik Solanius a další se vyjadřovali o nich rozličně jako o “ zvláštní rase, “ pozoruhodnější než kterákoli jiná na světě, nejstarší zasvěcenci, kteří své učení obdrželi ve Střední Asii, „tradice, přechované z dávných dob,“stálá a neměnná svatost v myšlenkách, slovech a idejích.“

Skutečnost, že toto velmi staré učení přetrvalo věky dosvědčuje, že to nemůže být výplod jednotlivce nebo určitých lidí, ale že to je interpretace – přenos skrze velké učitele – zákon Universa, základního zákona, věčného a neměnného jako hvězdy ve svém oběhu. Je stejné dnes jako před dvěma nebo desítkami tisíc let a ještě i dnes stejně použitelné.

Část vnějšího učení je v aramejských textech přechovávána ve Vatikánu v Římě. Některé slovanské texty se nalézají v majetku Habsburků v Rakousku a říká se, že byly ve třináctém století přineseny na západ nestoriánskými kněžími, kteří prchali před nájezdy Džingischána z Asie. A pak jsou tu svitky od Mrtvého moře, které našla před čtyřiceti lety zvědavá koza. Díky suchosti jeskyní, ve kterých byly u Mrtvého moře zahrabány, přežilo mnoho svitků tisíciletí a přineslo uprostřed dvacátého století náhlou pozornost pro Esejské.

(Zdroj: „Search for the Ageless“ svazek I. od Dr.E.B. Szekely, 1977)

Komentáře

Ikona diskutujiciho kika 2016-02-27 11:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chudáci tí čo sú alergickí na lepok, pšenicu bohužial nemôžu ani jačmen…

Ikona diskutujiciho kika 2016-02-27 11:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a piť mlieko?to myslia vážne?:D

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2016-02-27 18:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě by zajímalo, co by Ježíš poradil třeba lidem ze severu Norska a jestli by jeho všechny rady dokázali dodržovat.

Ikona diskutujiciho Aneta 2016-02-28 00:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tim mlekem je to podezrele

Ikona diskutujiciho Lucka 2016-02-28 19:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím,že tam není psáno pijte mléko celý rok.Ale jen nějaký měsíc. Chtěla bych vysvětlit prosím názvy těch měsíců.

Ikona diskutujiciho Jan Jurečka 2016-02-28 21:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za všechny čitatele, pisatele, neboť je to "materiál", který může řadě moudrých lidí otevřít nebo usnadnit jejich pozemskou pouť.

Ikona diskutujiciho Ivet 2016-02-29 11:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dost mě to mate. Je tam hodně často používáno slovo hřích. Právě to je přece to, co je na všech náboženstvích špatné- vtloukat lidem do hlavy jak jsou hříšní a musí se kát. A taky jsi často kritizovala slovo amen- jak je destruktivní…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-29 11:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]:  Neřeš slova, řeš poselství a základní význam. Ten text je starší než náboženství, tak je jasné že tam jsou jiná slova než jsi zvyklá, kor když je to ještě na několikrát překládané.

Ikona diskutujiciho Moudrávrba 2016-02-29 14:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: To je moc dobrá Otázka. Řekl bych, že tyto rituály jsou určené lidem z té oblasti, kde žil Ježíš. Osobně když nad tím přemýšlím, tak by měl člověk jíst to co příroda dá v té či oné oblasti, kde člověk žije. Třeba takoví eskymáci si asi těžko upečou chleba na slunku, protože v Arktidě je slunko slabé, je tam zima a nelze tam pěstovat pšenici. Celkem mi to učení příjde povrchní. Řeší co jíst, místo aby více řešilo hlubší otázky a bylo více univerzalní.

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-03-01 16:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: řekl bych, že se tam i ten "amen" dostal nedopatřením :).

Ikona diskutujiciho Morell 2016-03-30 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Celé to vypadá jako učení, které se převléklo za křesťanství. Zvláštní… Bohužel rozhodně ne univerzální.

Ikona diskutujiciho Morell 2016-03-30 16:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…Ne, počkat, univezální náboženství se ani nedá vytvořit, je dobře, že to je cesta přizpůsobená tomu, kde žili. Tak tomu má být.

Ikona diskutujiciho Morell 2016-03-30 16:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že do kontrastu k tomuhle textu by se hodilo Posleství od protinožců. Četl to někdo? Je to taky luxusní.

Ikona diskutujiciho Jiří 2016-07-25 15:07:00 Odpovědět

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek