AllatRa: Kde se vzal projekt „Kreativní společnost“?

26.11.2022 v Zprávy 62

Kyjevská skupina organizovaného zločinu, která své zločiny nově kryje projektem Kreativní společnost (Creative Society), má svůj základ v učebnici „Sociální vědy“ pro středoškoláky! V dnešním článku si rozebereme původní zdroj, který inspiroval ideologii AllatRy působící na Ukrajině k zahájení projektu s názvem Creative Society. Z toho, co se dneska dočtete, padnete smíchy pod stůl.Je 8 magické číslo?
Allatrou hlásaných „8 základů kreativní společnosti“ se shoduje s odpovídajícími odstavci učebnice společenských věd pro 8. ročník, vydané ministerstvem školství RF jako základní kurz pro výchovu mladé generace.
Obsah učebnice „Společenské vědy“ například obsahuje bod „motivace k realizovatelné a tvůrčí participaci ve společnosti“.

Proč má „Kreativní společnost“ (Creative Society) právě osm osnov, a ne šest nebo jedenáct? Protože témata jako život, svoboda, bezpečnost člověka, mediální aktivity, tvůrčí participace ve společnosti, ale i morálka a duchovno jsou obsaženy pouze v učebnici pro 8. ročník. Když si vezmeme třeba učebnici pro 9. třídu, tak tam jsou úplně jiná témata, související hlavně s právem. A v 10.-11. ročníku se už probírají témata jako politika, moc, mezinárodní vztahy.

Začteme-li se do toho, co je napsáno pod každým z těchto takříkajíc „základů kreativní společnosti“, pak neuvidíme nic nadpřirozeného a nic, co by se dalo označit za originální. Všechny teze vypadají maximálně zjednodušeně, až primitivně. Otevřeme-li zmíněnou učebnici společenských věd, okamžitě na jejích stránkách uvidíme stejné teze, fráze a definice. Dospělým se tato slova zdají být banální, právě proto, že byla napsána pro 13-14 leté školáky! Stejně tak je i projekt sekty AllatRa „Kreativní společnost“ přizpůsobena lidem, kteří jsou nekritičtí, snadno ovlivnitelní a infantilní. AllatRa je schízoterika v plné parádě.

Říkáme „Kreativní společnost“, ale myslíme tím Společenská věda pro osmou třídu!
Text na webu Creative Society (alias AllatRa) a text učebnice vypadají, jako by vše napsal jeden autor. Styl, mentorský tón konstruování návrhů, slogany i deklarování samozřejmých věcí, vše se zcela shoduje.

Danilov je na slovo vzatý expert ve všech záležitostech. Obsah ve formátu „otázka-odpověď“, „vyprávějme životní příběh – zapojme se do moralizování“, „citujme mudrce – mluvme o duchovnu“ (zejména na workshopech sledujících výsledky studia každé kapitoly učebnice pro 8. ročník) se neliší od formátu videorozhovorů s účastí „respektovaného“ Danilova s Anunaki, geliary a jeho dalšími poskoky.
Pokud potřebujete napsat scénář pro AllatRa-TV, můžete si vzít jakékoli téma ze Společenských věd.

Samozřejmě, že deklarace „Tvůrčí společnosti“, nebylo slovo od slova opsáno z učebnice „Sociální vědy pro osmou třídu“, ale význam je stejný. „8 základů Kreativní společnosti“ tudíž není plagiátorství textu, ale opisování významů.

Igor Danilov se v roce 2019 prohlásil za „živého boha“ všech Allatranů.

SROVNÁNÍ: Co hlásá „Kreativní společnost“, versus obsah učebnice Společenské vědy pro osmou třídu
Rozebereme si jednotlivé body. Deklarace AllatRy nahoře a pod ní pro srovnání obsah učebnice Společenské vědy 8. ročník z roku 2014, ISBN 978-5-09-021470-4. Doporučeno Ministerstvem školství Ruské federace jako základní učebnice pro vzdělávací instituce od roku 2014.

1. Lidský život
Lidský život je nejvyšší hodnota. Život každého člověka musí být chráněn jako vlastní. Účelem společnosti je poskytovat a garantovat hodnotu života každého člověka. Není a nemůže být nic cennějšího, než lidský život. Pokud je cenný jeden člověk, pak jsou hodnotní všichni lidé!

Učebnice: V člověku jsou biologické a sociální principy organicky propojeny a pouze v takové jednotě existuje člověk. (§ 1. Co dělá člověka mužem?)
Síla lidské mysli, zbavení se zákonů divoké přírody, vytvoření velkolepé stavby kultury vedlo mnohé k závěru, že člověk je vyšší bytost a žije podle svých vlastních zákonů (§ 2. Člověk, společnost, Příroda)
Vznik člověka a vznik společnosti je jediný proces. Žádný jedinec, žádná společnost. Neexistuje společnost – neexistuje člověk (§ 3. Společnost jako forma života lidí).

2. Lidská svoboda
Každý člověk má od narození právo být člověkem . Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Nikdo a nic na Zemi nemůže být vyšší než Člověk, jeho svoboda a práva. Realizace lidských práv a svobod nesmí porušovat práva a svobody jiných lidí.

Učebnice: Žít ve společnosti a být osvobozen od společnosti nelze (téma k diskusi ve třídě i doma na základě výsledků studia I. kapitoly).
Aby byl člověk osobou, musí v sobě rozvíjet milosrdenství, odpovědnost, čestnost, pracovitost, spravedlnost a také se zapojit do sebekritiky. Morálka začíná tam, kde jeden člověk udělal pro druhého něco dobrého (§ 7. Morálka).

3. Lidská bezpečnost
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu člověka! Každé lidské bytosti jsou zdarma zaručeny základní životní potřeby, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení. Vědecké, průmyslové a technologické aktivity společnosti by měly být zaměřeny výhradně na zlepšování kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: žádná inflace a krize, stabilní a rovné ceny po celém světě, jednotná měna, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost člověka a společnosti před jakýmikoli hrozbami zajišťuje jednotná celosvětová pohotovostní služba.

Učebnice: Velký strach vzbuzuje příchod globálního oteplování. V řadě zemí padaní letní teplotní rekordy, stále častěji se objevují tajfuny, bouře a jejich ničivá síla roste (§ 4. Rozvoj společnosti).
Dotace na bydlení, služby, veřejnou dopravu, zdravotní péči a stravovací služby, mohou být vypláceny osobám v nouzi a jejich rodinám (§ 24. Rozdělení příjmů).
Tyto vědy jsou dnes aktivně využívány nejen pro organizaci výroby, ale také při vytváření prognóz rozvoje společnosti. Věda hraje ve společnosti stále důležitější roli i z toho důvodu, že vědci jsou nezbytnou součástí sociálně aktivní populace (§ 11. Věda v moderní společnosti).
V podmínkách světové ekonomiky není potřeba rozvíjet všechna odvětví hospodářství v rámci země, ale na druhé straně lze získat značné výhody z mezinárodní dělby práce a mezinárodní směny (§ 28. Světová ekonomika a mezinárodní obchod).

Čtěte také:
AllatRa: Nové reptiliánské hnutí odhalilo komu slouží. Anastasia Novych neexistuje, past na lidstvo sklapla
AllatRa: Nové reptiliánské hnutí odhaleno. Ovládání lidí pomocí manipulace. ,,Pozvěte nás jako své spasitele“, žádají Annunaki
Je hnutí AllatRa duchovní sekta? Znepokojivé svědectví
Misionářské oddělení diecéze Čeljabinska varovalo místní obyvatele před ukrajinskou psychosektou AllatRa
Obyvatelé Homelu jsou lákáni do organizace z Ukrajiny: Stoupenci AllatRa utratili 180 000 dolarů na propagaci
Je AllatRa druhé Bílé bratrstvo? Politika strachu, aneb jak se pozná sekta
Kdo byla Žana (Zhanna) z hnutí AllatRa, předtím než získala hadí oči?
AllatRa: REN TV zjistila, co chystá nebezpečná sekta lákající ruské ženy
BBC: Vysoce postavení vědci byli podvedeni AllatRa Tvořivou společností

4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny
Každá Osoba má právo na spolehlivé informace o pohybu a rozdělování veřejných prostředků . Každá Osoba má přístup k informacím o stavu realizace rozhodnutí společnosti. Média patří výhradně veřejnosti a odrážejí informace pravdivě, otevřeně a čestně.

Učebnice: Racionální využívání a rozdělování prostředků je důležitou podmínkou růstu blahobytu společnosti. Různorodost způsobů, jak koordinovat ekonomické aktivity lidí, vede k fungování různých ekonomických systémů (Závěry ke kapitole IV „Ekonomika“).
Čekáme na společnost , která aktivně využívá inovace a stále více se snaží uspokojovat své informační potřeby (§ 27. Nezaměstnanost, její příčiny a důsledky).

5. Kreativní ideologie
Ideologie by měla směřovat k popularizaci nejlepších lidských vlastností a potlačování všeho, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovní a mravní aspirace člověka, lidskost, svědomitost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.
Vytváření podmínek pro rozvoj a výchovu člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot u každého člověka a ve společnosti.
Zákaz propagace násilí, cenzura a odsouzení jakékoli formy separace , agrese, či projevů antihumánnosti.

Učebnice: Motivace k realizovatelné a kreativní participaci na životě společnosti (jeden z hlavních cílů kurzu „Sociální studia“).
Rovnost národů a lidí, je nerozlučně spjata s rovností lidí bez ohledu na jejich národnost. To je nejvyšší princip humanismu (§ 15. Národy a mezietnické vztahy).
Mravní regulace se uskutečňuje dvěma způsoby: veřejným míněním a hlavně vlivem svědomí. Povinnost nás zavazuje ke společnosti a určuje naše závazky vůči druhým.
Člověk neustále tvoří sám sebe, volí si svou vlastní cestu. Zda se zároveň zaměří na morální normy nebo je zahodí, je jeho volba a jeho odpovědnost (Závěry ke kapitole II „Sféra duchovní kultury“).

6. Osobní rozvoj
Každý člověk v Tvůrčí společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci. Vzdělávání by mělo být bezplatné a stejně dostupné pro všechny. Vytváření podmínek a rozšiřování příležitostí k tomu, aby Člověk realizoval své tvůrčí schopnosti a nadání.

Učebnice: Člověk musí nechat projevit své schopnosti, talent, veškeré bohatství lidských talentů, kterými je každý člověk – byť v různé míře – obdařen.
V procesu seberealizace člověk v průběhu své činnosti překonává vzniklé obtíže, vlastní lenost, bázlivost, nedůvěru ve vlastní síly. Díky tomu je dosahováno významných výsledků pro společnost, rozvíjejí se schopnosti jednotlivce. Jsou to společensky užitečné výsledky seberealizace člověka, které mu přinášejí respekt a uznání od druhých lidí, tedy dochází k sebeprosazení osobnosti (§ 1. Co dělá člověka člověkem?).

7. Spravedlnost a rovnost
Všechny přírodní zdroje patří člověku a jsou spravedlivě rozděleny mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání není povoleno. Tyto zdroje jsou spravedlivě rozděleny mezi obyvatele celé Země. Osoba má zaručeno zaměstnání, pokud si ho přeje. Odměna za stejnou pozici, specializaci, profesi by měla být stejná na celém světě.
Každý má právo na soukromý majetek a příjem, avšak v mezích velikosti kapitalizace jednotlivce stanovené společností.

Učebnice: Od lidí se dnes vyžaduje, aby uznali omezené zdroje planety a změnili svůj způsob života s ohledem na tuto skutečnost (§ 4. Rozvoj společnosti).
Výhradní právo občanů nakládat se svými schopnostmi pracovat je zakotveno v zákoně. Článek 37 Ústavy Ruské federace uvádí: „1. Práce je zdarma. Každý má právo svobodně nakládat se svými schopnostmi pracovat, zvolit si druh činnosti a povolání“ (§ 27. Nezaměstnanost, její příčiny a důsledky).
Sociální stratifikace je výsledkem nespravedlivého společenského řádu, který je založen na přivlastňování základních statků vlastníky výrobních prostředků (§ 13. Sociální struktura společnosti).

8. Samospráva společnosti
Koncept „moci“ v Tvůrčí společnosti chybí, protože odpovědnost za společnost jako celek, její rozvoj, životní podmínky a harmonický systém nese každý Člověk.
Každý člověk má právo podílet se na řízení záležitostí Tvůrčí společnosti a na přijímání zákonů ke zlepšení života člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Učebnice: Společnost, její různé skupiny a organizace s pobídkami a tresty, tedy různými sankcemi, podporují chování předepsané sociální rolí (§ 14. Sociální statusy a role).
Snem nejlepších lidí všech dob a národů bylo vytvoření stavu přátelství a bratrství, společnosti harmonie, ve které, jak napsal A. S. Puškin, „lidé zapomněli na sváry a spojí se ve velkou rodinu“ ( § 15. Národy a mezietnické vztahy).
Pro společenský rozvoj je nezbytný souhlas, harmonie, spolupráce. Bez nich nemůže společnost udržovat stabilitu, hromadit a přenášet materiální a duchovní hodnoty na nové generace (§ 13. Sociální struktura společnosti).

Učebnice Společenské vědy pro 8. ročník je volně dostupná. Každý z vás si na internetu může najít elektronickou verzi této publikace, otevřít si příslušný odstavec a přesvědčit se, že Tvůrčí společnost nevymyslela nic nového. Žádné nápady, žádný význam, dokonce ani slogany, nemluvě o nějakých užitečných výsledcích.

Tvoření na dálku, aneb smutný případ z praxe
K závěru se s vámi podělím o typický příběh, který mi nedávno vyprávěla žena, která v této sektě přišla o své dítě. Situace je následující: mladá dívka je několik let neustále v AllatRa, prakticky nevidí své příbuzné a pouze její matka se ze všech sil snaží udržovat kontakt se svou dcerou. Během vzácných telefonických rozhovorů se svou dcerou musí pořád dokola poslouchat řeči o „Creative Society“, aby nějakým způsobem udržela konverzaci v chodu. Jednoduše nemá na výběr.
Ohledně aktuální situace na Ukrajině (AllatRa je ukrajinská sekta se sídlem v Kyjevě) matka své dceři jemně naznačuje: „Dcero moje, když jsi tedy dobrovolnice a dokonce i lékařka z povolání, právě nyní je tvá tvůrčí účast velmi nezbytná v našich nemocnicích. Je nutné poskytnout lékařskou pomoc zraněným civilistům a vojákům.“
A dcera? V reakci na to začala pohoršeně odfrkovat: „Jak se opovažuješ, matko, navrhovat mi něco takového! Jsem dobrovolnicí v „Kreativní společnosti“, to by mi tak scházelo! Všeho teď nechat a jít někde nabírat hnis!“

Tady jistě někdo namítne a řekne, že jeden případ by neměl vrhat stín na celou „Tvůrčí společnost“ a že si za to může matka sama, když „zkouší stahovat dceru zpět do systému“. Pak prosím jmenujte, kdo z účastníků AllatRy v této věci vůbec něco udělal? Proč všichni jejich „dobrovolníci“, kteří mají huby plné humanismu, neslouží v nemocnicích a nepomáhají civilistům?
Za prvé je to pod jejich důstojnost, přece si nebudou špinit ruce. A zadruhé všichni důležití hlavouni z AllatRy, včetně žijícího boha Igora Danilova a dalších mužů ve vojensky služběschopném věku, opustili Ukrajinu. Jejich dívky „dobrovolnice“ (lépe řečeno spíš sexuální otrokyně), byly organizovaně vyvedeny ze země ještě dříve a nyní „tvoří na dálku“.

článek připravila © www.aluska.org 2022, s čerpáním ze zdroje vilneslovo.com
Autorkou původního článku je
Irina Kremenovská, Ředitelka ukrajinského Centra ekonomických a právních studií a kandidátka právních věd.

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Will 2022-11-26 11:27:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je gól 😀

Ikona diskutujiciho Karel 2022-11-26 11:38:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemám Danilova a jeho spolek rád. Ale přesto musím uznat že jako manažer a vůdce je fakt dobrý. Určitě to je chladně uvažující psychopat. Dokáže rozhodně a sebevědomě mluvit o smyšlených nesmyslech jakoby na tom závisel osud lidstva. Někteří primitivní lidé se na to chytí snadno ostatně je to odzkoušené z kostelů. Je to pořád stejný systém vymývání hlav. Možná to tam odkoukal.

Ikona diskutujiciho Pavel 2022-11-26 11:40:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní článek. Děkuji

Ikona diskutujiciho Simona 2022-11-26 11:44:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím že přerozdělení AllatRa na podružnou Kreativní společnost je ukazatel úpadku celého útvaru. AllatRa je v médiích už tak provařená že se pokouší změnit si jméno a některé lidi kteří nemají ve zvyku kopat hlouběji to snadno zmate. Těmi médii myslím zahraniční. V ČR o tom nejvíc informovala aluska.org, pak jsem viděla dva články jinde ale ty nebyly tak podrobné. Česko je opět pozadu. Asi to bude i nedostatkem kvalitních alternativních webů. Pro mainsteam to zajímavé není, pro zpravodajství je to mimo téma a většina duchovních webů si jede channelingy se zadkielem a otevírá brány nad prahou a skutečná realita je moc nezajímá, čest vyjímkám.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2022-11-26 13:09:04
Ikona diskutujiciho
sipka

To je běžná strategie. Scientologové se na začátku netváří, že jsou scientologové, hinduistické sekty zase taky často nabízí jiný produkt (meditace xy apod.), křesťanské sekty popírají, že jsou, co jsou, a jen studují Bibli…

Ikona diskutujiciho Akolita 2022-11-26 11:45:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jojjjj… to je ostuda jako vrata. 🤮

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-11-26 13:18:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedávno vyšiel na Topkách zvláštny článok kde je spomínaná nejaká Tvorivá spoločnosť.

Zaujímavosti
Desivé varovanie expertov: Už o pár rokov sa na Zemi takmer nebude dať žiť, v roku 2036 má byť zničená!
LONDÝN – Účastníci globálneho online fóra dospeli k záveru, že podľa matematického modelu vyvinutého interdisciplinárnym tímom môže dôjsť v októbri 2036 ku konečnému zničeniu našej planéty. Potenciálnou záchranou by mohol byť podľa odborníkov projekt Tvorivá spoločnosť, ktorý otvára možnosť preniesť mierovou cestou našu civilizáciu do nového štádia evolučného vývoja v čo najkratšom čase.

Účastníci fóra s názvom „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“ sa 12. novembra v 150 jazykoch prihovorili svetu a počas dvanástich hodín predstavili riešenie eskalujúcej globálnej krízy. To podľa nich spočíva v prístupe jednotlivých štátov a v zmene z konzumnej spoločnosti na kreatívnu. Dopomôcť k tomu by malo osem pilierov projektu Tvorivá spoločnosť, ktoré je potrebné začleniť do praxe a zosúladiť s legislatívou. Model zároveň navrhuje vytvoriť platformu elektronického hlasovania a zaviesť samosprávu, kde sa politik namiesto uplatňovania moci stane realizátorom vôle občanov, informujú EIN News.

Konečný termín zničenia Zeme má byť október 2036
„Už v roku 2028 budú podmienky pre ľudský život na Zemi takmer neznesiteľné. Matematický model je založený na verejne dostupných údajoch, ktoré možno overiť a skontrolovať,“ odznelo počas konferencie. V klimatickej časti zaznel zásadný fakt o posune jadra planéty v roku 1998, čo spôsobilo zrýchlenie rotácie Zeme. Diskutujúci upozornili, že bez zavedenia Tvorivej spoločnosti môže byť konečným termínom zničenia Zeme október 2036. Šéfka vedeckého tímu E. Chromová zároveň vysvetlila, prečo nie je možné vymenovať všetkých jeho členov. Veľká časť vedeckej komunity je podľa jej slov nútená zostať v anonymite, aby ochránila svoje životy. „Skutočných autorov hypotézy prezentovanej v dnešnej správe sa dozvieme až v Tvorivej spoločnosti a budete prekvapení, aké zvučné mená budete počuť,“ uviedla.

V rámci podujatia vystúpil s príhovorom politik a kandidát na amerického prezidenta v roku 2020 Robby Wells, ktorý pripomenul, že ak sa bude uchádzať o priazeň voličov v ďalších voľbách, tak „základným kameňom jeho volebnej kampane bude budovanie Tvorivej spoločnosti, pretože iba začlenenie jej pilierov do ústavy zaručí bezpečný, stabilný, pohodlný a šťastný život pre všetkých ľudí“. Domnieva sa, že v týchto pilieroch je vysvetlené všetko, čo potrebujú obyvatelia Zeme vedieť.

Hneď som z toho mal pocit že to smrdí Allatrou. No je docela desivé že majú takýto vplyv, už to že sa dostali na Topky, jeden z najčítanejších webov aj keď nie zrovna serióznych…

Ikona diskutujiciho dodo 2022-11-28 15:53:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Aj keď Allatru moc nemusím, tak to varovanie nie je až tak moc od veci. Stačí si spomenúť na to, že Galaktická federácia chce všetkých obyvateľov Zeme zachraňovať svojimi vesmírnymi korábmi. I keď si myslím, že to tak nebude, tak je potrebné sa zamyslieť nad tým prečo by niekto chcel celé ľudstvo dostať preč zo Zeme. Nabízi se odpoveď, že so Zemou sa niečo stane. Viete o tom, že rapídne slabne magnetické pole Zeme?
To spôsobuje tie zvláštne javy, ktoré začínajú pôsobiť na veľmi citlivých jedincov. Najskôr je to vidieť na zvieratách. Vtáci sú dezorientovaní a lietajú v kruhoch, milióny kusov rýb uhynutých na pobrežiach včítane velrýb, zvlátne javy prepadu pôdy o desiatky metrov, miesta kde voda tečie do kopca a iné.
Vedci z Allatry rozpracovali teóriu o blížiacich sa udalostiach, bohužiaľ im tam chýba hromada vecí a predpokladov, tudíž sa nemohli ani dopracovať k nejakému serióznejšiemu výsledku.
Ak chcete vedieť o udalosti viac, tak doporučujem túto publikáciu:
https://practicaleschatology.blogspot.com/2021/04/book-review-next-end-of-world.html

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-11-26 14:50:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prof. Peter Stanek – Jak bude? Bude jak nebylo…

vysíláno 8. 11. 2022
Prof. Staněk k aktuálním tématům + odpovědi na vaše dotazy.
https://www.youtube.com/watch?v=klskfsEvHWc
v čase cca 1 hod 29 min – 1 hod 30 min o tvořivé společnosti a allatře….

Ikona diskutujiciho klara 2022-11-26 15:39:59 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to sekta, myšlienka vyzerá byť pekná, ale spôsoby sú spôsoby sekty:
Odpověď poskytuje I. M. Danilov ve videu Tvorivá spoločnosť (slovenský dabing). Stojí za to si video poslechnout minimálně od 1:18:42.
„Ak sa však niekto vzoprie (Tvorivej spoločnosti, ve videu v čase od 1:22:24)… a len zviera sa môže vzoprieť a byť proti, a nie človek, znamená to, že tieto zvieratá se musia zaistiť… Taká šelma nemôže mať právo a postavenie človeka… Je to taká kategoria nie-ludí… Ak sa člověk stavia proti Tvorivej spoločnosti, ztratí status človeka, navždy. Tak je. Vtedy bude všetko správne.“
O „statutu člověka“ bude rozhodovat „centrální mezinárodní výbor“, viz video v čase od 1:26:19. Nejvyšší rozhodovací moc má pak mít organizace „AllatRa“, viz video v čase od 1:26:40.
https://otevrisvoumysl.cz/tvoriva-spolecnost-creative-society-a-allatra-cesta-nebo-slepa-ulicka/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-11-26 18:15:26
Ikona diskutujiciho
sipka

To jsou fašistické praktiky, likvidovat všechny kteří nesouhlasí s předepsaným názorem ministerstva pravdy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-11-26 18:49:46
Ikona diskutujiciho
sipka

….. já mám asi nápad na další článek.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-11-26 19:11:29
Ikona diskutujiciho
sipka

klara a Alue (18:15:26) – nedávno jsem slyšel obdobné prohlášení od jiného spolku, který se zabývá tzv. živým člověkem…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-11-26 21:06:07
Ikona diskutujiciho
sipka

a to je zase co?

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-11-27 07:41:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová 2022-11-26 21:06:07 – a to je zase co?
*****
Máš na mysli název spolku a jméno dotyčné osůbky? Poslal bych ti data na emaila…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-11-27 15:04:03
Ikona diskutujiciho
sipka

pošli pošli 🙂

Ikona diskutujiciho kiana 2022-11-27 13:07:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Živý člověk je dobrý – to je vlastně odmítnutí námořního práva a přechod na „common law“. V zahraničí (USA, Německo, Rusko) když se někdo prohlásí za živého člověka = deklaruje, že není biorobotem; tak může začít dostávat základní příjem (v ČR je deepstate asi silný, jelikož se ještě nikomu získat základní příjem nepodařilo, zatímco v zahraničí se to podařilo v rámci sto tisíců až milionů lidí – záleží, v jak které zemi). Ale jinak toho moc o této problematice nevím.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-11-26 18:32:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A já měl pořád v hlavě, že je to AllTara 😀 Možná starší verze Matrixu 😀

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-11-27 11:50:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Tara je ezoterická predajňa v Bratislave, teda ak ešte existuje a prežila túto zlú dobu lebo aj záujem o ezoterika mám pocit klesá ale možno sa mýlim. No každopádne Alltara alebo All at Ra – je to taký divný, sektársky názov. Preto to asi zmenili na Kreatívnu spoločnost, to už znie lepšie a žiaľ asi dosť ľudí sa na to chytí.

Ikona diskutujiciho Alchiel 2022-11-26 18:53:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám z nich od začátku také velmi nepříjemný pocit. A ten stále sílí. Před nedávnem jsem začala číst Tajemství Amenti 1 a tam je pasáž, která se nazývá Ukradená paměť a Zmanipulovaná realita. Také se tam velmi podrobně vysvětlují historické vlivy a zásahy vč. metodik, jak tzv. Soupeři (skupina škodlivých mimozemských ras) ovlivňují na Zemi vlastně téměř vše. A hlavním cílem je odpojit Vědomí inkarnovaných lidských bytostí od vědomí planety Země, bez čehož není možné uskutečnit VZESTUP lidstva jako celku. Předpokládám, že zmíněný zdroj vám je známý, takže asi víte, že jsou tam vysvětleny vlastně všechny souvislosti a okolnosti, díky kterým jsme dnes právě tam kde jsme.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-11-28 20:15:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Tajemství amenti je rovnaký informačný zdroj ako Biblia – Nový zákon. Je to tzv. anti učenie. Treba sa na to pozerať, ale tak, že nie všetko je tam špatne. Niečo je dobre a niečo špatne. Záleží na pdiele pravdy tam obsiahnutej. Rovnako ako v Einsteinovej všeobecne teórii relativity, alebo akej koľvek inej teórii. Teória temnej hmoty a temnej energie je tiež špatná. Ako dlho ju hľadajú a zatiaľ ju nenašli. Zatiaľ neexistuje celkové poznanie, len sa k nemu blížime. Možno to potrvá ešte nejaké stovky rokov.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-11-26 21:35:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No nedávno jsem koukal na video s Petrem Staňkem a tam pán taky pořád mlel o tvořivé společnosti, co je jejich cílem a pořád toho Staňka přerušoval :)) Někdo to video dával v odkazu, už nevim ale kde. Každopádně to mají dobře podchycený a pokud člověk není samorost, tak se přidá k sektě a někdy ani neví jak. Už se tady v tom bordelu fakt ztrácim a člověk neví, zda přišel jen bojovat a přežívat, nebo i něco jiného, třeba občas důstojně žít.
Bude ještě někdy nový díl o Indigové dívce, zda má nové informace?
Díky

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-11-26 22:11:42
Ikona diskutujiciho
sipka

V podstatě čekáme na finále. Já myslím že to podstatné řekla jasně a že nemusí dodávat nic. Časové určení dát stejně nemůže.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-11-26 22:52:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrá, děkuju.
Každopádně něco velkýho tam už bude, jen mi příjde, že je to v mlze a jde se na to těžko navnímat.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-11-27 15:19:13
Ikona diskutujiciho
sipka

tauri: petr staněk v tv tvořivá společnost – celkem cca 1.5 hodiny
https://www.youtube.com/watch?v=TWc6_i1st34
https://www.youtube.com/watch?v=uTvu7w59eKE
https://www.youtube.com/watch?v=fo4TmI8juzg
*****
Alue: data odesílám, pak by mě zajímal tvůj názor…

Ikona diskutujiciho tauri 2022-11-27 22:11:21
Ikona diskutujiciho
sipka

octomaník:
Díky za odkazy, já viděl ty díly. Ale spíš že je to ten stejný spolek, na který se tu upozorňuje..Alespoň to mají v logu.
Staněk dost ví, jen jsem se vždy zaleknul, jak poměrně zvyšoval hlas, když něco vysvětloval 😀 Ten bude mit doma asi pěkně pevnou ruku :)) Ale každopádně z toho, co cítím, co čtu na netu, co se děje je to pro nějakou část lidstva konečná. Dost se na netu řeší točení zvířat v kruhu skoro každý den, pozorování UFO anomálie v magnetickým poli. Takže už není cesty zpět.

Ikona diskutujiciho Alina 2022-11-28 09:28:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Noo, neviem, čo si o tom mám myslieť a v podstate ma to ani moc nezaujíma, nakoľko mám dosť odpor voči akýmkoľvek spolkom, sektám, združeniam, cirkvám, aj náboženstvám.
.. Väčšinou je to totiž o vymývaní mozgov s cieľom obohatenia sa vodcov na úkor ich ovečiek. Preto utekám, už len keď niekto zvrtne reč na túto tému. V minulosti som bola členkou katolíckej cirkvi, z ktorej som po dovŕšení dospelosti rýchlo vystúpila, pretože tie absurdné obrady, spovede, pobožnosti, rituály… boli mimo moje chápanie. Moja stále slepo veriaca rodina ma za to vtedy skoro ukameňovala a odvtedy ďakujem, neprosím ja žiadne spolky, čertove volky, idem vlastnou cestou. Z toho, o čom píšeš, som od smiechu nepadla pod stôl, očakávala som skopírované celé state učebnice, nie nejaký preformulovaný výťah z nej, čo sa ani plagiátorstvom nedá nazvať, hoci vidno, že tie ich osnovy sú učebnicou inšpirované a môže to byť aj náhoda, aj zámer, alebo je možno jeden zo zakladateľov Tvorivej spoločnosti aj autorom učebnice… Neviem, ale tie zhrnuté body sú o tom, ako má vyzerať ideálna spoločnosť a je zaujímavé, že sa o tom učia deti, ako má správna spoločnosť fungovať, ale zatiaľ sme sa k tomu modelu veľmi nepriblížili. Pamätám si, že sme podobné témy preberali aj my na občianskej náuke v posledných ročníkoch ZŠ a inde to určite nebude ináč, pretože ide o výuku o fungovaní spoločnosti a čom inom sa tam dá hovoriť? A v tej súvislosti my napadlo, že prebrať školské učivo do základných osnov projektu tejto sekty, pokojne mohlo byť zámerom tejto sekty, aby sa zbavila tohto označenia. Totiž, citujem z wikipédie: ,,Hovorovo je sekta výraz pre skupinu, ktorá radikálnym spôsobom zastáva ideologické alebo náboženské ,alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných hodnôt „väčšiny“ spoločnosti.“ Tým, že sekta prebrala do svojich osnov školské učivo o základoch spoločnosti, ktoré spoločnosť uznáva, možno chcela dokázať, že zdieľa rovnaké hodnoty, a teda nie je sektou. A nakoľko je táto skutočnosť aj pravdivá, ukáže až čas a výsledky projektu Tvorivá spoločnosť. Neviem síce, ako dlho tento projekt funguje, ale zatiaľ som žiadne výrazné celospoločenské zmeny k lepšiemu nepostrehla, asi to chce čas, takže priskoro súdiť a ani si nemyslím, že je dôvod na obavy, pretože ak ide o deštruktívne spoločenstvo, nebude mať dlhé trvanie, vzhľadom k blížiacim sa konštruktívnym zmenám na našej planéte.

Ikona diskutujiciho Alina 2022-11-28 09:41:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dosť som sa rozpísala o tých zopár postrehov ohľadom spomínanej sekty, ale viac ma v článku zaujalo niečo celkom iné, ten smutný prípad z praxe. Aj keď mi nejde do hlavy, čo môže vzdelaná lekárka porábať v takejto sekte, či v nej pôsobí popri inej práci, lebo dobrovoľníctvo platené nebýva, ale to teraz nechám stranou, no nechápem prístup matky. To naozaj chce, aby jej milovaná dcéra radšej riskovala život vo vojnových podmienkach a zachraňovala tých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto nezmyselného konfliktu? Prečo by mala s nasadením vlastného života ratovať krajanov, ktorí dobrovoľne zatiahli vlasť do vojnového konfliktu, o ktorý nik nestojí, a berie aj nevinné životy? Mne sa zdá, že celá Ukrajina funguje ako sekta s fašistickými diktátormi, a toto by nik normálny nemal akokoľvek podporovať, lebo v tejto diabolskej hre niekoho, skutočne zomierajú množstvá ľudí, na rozdiel od tej alatra sekty. Ja byť na mieste jej dcéry, takisto beriem nohy na plecia ak mám možnosť, a prehovárala by som aj rodinu na odchod, lebo kde je vojna, tam to nemá budúcnosť. Mne by zlomilo srdce dívať sa na tú skazu a denne prežívať v strachu, strese z ohrozenia, zachraňovať životy ľudí, ktorí zabíjajú vo vojne a neurobili nič preto, aby zabránili tejto vojne, ktorá nepatrí do civilizovanej spoločnosti. Ak by som si mala vybrať medzi životom v alatre a životom vo vojnou zmietanej krajine, vyberiem si sektu, hoci neviem, čo ma tam čaká, ale v krajine, kde je vojna, určite nikoho nečaká nič dobrého, len choroby, bieda, zločiny, týranie, utrpenie a smrť. Tá krajina v najbližších rokoch nemá budúcnosť, a každý kto má možnosť a nehodlá podporovať túto vojnu, by mal okamžite odísť a nepodieľať sa na tom barbarstve, nebyť toho súčasťou, ak to nechce. Ak žijete v toxickej rodine, ktorá vás ničí, čo urobíte? Budete ich liečiť, ak o to nestoja a chcú sa vadiť, alebo odídete preč a skúsite si vybudovať svoj šťastnejší život s nádejou na lepšiu budúcnosť niekde inde? Divná to matka, ak by radšej videla dieťa na bojovom poli. A ak tam tak zmýšľa väčšina, niet divu, že sa Ukrajina zaplietla do vojny. A už vôbec sa nedivím tomu, že táto lekárka skončila v sekte, ktorých obeťou sú ľahko ovplyvniteľní ľudia, bez poriadneho zázemia v rodine a zdravej výchovy. Matka niekde spravila chybu…

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 15:58:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. Sekta je tedy údajně ukrajinská a členové jsou Ukrajinci, ale učebnice pro osmou třídu je ruská. Chybička se vloudí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-02 18:30:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Není to chyba. Učebnice je skutečně ruská a sekta má skutečně sídlo v Kyjevě. To že Danilov vykradl ruskou učebnici není nijak nelogické ani nemožné.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-12-02 18:31:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Aneb když o tom nic nevíš ale potřebuješ někoho shodit za každou cenu.. ?

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 18:43:32
Ikona diskutujiciho
sipka

To má Danilov ale blbý. Až se Ukrajinci dozví, že jeho sekta vychází z filozofie ruské společenské nauky, tak ji nejen zakážou, ale taky po nich tvrdě půjdou jako po moskalech. To je legrace.

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 18:46:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Koblih
A jak ty víš, že o tom nic nevím? Ono upozornit na zajímavost, je shazování? To jsem netušil. Ty máš nějaký komplex?

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-12-02 19:25:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se zdá že komplex má marmaris který se marně pokouší sát z vás energii… já bych jeho nemístné poznámky vymazala a vůbec bych ani nereagovala.

Ikona diskutujiciho Q 2022-12-02 19:27:19
Ikona diskutujiciho
sipka

V originálu ze kterýho překlad vychází to je stejně = je to správně přeložený. Marmaris je asi chytřejší než ukrajinská profesorka tývole 😀 😀

Ikona diskutujiciho Karel 2022-12-02 19:30:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Marmarisi je vidět že tomu vůbec nerozumíš. AllatRa je silně proruská a putina vyzvedává jako spasitele světa. Těm vykradená ruská učebnice žílu neutrhne. Že neumíš ukrajinsky nebo rusky není chyba ale stačilo to dát do překladače a nemusíš být za vola.

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 20:01:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Q
O jakém překladu motáš? O něčem takovém jsem vůbec nepsal.

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 20:14:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo tak, ty narážky na překlad to jako má znamenat, že se nejedná o společenské nauky? Hmm, obščestvoznanie je společenská věda, čili nauka, autorem je Bogoljubov a jedná se o obyčejnou občanskou nauku, která v této podobě však tvoří jakýsi souhrnný základ pro další studium na vysokých školách určitého zaměření jako například právo, sociologie a podobně. Blíže o této učebnici zde https://gdz.ru/class-8/obshhestvoznanie/reshebnik-bogolyubov-l-n/

Ikona diskutujiciho Q 2022-12-02 22:06:29
Ikona diskutujiciho
sipka

naspod článku máš na tři řádky vypsanej zdroj i s proklikem a autorkou originální verze ty tragéde 😀

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-12-02 22:07:39
Ikona diskutujiciho
sipka

marmaris: https://www.meme-arsenal.com/memes/f351a195415cca028df9b9bf239bff81.jpg

Ikona diskutujiciho Petros 2022-12-02 22:08:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Poprvé na internetu?? 😀 😀 😀

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-12-02 22:10:10
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 😀 !

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 23:12:56
Ikona diskutujiciho
sipka

pro Q
uvedený zdroj není originál na rozdíl od mého odkazu, který se přímo týká ruského školství. Uvedený zdroj je pomlouvačný ukrajinský paskvil, který nemá s ruským školstvím nic společného.

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 20:04:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proruská v Kyjevě? Hmm, tak to už tam dávno nejsou. Co se týče jazyka, umím rusky i ukrajinsky.

Ikona diskutujiciho Samo 2022-12-12 01:35:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Mas pravdu podla mojich zdrojov Danilov usiel medzi prvimi, cirou nahodou z 3 vystrelenych rakiet zasiahli 2 jeho sidlo. Takze je jasne ze nabor Allatry je o poznanie silnejsi, okrem toho Ukrajina planuje zakazat nabozenske zdruzenia propagujuce rusky svet. Zatkli clenov SBU (vysoko postavevenych v Allatre (Danilov je len hlupa opica, nieje skutocny vodca), a nekoncia). Viem minimalne o 4 clenoch zatknutych za vlastizradu, dalsich oddudenych za terorizmus. 2 roky sa snazim tuto temu skutocnej tvare Allatty dostat do cz/sk clankov a vidim ze uz sa zacali aktivne zaujimat aj ine servre ako je Aluska. Chcem vsak Aluske podakovat ze spracovala a spracovava fakty ktore sa okolo Allatry deju. Este ste nevideli sudne tahanice Allatry vacsinou za poskodzovanie dobreho mena spolocnosti. Prave oni sa sudia co klamu kade chodia a ked date clenovi konkretnu otazku (na zazraky okolo Danilova) ostane tma….
Velka vdaka za super clanok Alue…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-12 10:24:35
Ikona diskutujiciho
sipka

První článek o AllatRa vyšel 24.10.2019 a co se týče kriminality hlavounů AllatRa, tuším jsem to měla v následujícím překladu:
https://aluska.org/je-allatra-druhe-bile-bratrstvo-politika-strachu-aneb-jak-se-pozna-sekta/
a také v reportáži z ruské televize o tom mluvili:
https://aluska.org/allatra-ren-tv-zjistila-co-chysta-nebezpecna-sekta-lakajici-ruske-zeny/
Tudíž je to přes tři roky co o AllatRa vycházejí články, postupem času se zajímavé zdroje množí, nabaluje se to.

Proč se vám to nedaří protlačit po internetu? Pro hlavní proud to není dost zajímavé. Soukromé malé blogy si hlavně budují svou obchodní značku a do kontroverze nepůjdou, chtějí mít klid a rozdávat lásku. O skutečné vzdělávání veřejnosti jde tomu, kdo se nebojí psát i nepohodlnou pravdu a na to je potřeba mít koule, které málokdo má. Takových stránek spočítáte na prstech jedné ruky. Další faktor je, že těm věcem musíte rozumět a jsou potřeba jazyky. I když třeba z ruštiny něco přeloží automat, na mnoha větách se však stejně zasekne a nakonec je to na vás abyste to z azbuky přelouskal sám, roli může hrát i jazyková bariéra a mnohé zdroje jsou v ukrajinštině. Pokud se snažíte o osvětu dál, dávám tip. Předložit do redakce hotový kvalitně přeložený text, který stačí jen zkopírovat.

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 23:15:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Petros
Lepší reakci tam nemáš? Třeba nějaký logický argument? Asi ne, pusto, prázdno.

Ikona diskutujiciho Terezie 2022-12-30 16:02:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Pamatuji si, jak jsem sledovala videa Allatry po přečtení jednoho článku zde. Dvě mrknutí do očí a myslela jsem, že se mi rozletí hlava, jak mě bolela. Stalo se to ještě někomu?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-30 16:26:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem to viděla poprvé, tak to byla panika. Časem si člověk trochu zvykne, ale nechutné je to pořád.

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-12-02 23:45:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ukrajinské úřady se rozhodly zakázat náboženské organizace spojené s Ruskem. To znamená i tu vaši sektu. To jen pro info. https://vz.ru/politics/2022/12/2/1189277.html?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=push

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-12-03 12:36:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde vlastne teraz sídli Allatra a Danilov? Nejaká spoločnosť ALLATRA s. r. o. sídli aj na Slovensku v Košiciach. Neviem či má niečo spoločné s touto sektou Allatra ale ak áno tak mi to pripadá že si tu vybudovali nejaké sídlo. Košice sú od Ukrajiny kúsok.

Predmety podnikania: Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, Výroba bižutérie a suvenírov, Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí , Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Administratívne služby, Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Činnosť astrológov a numerológov, Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, Dizajnérske činnosti.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-12-08 05:51:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Keď sa už preberá Allatra, tak ďalšie anti-učenie je „Nová chronológia dejín“ od Anatolija Fomenka. To by ste tiež mali vedieť kam to zaradiť aj keď je to značne populárne.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-08 10:11:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale kolem nové chronologie dějin se doufám nesoustředí skupina s vůdcem co si vybírá sexuální otrokyně do harému, tak jako v allatře.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-12-08 11:42:44
Ikona diskutujiciho
sipka

To síce nie, ale je zbytočné sa tomu vôbec venovať. Môžem vysvetliť podrobnejšie ak má niekto záujem. Čo sa týka Allatry pozrel som sa bližšie len na jeden projekt ktorého výsledky propagujú a bez toho aby som mal nejaké predsudky k tomu čo je, alebo nieje vedúca osobnosť tohoto zoskupenia som si spravil vlastný záver. Dá sa k tomu povedať len toľko, že sú veľmi slabí v teoretickej časti, ale základ teórie je správny.

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-12-09 12:53:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Slovenský prognostik Peter staněk prosinec 2022 u Petra bureše
v čase hodina 58 – dvě hodiny 1 minuta – data k tvořivé společnosti
https://www.youtube.com/watch?v=hcHkUmugkgI%20%20

Ikona diskutujiciho Lady Jane 2023-01-31 01:05:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tohle mi úplně vyrazilo dech, MUDr. Soňa Peková, ač ji respektuji a vážím si jí, tak tohle jsem musela po cca 5 minutách vypnout…. https://www.youtube.com/watch?v=XmhEvn8UlYo&lc=UgzYofn9Ufx3RjjuaZt4AaABAg.9lWgV0J8Qt79lX1LQd2dJU

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-01-31 10:18:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě jsem si to neposlechla – ale kousek si určitě pustím.

Tak si říkám, jestli to třeba není z toho stresu a tlaku. Byla hrozně pomlouvaná, pošpiněná, možná hledá nějaký okruh křátel kde by našla pochopení, klid a útočiště. Podle mě toho musí mít fakt plné zuby za to jak ji prala média.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-01-31 10:53:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Pustil som si 5 minút. Soňa tvrdí že v kníhkupectve jej ,,náhodou“ cvrnkla do ruky kniha Allatra a veľmi sa jej páčila. Potiaľto by to bolo v poriadku, kniha sa jej páčiť môže. Ale ona tam priamo vyzýva aby sa ľudia pridali ku tej sekte Kreatívnej spoločnosti, to je proste divné! Zdá sa že už ju dostali a i ona je už v tej sekte a robí nábor.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-01-31 13:32:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Dívala jsem se na jiný rozhovor s ní, kde taky říkala, že čte tu knížku Allatra. Tehdy jsem si říkala, že je to jenom tak, že jako každý začátečník, který se probere z matrixu, začla sahat po všem, co dává jiný pohled na věc než mainstream. A ještě neumí nějak rozlišit, co je kravina a co ne. No uvidíme, co z toho vyleze, ale při tom, co se dneska děje, bych se nedivila, kdyby ji měli zpracovanou. Klasika – buď tě zničíme (zlikvidujeme) nebo ti zblbneme mozek a tímpádem přetáhneme na svou stranu. Ale snad se nenechá vlákat do pasti a brzo zjistí, že nějaká Kreat. spol. není správná cesta.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2023-02-04 14:16:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Pekové po tom covidu úplně hráblo, nepřežila tlak na svou osobnost… Kdysi snad uznávaná vědkyně dopadla takhle, hrozně smutné. Jsem skeptický, že to bude v blízké době lepší…

Ikona diskutujiciho smd 2023-02-04 15:14:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak se dívám, že má tvořivá společnost na ytb i svůj ČESKÝ kanál :-O to je hnus, velebnosti.

Ikona diskutujiciho C K 2024-01-08 17:04:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pocit, že AllatRA bola od začiatku namierená práve na ČR a SR. Danilov je dokonca teraz v SR, býva vo Vranove nad Topľou a na Domaši má nejaké ženy ubytované, vrátane tej Anastasie Novych (falošný pseudonym).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek