Měsíc: Duchovní účinky úplňku a novoluní na člověka

2.7.2022 v Energie 32

V průběhu desetiletí se objevilo mnoho vědeckých zpráv pro i proti vlivu Měsíce na lidské chování. Zprávy zmiňovaly zvýšenou duševní aktivitu, zvýšený počet návštěv na odděleních všeobecné nebo psychiatrické pohotovosti a lidi, kteří si stěžovali na vyšší míru fyzických a duševních potíží.
Je to pověra, nebo má skutečně Měsíc vliv na lidské chování? Stručně: ano, má vliv.
V následujícím článku si rozebereme aspekty toho, jak Měsíc ovlivňuje náš život.Všechna tělesa nad naší hlavou vyzařují jemnohmotné frekvence a ty nás v různé míře ovlivňují na fyzické i duševní úrovni.
Frekvence vyzařované z Měsíce ovlivňují aktivitu mentálního těla, tj. mysli člověka. Pod pojmem „mysl“ rozumíme naše pocity, emoce a touhy. Mysl se skládá z vědomé a podvědomé složky. V podvědomé mysli je uložena řada vjemů, které rozhodují o naší základní povaze a osobnosti. Jsou tam uloženy vzorce z naší výchovy, raného vývoje, a tyto vzorce jsou katalyzátorem všech našich myšlenek a následných činů. Jak dojmy, tak naše myšlenky, mají také své vlastní frekvence.

U běžného člověka představuje vědomá mysl asi 10% jeho celkového vědomí. 90% je skryto v podvědomí (celek by v tomto případě byl 100%). V podvědomí jsou skryty jak charakterové kvality, tak i defekty.
Přitom z hlediska hustoty energií platí, že: Vědomé mentální pochody > Měsíční energie > Podvědomé myšlenky a vzorce.

Měsíční frekvence jsou o něco jemnější (nehmotnější) než frekvence našich myšlenek, ale jsou méně jemné, než frekvence našich mentálních dojmů a pocitů. Měsíční energie mají schopnost přimět dojmy v našem podvědomí, aby se vynořily do vědomí. Jakmile se dostanou do vědomé mysli, začneme si je uvědomovat. Člověk je proto měsícem ovlivňován podle převládajících vzorců ve své podvědomé mysli. Znamená to, že měsíc působí podobně jako zesilovač toho, co máme v sobě, ale většinu času si to přímo neuvědomujeme. Proto každý člověk reaguje na měsíc po svém.

Podobně Měsíc ovlivňuje i mysl zvířat. Protože se však podvědomá mysl zvířat skládá pouze ze vzorců souvisejících se základními touhami, jako je hlad, rozmnožování, spánek, atd., zvýšená aktivita se dotkne pouze těchto základních pudů.

Novoluní

Účinek na základě fáze Měsíce
V den novoluní je k Zemi přivrácena neosvětlená, tj. tmavá strana Měsíce. Převládá frekvence, která stimuluje touhu, pudy a temnotu v podvědomí. Měsíc v této fázi vysílá více energie s převahou temné složky.

Za úplňku naopak dochází v důsledku zvýšeného osvětlení k poklesu temné energie. V den úplňku jsou však měsíční frekvence aktivnější a proto pozorujeme i zvýšenou aktivitu naší mysli. Býváme proto nabuzení a nemůžeme usnout. V závislosti na typech vzorců, které se za úplňku vynořují z podvědomí, se u lidí vynořují i specifické myšlenky a pocity.

Úplněk

Například u člověka, který je spisovatel a soustředí se na knihu, kterou zrovna píše, je pravděpodobnější, že se u něj projeví zvýšená myšlenková aktivita týkající se jeho knihy a povzbuzení kreativity v jeho stylu psaní. Tyto typy myšlenek budou vycházet z jeho talentu, který měsíc svou zesílenou energií vytáhne do popředí. Proto může spisovatel zjistit, že mu v den úplňku jde psaní výborně.

U většiny lidí jsou však myšlenky náhodné. Pokud u někoho existuje řada dominantních osobnostních vad, jako je hněv, chamtivost apod. pak se i ony mohou v tomto období vynořit a ovládnout myšlení dotyčného. Například alkoholik bude mít v tento den větší potřebu pít alkohol.

V duchovním člověku může úplněk probudit myšlenky a touhu po praktikování duchovních cvičení a pokud se do nich pustí, zjistí, že se mu za úplňku více daří. Lépe se mu medituje, lépe vidí energie, nebo lépe slyší zprávy od svých strážných andělů – záleží na jeho subjektivním nadání.

Účinek založený na gravitační přitažlivosti Měsíce
Když je Měsíc v úplňku nebo novu, gravitační přitažlivost Měsíce a Slunce se spojuje. Měsíc působí na Zemi přitažlivou silou i v jiné dny, ale není tak silná jako ve dnech úplňku a novu. Předpokládejme, že bychom se zhluboka nadechli a vzduch nasátý do našich úst by byl objemově třikrát větší, než při normálním nádechu. Přeložme nyní tuto analogii na Měsíc a jeho přitažlivost na Zemi. Vzniká tím jakýsi jehmnohmotný pás vysokého tlaku.

Při tomto procesu je voda přitahována k Měsíci, vodní pára vystupuje nad vodu a vstupuje do tohoto jemnohmotného tlakového pásu. Protože destruktivní energie se vážou na plynné prvky (např.kouř), jsou také vtahovány do tohoto pásu. Zde se seskupují a vzájemně získávají početní sílu. V těchto dnech proto ve větší míře útočí na lidstvo. Následkem je, že útoky duchů na lidi na fyzické i duševní úrovni, mohou být v tomto období až třikrát větší. Začíná to dva dny před úplňkem nebo novoluním a končí dva dny po té.

Důsledky zvýšeného působení Měsíce za úplňku a novoluní
Za novoluní jsou silně ovlivňováni duchové založení na destruktivní energii a lidé zabývající se okultními rituály, převážně čarodějnice a černí mágové, kteří přijímají temnou energii pro své pochybné aktivity. Jelikož je to den příznivý pro destruktivní činnosti, je zároveň považován za nevhodný den pro jakékoliv konstruktivní aktivity. Protože temnota z měsíce ovlivňuje mysl, je za novoluní nejvyšší výskyt destruktivního i sebedestruktivního chování.

Zejména v noci, kdy chybí přirozené očištění prostřednictvím konstruktivní energie Slunce, je pro zlé duchy novoluní ideální příležitostí, jak člověku způsobit utrpení. Duchové využívají nárůstu temné energie k nabírání síly, kterou využívají k organizování destruktivních událostí.

Za úplňkové noci, kdy je osvětlená strana Měsíce přivrácená k Zemi, se naopak vysílá minimální množství této destruktivní enrrgie. Proto je v tuto noc zlým duchům, destruktivním lidem, nebo vyznavačům černé magie, k dispozici jen minimum energie.

Rozdíl mezi působením novoluní a úplňku na člověka
Celkově je tísnivý účinek Měsíce na člověka větší při novoluní, než při úplňku. Nepříznivý účinek úplňku se projevuje spíše na fyzickém těle neklidem, zatímco novoluní působí spíše na psychiku. Účinek úplňku je fyzicky zjevnější, zatímco účinek novoluní je více subtilní. Jelikož účinek novoluní není pro člověka tak jednoduše rozpoznatelný, je o to nebezpečnější. Jelikož si člověk není vědom tohoto vlivu, nepodniká žádné kroky k jeho překonání.

Mezi novoluním a úplňkem, v období dorůstajícího měsíce, jsou pro nás účinky novoluní méně patrné. Destruktivní účinek je však větší směrem k nástupu novoluní od úplňku, při ubývání měsíce. Důvodem je to, že novoluní působí na člověka spíše na jemné úrovni, na rozdíl od úplňku, který si člověk více uvědomuje.

Duchovně praktikující lidé jsou citlivější na změny této energie v prostředí ve srovnání s průměrným člověkem, který převážně rezonuje destruktivně. Za úplňku cítí úlevu spolu s přílivem energie, za novoluní jim bývá špatně. Výhodou je, že duchovně praktikující jsou lépe vybaveni pro přístup k ochraně shora před touto energií.

Proč se v poslední době nedaří najít důkazy o vlivu Měsíce na lidské chování?
Některé dřívější lékařské/psychologické studie doložily vliv Měsíce na lidské chování. Studie provedené v posledních letech však tento účinek nepotvrdily. Důvodem je skutečnost, že v posledním desetiletí došlo k nebývalému nárůstu celkového množství destruktivní energie ve světě. Tento nadměrný výskyt zla byl organizován především zlými duchy, kteří přebírají moc nad lidmi. Na tomto světě stále probíhá boj dobra se zlem.

Tento celkový nárůst temné složky ve světě má rozsáhlý vliv na všechny aspekty našeho života. Problémy sahají od zvýšených psychických problémů na úrovni jednotlivců, přes zvýšené boje v rodinách, až po terorismus a přírodní katastrofy. V důsledku celkového nárůstu destruktivního chování populace v průběhu celého měsíce, pak zůstává dodatečný účinek novoluní a úplňku, který je stále aktivní, ve statistických studiích nepovšimnut.

Co můžeme udělat, abychom se před případnými škodlivými účinky ochránili?
Vzhledem k tomu, že škodlivý účinek novu a úplňku je zapříčiněn energií, mohou při ochraně pomoci pouze duchovní prostředky, nebo duchovní praxe.
Na světské úrovni je nejlepší vyhnout se v tyto dny přijímání důležitých rozhodnutí, nebo nákupu-prodeji, protože duchové mohou působit prostřednictvím těchto médií. Zvyšte množství a kvalitu své duchovní praxe 2 dny před a pokračujte 2 dny po dnech úplňku a novoluní.
Choďte do přírody, rozjímejte, zpívejte, modlete se, vykuřte preventivně dům.

Během ubývající fáze Měsíce, tj. v období mezi úplňkem a novem, se postupně zvyšují jeho frekvence, které z něj vyzařují. Je to proto, že se zvětšuje jeho temná strana. Abychom se ochránili před nepříznivým vlivem této zesílené energie, je důležité, abychom v tomto období zintenzivnili svou duchovní praxi.

Shrnutí
Mezi lidmi panují dohady o tom, jestli je měsíc konstruktivní, nebo destruktivní těleso. Po mnoho let jsem tento rozpor řešila také a bylo pro mě obtížné se dopátrat pravdy, protože si jednotlivá data neustále protiřečila. Například rozbory popisující umělou podstatu měsíce jednoznačně byly za jeho destruktivní poahu, zatímco články esoterické popisovaly konstruktivní duchovní vliv úplňku. Nebo symbolické rozbory popisující charakter temného světla, kam měsíc spadá… To působí jako protichůdná tvrzení, přitom však byla pravda po celou dobu uprostřed.
Zatímco jeho vliv obecně působí destruktivně, matoucí je fakt, že konstruktivní lidé cítí příliv energie za úplňku, avšak destruktivním lidem se vynoří z podvědomí jejich vnitřní problémy. Tím vzniká rozpor ve zkušenosti jednotlivců, kdy jedni za úplňku meditují, cítí dobrou energii a druhým je špatně. Tento rozpor se pak odráží v článcích a pojednáních o energetickém vlivu měsíce.
Měsíc je tedy destruktivní rezonátor, ale je-li osvětlen (úplněk), je jeho vliv tímto světlem potlačen, proto konstruktivní lidé cítí úlevu a pokládají ho za dobrý.

Poslechnout si článek v audioverzi – ZDE

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirdaisi 2022-07-02 12:20:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuji za tento článek. Už delší dobu přemýšlím, jak to s tím měsícem je. 🙂 Je dost zajímavé, že poslední týden jsem se cítila psychicky opravdu hrozně, bylo toho na mě moc, jak kdybych se měla zbláznit. No a tak jsem teď ze zvědavosti mrkla do lunárního kalendáře a ono to opravdu na ten nov sedí :O a ještě ke všemu v raku, což já jako rak každý měsíc né moc dobře snáším a pravidelně brečím, aniž bych měla pořádně důvod a ani o tom, že je luna v raku třeba ani nevím. 😀 No a od pátku už jsem zase v pohodě, jak kdyby se nic nedělo 😀 tak schválně to budu sledovat, jestli to bude stejné i při dalším novu. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-02 22:49:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky mi nebylo dobře a taky se mi ulevilo kolem pátku. Zajímavé.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2022-07-04 14:09:45
Ikona diskutujiciho
sipka

no já měla třeba čtvrtek uplně příšerný

Ikona diskutujiciho adria 2022-07-06 17:19:21
Ikona diskutujiciho
sipka

taky mi bylo zle … drželo se mě to asi tři dny? … nevím, bylo mi prostě divně, ten minulý týden … a pak mi došlo, že nj to bylo tím novoluním .. měla jsem taky hnusné sny a tak

Ikona diskutujiciho Květa 2022-07-02 22:46:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji paní Alue, zatím nejlepší článek jaký jsem kdy o měsíci četla. Poprvé narovinu řečeno jak to vlastně je a dává to smysl. Vaše stránky jsou úžasný maják poznání.

Ikona diskutujiciho Jitka Němcová 2022-07-02 23:14:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc krásný článek mohla bych se zeptat kdy budou videa na yt ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-03 07:01:53
Ikona diskutujiciho
sipka

až bude hotový soud s důvodem, který mě k přerušení dané činnosti donutil

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-03 11:11:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže podle stavu českého soudnictví v příštím století 🙂

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-03 19:27:50
Ikona diskutujiciho
sipka

To bylo dobře trapný Petře. Když nevíš o co jde tak se k tomu nevyjadřuj.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-04 12:05:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Koblih: Vyjadřuju se ke stavu českého soudnictví. Víš velký kulový, co vím a nevím, protože jsem v kontaktu s člověkem, co je zase kontaktu s nejmenovanou jinou blogerkou, která tomu člověku psala, co jí psala Alue…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-04 12:25:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslíš schizofrenickou lhářku a satanistku Lúmennku? Ta zveřejnila pouze to co se jí hodí aby nebylo tak zjevné, že se mě snaží zničit. Je to narušená psychopatka. Nechala si to pro sebe záměrně, ale já to zveřejním celé. Já na rozdíl od tebe vím přesně, co jsem komu napsala.

https://lumenn-petra-herajtova-pravda.blogspot.com/2022/06/pravda-o-lumenn-petra-herajtova.html

Přestaň si hrát na insidera. Četl jsi dva články od hysterické tupé nány, která jenom parazituje na mém jménu, poštvává na mě svoje úchylné dementní čtenáře a lže jako když tiskne. Důkazy o jejím lhaní jsou v přípravě, všechno bude zveřejněno na internetu.

Ikona diskutujiciho Roman 2022-07-04 12:31:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Petr Pan, známý internetový expert na soukromý život Alue, který má přístup do soudních spisů. Když jsi takový expert a tak do toho vidíš tak by sis mohl svoje debilní komentáře strčit do anusu. Dělat si srandu z trestného činu přímo na webu oběti není ani schválnost, to je psychická porucha, ty kreténe vylízanej.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-04 12:31:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Jste tady nějací podráždění… Vím přesně, co jsi jí psala a z čeho jsi jí obviňovala, nepsala to veřejně.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-04 12:34:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyby jsi znal obsah celých zpráv tak by jsi tady sebevědomě nehlásil že víš o co jde a nepokoušel by ses to zesměšňovat. Jelikož schizofrenická satanistka Lúmennka, která žije z pomluv, to podrobně popsané nedostala. Dostala výzvu k odstranění, odúvodněnou tím, že mě její články ohrožují na životě. Idiote. Tady jde o skutečný trestný čin a ne nějaké trapné schizofrenické hemzy.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-04 12:47:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyby mi někdo skoro zabil dítě nebo manželku a někdo si z toho zkoušel dělat na internetu srandu, nebo by to zkoušel zlehčovat, tak si ho najdu a rozkopu ho jak pytel ho*en. Petr Pan je zřejmě vymaštěnej čtenář od Lúmenn který má pocit že je všechno sranda a poškození zdraví a života jiného člověka je zábava jelikož se to netýká jeho. Pro něho je to show. Na Lúmenn se taky vaří voda, neboj se.

Ikona diskutujiciho Simona 2022-07-04 12:59:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle dělají z průměrných internetových balíků ty pomluvy. Debil se odlidští a začne mít pocit že oběť pomluv a trestné činnosti není lidská bytost a i kdyby pak umřela tak se tomu ten debil je schopnej smát. Nebo je to prostě psychopat co si neuvědomuje co dělá. Takže stejnej kretén jako fetka Lúmenn. Zkoušet dělat machra na oběť trestného činu na jejím webu. Fuj. Aspoň jde vidět jaká odporná spodina ten její nechutnej blog čte. Je to tam jedno větší hovado než druhé a všem jim velí to největší hovado ze všech, Lúmennka.

https://lumenn-petra-herajtova-pravda.blogspot.com/2022/06/pravda-o-lumenn-petra-herajtova.html

Ikona diskutujiciho Květa 2022-07-04 13:07:49
Ikona diskutujiciho
sipka

No, tak když tvrdíte že víte o co jde, proč to zlehčujete? Vy opravdu nejste normální.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-04 13:10:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: Tak já jsem pak zvědav, co zveřejníš.

Nevím, kdo je Koblih, ale úplně bezdůvodně mě tady napadá na osobní rovině, měl by si zamést před vlastním prahem a neútočit na každého člověka na internetu. Já jsem se tu jen pozastavil nad stavem českého soudnictví a nejradši by mě tu zamordovali úplně z jiných důvodů.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-04 13:17:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Bezdůvodně? Zlehčování trestného činu je podle tebe nic? Na rozdíl od tebe nejsem vymaštěnej debil co se baví neštěstím druhých. Běž vlézt Lúmennce zpátky do prdele ty „nejmenovaná bloggerko“ co znáš obsah soukromých mailů. Když jste takoví kamarádi tak jí vzkaž ať si jde nakoupit pampersky bude je brzo potřebovat.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2022-07-04 14:09:20
Ikona diskutujiciho
sipka

já nestačim žasnout co se v tom světě děje

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-04 14:25:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Já ti řeknu co se tady děje Nirvano. Děje se doba kdy na všechny tyhle zmetky dopadne pěst spravedlnosti. Petr Pan si hraje na svatouška ale žádnej svatoušek to není.
Na internetu je organizovaná skupina zločinců kteří po Alue jdou navzájem se kryjí a jako záminku a střelivo používají pomluvy od Lúmenn která místo aby pomluvy odstranila naopak přidává nové pomluvy a tím situaci zhoršuje. Dělá to záměrně ví že Alue skoro umřela a stejně pokračuje dál. Je to bezpáteřní vyšinutá zrůda.
My co do toho vidíme jsme podráždění právem. Proti zločincům je nutné bojovat a ne strkat hlavu do písku. Toto je problém co trvá přes deset let ale nebyl vidět protože se nic z toho nezveřejňovalo. Úchylové na to doteď spoléhali že Alue nic nezveřejní a nic proti tomu neudělá. Znova opakuju že Lúmenn je nebezpečná zlá psychopatka co si hraje na oběť všechno co píše jsou lži a tihle samozvaní experti jsou její vypatlaní čtenáři co ji podporují v její nemoci a lhaní.

https://lumenn-petra-herajtova-pravda.blogspot.com/2022/06/pravda-o-lumenn-petra-herajtova.html

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-05 21:27:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Koblih: Nebereš nějaké prášky na hlavu? Znovu si přečti všechno, co tu píšu, bez nějakých domněnek. Nejsem v klubu A ani B.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-06 00:06:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Petr Pan se v mé paměti zaryl v počátku mého psaní, když mi napsal že jsem jenom malá holka co ničemu nerozumí a do dvou let ji to přestane bavit. Protože to byl jeden z prvních ponižujících komentářů co jsem takhle na svou adresu četla ze strany internetového anonyma tak se mi to vrylo. Nikdy jsem za to neslyšela omluvu. Je to už 17 let, dneska jsem dospělá žena, něco mám odžito, mám na kontě 3 knihy a Petr Pan je stále jenom nějaký anonym v diskuzi. Poté co se mi stalo narovinu říkám, že mi vadí, aby nějaký takový noname zkoušel zlehčovat moji situaci. Já jsem dokázala a přežila něco co by zvládnul málokdo, mám právo na respekt, úctu a spravedlnost. A jestli tvrdí že není v týmu A ani B tak ať táhne někam, protože pro mě to znamená, že mu nevadí trestná činnost a že peče s úchyly a schizofreniky. A pokud někdo schvaluje, nebo mu nevadí napadení a stalkování ženy, tak pro takového člověka neznám slušné pojmenování.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-06 00:13:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo ahá! Tak ty to dělíš na klub A a B?? Takže pro tvoji informaci strana A je napadená nevinná žena a strana B je pachatel. To sis teda vybral společnost. Debile. Možná bys někdy mohl vytáhnout hlavu ze své prdele a jít ven abys pochopil rozdíl mezi realitou a internetem.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-06 10:05:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: To si nepamatuju, nevím, jestli to tak bylo, vyloučit to nemůžu. Jestli to bylo před 16 lety nebo později… Pokud si něco takového pamatuješ a dotklo se Tě to, tak se omlouvám. Ale napsal jsem tady a k Lirce a k bůh ví ke komu stovky a stovky komentářů, nikdy se člověk nechová na internetu pořád dokonale a určitě ne když je mladej :).

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-07-06 15:42:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinak rozhodně neschvaluju stalking, to jsem zlehčovat nechtěl… Jediný, co jsem chtěl zlehčovat, jsou český soudy, který jsou dle lokality přetížený a všechno hrozně trvá (zřejmě bylo nutný to sem napsat potřetí)… Týmy jsem myslel, že nenosím tričko Lúmenn ani tričko Alue. Až pak zveřejníš víc, budu vědět víc… A se ti daří…

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-07-03 19:28:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasný článek 🙂 Odpověděl mi na věci co mi taky roky nebyly jasné. Děkuji !

Ikona diskutujiciho Sebastian 2022-07-05 14:27:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hele, sledujem tieto stranky snad uz od roku 2006, za seba mozem povedat velke dakujem.
Preslo to tu roznymi zmenami – vsetko k lepsiemu, vyvija sa to konstruktivne.
Co ma ale prekvapilo a v podstate to bolo spomenute aj v tomto clanku, je to mnozstvo zla za poslednu dobu, proti ktoremu tu na svete zjavne vsetci stojime. Vela destruktivnej energie vsade okolo nas a aj v nas…
A tiez som v uzase, co citam v tychto komentaroch. A co som cital aj v minulych.
Alue drz sa, minimalne myslienka podpory ide k Tebe.
Mame to vsetci tazke, ale urcite to zvladneme.
Teraz mi aj doslo, preco je tu tolko odhaleni o duchoch, sektach a podobne.
Spravne! Nech vsetci vidia a vedia!
Hlavne uz kazdy musi pohnut zadkom, a zacat vo svojom mikrosvete robit poriadky. Ono sa to znasobi a zmena bude znacna a viditelna. Uz stacilo temnoty!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-05 19:48:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Sebastiáne. Mám v plánu odhalit postupně všechny úchyly kteří mi šlapali posledních 15 let za krk. Vysvětlím úplně všechny pomluvy, jak vznikly, kdo to dělal, proč to dělal, jaký měli motiv, co jsou tito úchylové zač, popíšu útoky co na mě byly, následky, jak mě stalkovali, všechno vyhrožování, vydírání, agrese a trolly, vše od A do Z.
Narovinu vám říkám, že skutečnost je drastická. To, co jsem všechno musela vydržet a přežít je otřesné. Na jednu stranu snaha tvořit kvalitní web a dělat hezká veselá videa, za oponou boj proti úchylům, schizofrenikům a stalkerům, zdebilizovaným pomluvami z internetu, každý si vzal něco do hlavy a chtěl si ze mě kus ukousnout, ideálně mě sežrat celou.

Dozrála jsem k poznání, že když se k tomu nevyjadřuju a když to neřeším tak to zlo se kumuluje, protože tito škůdci pak mají pocit, že se neumím bránit, že mají na to nárok mi ubližovat a pomlouvat mě, a že na ně nedopadne spravedlnost. Takže se pak začali organizovat a šli po mě natvrdo.
Když jsem nevyvrátila jednu pomluvu, měli pocit že mají pravdu – neměli. Takže se to pak začalo řetězit. Když jsem nepsala na internet nic o své rodině a o svém muži, tak měli pocit, že jsem sama a nikdo za mnou nestojí – to není pravda ani trochu. Prostě je to moje soukromí a tečka.
Takže pořád přidávali, až mě skoro zabili. Dvakrát. Takže v blízké době očekávejte rozsáhlou sérii článků která bude odhalovat podsvětí internetu. Nahlédnete zase jednou za oponu a zjistíte, kolik zla, hnusu, agrese útoků a atentátů na mě bylo za poslední dobu. Normální člověk by to nedal.

Už jsem víc jak 10 let nedávala nic ze svého soukromého života na internet, ani se s nikým z internetu vůbec nestýkám a nemám o to zájem ani v tuto chvíli. Protože mám právo na svůj život, na své soukromí, můžu si žít jak chci a stýkat se s kým chci a cizím lidem na internetu po tom vůbec nic není.. ale zřejmě to udělat musím. Jinak mi nedají pokoj. S každým jedním psychopatem jsem se snažila domluvit, každého jednoho jsem vyzvala, každého si pozvala policie, něco šlo i přes právníky a stejně nakonec budu muset, i když nerada, vysvětlovat svůj soukromý život na internetu a uvádět nesmysly na pravou míru.
Úchylové a psychopati jsou mnou chronicky a fanaticky přitahovaní, nemůžou odolat a když jim nedám co chtějí, začnou se mstít různými způsoby. A to už musí přestat. A je mi jedno kolik soudů oběhnu a kolik práce mě to bude stát.
Jiným způsobem jim zřejmě nevezmu vítr z plachet. Dělám a ještě udělám i další bezpečnostní opatření aby se historie nezopakovala, takže čistka je velká, jak na fyzické rovině tak i na kybernetické.

Ano, dělám si pořádky ve svém mikrosvětě. Jsou tu síly, které se mě snaží prostřednictvím úchylů odstranit z tohoto světa, ale já se nedám a každému z nich dám co si zaslouží.

Odhalení o sektách duchách atd. je tu z vícero důvodů. Za 1. tento svět je strašně prohnilý (lidé taky) a je potřeba mít znalosti. Jinak tě to může lapit. Za 2. Když dávám pouze čistě duchovní a konstruktivní články tak oslovuji pouze určitou část publika zatímco ta další část publika o to nemá zájem a rozklikne naopak symboliku, odhalení, zprávy atd. Snažím se o vyvážený pestrý obsah, o všeobecný přehled, tak aby si tu každý čtenář našel co ho zajímá. Nakonec já ten web nedělám pro sebe. Dělám ho pro lidi. Takže když vidím že lidi něco zajímá, snažím se tomu věnovat. Když to lidi nezajímá, vyškrtnu to z obsahu, nebo uberu na frekvenci takového obsahu. O tom, jaké články tu vycházejí, rozhoduje každý čtenář svým klikem a zanechaným komentářem.

Ikona diskutujiciho astrei 2022-07-05 22:41:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už se ví termín onoho soudu? Na kdy přibližně chystáš ono kompletní odhalení úchylů?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-05 23:26:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Všechno se veřejnost dozví až bude správný čas. Machinace úřadů, policie a opatřování důkazů nejsou pouze v mých rukách.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-07-06 19:22:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

obdivuji kolik tomu boji dáváš energie snaze odhalit všechny tyto úchyly podle toho co zde píšeš pracují jako organizováná skupina a je jich mnoho nebylo by jednoduší zažalovat pouze tu osobu která tyto útoky organizuje pokud máš na lumen dost důkazu o její trestné činnosti vůči tobě a došlo by jejímu zatčení a odsouzení dáná skupina by se bez organizace rozpadla část by si uvědomila že alue měla pravdu a pro druhou část by to byl odstrašující případ který by vedl k zastavení útoků vůči tobě

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek