Satanismus: Skutečná tvář temného náboženství

18.1.2021 v Bytosti 18

Kořeny satanismu sahají daleko do minulosti. Satanismus je kromě vzývání egoismu i o uctívání a vyvolávání démonických bytostí, které jsou pod různými jmény zmiňované v nejrůznějších starověkých textech. Existuje množství svědectví běžných lidí i insiderů tajných společností, kteří viděli démony na vlastní oči.Je třeba si uvědomit, že realita je vibrace, je to svět vytvářen myslí, iluze, energie. Existuje nekonečně mnoho dimenzí reality. Nejvyšší z řad satanistických tajných organizací umí pracovat s energií, která hraje v satanismu důležitou, ne-li nejdůležitější úlohu; důležitých rituálů se účastní především lidé, kteří se nacházejí na vrcholných pozicích globálních organizací a elitních tajných společností. Nemá to nic společného s nadpřirozenem. Pojmem nadpřirozeno lze ospravedlnit šílené věci, které se ale v pozadí světového dění skutečně dějí. ,

,,Myslím, že to nejmilosrdnější na světě, je neschopnost lidské mysli uvědomovat si celý svůj obsah. Obýváme poklidný ostrov nevědomosti uprostřed temných moří nekonečna a není nám dáno cestovat daleko. Vědy, každá z nich směřující vlastním směrem, na tom sotva něco změnily. Avšak jednoho dne spojení znalostí, až doposud nesouvisejících, nám otevře tak strašlivé pohledy na skutečnost a na naše ubohé postavení v jejím rámci, že z tohoto zjevení buď zešílíme, nebo utečeme z nebezpečného světla do klidu a bezpečí nového věku temna.“ – – – Howard Phillips Lovecraft

Obětní rituály
Satanistická síť je velmi rozsáhlá a pokrývá globální sféru. Satanisté jsou nanejvýš organizováni, jsou extrémně bezohlední a arogantní, používají zakódovaná jména a mají své lidi dosazené na důležitá společenská místa. Bojují dokonce i sami mezi sebou – jsou posedlí vnitřními boji o získání moci.
Satanisté považují za největší hřích či poklesek slabošství. Celá satanistická síť je ovládána prostřednictvím strachu. Děti členů satanistů jsou trýzněny a mučeny k smrti. Děti v satanských kruzích i slouží jako oběti jejich ,,bohům“.
Satanisté se většinou mylně domnívají, že vládnou démonům, které vyvolávají, ale je tomu právě naopak. Démoni vládnou jim.

Obětování lidí se děje po celém světě a je značně rozšířeno. Satanisté mají ve svých řadách tzv. ,,Ploditelky dětí“, o kterých se normálně neví, protože jsou tajné. Některé z těchto ploditelek jsou dobrovolnice, ale mnoho z nich bylo uvězněno proti jejich vůli.
Součástí satanistických sítí jsou také doktoři a sestry, kteří pomáhají ploditelkám při porodech. Tyto děti nemají žádnou dokumentaci a nikdy oficiálně neexistovaly, proto nikomu nikde nechybí. Jednoduše se o nich neví.
Kromě toho satanisté i často unášejí děti z běžné populace. Část obětí bývají dokonce dobrovolníci ze satanského kultu.

Pri satanské rituálním obětování, při kterém zemře samotný satanista, se jeho vědomí stává vlastnictvím entit zvaných archonti (to jsou démoni z jiné dimenze, zde je o nich celý seriál). Jindy bývá duše lidské oběti přemístěna do účastníka obřadu.
Satanská oběť je zhypnotizovaná tím, kdo si chce vzít její životní energii a sílu. Vytváří se tak vibrační magnetická spojka, po níž se přemístí duše oběti po jejím uvolnění z těla po porážce do satanisty, který se účastní obětního rituálu.
Tento proces probíhá v mnoha hlavních satanistických rituálech po celém světě. Tělo rituální oběti je pak uloženo do masového hrobu nebo do krematoria, které je pod kontrolou satanského kultu. K likvidaci zbytků těl jsou využíváni trénovaní psi.

Krev je fyzickým projevem či hmotným výrazem životní síly či energie. Při rituálech hraje nesmírně důležitou roli. Satanisté ji pijí a rovněž jedí část lidského masa, aby získali životní energii oběti. Krev obvykle pijí, i když je oběť stále živá. Energii, která při krvavých obřadech vznikne, nasávají archonti, kteří ,,konzumují“ i adrenalin, který se vytváří v krvi při násilí a týrání a v okamžiku smrti oběti. Satanisté pojídají i srdce, které je symbolem života.

Předchůdcem či předkem dnešního satanismu je sumersko-arkadského-babylónské mysteriózní náboženství. Jeho esenciální součástí byla přítomnost a moc démonických duchů.

Satanismus, který je odjakživa hlavním náboženstvím elit řídících svět, postupně pronikl do západní civilizace. Ovládá a ovlivňuje intelektuální i neintelektuální život již po několik století. Prosákl do politické sféry, umělecké oblasti, hudby a vlastně obecně do společenského života.

Všechno je energie. Všechny symboly představují vibrační frekvence energie. Během satanského rituálu se vytvářejí mezidimenzionální brány či portály, které dovolují zjevovat se astrálním entitám v našem světě.
Okultní pentagram, který je jedním z hlavních symbolů satanismu, bývá umístěn do kruhu, který vytváří magnetické pole nebo bariéru, která zabraňuje démonům či archontům opustit rituálem vymezený prostor.
Při satanistických rituálech se používá řeč (zaklínadla, magické formule), protože je to také vibrace, stejně jako okultní symboly.
Archonti se tak pomocí specifických slov a symbolů dostávají do naší dimenze. Ti mohou mít buď svou vlastní podobu, nebo se stávají parazity lidské mysli, kterou mají potom pod kontrolou.
Oheň je také důležitý prvek satanských rituálů. Je zdrojem vibrací, které umožňují interdimenzionální přestupy nebo přechody.

V historických pramenech se zmiňuje, že kněží měli schopnost navazovat kontakty s mimozemskými bytostmi či astrálními entitami. Tuto schopnost měli i vládci a králové. Tvrdili, že se setkali s bytostmi, které se zhmotnily a následně zdematerializovaly.
V tajných okultních společnostech probíhá komunikace s těmito entitami. Archonti žijí v tzv. čtvrté dimenzi (známé také jako astrální rovina) a ovládají lidstvo tisíce let prostřednictvím hybridních pokrevních linií (globální elita), které jim slouží jako ,,pracovní“ nástroje.
Tyto hybridní linie jsou jakýmisi prázdnými nádobami, které jsou obsazeny démonickými archonty.

Satanské rituály také destruktivně ovlivňují energetické pole celé Země. Nasycují ho destruktivními vibracemi zla, které lidstvo udržují v nízkovibrační stavu. Více se o tom píše v sérii Saturn v okultní symbolice.

Démoničtí archonti jsou posedlí pohl. stykem. Při něm dvě různá energetická pole splývají v jedno, zejména ke konci. Člověk se pak může přes otevřené energetické kanály stát ovládaný či vlastněný cizí mocností. To dovoluje archontovi zmocnit se oběti a drancovat její životní sílu.

Bývalý satanista Michael McArthur vynesl na veřejnost mnoho hrozivých informací z oblasti satanismu. Mluvil o tajných operacích satanistů. Satanisté mají na unášení dětí stanoveny určité dny. Totéž platí pro jejich přípravu na obřady.

Jistý nejmenovaný člen satanistické organizace (zvaný ‚černý princ‘; rozhovor s ním je možné nalézt v knize Satan ‚s Underground z roku 1990 od Dr. Al Carlislea) odhaduje, že pouze v USA padne ročně za oběť satanistům 40 až 60 tisíc lidí.

Co mají společného satanismus, křesťanství, judaismus, islám nebo hinduismus? Jsou zaměřeny na uctívání těchto archontických bytostí (které mají v náboženstvích jen různá jména) a sloužení těmto entitám.

Ilumináti a satanismus
Na vrcholu satanistické hierarchie má stát tajná okultní organizace zvaná Ilumináti, která byla založena v roce 1776 v Bavorsku německým filozofem, spisovatelem, vysokoškolským učitelem, advokátem a jezuitem Adamem Weishauptem. Tímto úkolem ho pověřili bankéři Rothschildové.
Ilumináti jsou organizace, která tajně za oponou kontroluje všechny oblasti společenského života, ať už je to finanční systém, vzdělávací instituce, právní instituce, vlády, showbyznys, média, věda a technika, vesmírné programy, vojenský sektor, politický sektor, farmaceutický průmysl, náboženské organizace a sekty atd.
Ilumináti se řadí mezi elitu společnosti. Jejich cílem je nastolit Nový světový řád, v jehož čele bude stát úzká centrální vláda řízená archonty, která bude vládnout lidstvu i celé planetě.
Ve skutečnosti satanističtí Ilumináti světu již dlouho vládnou, ale zatím stále skrytě a nemají ještě plnou kontrolu nad lidstvem. Té chtějí dosáhnout pomocí populací akceptovaného totalitního systému. Jejich cílem je vytvořit z lidí dobrovolné otroky, kteří své otroctví budou nadevše zbožňovat.

Známe dvanáct nejhlavnějších satanských pokrevních linií, které jsou součástí, nebo úzce spolupracují, s Ilumináty a jsou to: rodina Rothschildů (stojí v čele iluminátské hierarchie), rodina Rockefellerů, rodina Warburgů, rodina Russellů, rodina DuPontů, rodina Onassisů, rodina Freemanů, rodina Bundyů, rodina Kennedyů, rodina Astorů, rodina Collinsů, rodina Liovů. Jsou to všechno hybridní pokrevní linie řízené archonty.

Satanistická organizace – hierarchie:

Ženská část
– Kněžka temnot
– Vysoká matka temnoty (13 stupňů)
– Sestry světla (9 stupňů)
– Náčelnice
– Řádný kouzelnický kruh (vedený kněžkou)

Mužská část
– Královský ipaimus
– Rada velkých druidů
– Vysoký mistr
– Služebník pentagramu
– Řádný kouzelnický kruh (vedený knězem)

To, jaké má člen satanistické organizace znalosti o satanské hierarchii, závisí na dané satanistické skupině, jíž je členem a na jeho postavení v ní. Jednotliví příslušníci satanistických spolků mají většinou či výlučně právě jen takové znalosti, aby ve svém stupni splnili svou danou úlohu.

Satanské kulty bývají často pod kontrolou tajných okultních společností řízených elitou. Nižší stupně či nízké úrovně jsou zavedeny pro nové členy, začátečníky, odvedence, posluhovače Satanovy armády.
V satanské hierarchii stojí takové stupně velmi nízko, mnohem níže, než je spodní úroveň Iluminátů.

Mnozí stoupenci a zasvěcenci satanistických organizací skrývají svou příslušnost k nim po celý život. Závazně utajují svou skutečnou identitu a dosahují přitom významného, uznávaného a respektovaného postavení v rámci společenské hierarchie. Je to obvyklé předepsané pravidlo.
Satanista může být například starostou města, vedoucím obchodní společnosti, premiérem vlády, prezidentem, křesťanským knězem apod.
Takové vysoké postavení ve společenské hierarchii jim pak umožňuje potlačit případné podezření nebo kritiku již v samém zárodku (viz lidé jako George Bush, Henry Kissinger, Al Gore, Hillary Clinton atd.).

Myšlenková kontrola v satanismu
V satanismu se uplatňuje myšlenková kontrola rituálně zneužívaných obětí i samotných členů. Jde o úplné ovládání kontroly myšlení. Satanisté používají řadu metod myšlenkové kontroly k bezpečnému skrývání svých skrytých činností. Hlavním cílem myšlenkové kontroly je udělat oběť poddajnou a poslušnou a zajistit, aby o satanských aktivitách, kterých se účastní, mlčela.
Satanisté mají zaveden osvědčený systém kontroly mysli. Oběti jsou pomocí něho zbavené svobodné vůle. Mezi takové metody myšlenkové kontroly patří například způsobování psychické bolesti, specifická stimulace mozku a mnoho způsobů vedoucích k pomatení se, morální nátlak na podřízení se, vyčerpávání a psychické oslabování, používání drog, vyvolávání pocitu viny a jiné, které slouží k získávání stoupenců do řad satanistů.
Satanisté se vždy snaží odklidit bývalé členy svého kruhu, protože ti by je mohli prozradit. Satanisté vyšších úrovní jsou již od narození podrobováni myšlenkové kontrole a jsou psychologicky zpracováváni k provedení sebevraždy pro případ, že by měli být odhaleni.

Satanská centra
Mezi nejdůležitější centra pro satanistické rituály a aktivity patří zámky královských rodin a gotická sídla, rezidence aristokratů a jejich odnoží ve Spojených státech amerických (např. Hearst Castle v Kalifornii). V Belgii se nachází zámek Mothers Of Darkness Castle, kde britská královská rodina a iluminátská elita vykonávají hlavní satanské rituály. Ve Skotsku je zámek Balmoral Castle, kde obvykle britská královská rodina tráví dovolené a kde také vykonává satanistické obřady.

Na ostrově Isle Of Wight probíhají ceremonie na potlačení frekvence, čímž se lidstvo drží ve vibračním vězení. Je to svaté místo pro ty, kteří vědí o zemské energetické síti a je to jedno ze tří center druidů na Britských ostrovech. Satanismus je zde velmi rozšířený a sdružují se zde známé osobnosti. Politici, celebrity, policie apod. Je tu i rozsáhlá síť zednářů. Je to centrum satanistických pedofilů.
Je tam velký dům na vesnici, kde jsou vychovávány unesené děti. Dalším rituálním centrem je jachtařský klub a Sea Hotel. Britská královská rodina má s ostrovem silné spojení. Mnoho známých tváří ostrov navštěvuje pod záminkou plachtění na moři. Na nesčetných utajovaných místech ve světě existují tzv. farmy lidí. Na některých takových farmách byly objeveny děti ve věku od 11 dnů do 4 měsíců, které byly určeny na rituály. Satanisty kontrolovaná masmédia o těchto případech mlčí.

Satanismus v showbyznysu
Satanismus zřetelně pronikl do popkultury v šedesátých letech. Známý satanista Anton Szandor LaVey intenzivně pracoval na mínění veřejnosti, v zájmu vytvoření dobrého jména satanismu. Prosadil komerční a dezinformační formu satanismu zejména mezi umělecké osobnosti. Byl zběhlý v satanských praktikách už před rokem 1960. V roce 1966 založil organizaci zvanou Církev Satanova. Mezi členy patřila například herečka Jayne Mansfield.
Proslulá herečka Marilyn Monroe se také účastnila LaVeyových satanských rituálů ještě před oficiálním založením Církve Satanovy. LaVey objevil Monroe v jednom striptérském klubu a udělal z ní hereckou hvězdu, ale stal se z ní i myšlenkově ovládaný otrok a LaVey byl její manipulátor (viz. série o Marilyn Monroe, díl 1 2 3 4).

Hollywood = Holy Wood = Helle Wood – odkazuje to na svaté dřevo druidů. Navenek se Hollywood jeví jako zábavné prostředí, ale ve skutečnosti je úzce propojené se satanismem a je pod kontrolou Iluminátů. Hollywood slouží na propagandu iluminátských záměrů. Měl vždy styky s politikou, např. s americkým prezidentem J. F. Kennedym, dále s Frankem Sinatrou (ovládal a zneužíval MK Ultra myšlenkově ovládané otroky). Jayne Mansfield byla vysokou satanistickou kněžkou.

Filmový a hudební průmysl je prosycen odkazy na satanismus a uctívání ďábla. Je to záměrné, protože se tak satanismus stává přístupným pro běžné lidi a stává se ,,normálním“, běžným.

Zmíním jen pár příkladů: Mick Jagger a Brian Jones ze skupiny The Rolling Stones byli zasvěceni do LaVeyova komerčního satanismu. Členem satanského kultu byl i myšlenkový otrok a masový vrah Charles Manson. Ve skladbě Stairway To Heaven od britské kapely Led Zeppelin puštěné pozadu lze nalézt satanský ,,žertík“. Okultní režisér a fanoušek mága Aleistera Crowleyho Kenneth Anger v minulém století řekl, že Stairway To Heaven je nejsatanštější skladba ze všech. Kytarista Jimmy Page z Led Zeppelin byl inspirován okultismem a zejména Aleisterem Crowleym. Skupina Black Sabbath také čerpala ze satanismu a okultismu.
Ve filmu Závod s ďáblem s Peterem Fondem v hlavní roli skupina výletníků objeví v lese satanský kult, který obětuje mladou ženu; výletníci případ oznámí na policii, ale po čase zjistí, že je do těchto rituálů zapojeno prakticky celé město včetně nejvyšších kruhů.
Ve filmu Devátá brána s Johnnym Deppem máme okultní knihy, které slouží k přivolávání ďábla; část filmu (satanský rituál) se natáčela na zámku, který patří Rothschildům ve Francii.
V okultním snímku The Devil Rides Out jsou zobrazeny rituály ve kterých figurují děti a vyvolávání démonů.
V televizním seriálu Supernatural (Lovci duchů) jsou někteří lidé posedlí démony, kteří je ovládají.
Ve filmu Constantine s Keanu Reevesem je ukázáno, jak démoni žijí mezi námi a snaží se podmanit si svět.
Ve snímku Legenda s Tomem Cruisem se Satan snaží získat nadvládu nad světem.
Ve filmu Eyes Wide Shut (Spalující touha) od záhadně zemřelého hollywoodského insidera Stanleyho Kubricka vidíme, že se satanských rituálních orgií účastní vysoce společensky postavené osobnosti.
V kultovním hororovém filmu Rosemaryino dítě se jistý herec zaprodá ďábelskému kultu, aby získal slávu – nechá obětovat svého kolegu a využít svou manželku v Satanském rituálu jako ploditelku démona.

Množství reálných celebrit bývá obětovaných (Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Michael Jackson, Whitney Houston …). Za slávu se platí. Sami členové i nechávají obětovat své známé a rodinu, aby se stali slavnými a bohatými (např. John Travolta zaplatil za slávu krvavou obětí svého syna, režisér Roman Polanski smrtí své těhotné manželky atd.). Duši zaprodal i Harry Angel (hraje ho Mickey Rourke) ve filmu Angel Heart, ve kterém jsou ukázány některé satanské a voodoo rituály.

V popové hudbě najdeme množství symbolů a skrytých zpráv. Totéž v počítačových hrách. Black metal, který vznikl na pomezí osmdesátých a devadesátých let, se zabývá mimo jiné také tématikou satanismu (i když spíše jen povrchně a komerčně). Obrácené pentagramy a kříže na tričkách jsou v módě.
Například postava zvaná Lew Ashby v seriálu Californication nosí ve druhé sérii tričko s pentagramem a démonickou modlou Bafometem. Satanismus je prezentován všude, kde se dá.

Hluboce se zaryl do lidského podvědomí díky zábavnímu průmyslu a lidé ho většinou nevědomě sami akceptují a podporují.

Astronomické události jako úplněk nebo zatmění Měsíce jsou také důvodem k dělání satanských rituálů a oslav.


překlad aluška.org 2021 | Článek pochází ze slovenského originálu, autorem je Mário Oláh, zdroj ZDE. Článek čerpá zejména z prací britského spisovatele Davida Icke a nizozemského autora Robina de RuiteraKomentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2021-01-18 08:40:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek. Bez komentáře.

Ikona diskutujiciho standa 2021-01-18 14:49:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, zapsat do učebnic historie lidstva.

Ikona diskutujiciho Nini 2021-01-18 15:08:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A jsou třeba i „spolky“ (nevím jak to nazvat), které slouží dobru? Například snažit se pomáhat planetě nebo lidem a bojovat proti zlu? Kde se učí a používá dobrá magie atd. Nebo to je spíš individuální?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-18 16:47:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Duchovno není hromadná záležitost. To je individuální soukromá cesta jednotlivce, protože duchovní cesta každého z nás má jinou podobu a jiné podmínky. V životě jsem neviděla skupinu, která by obstála, kterou by zevnitř nerozesr. nějaký vykuk nebo zrádce a kterou by vedl někdo normální. Potkat takové skupiny se dá, ale když je zhodnotíš a spočítáš, tak to je sekta, sekta, sekta, sexuální zneužívání žen, sekta, sekta, náboženský fanatismus, sekta, schizofrenie, sekta, sekta. 🙂 O desítkách z nich jsem chtěla neco napsat a nakonec radši nenapsala, když jsem viděla co to je za šílence.

Ikona diskutujiciho Nini 2021-01-18 19:16:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Ajaj, od sekt ruce pryč

Ikona diskutujiciho kiko 2021-01-18 16:20:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne že bych chcel rýpať, ale už mi to nedá a musím sa opýtať. Keď povieš energia, aká? (termálna, elektromagnetická, kynetická)
Vibrácie, vibrácie čoho, čo vibruje? Frekvencia, čoho frekvencia? Fakt nerýpem len som z tejto terminológie už dlho zmätený. 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-18 16:49:37
Ikona diskutujiciho
sipka

V alternativních kruzích obvykle pojem ENERGIE označuje bioenergii, nebo energii předmětu, energetický otisk, energii kolem nějakého živého předmětu, energii vznikající při nějaké činnosti, nebo myšlence.
Celý vesmír je založený na energii a kmitajících částicích, fyzika ZŠ

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2021-01-18 20:14:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je napísané “ celý svet ovláda Satan „. Lepšie je zatiaľ nevedieť o čo ide.Postupne sa to budeme učiť.
S pozdravom Trojhran je cult o.cult.izmus.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-01-18 23:10:44
Ikona diskutujiciho
sipka

:DD mně spíš některý komentáře připadají jako okultismus 😀

mimoto, Aluško, chceš vidět dobrý meme? zkus tohle. neposílala bych ti ho, kdyby mi nepřišlo tak libový. smála jsem se několik minut, ač ne každýmu to asi musí nutně připadat tak vtipný 😀 stáhla jsem to z tumblr.

https://i.ibb.co/MsjfDr4/N-vrh-bez-n-zvu-2.png

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-19 08:46:14
Ikona diskutujiciho
sipka

https://ih1.redbubble.net/image.988729195.4404/st,small,507×507-pad,600×600,f8f8f8.jpg

Ikona diskutujiciho Daniel SK 2021-01-22 22:41:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, chcem sa opytat na vyznam modriny na lavom oku. Moze ist o iniciacny ritual_? Pripadne o odmenu za splnenie urcitej ulohi? Dakujem
Mas velmi originalne a zaujimave clanky …

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-23 09:40:47
Ikona diskutujiciho
sipka

Satanisti se vzájemně v rámci rituálů mlátí, takže ano. Pak to i nosí na veřejnosti a nesnaží se to skrývat. Měla jsem tu o tom článek, ale už nevím který to byl… asi některý z těchto: https://aluska.org/?s=hollywood

Ikona diskutujiciho Klarisa 2021-01-25 02:55:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dali jsme jméno synovi – Bartoloměj. Začínám nabývat dojmu, že jsme neudělali dobře.

Ikona diskutujiciho rudo 2021-01-25 08:08:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kennedy

myslim ze postavnie rodiny Kennedy si zasluzi vysvetlenie

a najme teraz, ked sa neustale opakuje JFK v spojeni s Trumpom a bohom za oslobodenie ludstva

Ikona diskutujiciho Bubo 2021-01-25 09:30:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím s Rudom.Nějak tam podivně vyčnívají ti Kennedyové.Že by se John a jeho potomci takzvaně ,,nepovedli“?

Ikona diskutujiciho Amia 2021-01-25 10:41:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Toto mě také napadlo jak to souvisí s Kennedy.

Ikona diskutujiciho Amrit 2021-01-25 09:59:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podstatou je, že satan, démon, diabol, drak, šajtan, gin, čert a ďalej je vo všetkých predávaných znalostiach o živote okolo ktorých sa ľudmi doprekrúcali a vytvárali náboženstvá označenie časti živočíšneho, materiálneho sveta a to vedomia. Dávať ľudskú pozornosť vedomiu znamená slúžiť materiálnemu, vopred mŕtvemu svetu satana. Cielené prekrútenie podstaty znalostí o živote trvá od Sumerskej ríše 6000 rokov od kedy máme patriarchát. Vláda nešťastných chlapov z pozadia, čo neveria v duchovný svet lebo ho necítia. Zastavili a prekrútili momenty obnovenia pravých životných znalostí slobodnými kamenármi, ježišom, budhom a mohamedom a máme tu hromadu prekrútených náboženstiev so slobodomurármi. Vesmír má 6 dimenzií materiálnych a 66 duchovných. Materiálne je dočasné a duchovné večné. Dávať v sebe pozornosť ľudskej duši vytvára novú nesmrteľnú duchovnú bytosť. Pozornosť je začiatok tvorenia aniela alebo démona a volí každý v každej chvíli sám. Z duchovného sveta teda žiadne myšlienky neprichádzajú, niesú naše, stotožňovanie sa s nimi je egoizmus a služba nie bohu ale diablovi. Pravý život problémy nepozná , to len tie životné situácie ktoré vedomie komentuje vo vzťahu ku nám sú zdrojom starostí. Osobné strachy a túžby a jediné o čo vedomiu ide je, že spotrebováva našu pránu a vzácny čas cez upútanie našej pozornosti myšlienkami. Keď je podľa nás, sme potešený, keď nie, hneváme sa. Emócie sú odozva tela na stotožnenie sa s myšlienkami. Satan alebo vedomie je náš jediný spoločný nepriateľ na duchovným svetom vytvorenej šanci pre život večný v podmienkach tohoto dočasného materiálneho sveta. Najdôležitejšia cesta a najväčší poklad je duša v nás, čo spojenie s duchovným svetom hocikedy umožňuje. Cítiť to spojenie je pravý život, štastie, sloboda a láska. Vlastná skúsenosť sa vie stať pre každého skutočnou pravdou nie len slepou vierou ktorá nič neprináša. Úprimne a najlepšie ako viem vravím, nič netajím, nič nesledujem, veď sme všetci rodina tak smelo a kto hľadá, určite nájde. Pravda vie oslobodiť aj keď vie aj nahnevať.

Ikona diskutujiciho Selen 2021-02-01 22:48:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano přesně tak to je. Jediné vysvobození z tohoto duálního světa je probuzení. Pochopení pravdy kdo jsme a proč jsme zde a začít to reálně žít.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek