Symbolika jednoho oka: Původ a okultní význam

25.5.2022 v Symbolika 23

Kladli jste už otázku, proč je všude tolik fotografií celebrit, které si zakrývají jedno oko? Rozhodně to není náhoda. Znamení jednoho oka má totiž hluboký význam. Tento článek se zabývá původem a významem nepřehlédnutelného znamení Jedno oko.
Znak Jedno oko je jedním z nejčastěji se opakujících témat v masmédiích. Víme o stovkách jasných případů, kdy významní umělci, modelky, celebrity, politici a veřejně známé osobnosti pózovali se zakrytým jedním okem.To znamení je všude: V hudebních videoklipech, na obálkách časopisů, na filmových plakátech, v reklamě… Množství těchto snímků je prostě ohromující. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být opakovaný výskyt znaku Jedno oko prostě výsledkem náhody. Ve skutečnosti je zřejmá snaha, aby byl tento znak zobrazován všude.
Proč je tedy tento znak všude a co znamená?

Archetypální symbol
Turecký amulet „Nazar“, který se používá k odvrácení prokletí „zlého oka“. Podobné amulety lze nalézt v Portugalsku, Brazílii, Arménii, Ázerbájdžánu, Albánii, Alžírsku, Tunisku, Libanonu, Turecku, Řecku, Izraeli, Egyptě, Saúdské Arábii, Jordánsku, Bangladéši, Íránu, Iráku, Pákistánu, některých částech severní Indie, Palestině, Maroku, jižním Španělsku, Itálii, Maltě, Rumunsku, na Balkáně, v Levantě, Afghánistánu, Sýrii a Mexiku:

Turecký amulet „Nazar“

Lidské oko se jako symbol používá od počátku civilizace. Vyskytuje se ve všech dobách a kulturách. Carl Jung označil oko za klasický archetypální symbol. To znamená obraz, který je zakotven v kolektivním nevědomí lidstva. Podle jeho teorie lidé instinktivně reagují na archetypální symboly a nevědomě jim přiřazují určitý význam.

Oči jsou pravděpodobně nejdůležitějším symbolickým smyslovým orgánem. Mohou představovat jasnozřivost, vševědoucnost a/nebo bránu do duše. Další vlastnosti, s nimiž jsou oči běžně spojovány, jsou: inteligence, světlo, bdělost, morální svědomí a pravda. Dívat se někomu do očí je západním zvykem upřímnosti. Zakrývání očí, nošení helmy, slunečních brýlí apod. tak může znamenat tajemství, nevidění úplné pravdy nebo podvod. Oko také často znamená soudnost a autoritu.

Téměř ve všech kulturách je symbol oka spojován s duchovními pojmy, jako je božství (oko Prozřetelnosti), duchovní osvícení (třetí oko) nebo magie (zlé oko).
Oko symbolizuje vidění a světlo, a tedy i samotné vědomí. Oko je ta část nás, která nazírá na vesmír a vidí naše místo v něm. Je to poznání, vědomí a moudrost. Oko přijímá světlo, čistou energii vesmíru, a předkládá ji vnitřnímu duchu. Je to brána, ba přímo spojení mezi já a vesmírem.

V Bibli Ježíš označil oko za „lampu těla“: „Oko je lampou těla, takže když je tvé oko čisté, bude celé tvé tělo plné světla. Je-li však tvé oko špatné, bude celé tvé tělo plné tmy. Je-li tedy světlo, které je v tobě, temnotou, jak velká je to temnota!“. – Matouš 6,22-23

Symbolu oka byl vždy přisuzován mystický a duchovní rozměr. Jak říká lidové rčení: Oko je okno do duše. Z tohoto důvodu je symbol oka obzvláště důležitý v okultních kruzích a školách mystérií.

Sluneční božstvo
Od úsvitu civilizace jsou symbol oka a slunce (neboli „oko na nebi“) spojovány s božstvím. Ve starém Egyptě jsou se slunečním bohem spojovány symboly Wadjet, Horovo oko a Oko boha Ra.


Klasické vyobrazení egyptského oka boha Ra a Horova oka.

Raný bůh slunce se jmenoval Horus. Když Ra převzal titul slunečního boha, byl znám také jako Ra-Horakhty nebo Ra, který je Horem dvou horizontů. Právě v bitvě se Setem přišel Horus o funkci jednoho oka. Thoth mu oko vrátil, a tehdy byl Horus také nazván jménem Wadjet.
Protože symbol oka je spojen se sluncem – zástupcem božství – má esoterické oko zvláštní kvalitu: Je „vševidoucí“.

Archetyp vševidoucího jednookého slunečního boha lze nalézt i v jiných starověkých kulturách. V Persii byl Ahura Mazda považován za stvořitele Země, nebes a lidstva a také za zdroj všeho dobra a štěstí na zemi. Říkalo se o něm, že má slunce místo oka. Nejvyšší bůh Ahura Mazda má také jedno oko, nebo se o něm říká, že svýma očima, sluncem, měsícem a hvězdami, vidí všechno.

V severské mytologii byl zase Ódin, znám jako Všeotec (neboli otec bohů). Je vyobrazován jako starý muž s jedním okem:


Odin je dalším vyobrazením jednookého slunečního boha stvořitele. Nejvyšší, neviditelný Stvořitel všech věcí, byl nazýván Všeotcem. Jeho regentem v přírodě byl Odin, jednooký bůh. Norové považovali Baldera Krásného za sluneční božstvo a Ódin je často spojován s nebeský sluncem, zejména kvůli svému jednomu oku.

Západní okultismus
Vzhledem k tomu, že západní okultismus byl značně ovlivněn esoterickými naukami výše uvedených civilizací, dostal se symbol Vševidoucího oka i do řádů, jako jsou Rosikruciáni, Ilumináti a Svobodní zednáři.

Zednářské symboly pod Vševidoucím okem.

Albert Mackey píše, že Vševidoucí oko je důležitým symbolem Nejvyšší bytosti, který si zednáři vypůjčili od starověkých národů. Vševidoucí oko je symbol představující bdělý pohled Boha. Připomíná nám, že každá myšlenka a čin mají být zaznamenány Velkým architektem vesmíru a že jsme ke svým závazkům vázáni duchem i krví. (James E. Frey, 32°, Půlnoční zednáři)

Vzhledem k silnému vlivu svobodného zednářství na historické události minulých staletí se symbol Vševidoucího oka objevil na významných dokumentech, například na rubu Velké pečeti Spojených států a Deklaraci lidských práv.
Symbol oka převzalo také několik mocných tajných společností, jako např. Pečeť O.T.O. – Ordo Templi Orientis:

Takže to základní bylo řečeno… ale položme si otázku, představuje symbol Vševidoucího oka skutečně Boha, jako židovsko-křesťanského Boha? No, a tady se věci stávají … okultními (okultní znamená skrytý). Významný americký svobodný zednář Albert Pike napsal, že pravý význam okultních symbolů je odhalen pouze zasvěcencům na vysoké úrovni.

„Pravá tajemství svobodného zednářství spočívají právě v jeho antických symbolech a jejich okultním významu. Ta však nemají žádnou hodnotu, pokud v symbolech modré lóže nevidíme nic jiného než imbecilní předstírání jejich výkladů obsažených v našich monitorech. Lidé přehlédli pravdu, že starověké symboly nesloužily k odhalování, ale k utajování. Každý symbol je hádankou, kterou je třeba rozluštit, a ne poučením, které je třeba přečíst. Jak může inteligentní zednář nevidět, že modré stupně jsou pouze přípravné, aby naverbovaly a sdružily řadové zednáře k účelům, které jim nejsou odhaleny, že jsou to menší tajemství, v nichž se symboly používají k zakrytí pravdy?“ (Albert Pike, Legenda a čtení starobylého a přijatého skotského zednářského obřadu.)

Manly P. Hall, další významný zednář, napsal, že Vševidoucí oko esotericky představuje konečný cíl okultismu: V tomto případě se jedná pouze o to, aby člověk dosáhl božství svými vlastními prostředky. Toho lze dosáhnout aktivací epifýzy – třetího oka.

„Operativní zednářství v plném významu tohoto pojmu znamená proces, při němž se otevírá Horovo oko. V lidském mozku se nachází malá žláza zvaná epifýza, která je posvátným okem starověku a odpovídá třetímu oku Kyklopů.“ (Manly P. Hall)

V islámu
V islámské eschatologii se říká, že postava konce světa jménem Al-Masín ad-Dadždžal (falešný mesiáš, lhář, podvodník) je slepý na pravé oko. Tím, že se bude vydávat za Mesiáše, Dadždžál oklame a ovládne svět. Z těchto důvodů má Dadždžál velkou podobnost s Antikristem v křesťanství.
Příchodu Dadždžala by mělo předcházet několik znamení, jako např: Lidé se přestanou modlit, nepoctivost se stane způsobem života, lež se stane ctností, lidé zastaví svou víru pro světský zisk, lichva a úplatkářství se stanou legitimními, v té době nastane akutní hladomor, mezi lidmi nebude stud, mnoho lidí bude uctívat Satana, nebude úcta ke starším lidem a lidé se začnou bezdůvodně zabíjet.

….. Takže tím je v podstatě dokonale popsaná dnešní doba.

Moderní znamení jednoho oka
Vzhledem k tomu, že dnešnímu světu vládne to, čemu říkáme „okultní elita“ (kvůli jejímu spojení s okultními řády), není divu, že se její hlavní symbol vyskytuje všude. Vše se však děje podvodným způsobem. Dnešní zábavní průmysl prosperuje z kontroly, manipulace a překrucování. Jde mu také o to, aby se masy zbavily všeho, co je pravdivé, čisté a zdravé. Symbol Vševidoucího oka se dnes týká vybrané skupiny lidí, kteří utlačují, sledují a ovládají světovou populaci.

Kniha George Orwella 1984 je plánem pro kontrolu a cenzuru elit. Téměř na všech vydáních této knihy se objevuje Vševidoucí oko.

Zatímco Vševidoucí oko je esotericky spojováno s otevřením třetího oka k dosažení duchovního osvícení, znak Jednoho oka vytvořený celebritami je o přesném opaku: Skrývání a zneschopňování oka. Symbolika tohoto gesta je silná.

Katy Perry ssi zakrývá jedno oko Horovým okem ve videoklipu Dark Horse.

Když si zakryjete jedno oko, účinně si tím zablokujete polovinu zraku. Symbolicky řečeno, stáváte se napůl slepými vůči pravdě.
Zakrytím jednoho oka celebrity symbolicky obětují důležitou část své bytosti pro dočasný materiální zisk. A protože oči jsou okna do duše, symbolizuje toto gesto částečnou nebo úplnou ztrátu duše.

Ovládání mysli
Znak jednoho oka je také důležitým symbolem v tajné posedlosti okultní elity: Monarch ovládání mysli. Kontrola mysli, známá jako projekt MKULTRA, má za cíl udělat z lidí otroky prostřednictvím zneužívání, traumat a programování. Kolem kontroly mysli prostřednictvím programu Monarch se točí celá populární kultura s vlastním vesmírem symbolů. A znak jednoho oka je jeho součástí.

Toto je obraz Kim Noble, která přežila program ovládání mysli založený na traumatech. Tento obraz se jmenuje Pojmenování a týká se pojmenování alter ega.
Oběť se traumatizací dostane do stavu, kdy si začne vytvářet alter ega a ty pojmenovává. Proto má tolik celebrit rozštěpenou osobnost a tvrdí, že za ně na podiu vystupuje jejich alter ego. Jedná se o poškození jejich psychicky během programu.

Důkaz absolutní kontroly ze strany okultní elity
Všudypřítomnost symbolu jednoho oka v masmédiích slouží také k dalšímu účelu: Dokazuje, že všechny sdělovací prostředky vlastní velmi malá elitní skupina. Aby se totiž na všech mediálních platformách a po celém světě objevoval neustále a opakovaně přesně stejný znak, musí existovat centralizovaný zdroj moci, který to násilím zajistí.

Zamyslete se nad množstvím peněz, moci a vlivu, které jsou zapotřebí k tomu, aby všechny tyto celebrity prováděly toto specifické gesto ve videích a při focení.
Nyní se zamyslete nad množstvím peněz, moci a vlivu, které jsou zapotřebí k tomu, aby byl tento specifický znak umístěn na obálkách časopisů, filmových plakátech, hudebních videoklipech a čemkoli jiném, co by se mohlo dostat k očím mas.

Stručně řečeno, tento symbol představuje globální elitu a veškerou její agendu: To znamená, že se jedná o ponižování lidské psychiky, propagaci satanismu, normalizaci ovládání mysli, normalizaci transhumanismu, matení pohlaví a další. Konečný cíl: odvést masy co nejdále od Pravdy, zdraví a rovnováhy.


Závěrem

Symbol jednoho oka je archetyp, který přesahuje čas a prostor. Snad proto, že lidé instinktivně reagují na upřené pohledy očí, je na tomto symbolu něco, co je drásavé a zároveň fascinující. Zatímco ve starověku byl symbol vševidoucího oka často ztotožňován s bohem Slunce, postupně se stal symbolem moci tajných společností, které v posledních staletích formovaly dějiny.
V dnešní době se zábavní průmysl vyžívá v překrucování a poškozování mocných symbolů v zájmu svých nízkých cílů. Všudypřítomnost tohoto znamení dnes symbolizuje všudypřítomnost okultní elity. Tím říkají: „Podívejte se, koho taky ovládáme“.

Přesto je tu i světlá stránka věci. Znamení Jednoho oka je vhodným způsobem, jak identifikovat média, kterým je třeba se vyhnout, protože jsou s největší pravděpodobností nasáklá smrdutou agendou okultní elity.

Článek si můžete pustit také v audioverzi ZDE

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2022 / podle Zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Jenda Benda 2022-05-25 11:37:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu dneska super překlad díky moc!

Ikona diskutujiciho Květa 2022-05-25 11:40:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pořád jsem si říkala proč dělají to jedno oko. Jsem ráda že to konečně někdo narovinu vysvětlil. Chápala jsem že to souvisí s Ilumináty ale bližší vysvětlení k tomu nikde nebylo. Tento článek je výborný. děkuji za něj

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-05-25 14:33:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta greta tam 😀 kdo by to byl řekl že zelený ekoterorismus je ve skutečnosti v rámci plánu NWO agendy.

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-05-25 15:06:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Symbolika je moje oblíbené téma. Jsem ráda že se tu zase objevila.

Ikona diskutujiciho hanka 2022-05-25 15:41:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velice zajímavé. Znám lidi, kteří se fotí se zakrytým okem, ale přitom určitě nejsou členem žádných spolků. Asi je to podprahově ovlivňuje a stává se z toho jakási podivná móda.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-25 21:09:03
Ikona diskutujiciho
sipka

můžou to mít už nahrané podprahově do mozku, jak to všude vidí

Ikona diskutujiciho Michaela 2023-05-28 04:11:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano,vše je v rámci zvrhlé agendy. Symbolům jsem se věnovala už dřív, ale zde je pěkně vysvětlen základ. Navrhuji podívat se na znak Google, myslím ten kulatý, ne G. Mate tam 666. Napadlo mě i logo Vodafonu. Dlouho jste ho vnímala jako kapku, nyní tam vidím hada, požírajícího svůj ocas. Ale mohu se mýlit, samozřejmě 🙂🧡.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-05-28 10:02:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Vodafone má kapku krve ve tvaru šestky. Výmluvnější to být ani nemůže.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-05-25 16:49:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sami sebe usvědčili těmi fotografiemi, to je moc fajn, nebude moc práce s jejich odhalováním. Spousta z nich už byla nucena odejít do jiné dimenze a další jsou na řadě. Všechno už směřuje vy víte kam :).

Ikona diskutujiciho Diana 2022-05-25 19:17:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všimla jsem si, že (ne všude za všech okolností, ale většinou) si zakrývají z našeho pohledu pravé oko. Myslíte, že bude nějaká symbolika i v tom, které oko se zakrývá? Že třeba, já nevím, zakrytí levého oka znamená „v procesu“ a pravého „plně zotročen“?
Jinak to jsem si vzpomněla na jednu pohádku, škoda, že už nevím, jak se jmenovala… Jedna z postav neustále nosila přes oči šátek, aby neustále musela používat „spirituální“ zrak a vycvičila si tím i komunikaci s bytostmi bez fyzického těla.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-05-25 23:51:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravá hemisféra symbolizuje odpoutání se od materiálních hodnot, což znamená osvobozování se od 3D. Možná zakrývání pravého oka znamená podporu levé, tzn. racionální hemisféry. Anebo je vysvětlení prosté a to, že praváci podvědomě použijí pravou ruku při zakrytí pravého oka a leváci zase levou ruku při zakrytí levého oka, kdo ví?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-26 10:04:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem měla spíš pocit, že si víc zakrývají to levé – což by i víc sedělo. Ale asi ne.

Ikona diskutujiciho pritel 2022-05-29 11:53:44
Ikona diskutujiciho
sipka

Signály z pravého oka zpracovává levá hemisféra a naopak. Nevím, proč se ty nervy v hlavě kříží, asi potvrzení všudypřítomné duality světa.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-05-29 12:13:21
Ikona diskutujiciho
sipka

… nebo že vše je naopak. možná.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-05-26 13:46:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi máš pravdu, víc je těch se zakrytým levým. Nemá to ale asi žádný zvláštní vliv jestli pravé nebo levé, jsou to zřejmě jen spekulace. Ještě mě napadlo, jestli se to neliší, jako kdo má vysoké postavení. Jediný způsob jak to zjistit je dát se k nim.:)

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-05-28 10:00:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Veď keď sa niekto chce stať celevritou, tak musí podpísať ,,zmluvu s diablom“ a tam podpisuje že nesmie hovoriť svoje vlastné názory, len potiaľ čo mu pániček (elita) dovolí. Tým vlastne celebrity zapredali časť svojho ja za slávu a peniaze. To platí pre väčšinu celebrít aj tých našich a nemusia ani pózovať so zakrytým okom.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-06-05 10:56:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A čo Šungit prívesok Hórovo oko, je ok alebo radšej nekupovať? Vyzerá dobre, to oko je zároveň symbol slnka, tak fakt neviem.
https://taraezoterika.sk/sungit-privesok-horovo-oko-oval-4-5-cm-amulet

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-05 22:15:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Nenosila bych to kvůli symbolice jednoho oka.

Ikona diskutujiciho Zerro 2022-06-14 16:35:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nazaréni byli duchovní společenství „nazíračů“ do své božské podstaty. Nazara-nazírač. Starobylé indoevropské slovo. Místa nazírání, většinou silová posvěcená místa se nazývala Nazaret.

Odin, Adon, Aton nebo slovansky Adin (jeden) bylo označení Jediného Boha. Stejně jako Adonai – adinój – jediný. Proto ho zobrazovali s jedním okem jako vidoucím jednotu ve všem.

Ikona diskutujiciho Antonín 2022-06-15 02:39:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den
Chci se jen slušně a s respektem k Vaší osobě a článcích zeptat, jaký smysl má na podporu citace z Bible. Psala jste v jiném článku, že Bible je manipulativní literatura snad psaná a měněna na jedné z amerických universit. Nástroj k ovládáni lidí. Proč tedy?Jistě bude vysvětlení. Není to,, hnidopišství“, ale hledání odpovědi na věci kterým neumím porozumět a chtěl bych. Děkuji moc. Antonín

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-15 09:35:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to překlad článku, zdroj je uveden dole.

Ikona diskutujiciho David 2022-06-26 00:52:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lady Gaga si jednou po vystoupení z auta zakryla oko a pak ji došlo, že si zakryla to špatné,tak si ho rychle odkryla a zakryla si druhé oko. Myslím, že levé si neměla zakrývat, ale zakryla, tak si pak rychle zakryla to pravé. Takže jim je řečeno které oko si mají zakrýt.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-06-26 09:18:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Fákt? A je to někde na filmu? Docela bych to chtěla vidět. Ale proč si každý zakrývá jiné? Že by to byla taky šifra, třeba že prošel jiným programem? Nebo je v jiném stupni zasvěcení? Třeba k tomu časem ještě něco dohledám, ale zatím nic.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek